مجله دلگرم
امروز: سه شنبه, ۰۱ فروردين ۱۴۰۲ برابر با ۲۸ شعبان ۱۴۴۴ قمری و ۲۱ مارس ۲۰۲۳ میلادی
کامل ترین تعبیر خواب مار
123
زمان مطالعه: 15 دقیقه
خواب مار دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن خواب مار را در دلگرم بخوانید ...

خواب مار دیدن چه تعبیری دارد ؟

تعبیر مار در خواب ،تعبیر خواب نیش زدن مار ، تعبیر خواب مار سیاه بزرگ ، تعبیر خواب مار افعی ، تعبیر خواب کشتن مار ، تعبیر خواب مار سمی و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف، تعابیر و تفاسیر زیادی دارد ، ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب میپردازیم .

تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار

1- مار در خواب نماد خیر و شر، باروری ، مرگ، تولد دوباره، دگرگونی و میل جنسی است.
2- دیدن خواب مار همچنین نشانه خلاقیت و دستیابی به سطح بالاتری از دانش و آگاهی است.
3- مارها در خواب همچنین سمبل شخصیتی در زندگی شما هستند. شخصی که به او اعتماد ندارید و او را دشمن خود فرض میکنید. در این صورت مارها به شما حمله می کنند یا به شما آسیب می زنند.
4- اگر خواب دیدید که مار روی شما افتاد تعبیرش این است که به خاطر کارهای بدی که در گذشته انجام داده اید بسیار ناراحت هستید و مدام به این موضوع فکر می کنید.
5- اگر خواب دیدید که مار را لمس میکردید تعبیرش این است که شما دشمن خود را می شناشید و ناخواسته به او نزدیک هستید. سعی کنید توجه بیشتری به اطراف خود داشته باشید و درباره نزدیکانتان تحقیق کنید.
6- تعبیر صحبت کردن با مار نشانه کسب دانش و مهارت در زندگی و وجود برخی امکانات جدید است.

آنلی بیتون می‌گوید :
7- تعبیر خواب مار ، ابتلا به انواع و اقسام شر و بدی است .
8- اگر خواب ببینید مویی ناگاه مبدل به ماری می شود ، تعبیرش آن است که وقایعی بی اهمیت افکار شما را پریشان می کند .
9- تعبیر خواب بازی با مار آن است که نمی توانید دوست را از دشمن تشخیص بدهید .
10- اگر زنی خواب ببیند بچه ای ، مار را پشت سر او می گذارد و صدای فس فس مار را می شنود ، نشانه آن است که کسانی او را متقاعد می سازند که ثروت خود را تسلیم دیگران کند . بعدا پی خواهد برد که به دام دسیسه دشمنان افتاده است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
11- خواب مار دیدن ،تعبیرش خطر یا دشمن خانگی است . خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می آید و دشمنی است زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در خانه شما هست و از وجودش بی اطلاعید اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می برد .
12- برخی نوشته اند ، مار در خواب ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید . این تعبیر از آنجا ریشه می گیرد که در افسانه ها گفته اند و خوانده ایم که دفائن و خزائن گنجینه های نهفته در زیر خاک و ویرانه های قصور کهن و باستانی را مارها و اژدها و افعی ها حراست و پاسداری می کنند و چون این باور در اعماق ذهن ما هست دیدن مار می تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره ای باشد که ما از وجودش بی اطلاع هستیم
13- تعبیر دیدن مار در خواب می تواند یک زن زیبا نیز باشد . زنی که در عین دولت داشتن خطرناک است و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی است .

لوک اویتنهاو می گوید :
14- تعبیر خواب مار نشانه وجود موانع به هر شکل و نوعی است
15- خواب دیدن مار چند سر نشانه جذبه است
16- تعبیر خواب تبدیل به مار شدن نشانه عدم احترام است
17- دیدن خواب ماری که خود را کش و قوس میدهد نشانه آنست که شما با تکیه بر شانستان از یک خطر رهایی خواهید یافت.

یوسف نبی علیه السلام می گوید :
18- دیدن خواب مار تعبیرش بلائی است که از طریق دشمن به او میرسد اما از این بلا شاد خواهد شد

محمدبن سیرین گوید :
19- تعبیر خواب مار ، دشمنی پنهان است.

تعبیر خواب نیش زدن مار

20- اگر در خواب دیدید که مار شما را نیش زد تعبیرش این است که شخصی به شما حسادت زیادی دارد و میخواهد به شما آسیب جدی بزند یا شهرت شما را تضعیف کند.
21- خواب نیش مار نشانه ترس شما در مورد کاری یا فردی است که شما را آزار می دهد.
22- اگر نیش مار سمی بود تعبیرش این است که به زودی رسوا می شوید و آبرویتان خواهد رفت.
23- اگر خواب دیدید که مار شخص دیگری را نیش زد تعبیرش این است که آن شخص به زودی صدمه بدی به شما خواهد زد.


تعبیر خواب نیش زدن مار به پا

24- تعبیر نیش زدن مار به پا در خواب این است که احتمالا شغل خود را دوست ندارید و نیاز به کمی استراحت دارید. تعبیر دیگر این خواب این است که فردی نمی خواهد شما را از مسیری که هستید منحرف کند.


تعبیر خواب مار سیاه بزرگ

25- دیدن مار سیاه در خواب به شما هشدار می دهد که محتاط باشید.
26- تعبیر خواب مارهای سیاه بد است و حاکی از وقایع دردناک در زندگی هستند.

محمدبن سیرین می گوید:
27- تعبیر خواب مار سیاه خصومت کردن با دشمن است.

ابراهیم کرمانی گوید :
28- اگر در خواب تعدادی مار سیاه ببیند ،تعبیرش آن است که دشمن بسیاری دارد.

یوسف نبی علیه السلام گوید :
29- خواب مار بزرگ تعبیرش دشمن بزرگ است

جابر مغربی می‌ گوید :
30- اگر خواب ببینی مار بزرگ تو را بلعیده است، احتمال دارد دشمن تو را به هلاکت برساند.
31- اگر خواب ببینی سوار مار بزرگی شده‌ای که رام و فرمانبردار می‌باشد، دشمنی بزرگ از تو اطاعت و فرمانبرداری می‌کند و امور تو منظم و رو به راه می‌شود.

ابن سیرین می‌ گوید :
32- خواب مار بزرگ، نشانه دشمنی بزرگ و قوی می‌باشد.
33- اگر خواب ببینی مار بزرگی داری، تعبیرش این است که با اشخاص بزرگ پیوند و ارتباط برقرار می‌کنی.
34- اگر خواب ببینی با ماری بزرگ جنگ و نبرد کردی و او را شکست دادی، با دشمن جنگ و درگیری می‌کنی و او شکست می‌دهی.
35- اگر در خواب مار بزرگ را کشتی و از گوشت مار خوردی، دشمن را شکست می‌دهی و مال و اموالش را گرفته و خرج می‌کنی.


تعبیر خواب مار سفید رنگ

36- دیدن مار سفید در خواب نشانه کشف برخی اسرار ناخوشایند است که باعث می شود که شما مدت ها درگیرش شوید و حواستان پرت شود.

ابراهیم کرمانی گوید :
37- اگر در خواب ببیند که مار سفید را گرفت ، تعبیرش بزرگی مقام است


تعبیر خواب مار سبز

ابراهیم کرمانی گوید :
38- تعبیر دیدن مار سبز در خواب آنست که دشمن او زاهد و صالح و بی خطر است .


تعبیر خواب مار زرد

ابراهیم کرمانی گوید :
39- دیدن مار زرد در خواب تعبیرش اینست که دشمن او بیمارگونه است .


تعبیر خواب مار قرمز

40- دیدن مار قرمز در خواب به شما هشدار میدهد که کاری که در حال حاضر انجام میدهید را ادامه دهید. این راه، راه درستی است و نباید از چیزی بترسید.


تعبیر خواب مار افعی

لوک اویتنهاو می گوید :
41- دیدن خواب افعی نشانه آن است که اطراف شما پر از آدمهای یاوه گوست

آنلی بیتون می‌گوید :
42- اگر خواب ببینید مار افعی ل از لای علفهای سرسبز به سوی شما می آید و از کنار شما می گذرد و جایی ناپدید می شود و بعد از مدتی باز از دور پدیدار می شود ، و به سمت شما می آید و هر چقدر که نزدیکتر می شود ، بزرگتر و بزرگتر به نظر می رسد ، تا اینکه مبدل به اژدهای عظیم می گردد ، نشانه آن است که با نافرمانی و بی قیدی شما کارها از بد هم بدتر می شود . اما پذیرفتن وظایف خود و کنار گذاشتن کاهلی اوضاع بهبود می یابد .


تعبیر خواب بچه مار

43- تعبیر دیدن بچه مار در خواب نشانه این است که شما بعضی از نزدیکان خود را دست کم می گیرید غافل از اینکه نمی دانید آن ها می توانند چه دسیسه ای برایتان چیده اند


تعبیر خواب کشتن مار

44- تعبیر کشتن مار در خواب نشانه خوبی است و این مفهوم را می رساند که توانایی آن را دارید تا بر برخی رفتارهای زشت غلبه کنید. شما نمیتوانید تهدید ها را کنار بگذارید.
45- دیدن خواب کشتن مار همچنین نشانه این است که که خود را به دیگران تحمیل میکنید و از آن ها توقع حمایت و احترام دارید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
46- تعبیر خواب کشتن مار بر دشمنی پیروز می شوید ولی به زودی ندامت و پشیمانی به سراغ شما می آید .


تعبیر خواب مار در جعبه

47- تعبیر دیدن مار در جعبه نشانه این است که شما برخی افکارتان را انکار میکنید و وانمود میکنید که هیچ اتفاقی نیوفتاده است. به تعبیری دیگر دیدن این خواب نشانه این است که بسیاری از اسرارتان را مخفی می کنید.


تعبیر خواب مار در آب

48- اگر خواب دیدید که مار در آب شنا میکرد تعبیرش این است که برخی احساسات شما سرکوب می شود. این خواب همچنین نشانه نگرانی شماست. شما به دلیل وضعیت فعلی تان ناراحت هستید و این موضوع اضطراب شما را زیاد میکند.

آنلی بیتون می‌گوید :
49- تعبیر خواب مار در آب ، نشانه آن است که در جایی که احساس می کنید به لذتی تمام و کمال دست می یابید ، با درد سر روبرو می شوید .


تعبیر خواب مار در رختخواب

50- اگر درخواب دیدید که مار درخانه شما بود تعبیرش این است که به دلیل بی تجربگی و اشتباهات فردی تان ممکن است تهدید جنسی شوید. اگر از مار ترسیدید نشانه خوبی است و به این معنی است که خطر را احساس کردید و اجازه نمی دهید کسی شما را تهدید کند.


تعبیر خواب مار در خانه

51- اگر درخواب دیدید که مار درخانه شما بود تعبیرش این است که با یکی از اعضای خانواده اختلاف پیدا می کنید. یا شاید با همسرتان درگیر هستید و او را متهم به خیانت میکنید. دیدن این خواب همچنین نشانه وجود مشکلات مالی است. شاید هم تمایل دارید به خانه جدید جابه جا شوید زیرا از شرایط فعلی تان راضی نیستید.

محمدبن سیرین گوید :
52- تعبیر خواب دیدن مار در خانه اینست که دشمن ، خانگی است. اگر در صحرا ببیند دشمنی بیگانه است .


تعبیر خواب خوردن مار

53- اگر در خواب دیدید که زنده زنده مار می خوردید تعبیرش این است که میل جنسی شما زیاد است و به دنبال ارتباطات جنسی با دیگران هستید.

محمدبن سیرین گوید :
54- تعبیر خوردن گوشت مار در خواب بزرگی و شاهی است .

تعبیر خواب انسان شبیه مار

55- تعبیر دیدن خواب انسان شبیه مار ( انسانی شبیه مار شد ) تعبیرش این است که اصلا و اکیدا به این شخص اعتماد نکنید. این شخص قطعا از نزدیکان شماست.


تعبیر خواب مارهای زیاد

56- اگر خواب دیدید که بین مارهای زیادی راه می رفتید تعبیرش این است که به زودی بیمار می شوید یا می ترسید که بیمار شوید.
57- بعضی اوقات دیدن مارهای زیاد در خواب نشانه رقابت به خاطر حسادت کردن دوستان و آشنایانتان است.
58- اگر خواب دیدید که مارهای زیادی در یک جا جمع شده بودند تعبیرش این است که افرادی در زندگی تان هستند که شما را دوست ندارند و احتمالا دسیسه بزرگی برای شما چیده اند. سعی کنید از این دسته افراد دوری کنید.
59- اگر مارها کوچک بودند تعبیرش این است که می توانید با آن ها مقابله کنید و اگر بزرگ بودند تعبیرش این است که دشمنانتان قوی هستند و شکست آن ها کار سختی است.

آنلی بیتون می‌گوید :
60- اگر خواب ببینید مارها در هم می لولند ، تعبیرش آن است که از کشمکش های خود با دیگران نادم و پشیمان خواهید شد .
61- اگر خواب ببینید از روی مارها راه می روید ، نشانه آن است که از بیماری که گریبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهید شد همینطور نشانه آن است که افراد خود خواه می کوشند مقام و شان شما را میان دوستانتان پائین بیاورند .
62- اگر خواب ببینید مارها به شکل های غیر عادی مبدل می گردند ، نشانه آن است که مشکلات شما ، تنها با حفظ خونسردی و آرامش و داشتن اراده ای قوی بر طرف می گردد .


تعبیر خواب مار در چمنزار

63- اگر خواب دیدید که مار روی چمن در حال خزیدن بود تعبیرش این است که شما اساسا فردی ترسو هستید و به توانایی های خود برای موفقیت ایمان ندارید و فکر میکنید نمی توانید از پس مسئولیت های خود بربیایید.


تعبیر خواب گرفتن مار در دست

64- خواب گرفتن مار در دست تعبیرش این است که به برخی شایعات بیش از حد اهمیت می دهید. این رفتار در آینده برایتان مشکل ساز خواهد بود. سعی کنید بدون توجه به افکار منفی راه خود را ادامه دهید.


تعبیر خواب مار اهلی

65- اگر خواب دیدید که توانستید مار را اهلی کنید تعبیرش بسیار خوب است و نشانه انجام موفقیت آمیز و سرمایه گذاری های صحیح در کار است.
66- تعبیر دیگر دیدن مار اهلی در خواب این است که میتوانید دشمنان خود را کنترل کنید.

تعبیر خواب مار


تعبیر خواب مار سمی

67- تعبیر دیدن مار سمی در خواب به وجود دشمنان قوی و خطرناک اشاره دارد.


تعبیر خواب مار غول پیکر

68- تعبیر دیدن مار غول پیکر در خواب نشانه وجود دشمن بزرگ و ثروتمند است .
69- دیدن خواب مار سیاه غول پیکر بسیار بد است و نشان دهنده بدبختی و رنج در آینده است.


تعبیر خواب مار در قفس

70- تعبیر دیدن مار در قفس نشان دهنده سعادت و پیروزی در آینده نزدیک است. شما انرژی های منفی را از خود دور کرده اید و راه پیشرفت و خوشبختی را طی میکنید.


تعبیر خواب لانه مار

71- تعبیر خواب دیدن لانه مار درخواب نشانه وجود مشکلات تازه در زندگی است.
72- خواب لانه مار دیدن همچنین نشانه درگیری و سوء تفاهم با برخی از اعضای خانواده تان است.


تعبیر خواب پیچیدن مار دور پا

73- اگر در خواب دیدید که مار به دور پای شما می پیچید تعبیرش این است که ترس شما از محیط، کار دستتان میدهد. این ترس ها بلای جان شما شده است. اگر توانستید مار را از دور پای خود جدا کنید یعنی می توانید انرژی های منفی را از خود دور کنید.


تعبیر خواب مارهای وحشی

74- دیدن مار وحشی در خواب نشانه شکست شما در زندگی است.


تعبیر خواب با مار جنگیدن

75- اگر در خواب دیدید که با مار در حال جنگید هستید تعبیرش این است که در رابطه عاشقانه یا مسائل کاری تان دچار مشکل شده اید و با خود دست و پنجه نرم می کنید.

محمدبن سیرین گوید :
76- تعبیر جنگیدن با مار در خواب ، درگیری و خصومت با دشمن است .


تعبیر خواب حیوان خانگی مار

77- اگر خواب دیدید که به عنوان حیوان خانگی در خانه مار نگهداری می کردید تعبیرش این است که تغییرات خوبی در زندگی تان رخ خواهد داد و نشانه بهتر شدن روند زندگی تان است.


تعبیر خواب مار مرده

محمدبن سیرین گوید :
78- تعبیر دیدن مار مرده در خواب اینست که بلا و آفتی از وی رفع شود .

تعبیر خواب فرار مار

ابراهیم کرمانی گوید :
79- تعبیر خواب فرار کردن مار نشانه ضعف دشمن است .

تعبیر خواب وجود مار در شکم

جابرمغربی گوید :
80- تعبیر خواب دیدن مار در شکم آنست که فرزندش دشمن اوست .

یوسف نبی علیه السلام می گوید :
81- تعبیر خواب بیرون آمدن مار از شکم نشانه آن است که فرزندش با او دشمنی خواهد کرد


تعبیر خواب مار جعفر صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
82- دیدن مار در خواب ده تعبیر دارد .

  1. دشمن پنهان .
  2. زندگانی .
  3. سلامتی
  4. پادشاهی .
  5. سپه سالاری .
  6. دولت .
  7. زن .
  8. مراد .
  9. پسر .
  10. سیلاب ( سیل ) .

تعبیر خواب خریدن مار

آنلی بیتون می‌گوید :
83- تعبیر خریدن مار در خواب آن است که برای پیروزی به مخالفان خود ، سیاستمدارانه با آنها رفتار می کنید .


تعبیر خواب مارهای کوچک

آنلی بیتون می‌گوید :
84- تعبیر خواب مارهای کوچک، آن است که کسانی را دوست می پندارید و از آنان پذیرایی می کنید که می کوشند شما را پنهانی بدنام سازند ، و موفقیتهای روز افزون شما را نابود بسازند .


خواب گاز گرفتن مار ( خواب نیش زدن مار )

یوسف نبی علیه السلام گوید :
85- تعبیر خواب گاز گرفتن مار نشانه آسیب خوردن از دشمن است

لوک اویتنهاو می گوید :
86- خواب گاز گرفتن مار نشانه از بین رفتن آرامش در خانواده است
87- نیش زدن مار افعی در خواب بدبختی است

آنلی بیتون می‌گوید
88- دیدن خواب نیش زدن مار ( اگر بیننده خواب زن باشد ) ، نشانه آن است که آن زن از بدخواهی و شرارت کسی عذاب خواهد کشید
89- خواب گاز گرفتن مار نشانه آن است که تسلیم کارهای ناپسند خواهید شد .
90- اگر خواب ببینید ماری به گرد شما حلقه می زند و نیش خود را بیرون می آورد ، نشانه آن است که با ناتوانی در چنگ دشمنان اسیر خواهید ماند .
91- اگر خواب ببینید مار کسی را نیش می زند ، نشانه آن است که ناآگاهانه به یکی از دوستان خود ، صدمه ای می زنید .

تهیه و ترجمه در مجله دلگرم

تعبیر خواب مار

تعبیرهای مرتبط :

تعبیر خواب کرم : 38 نشانه و تفسیر دیدن کرم و کرم خاکی در خواب

تعبیر خواب حشره : 33 نشانه و تعبیر دیدن خواب حشره

تعبیر خواب هشت پا : دیدن اختاپوس در خواب نشانه چیست ؟این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.1 از 5 (123 رای)  
۴۲ دیدگاه

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است

سید سعید صادقی | ۹ ماه پیش
من خواب دیدم سوار یه مار غولپیکر شدم و‌منو به آسمون برد
2
7
Yasser | ۱ سال پیش
خواب دیدن پدری که تبدیل به مار شده است و بعد کشتن آن مار کرمی از آن خارج میشود تعبیرش چیست؟🙏
4
14
شریفه احمدی | ۱ سال پیش
من زنی متهل هستم در خواب دیدم که مار خاکی ضعیف در خانه ام مار دیگری را خورد من هم تماشا میکردم چه تعبیر دارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
1
16
eli | ۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم که در خانه خود هستیم وشخصی آشنا(که درواقع اصلا آن شخص را نمیشناسم ) مار را به دنبال من راه میندازد من از شدت ترس از او فرار میکنم وچون در خانه جایی برا فرار نیست در خانه را باز میکنم وبه بیرون میروم وداد میزنم مار افعی مار افعی همه همسایه ها بیرون می ایند وفقط تماشا می کنند طرف همچنان مار را رام میکند که دنبال من بیاید ،مار از شدت عصبانیت زهر خود را خالی میکند اما به سمت هیچ کس پرتاب نمیکنم زیرا همه فرار میکنیم مخصوصا من مجددا شخص ما را راهنمایی میکند که ب دنبال من بیاید تا به من اسیب بزند من باز هم فرار میکنم که مینی بوسی ابی رنگ رد میشود ومن وجمعی از زنها سوار ماشین میشویم ایا کسی تعبیر خواب را میداند ممنون میشوم راهنمایی کنید .
8
13
عاطفه | ۱ سال پیش
من خواب دیدم با دوستانم در بک محل مثل جنگل که یک جوی اب کوچک داشت هستیم که مار های مختلف و زیبا داشت من از مار ها خیلی میترسیدم اما بقیه نمیترسیدند و مارها کاملا بی ازار بودن
2
18
نگار | ۱ سال پیش
من صبح خواب دوست شدن با مار عظیم الجثه دیدم که قبلش می خواست شهری خراب کنه من نذاشتم بعد با من دوست شد
9
10
. | ۱ سال پیش
سلام من دیشب خواب دیدم که مادرم نماز میخونه زیر پاش صدای وز وز میاد بعد نمازش فرش رو زدیم کنار دیدیم ۳ تا لونه ی مار هست دو تاش که به هم وصل بودن رو کندیم و انداختین بیرون مار بچه بود و سیاه دومی که یکی بود رو در نیاوردیم منم مشکوک احتمال وجود مار کبری رو داشتم بعد از خواب پریدم
5
16
سۆما | ۱ سال پیش
سلام.من دیشب خواب مار دیدم.توی خوابم از مارە ترسیدم و برای همین با دستم صفت گلوشو گرفتم تا خفش کنم و اون سعی داشت با دمش کە تیز بود دستمو ببرە و من هم مقاوت میکردم تا اینکە ناگهان مارە تبدیل بە یک دختر شد هرچی هم زور میزدم کە خفش کنم اون خفە نمی شد و بهم نگاه میکرد و می خندید.منم کە دیگە دستام خستە شدە بودن موهاشو دور گردنش پیچوندم و محکم گرە زدم کە خفە بشە،صورتش کبود شدە بود ولی بازم مقاومت میکرد و نمی مرد.من کە دیگە دستام از کار افتادە بودن ولش کردم و رفتم ولی همە منو یک قاتل صدا میزدن و هم حس بدی داشتم و هم احساس میکردم خوی شیطانی دارم و گه گداری از کشتنش حس خوبی میگرفتم
5
17
سمیرا شیخ معماری | ۱ سال پیش
سلام من دیشب خواب دیدم که تو یک فروشگاه لباس شلوغ، یک مار هفت رنگ خوش خط و خال و کلفت خیلی اروم اومد داخل و دور یه دختر پیچید و همش زبونشو میاورد بیرونو با سرعت تمام تکان میداد ولی دختره اصلا نمیترسید ازش، بعد اینکه من چندنفرو با خودم بردم اتاق پروو و درو محکم بستم و از اسیب مار محافظت کردم، ولی هنوز از اینکه ماره رفته یا نه مطمعن نبودم،
بنظرتون تعبیرش چی میتونه باشه؟؟؟ ممنون💜💚💚
4
15
امیر | ۱ سال پیش
سلام من در خواب دیدن که به همراه برادرم در خانه دنبال دو زنبور کرده بودیم اما من روی رمین افتادم ولی برادرم رفت.وقتی بلند شدم دیدم که ماری نسبتا کوچک مرا میبیند من هم ترسیدم چوبی رابرداشتم آمار را به آنطرف پرت کردم و مار به زیر پرده رفت ووقتی سرم را چرخاندم دیدم مار بر روی تخمانش افتاده و بعد به من حمله کرد در آن لحظه صدای فریاد خودم را شنیدم و از خواب پریدم.
لطفا میشه تغییر این خواب رو به من بگید؟
1
7
حدیث | ۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم ک یه مارسیاه و یه کار سفید را به جنگ همدیگه دادم تاجایی که کار سیاه مار سفید را کشت
2
8
ح .ص | ۱ سال پیش
سلام روز خوش من خواب دو مار بزرگ رو دیدم که صورتشان شبیه انسان است یکی از اونها رو از کمر نصف میکنیم و فرار میکنه یکی دیگه رو می کشیم که تو دو چشم اون مار دختر وپدرشوهرمو میبینم این اتفاق تو محل کارم می افته و وقتی وارد سالن اصلی میشیم مار های زیادی رو با صورتی شبیه انسان میبینم که باهام صحبت میکنن و میگن که ما آدم بودیم و تبدیل به مار شدیم میشه لطفا تعبیرش بهم بگید
4
11
Amir | ۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم که تو جنگل بودم که رودخونه هم بود از دست مارهای سیاه زیادی فرار کردم و شناکردم و رفتم اونور رودخونه یه مار سیاه دیگه افتاد دنبالم منم داشتم فرار میکردم پشت سرم رو نگاه کردم یه خرس سفید مار رو خورد منم فکر کردم خرس میخواد منو بخوره خرس پشت سر من میدوید من پریدم تو آب یه مار سیاه دیگه تو آب بود سریع گردنش رو گرفتم و کشتمش خرس هم پرید تو آب منم مار رو دادم خرس بخوره تعبیرش چیه
0
7
سارا | ۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم که ی مار بود و توی خونه باهم بودیم که یهو حمله کرد و به سمت چپ صورتم حمله کردو نیش زد که من یهو از خواب پریدم
3
6
پاسخ ها:
اسد | ۱ سال پیش
آخه الهی
1
9
یگ | ۱ سال پیش
من در خواب مار سیاه کوچی دیدم که خیلی هم کوچک نبود و نه خیلی بزرگ به رنگ سیاه که نیشش را بیرون آورده بود و انگار که کمی از دمش روی زمین بود و بقیه تا صورتش که به من خیره شده بود صاف رو به من به صورت ایستاده بود که من اول ترسیدم و فرار کردم به سمت خونه درختی که چند نفر هم اون بالا بودن و وقتی اونجوری ترسیدم اومدم بالا توی خونه درختی گفتن چیشده گفتم مار دیدم بعدم اونا بعد یکم مکث دوباره مشغول کارشون شدن من اصلا نمیشناختمشون اولم انگار ماره تو خونه بود و نمیدونم چطور یه راه بلند پشت سرم جنگل شد که برم بالا خونه درختیه که کمیم فاشله داشت اما نردبودنش بلند بود بعد که یکم گذشت رفتم پایین دیدمش دیگه ازش نمیترسیدم و انگار که از همون اولم نمیتونست آسیبی بهم بزنه و تو چهرشم از اول خشمی نبود با یک متر فاصله و کمیم که مستقیمن نگاش میکردم رفتم از نیم رخ هم نگاش کردم اما اون همین جوری به اون روبه رو نگاه میکرد که کسیم نبود و خلاصه هیچ خطری نداشت میشه بگید تعبیرش چیه خیلی درگیرم به هیچچیزیم فکر نکرده بودم و فیلم تخیلیم ندیده بودم که بگم بخاطر اونه
2
6
مهفام | ۱ سال پیش
سلام
من خواب دیدم گوشم درد عجیبی داره و‌بعد از کلی کنکاش یک نفر از نزدیکان از داخل گوشم یک مار هفت رنگ طویل اکثما نازک‌رو‌خارج‌کر
د. انگار از طریق گوشم وارد ناحیه پیشانی شده بود و‌اونجا مونده و‌باعث درد شده بود. تعبیرش چیه
3
11
رضا بشیری | ۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم، رفیقام بهم گفتن یه جایی پیدا کردیم تو کوه آثار باستانی است، بعد داشتن عکس میگرفتن یهو دو تا مار یه خاکستری یه خال خالی پیدا شدن و دوستامو خوردن...
3
5
فاطمه | ۱ سال پیش
سلام مادر بزرگ من خواب دیدن ک ماری روی شانه مادرم است تعبیر ان چیست؟
5
15
شیوا | ۱ سال پیش
خواب دیدم دختر دوساله و نیم ام یک مار کوچلو رو در دست گرفته و پسرم نیز کنارش است
1
11
Sh | ۱ سال پیش
من خواب دیدم دریک ساحل رد مارهای زیادی به طور منظم هست به نظر مار های کوچک بودند که به طرف دریا رفته بودندتعبیرش چی میشه؟
2
6
میثم | ۱ سال پیش
دیشب مادرم خواب دید ی مار رو تو خونه دید و ب من ک پسرش هستم نشون داد و میگه ک من مار رو گرفتم و گرش زدم و اومدم با مار سمت مادرم و همش بهش نشونش میدادم و میگفتم ببین مامان کاری نداره ببین
لطفا تعبیرش رو اگه میدونید بگید ممنون
2
9
S.a | ۱ سال پیش
سلام خواب دیدم ک مار های کوچک اما زیادی ب رنگ سبزو ابی روی درختن و میخوان بیان سمت من و با چوب اونارو میزنم ک بعضیاشون میافتن زمین و نزدیکم میشن ک بازم با چوب همشونو میزنم
3
7
فاطمه | ۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم روی پله ی حیاط خونمون نشستم که یه مار سیاه نسبتا بزرگ از گوشه ی دیوار پله داشت رد میشد اول یکم ترسیدم ولی بعد که نگاش کردم دیدم تهش دم نداره بعد هم شنیدم بقیه بلند میگفتن ماره به دار آویخته شد منم خیالم راحت شد تعبیرش چیه؟
4
7
داریوش | ۱ سال پیش
سلام خواب چهار مار سیاه و سفید که دوتا بزرگ و دوتا کوچک که به گودالی مستطیل شکل افتادن اقوام سعی به کشتن آنها ومن نگذاشتن ومنصرف کردن از کشتن که یکی از کارهای کوچک را گرفتن وبه داخل بطری انداختن من بالای گودال بودم که مار بزرگتر ظاهر شد وچمبره زد وسر بالاگرفت و سر او مثل مار افعی پهن شد و از من درخواست کمک خواست البته نه با گفتن کلمات بلکه افکار وحس او را فهمیدم که مار کوچک را از گودال نجات بدم من هم مار کوچک را از سر گرفتم و بالای گودال گذاشتم بعد مارها رفتن امادوتای که من آخر دیدم یعنی بزرگه وکوچکتره که نجات دادم تعبیرش چیست؟
3
6
Taher Kiyani | ۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم رو ویترن رستورانم یه مار خاکستر هست که داخل یه ظرف پلاستکیه و سرش هم بستست، من میترسم میگم اگه سر این ظرف پلاستیکی باز شه منو میگذه، لطفا تعبیرشو برام بفرستید ممنونم ازتون.
3
7
جاسم | ۱ سال پیش
سلام،درخواب دیدم کنار خونه مار را دیدم وبه من حمله کرد ومن آن را دونصف کردم
2
7
Hqz | ۱ سال پیش
سلام من تو خواب مار سیاهی دیدم که بالا سر برادرم هست اونو بیدار کردم اون مار گرفت برد توی حیاط به رخت لباس گرهش زد .
0
2
فاطمه | ۲ سال پیش
سلام خواب دیدم رفتم تو فروشگاه و یه مار یخ زده سفید خریدم ک تو پلاستیک بود ولی دهنش باز و و قیافه وحشتناکی داشت، بعد ی ماشین نگه داشت توش ادم بودن من از این ماره ترسیده بودم گذاشتمش تو ماشین اونا و همین که درو بستم ماره بلند شد و اون افراد تو ماشینم جیغ کشیدن و ماره بهشون حمله کرد منم فرار کردم سمت فروشگاه ولی دیدم دنبالمه ماره و از فروشگاه درومدم و از خواب بیدار شدم، میشه بهم بگید تعبیرش چیه
2
4
پاسخ ها:
سعید | ۱ سال پیش
تا الان زنده ای 🤣؟من از تعریفش مردم صدقه بده تا تعبیر نشه خوب مار نشانه دشمنی و شفا هست ادم خودش حس میکنه کدومش شامل حالش میشه
0
11
فاطمه | ۲ سال پیش
خواب دیدم توی جایی شبیحه جنگل ولی زیاد سر سبز نه هستم
و خوانواده ام هم پیشم هستن اون طرف تر ساحل بود
خواب دیدم مار های سیاه با خط های قهوه ی و با خال های سفید پیشم میام خوانواده ام میگن بگیر بکششون ولی اول نیشضون رو بکن
چند بار سعی کردم ولی سه تا مار نیشم زدن
یه پسیری بود نمیشناختمش همیشه تو خوابم کمک میکنه تو این خوابم هم بود قیافه اش تار بود
ولی خوشگل و خوشتیپ
اون به من کمک میکرد مار هارو بهم یاد میداد چجور بکشم
بعد همه میگفتن بیاین بخورمشون ولی نخوردیم
مار ها میومدن جلوم سریع غیب میشدن
ولی اون پسر کمکم میکرد
با هم میکشتیمشون
همه ی مار ها مرده بودن بحز دوتاشون که فرار کردن
یادمه تو اب همه گی رفتیم شنا کردیم
اب سیاه و سفید بود
نمیدونم تعبیرشو میترسم لطفا بگید چه اتفاقی برام میوفته
2
4
یوسف | ۲ سال پیش
سلام.من خواب دیدم تخم مرغ پختم بعد خوردم بعد داییم اومد گفت که این تخم فرق داره میگن اونجا مارهس به جای مرغ مار اونجا تخم گذاشته احتمالش هس که تخم مارباشه منم حالم بهم خوردکه تخمه مارخوردم داشتم بالامی آوردم تعبیر این خواب چی میشه
7
2
پاسخ ها:
سعید | ۱ سال پیش
تعبیرش اینکه تخم مرغ و توباعث شدی گرون شده باید تنبیه بشین
3
10
محمدرضا | ۲ سال پیش
سلام.من خواب دیدم که رفتم حرم امام رضا داخل کفاشی شدم که کفش هامو بدم، دیدم که فرد عقب مونده ای رو مسئول کفاشی با طناب به صندلی بسته و از مسئول سوال کردم ک چرا او را به صندلی بستی و گفت ک باعث آزار و اذیت مردم میشوند و مشغول صحبت بودیم که دیدم آن فرد بر روی صندلی نیست و فرار کرده و تبدیل ب مار شده و وارد شلوار من شده ،مشغول دادوبیداد بودم ک مسئول گفت ک نترس و نیش ندارد و مار را از شلوار من بیرون کشید و احساس کردم ک پای من سر شده است و از وقتی ک از خواب بیدار شدم فکرم را درگیر کرده است لطفاً کمک کنید.
0
3
پاسخ ها:
کاظم نظری موسویه | ۲ سال پیش
به نظر من شخص عقب مونده و اینکه تبدیل به مار شده .تعبیرش شیطان هستش که ممکنه باعث وسوسه شما بشه زیرا شیطان هم مانند مار دشمن انسانه و چون وارد شلوار شما شده یعنی وسوسه میکنه ولی با توسل با اقا از وجود شما بیرون رانده میشه
2
4
ابی | ۲ سال پیش
برق در خواب خزانه دار پادشاه است و بعضي از معبران گفته اند: برق، وعده كردن پادشاه است به بدي و مرد طماع را به طمع وي. اگر بيند برق را از هوا يا از ابر برگرفت، دليل كه كاري كند كه در ان خير بود. اگر بيند برق همي درخشيد، دليل كه در آن سال نعمت فراخ بود، خاصه كه با برق باد آهسته است.
1
1
حمید | ۳ سال پیش
ماری را در انباری دیدم جهت ترساندنشان و رفتن از آنجا با چیز سبکی به اون حمله کردم بعد از خارج شدن از انبار متوجه شدم که اون دنبال منه، هر جا فرار میکردم با بو کشیدن جای مرا پیدا میکرد که در نهایت از ترس از خواب پریدم
0
6
پاسخ ها:
زهرا | ۱ سال پیش
سلام
مامانم چند روز پیش خواب دیده ک ۲ تا مار تو خونمون بودن(البته جاشو دقیق یادش نیست که تو خونمون بودن یا بیرون ) و تخم میزارن میخواستم ببینم تعبیرش چیه
4
7
فرحناز | ۳ سال پیش
لطفا معنی خواب من رو هم بگین
1
8
فرحناز | ۳ سال پیش
سلام خواب دیدم چندتا مار سفید کوچیک توی خونمون دارن میرن اما من نمی ترسم ازش
1
14
شایان | ۳ سال پیش
سلام من خواب دیدم که توی یه جنگلی بودم(فکر کنم جنگل بود) و یه دریاچه هم تقریبا جلوی پام بود.وتعدادی از دوستان یا فامیل ها با من بودن. بعد از داخل یه بوته که نزدیک من بود یه مار بیرون آمد (رنگش دقیق یادم نیست) یکم سیاه بود فکر کنم...وقتی که آمد بیرون من بلند داد زد《 مار مار》 همه ترسیدند بعد مار با سرعت رفت توی یه دریاچه، بعد یکی جفتم بود ولی نمیدونم کی بود بعد خواست از دریاچه رد بشه پاشو گذاشت روی به سنگ که رد بشه بش گفتم وایسا چون یه مار توی آب جلوی سنگ نشسته بود (یه مار دیگه بود).همین ممنونم لطفا تعبیر درستش را بگین
4
2
پاسخ ها:
علی | ۳ سال پیش
سلام ،من در خواب دیدم یه جای رویایی در قسمت از کوه مانند تاقچه یه جای خیلی بزرگ که هوا بارانی و گاه آفتاب بود و تو انوقت سمت آب زلال موج می زد بعد من و یکی از همسایه های قدیمی که داشتیم به رحمت خدا رفته با اون جای بلندی واستاده بودیم تماشا می کردیم تمام حیوانات وحشی اونجا نشسته بودند در تحت فرمان اون خانم همسایه مان بودند تو خواب اونجا که بودم خیلی لذت بخش و رویایی بود برام ممنون میشم این خوابو تعبییر کنید.
3
11