تعبیر دیدن خواب پا : پای شکسته ، پای زخمی ، پای فلج در خواب

۴۲,۷۶۲
۲۰
۰
یکشنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ ۲۲:۲۷

دیدن پا در خواب چه تعبیر و تفسیری دارد ؟

مجله دلگرم : تعبیر دیدن پا در خواب برداشت ها و پیام های مختلفی دارد ما در این مقاله به جزئیات آن از جمله تعبیر خواب پای زخمی و بریده ، خواب پای شکسته ، خواب پای بسته شده و دربند و ... می پردازیم

divider

تعبیر خواب پا

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر پا در خواب نشانه سلامتی و نیکبختی است
 • تعبیر خواب کوچک شدن پا تنگدستی است

ابراهیم کرمانی گوید :

 • دیدن هر دو پا در خواب نشانه پدر و مادر است و هر ضعف و نقصانی که در پا ببیند ، همین دلیل بر پدر و مادر کند .
  تعبیر خواب پای زیاد نشانه آنست که به سفر شود . اگر فقیر است ، ثروتمند شود

محمدبن سیرین گوید :

 • اگر صالحی بیند که پایش شل شده است دلیل است بر زیادی دین او .

تعبیر خواب پا از امام جعفر صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن پا در خواب بر هفت وجه است .
اول : عیش وعشرت
دوم : عمر
سوم : سعی وتلاش کردن
چهارم : طلب مال
پنجم : قوت ونیرومندی
ششم : سفر
هفتم : زن


دیدن پای خود در خواب

لیلا برایت می‌گوید :

 • تعبیر خواب بزرگ شدن پا و یا اگر در خواب پای خود را بیش از اندازه بزرگ دیدید ، به این معنا است که به زودی ملکی خواهید خرید .
  تعبیر خواب لاغری پا آنست که کارهای سختی پیش رو دارید .

آنلی بیتون می‌گوید :

 • تعبیر خواب دیدن پای خود علامت نومیدی و مغلوب اراده دیگری شدن ، است .
 • تعبیر خواب شستن پاها نشانه آن است که اجازه می دهید تا دیگران شما را فریب بدهند .
 • تعبیر خواب درد پا علامت آن است که دچار مشکلات خانوادگی دست و پاگیر و حقیری خواهید شد .
 • تعبیر خواب دیدن ورم پا علامت آن است که با جدا شدن از خانواده خود ، تغییراتی در زندگی و کار خواهید داد

تعبیر خواب پای دیگران

آنلی بیتون می‌گوید :

 • دیدن پای دیگران در خواب ، نشانه آن است که با سختی از حقوق خود دفاع می کنید و به مقامی بالاتر در زندگی دست می یابید .

تعبیر خواب پای بریده شده

حضرت دانیال گوید :

 • تعبیر خواب دیدن پای قطع شده نشانه آنست که نیمی از اموال خود را از دست بدهد .
 • تعبیر خواب دیدن پای بریده نشانه آنست که جمله مالش برود یا خود بمیرد .
 • تعبیر خواب پای بریده شده ( هر دو پا ) نشانه آنست که به سفر رود .

محمدبن سیرین گوید :

 • اگر کسی ببیند هر دو پای او قطع شده است ، دلیل که از شغلش معزول گردد و مالش تلف شود .

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب پای زخمی و مجروح نشانه غم و غصه است

تعبیر خواب پای شکسته

لیلا برایت می‌گوید :

 • تعبیر خواب پای شکسته در گچ نشانه‌ی وقوع اتفاقات ناگوار است .


تعبیر خواب پای آهنی

حضرت دانیال گوید :

 • تعبیر خواب پای آهنی آنست که عمرش دراز است و مالش باقی ماند .
 • تعبیر خواب پای شل آنست که بر سستی و ضعف حال او .

محمدبن سیرین گوید :

 • اگر دید پای او آهنی است ، دلیل که مالش زیاد شود . اگر دید پایش سیمی بود هم همین نشانه را دارد .

تعبیر خواب پای بسته

ابن سیرین می‌گوید:

 • تعبیر خواب پای بسته یـعـنـی دچار ضرر و زیان ‌‌‌‌‌و یا ترس و دلهره می‌شوی،
 • تعبیر خواب بستن پا یـعـنـی در دین و ایمان دچار اشکال و ضعف می‌شوی و به دروغ ادعای مسلمانی نموده و انسانی خسیس و بخیل خواهی شد که به کسی کمکی نمی‌نمائی
 • اگر ببینی در مسجد هستی و دو پای تو بسته شده است، یـعـنـی در نماز یا جنگ با دشمنان دین و یا هر کار دینی ثابت و استوار می‌باشی.
 • اگر ببینی در زندان پاهایت بسته شده و در بند می‌باشند، یـعـنـی کار تو بسیار طولانی خواهد شد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • تعبیر خواب بستن پا نشانه آنست که اگر خواستی به سفر بروی به مدت طولانی در سفر می‌مانی، طوریکه در آنجا اقامت خواهی کرد و هر چه بند پاها را قوی‌تر و محکم‌تر ببینی اقامت تو بیشتر می‌باشد، و یا اینکه بین تو و مرد دورو و منافقی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود، ‌‌‌‌‌ و اگر بند هر چه قدر شل‌تر باشد تعبیر بهتری دارد (تعبیرهای مختلف)، و اگر بند تو مثل چوب می‌باشد، یـعـنـی اقامت تو به خاطر فساد در دین می‌باشد،‌‌‌‌‌ و یا اگر در مسافرت باشی صحیح و سالم بازمی‌گردی، یا اگر از طناب و ریسمان باشد، یـعـنـی اقامت تو به خاطر دین می‌باشد ‌‌‌‌‌ و یا از کسی به تو سود و منفعت می‌رسد،

جابر مغربی می‌گوید:

 • اگر خواب ببینی پاهای تو در زنجیر بسته شده است، یـعـنـی برای گناه و معصیت به خانه دیگران خواهی رفت .
 • اگر پادشاه در خواب ببیند پایش در بند است، یـعـنـی پادشاهی و سلطنتش پایدار می‌ماند.
 • حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر امیری ببیند هر دو پایش بسته شده است، یـعـنـی به حکومت می‌رسد.
 • اگر بیماری در خواب ببیند که پایش بسته شده و در بند است یـعـنـی از بیماری خلاص می‌شود.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

 • اگر امیری در خواب ببیند پایش با بند آهنی بسته شده است یـعـنـی از منطقه تحت حکومتش به جای دیگر سفر می‌کند و در مسافرت مانده و برنمی‌گردد، ‌‌‌‌‌
 • اگر امیری در خواب بیند که پایش با طناب و زنجیر بسته شده است یـعـنـی مسیحیان به او سود و منفعت می‌رسانند، ‌‌‌‌‌

امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیرهای بند پا و بسته شدن پا عبارتند از:

 • ثبات در دین
 • ازدواج با زن
 • از مسافرت برگشتن.

تعبیر خواب پای حیوانات

جابر مغربی گوید :

 • اگر خواب ببیند که پای او مانند پای شتران یا پای گاو است ، دلیل که توانایی و مالش زیاد شود .
 • اگر دید که پای او مانند پای اسب است یا پای خر ، دلیل که قوت و مال او افزون شود .
 • اگر پای خود مانند پای درندگان ببیند ، به مال حرام دست پیدا میکند.
 • اگر پای خود را چون چنگال مرغان ببیند ، دلیل بر قوت کسب معیشت او است و بر دشمن پیروزی یابد .

تعبیر خواب پای فلج

لیلا برایت می گوید :

 • تعبیر خواب پای فلج شده مربوط می شود به شغل شخص یعنی مشکلی در شغل شخص پدیدار خواهد شد این در صورتی است که بیننده خواب شاغل باشد
 • اگر در خواب ببینید که پایتان فلج شده ، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشید .

separator line

تعبیرهای مرتبط

دیدن دست در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب انگشت : ۷۲ نشانه و تفسیر دیدن انگشت های مختلف در خواب

دیدن خون در خواب چه تعبیر و نشانه ای دارد ؟


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(20 امتیاز , میانگین: 3.1 از 5)  

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits

آخرین مطالب دلگرم