تعبیر دیدن خواب پا : پای شکسته ، پای زخمی ، پای فلج

۱۴,۱۵۱
۷
۰
پنج شنبه, ۱۲ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۳۶

دیدن پا در خواب چه تعبیر و تفسیری دارد ؟

مجله دلگرم : دیدن پا در خواب برداشت ها و پیام های مختلفی دارد ما در این مقاله به جزئیات آن از جمله تعبیر خواب پای زخمی و بریده ، خواب پای شکسته ، خواب پای بسته شده و دربند و ... می پردازیم

divider

دیدن پا در خواب

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن پا در خواب بر هفت وجه است .
اول : عیش وعشرت
دوم : عمر
سوم : سعی وتلاش کردن
چهارم : طلب مال
پنجم : قوت ونیرومندی
ششم : سفر
هفتم : زن

لوک اویتنهاو می گوید :

 • دیدن پا در خواب نشانه سلامتی و نیکبختی است
 • دیدن پای کوچک در خواب نشانه تنگدستی است

ابراهیم کرمانی گوید :

 • دیدن هر دو پا در خواب نشانه پدر و مادر است و هر ضعف و نقصانی که در پا ببیند ، همین دلیل بر پدر و مادر کند . اگر ببیند پاهای زیادی داشت ، نشانه آنست که به سفر شود . اگر فقیر است ، ثروتمند شود

محمدبن سیرین گوید :

 • اگر صالحی بیند که پایش شل شده است دلیل است بر زیادی دین او .

دیدن پای خود در خواب

لیلا برایت می‌گوید :

 • اگر در خواب پای خود را بیش از اندازه بزرگ دیدید ، به این معنا است که به زودی ملکی خواهید خرید . اگر در خواب پای خود را بیش از اندازه لاغر دیدید ، یعنی کارهای سختی پیش رو دارید .

آنلی بیتون می‌گوید :

 • دیدن پای خود در خواب ، علامت نومیدی و مغلوب اراده دیگری شدن ، است .
 • اگر خواب ببینید پای خود را می شویید ، نشانه آن است که اجازه می دهید تا دیگران شما را فریب بدهند .
 • اگرخواب ببینید پایتان درد می کند ، علامت آن است که دچار مشکلات خانوادگی دست و پاگیر و حقیری خواهید شد .
 • اگر خواب ببینید پای شما ملتهب و متورم است ، علامت آن است که با جدا شدن از خانواده خود ، تغییراتی در زندگی و کار خواهید داد

دیدن پای دیگران در خواب

آنلی بیتون می‌گوید :

 • دیدن پای دیگران در خواب ، نشانه آن است که با سختی از حقوق خود دفاع می کنید و به مقامی بالاتر در زندگی دست می یابید .

دیدن پای بریده و زخمی در خواب

حضرت دانیال گوید :

 • اگر کسی ببیند یک پای او بریده بود یا شکسته ، نشانه آنست که نیمی از اموال خود را از دست بدهد .
 • اگر کسی ببیند هر دو پای او بریده بود یا شکسته ، نشانه آنست که جمله مالش برود یا خود بمیرد .
 • معبران گویند : اگر شخصی هر دو پای خود را بریده یا شکسته بیند ، نشانه آنست که به سفر رود .

محمدبن سیرین گوید :

 • اگر کسی ببیند هر دو پای او بریده است ، دلیل که از شغلش معزول گردد و مالش تلف شود .

لوک اویتنهاو می گوید :

 • پای زخمی و مجروح نشانه غم و غصه است

دیدن پای شکسته در خواب

لیلا برایت می‌گوید :

 • شکستن پا در خواب ، نشانه‌ی وقوع اتفاقات ناگوار است .

دیدن پای آهنی و مسی در خواب

حضرت دانیال گوید :

 • اگر در خواب دید پای او آهنی یا مسی است ، دلیل که عمرش دراز است و مالش باقی ماند .
 • اگر در خواب دید پایش شل و مبتلا شده بود ، دلیل است بر سستی و ضعف حال او .

محمدبن سیرین گوید :

 • اگر دید پای او آهنی است ، دلیل که مالش زیاد شود . اگر دید پایش سیمی بود هم همین نشانه را دارد .

دیدن پای بسته شده و در بند در خواب

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر ببینی پای تو در بند می‌باشد و بسته شده، یـعـنـی دچار ضرر و زیان ‌‌‌‌‌و یا ترس و دلهره می‌شوی،
 • اگر ببینی پایتان در بند آهنی (طناب فولادی یا همان سیم بکسل و غیره ) بسته شده یـعـنـی در دین و ایمان دچار اشکال و ضعف می‌شوی و به دروغ ادعای مسلمانی نموده و انسانی خسیس و بخیل خواهی شد که به کسی کمکی نمی‌نمائی
 • اگر ببینی در مسجد هستی و دو پای تو بسته شده است، یـعـنـی در نماز یا جنگ با دشمنان دین و یا هر کار دینی ثابت و استوار می‌باشی.
 • اگر ببینی در زندان پاهایت بسته شده و در بند می‌باشند، یـعـنـی کار تو بسیار طولانی خواهد شد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • اگر در خواب ببینید که پایتان بسته شده و در بند است نشانه آنست که اگر خواستی به سفر بروی به مدت طولانی در سفر می‌مانی، طوریکه در آنجا اقامت خواهی کرد و هر چه بند پاها را قوی‌تر و محکم‌تر ببینی اقامت تو بیشتر می‌باشد، و یا اینکه بین تو و مرد دورو و منافقی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود، ‌‌‌‌‌ و اگر بند هر چه قدر شل‌تر باشد تعبیر بهتری دارد (تعبیرهای مختلف)، و اگر بند تو مثل چوب می‌باشد، یـعـنـی اقامت تو به خاطر فساد در دین می‌باشد،‌‌‌‌‌ و یا اگر در مسافرت باشی صحیح و سالم بازمی‌گردی، یا اگر از طناب و ریسمان باشد، یـعـنـی اقامت تو به خاطر دین می‌باشد ‌‌‌‌‌ و یا از کسی به تو سود و منفعت می‌رسد،

جابر مغربی می‌گوید:

 • اگر ببینی پاهای تو در زنجیر بسته شده است، یـعـنـی برای گناه و معصیت به خانه دیگران خواهی رفت .
 • اگر پادشاه در خواب ببیند پایش در بند است، یـعـنـی پادشاهی و سلطنتش پایدار می‌ماند.
 • جابر مغربی می‌گوید: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر امیری ببیند هر دو پایش بسته شده است، یـعـنـی به حکومت می‌رسد.
 • اگر بیماری در خواب ببیند که پایش بسته شده و در بند است یـعـنـی از بیماری خلاص می‌شود.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

 • اگر امیری در خواب ببیند پایش با بند آهنی بسته شده است یـعـنـی از منطقه تحت حکومتش به جای دیگر سفر می‌کند و در مسافرت مانده و برنمی‌گردد، ‌‌‌‌‌
 • اگر امیری در خواب بیند که پایش با طناب و زنجیر بسته شده است یـعـنـی مسیحیان به او سود و منفعت می‌رسانند، ‌‌‌‌‌

امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیرهای بند پا و بسته شدن پا عبارتند از:

 • ثبات در دین
 • ازدواج با زن
 • از مسافرت برگشتن.

تعبیر خواب پا شبیه پای حیوانات

جابر مغربی گوید :

 • اگر ببیند که پای او مانند پای شتران یا پای گاو است ، دلیل که توانایی و مالش زیاد شود .
 • اگر دید که پای او مانند پای اسب است یا پای خر ، دلیل که قوت و مال او افزون شود .
 • اگر پای خود مانند پای درندگان ببیند ، به مال حرام دست پیدا میکند.
 • اگر پای خود را چون چنگال مرغان ببیند ، دلیل بر قوت کسب معیشت او است و بر دشمن پیروزی یابد .

دیدن پای فلج شده در خواب

لیلا برایت می گوید :

 • دیدن پای فلج و ناتوان مربوط می شود به شغل شخص یعنی مشکلی در شغل شخص پدیدار خواهد شد این در صورتی است که بیننده خواب شاغل باشد
 • اگر در خواب ببینید که پایتان فلج شده ، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشید .


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(7 امتیاز , میانگین: 3.1 از 5)  

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter