مجله دلگرم
امروز: دوشنبه, ۱۴ آذر ۱۴۰۱ برابر با ۱۰ جمادى الأول ۱۴۴۴ قمری و ۰۵ دسامبر ۲۰۲۲ میلادی
تعبیر دیدن خواب پا : پای شکسته ، پای زخمی ، پای فلج در خواب
31
زمان مطالعه: 6 دقیقه
دیدن پا در خواب چه تفسیر و تعبیری دارد ؟ دیدن پا در خواب برداشت ها و پیام های مختلفی دارد ما در این مقاله به برداشت ها و تعابیر این خواب می پردازیم

دیدن پا در خواب چه تعبیر و تفسیری دارد ؟

مجله دلگرم : تعبیر دیدن پا در خواب برداشت ها و پیام های مختلفی دارد ما در این مقاله به جزئیات آن از جمله تعبیر خواب پای زخمی و بریده ، خواب پای شکسته ، خواب پای بسته شده و دربند و ... می پردازیم

divider

تعبیر خواب پا

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر پا در خواب نشانه سلامتی و نیکبختی است
 • تعبیر خواب کوچک شدن پا تنگدستی است

ابراهیم کرمانی گوید :

 • دیدن هر دو پا در خواب نشانه پدر و مادر است و هر ضعف و نقصانی که در پا ببیند ، همین دلیل بر پدر و مادر کند .
  تعبیر خواب پای زیاد نشانه آنست که به سفر شود . اگر فقیر است ، ثروتمند شود

محمدبن سیرین گوید :

 • اگر صالحی بیند که پایش شل شده است دلیل است بر زیادی دین او .

تعبیر خواب پا از امام جعفر صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن پا در خواب بر هفت وجه است .
اول : عیش وعشرت
دوم : عمر
سوم : سعی وتلاش کردن
چهارم : طلب مال
پنجم : قوت ونیرومندی
ششم : سفر
هفتم : زن


دیدن پای خود در خواب

لیلا برایت می‌گوید :

 • تعبیر خواب بزرگ شدن پا و یا اگر در خواب پای خود را بیش از اندازه بزرگ دیدید ، به این معنا است که به زودی ملکی خواهید خرید .
  تعبیر خواب لاغری پا آنست که کارهای سختی پیش رو دارید .

آنلی بیتون می‌گوید :

 • تعبیر خواب دیدن پای خود علامت نومیدی و مغلوب اراده دیگری شدن ، است .
 • تعبیر خواب شستن پاها نشانه آن است که اجازه می دهید تا دیگران شما را فریب بدهند .
 • تعبیر خواب درد پا علامت آن است که دچار مشکلات خانوادگی دست و پاگیر و حقیری خواهید شد .
 • تعبیر خواب دیدن ورم پا علامت آن است که با جدا شدن از خانواده خود ، تغییراتی در زندگی و کار خواهید داد

تعبیر خواب پای دیگران

آنلی بیتون می‌گوید :

 • دیدن پای دیگران در خواب ، نشانه آن است که با سختی از حقوق خود دفاع می کنید و به مقامی بالاتر در زندگی دست می یابید .

تعبیر خواب پای بریده شده

حضرت دانیال گوید :

 • تعبیر خواب دیدن پای قطع شده نشانه آنست که نیمی از اموال خود را از دست بدهد .
 • تعبیر خواب دیدن پای بریده نشانه آنست که جمله مالش برود یا خود بمیرد .
 • تعبیر خواب پای بریده شده ( هر دو پا ) نشانه آنست که به سفر رود .

محمدبن سیرین گوید :

 • اگر کسی ببیند هر دو پای او قطع شده است ، دلیل که از شغلش معزول گردد و مالش تلف شود .

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب پای زخمی و مجروح نشانه غم و غصه است

تعبیر خواب پای شکسته

لیلا برایت می‌گوید :

 • تعبیر خواب پای شکسته در گچ نشانه‌ی وقوع اتفاقات ناگوار است .


تعبیر خواب پای آهنی

حضرت دانیال گوید :

 • تعبیر خواب پای آهنی آنست که عمرش دراز است و مالش باقی ماند .
 • تعبیر خواب پای شل آنست که بر سستی و ضعف حال او .

محمدبن سیرین گوید :

 • اگر دید پای او آهنی است ، دلیل که مالش زیاد شود . اگر دید پایش سیمی بود هم همین نشانه را دارد .

تعبیر خواب پای بسته

ابن سیرین می‌گوید:

 • تعبیر خواب پای بسته یـعـنـی دچار ضرر و زیان ‌‌‌‌‌و یا ترس و دلهره می‌شوی،
 • تعبیر خواب بستن پا یـعـنـی در دین و ایمان دچار اشکال و ضعف می‌شوی و به دروغ ادعای مسلمانی نموده و انسانی خسیس و بخیل خواهی شد که به کسی کمکی نمی‌نمائی
 • اگر ببینی در مسجد هستی و دو پای تو بسته شده است، یـعـنـی در نماز یا جنگ با دشمنان دین و یا هر کار دینی ثابت و استوار می‌باشی.
 • اگر ببینی در زندان پاهایت بسته شده و در بند می‌باشند، یـعـنـی کار تو بسیار طولانی خواهد شد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • تعبیر خواب بستن پا نشانه آنست که اگر خواستی به سفر بروی به مدت طولانی در سفر می‌مانی، طوریکه در آنجا اقامت خواهی کرد و هر چه بند پاها را قوی‌تر و محکم‌تر ببینی اقامت تو بیشتر می‌باشد، و یا اینکه بین تو و مرد دورو و منافقی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود، ‌‌‌‌‌ و اگر بند هر چه قدر شل‌تر باشد تعبیر بهتری دارد (تعبیرهای مختلف)، و اگر بند تو مثل چوب می‌باشد، یـعـنـی اقامت تو به خاطر فساد در دین می‌باشد،‌‌‌‌‌ و یا اگر در مسافرت باشی صحیح و سالم بازمی‌گردی، یا اگر از طناب و ریسمان باشد، یـعـنـی اقامت تو به خاطر دین می‌باشد ‌‌‌‌‌ و یا از کسی به تو سود و منفعت می‌رسد،

جابر مغربی می‌گوید:

 • اگر خواب ببینی پاهای تو در زنجیر بسته شده است، یـعـنـی برای گناه و معصیت به خانه دیگران خواهی رفت .
 • اگر پادشاه در خواب ببیند پایش در بند است، یـعـنـی پادشاهی و سلطنتش پایدار می‌ماند.
 • حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر امیری ببیند هر دو پایش بسته شده است، یـعـنـی به حکومت می‌رسد.
 • اگر بیماری در خواب ببیند که پایش بسته شده و در بند است یـعـنـی از بیماری خلاص می‌شود.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

 • اگر امیری در خواب ببیند پایش با بند آهنی بسته شده است یـعـنـی از منطقه تحت حکومتش به جای دیگر سفر می‌کند و در مسافرت مانده و برنمی‌گردد، ‌‌‌‌‌
 • اگر امیری در خواب بیند که پایش با طناب و زنجیر بسته شده است یـعـنـی مسیحیان به او سود و منفعت می‌رسانند، ‌‌‌‌‌

امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیرهای بند پا و بسته شدن پا عبارتند از:

 • ثبات در دین
 • ازدواج با زن
 • از مسافرت برگشتن.

تعبیر خواب پای حیوانات

جابر مغربی گوید :

 • اگر خواب ببیند که پای او مانند پای شتران یا پای گاو است ، دلیل که توانایی و مالش زیاد شود .
 • اگر دید که پای او مانند پای اسب است یا پای خر ، دلیل که قوت و مال او افزون شود .
 • اگر پای خود مانند پای درندگان ببیند ، به مال حرام دست پیدا میکند.
 • اگر پای خود را چون چنگال مرغان ببیند ، دلیل بر قوت کسب معیشت او است و بر دشمن پیروزی یابد .

تعبیر خواب پای فلج

لیلا برایت می گوید :

 • تعبیر خواب پای فلج شده مربوط می شود به شغل شخص یعنی مشکلی در شغل شخص پدیدار خواهد شد این در صورتی است که بیننده خواب شاغل باشد
 • اگر در خواب ببینید که پایتان فلج شده ، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشید .

separator line

تعبیرهای مرتبط

دیدن دست در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب انگشت : ۷۲ نشانه و تفسیر دیدن انگشت های مختلف در خواب

دیدن خون در خواب چه تعبیر و نشانه ای دارد ؟


این مطلب چقدر مفید بود ؟
3.1 از 5 (31 رای)  
 • منبع
 • کتاب بانک جامع تعبیر خواب
قرآن آنلاین
۱ دیدگاه

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است

مهدیه | ۲ سال پیش
سلام من خواب دیدم که داشتم می رفتم سفرو داخل اتوبوس یه مسافر عرب که اصلا حالش خوب نبود.بعد یه جا وایستادیم اتفاق خیلی بدی افتاد.مادرم توی یه کوچه افتاده بود که از ساق پاش خون می رفت.بعدش که مامانمو تکون دادم دیدم مامانم اصلا از زانو به پایین ساق پاش نیست.یا فکر کنم قطع شده.لطفا جواب بدین. مادرم برای من خیلی مهمه.اخر خوابم فقط اسم مامانمو داد زدم.
9
4