گرفتن مهریه بعد از طلاق چه شرایط و مراحلی دارد ؟

۱,۹۳۹
۱
۰
یکشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۱۵:۵۴
آیا واقعا می توان اقدام به گرفتن مهریه بعد از طلاق کرد. این سوالی است که وقتی خیلی ها می شنوند شکه می شوند چرا که تا به حال درباره حقوق خود چیزی نمی دانستند.
گرفتن مهریه بعد از طلاق چه شرایط و مراحلی دارد ؟

شرایط گرفتن مهریه بعد از طلاق

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در دوستان و یا آشنایان، کسانی که برای طلاق خلع و یا طلاق توافقی مهریه خود را بخشیده باشند و پشیمان شده باشند اما هیچ کدام جواب این سوال را ندانند و فرصت احقاق حق را از دست داده باشند.

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که، بله زن می تواند اقدام به گرفتن مهریه بعد از طلاق کرد. مهریه تحت هر شرایطی به زن تعلق می گیرد. حتی بعد از طلاق، البته در این مورد که مهریه یک بار برای طلاق بخشیده شده است و بعد به آن مراجعه می شود کمی شرایط را متفاوت می کند که به آن خواهیم پرداخت.

در چه مواقعی زن نمیتواند اقدام به گرفتن مهریه بعد از طلاق کند

اگر زن و مرد به صورت لسانی (زبانی) توافق کرده باشند که در ازای بخشش مهریه از هم جدا شوند، طلاق از هر نوعی هم که باشد زن می تواند پس از طلاق به آن رجوع کند. اما اگر زوجین به شکل قانونی عمل کنند، یعنی بعد از این که توافق صورت گرفت، زن با برگه دادگاه و ثبت بخشش مهریه و تحویل سند آن به مرد، موجبات طلاق را فراهم بیاورد. در این صورت زن دیگر نمی تواند بعد از طلاق به مهریه خود رجوع کند.

شرایط گرفتن مهریه بعد از طلاق

در طلاق مرد موظف است اگر مهریه را تا آن زمان پرداخت نکرده است، در هنگام طلاق به تصمیم طرفین و یا دادگاه، بعد از طلاق پرداخت شود. اگر مهریه برای طلاق از سوی زن بخشیده شده باشد زن می تواند در مدت عده به آن رجوع کند و دادخواستی برای گرفتن مهریه بعد از طلاق به دادگاه ارائه کند.

اگر از مدت عده بگذرد دیگر نمی توان برای گرفتن مهریه دادخواستی تنظیم کرد. در طلاق خلع که زن چیزی بیش از مهریه (فدیه) را می بخشد تا طلاق بگیرد، پس از طلاق تنها می توان مهریه خود را طلب کند و امکان گرفتن فدیه وجود ندارد.

برای گرفتن مهریه بعد از طلاق در دوران عقد یعنی زمانی که زن باکره است و مقاربتی با همسرش نداشته، زن تنها مالک نصف مهریه است و زوجه تنها می تواند نیمی از آن را طلب کند. البته اگر قصد طلاق نداشته باشند زوجه می تواند تمام مهریه خود را طلب کند و اگر پس از گرفتن مهریه اقدام به طلاق کنند زن موظف است نیمی از مهریه گرفته را به زوج بازگرداند.

از توضیحات داده شده این موضوع بر می آید که اگر زوجه بخواهد پس از طلاق دادخواست باز پس گیری مهریه در طلاق در دوران عقد( و یا طلاق توافقی در دوران عقد) بدهد، فقط می تواند نیمی از مهریه را بگیرد.

شرایط گرفتن مهریه بعد از طلاق

گرفتن مهریه بعد از طلاق توافقی

در طلاق توافقی، اصل بر توافق طرفین است و اگر بر سر هر یک از موارد همچون مهریه به توافق نرسند داداگاه در خصوص آن تصمیم گیری خواهد کرد. اما اگر زن با بخشش مهریه مرد را راضی به طلاق توافقی کند، این امکان برای او وجود دارد که مهریه خود را بعد از طلاق و در مدت عده به اجرا بگذارد.

شرایطی که به موجب گرفتن مهریه بعد از طلاق توافقی ایجاد می شود

طلاق توافقی جزوه یکی از انواع طلاق بائن است. در این نوع طلاق مرد حق رجوع ندارد. اما به موجب باز پس گیری مهریه بعد از طلاق نوع طلاق نیز تغیر می کند و طلاق توافقی که از نوع بائن است تبدیل به طلاق از نوع طلاق رجعی می گردد. به همین سبب مرد نیز پس از این اقدام زن حق رجوع پیدا می کند که طلاق را به طور کل از بین می برد.

مدارک لازم برای گرفتن مهریه بعد از طلاق

مدارک لازم برای سپردن کار های این نوع از پرونده ها به وکیل، اسناد هویتی یعنی شناسنامه و کارت ملی، سندی که میزان مهریه را اثبات کند و اگر طلاق از نوع توافقی بوده است برگه ی توافقات طرفین.

گرفتن مهریه بعد از ازدواج مجدد امکان پذیر است ؟

مهریه چه از نوع عند المطالبه باشد و یا عند الاستطاعه یک نوع دین است که اصطلاحا بر ذمه مرد است، در دوران زندگی مشترک زن بر طبق قانون مالک تمام مهر است می تواند حتی اگر دوشیزه باشد تمام مهریه را تقاضا کند…

اما بر طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده در هنگام طلاق از هر نوع که باشد چه به درخواست زن یا درخواست مرد و یا طلاق توافقی، دادگاه موظف است که تکلیف مهر را در دادنامه (رای) مشخص کند اگر علی رغم وقوع طلاق، مرد باید چیزی از مهریه را بپردازد، ازدواج مجدد زن مانع دریافت مهریه ازدواج قبلی او نخواهد بود.

فرض کنید طلاق توافقی انجام شده است که زوجین توافق کردند که نصف مهریه از سوی زوجه بخشیده شود و الباقی مهریه هر ماه ماهانه یک سکه به زوجه پرداخت شود. اما پس از ثبت طلاق و گذشتن ایام عده زوجه ازدواج می کند این ازدواج مجدد مطلقا مانع دریافت مهریه ازدواج قبلی نیست.

طلاق توافقی

در این قسمت به طلاق توافقی و مهریه و یا مطالبه مهریه در طلاق توافقی می پردازیم.

اما طلاق توافقی آنچنان که از نامش پیداست زن و شوهر بر سر جدایی مسائل مالی و غیر مالی مرتبط با ایام زناشویی توافق دارند کما این که اگر توافقی در مورد موارد مذکور نباشد طلاق توافقی به سر انجام نخواهد رسید. مهمترین موضوع در طلاق توافقی مطالبه مهریه در طلاق توافقی است.

زوجین باید در مورد مهریه به توافق کامل رسیده باشند در مورد هر آنچه آن ها به تفاهم رسیده باشند رای دادگاه بر مبنای آن صادر می شود لذا این که زوجه بخواهد تمام یا قسمتی از مهریه را ببخشد یا تمام آن را دریافت کند یا زوجین چه شرایط پرداختی را بین هم توافق کنند در گواهی عدم امکان سازش در (طلاق توافقی) ذکر می شود و بدیهی است که در صورت نپرداختن آنچه توافق شده ضمانت اجرا وجود دارد.

زوجه در قبال طلاق خلع از کل مهریه سیصد و پنجاه سکه تمام بهار آزادی مقدار ۲۴۰ سکه را بذل کرد و در خصوص الباقی مهریه یعنی ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی توافق شد که زوج در دفترخانه طلاق ۳۰ میلیون تومان معادل ۳۰ سکه تمام بهار آزادی به زوجه بدهد و مقدار ۸۰ سکه باقی مانده ماهیانه یک سکه به زوجه پرداخت شود ….

طلاق در دوران عقد

منظور از دوران عقد، زمان بین وقوع عقد نکاح و شروع زندگی مشترک است آنچه از دیدگاه قانون برای طلاق توافقی و مهریه اهمیت دارد زناشویی بین زوجین است اگر بین زن و شوهر نزدیکی کامل واقع شده باشد تمام مهریه به زن (زوجه) تعلق می گیرد و دیگر این توافق آن هاست که راستای طلاق توافقی چه تصمیمی در مورد آن اتخاذ کنند.

اگر بین زوجین زناشویی واقع نشده باشد تا قبل از طلاق زن می تواند همه مهریه را مطالبه کند و فقط در زمان طلاق است که زن مستحق نصف آن خواهد بود لذا در این جا نیز علی رغم این که بر طبق قانون و شرع، زن مستحق نصف مهریه است بستگی به توافق زوجین دارد که بخواهند در راستای طلاق توافقی و مهریه چه تصمیمی در خصوص آن بگیرند. اعم از این که زوجه غیر مدخوله (باکره) بخواهد مهریه استحقاقی را ببخشد و یا با توافق دریافت کند.

رجوع پس از طلاق توافقی

اگر زوجه در هنگام ثبت طلاق توافقی دوشیزه (باکره) و یا این که یائسه باشد طلاق قابل رجوع نیست اما اگر رجعی باشد در ۳ ماه عده مرد می تواند به زن رجوع کند و به حالت زوجیت باز گردند اما طلاق های توافقی از نوع خلعی است یعنی این که زن چیزی از مهریه و یا غیر آن را و لو اندک به زوج می بخشد.

در این جا اگر زوجه یائسه یا دوشیزه نباشد، زن در ایام عده می تواند به آنچه بذل کرده رجوع کند به این صورت که به دفتر خانه ای که طلاق توافقی را ثبت کرده مراجعه می کند و تقاضای رجوع می کند پس از رجوع زن به ما بذل، طلاق به ماهیت خود که رجعی بودن است باز می گردد و در این صورت مرد (شوهر) نیز می تواند به زوجیت رجوع کند و دوباره به حالت اول زن و شوهری (زوجیت) باز می گردند.

اما پس از گذشتن مدت عده زوجه به هیچ عنوان به آنچه بذل کرده نمی تواند رجوع کند.

شرایط گرفتن مهریه بعد از طلاق توافقی

اگر از بابت طلاق توافقی و مهریه چک یا سفته ای اخذ شده باشد بدیهی است که زوجه می تواند در صورت عدم وصول آن ها به استناد مدارک مذکور درخواست مطالبه از طریق دادگاه کند و در صورت قطعیت حکم امکان جلب و توقیف اموال وجود دارد.

اما اگر سند تجاری از بابت مهریه دریافت نشده باشد و زوج در مواعد توافق شده مهریه را پرداخت نکند زن می تواند از طریق داداه و با دادن دادخواست مطالبه مهریه احقاق کند توجه داشته باشید که ازدواج مجدد زوجه پس از طلاق مانع اخذ مهریه قبلی نمی گردد.

نکته: بر طبق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده صرفا تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن دادگاه در صورت نپرداختن اقساط جلب صادر می کند و برای مازاد بر آن، زوجه می بایستی اموالی را از زوج به دادگاه معرفی کند. برای داشتن اطلاعات کامل برای اعسار از پرداخت مهریه به لینک زیر مراجعه کنید.

بیشتر بخوانید:

طلاق به دلیل عسر و حرج چه شرایط و قوانینی دارد ؟

مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت چگونه است ؟

به زن ناشزه مهریه تعلق میگیرد ؟

گرفتن مهریه بدون طلاق چه شرایطی دارد ؟


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(1 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)  

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits

آخرین مطالب دلگرم