آشنایی با داروها

آشنایی با کاربردهای درمانی داروی لوفپرامین

آشنایی با کاربردهای درمانی داروی لوفپرامین

۱۱ ساعت پیش
لیکسیسناتید چیست و چرا مصرف می شود؟

لیکسیسناتید چیست و چرا مصرف می شود؟

۱۱ ساعت پیش
معرفی قرص خواب لوپرازولام و عوارض جانبی آن

معرفی قرص خواب لوپرازولام و عوارض جانبی آن

۱۳ ساعت پیش
موارد مصرف و عوارض جانبی قرص خواب لورمتازپام

موارد مصرف و عوارض جانبی قرص خواب لورمتازپام

۱۳ ساعت پیش
مزایای درمانی قرص تینیدازول چیست؟

مزایای درمانی قرص تینیدازول چیست؟

۱۳ ساعت پیش
اطلاعات دارویی کامل آمپول هیدروکسوکوبالامین 

اطلاعات دارویی کامل آمپول هیدروکسوکوبالامین 

۱۳ ساعت پیش
اطلاعات دارویی فلوراندرنولید موضعی

اطلاعات دارویی فلوراندرنولید موضعی

۱۳ ساعت پیش
آشنایی با مزایای درمانی قرص فلودروکورتیزون 

آشنایی با مزایای درمانی قرص فلودروکورتیزون 

۱۳ ساعت پیش
آشنایی با موارد مصرف و عوارض دی هیدرو کدئین

آشنایی با موارد مصرف و عوارض دی هیدرو کدئین

۱۳ ساعت پیش
دکس کلرفنیرامین چیست و چرا تجویز می شود؟

دکس کلرفنیرامین چیست و چرا تجویز می شود؟

۱۳ ساعت پیش
آشنایی با کاربردهای درمانی کو فلوآمپی‌سیل

آشنایی با کاربردهای درمانی کو فلوآمپی‌سیل

۱۳ ساعت پیش
معرفی قرص سیکلیزین و مزایای درمانی آن

معرفی قرص سیکلیزین و مزایای درمانی آن

۱۳ ساعت پیش
اطلاعات دارویی کامل قرص تولفنامیک اسید

اطلاعات دارویی کامل قرص تولفنامیک اسید

۱۳ ساعت پیش
مزایای عالی قرص ترانکی وال برای خواب راحت

مزایای عالی قرص ترانکی وال برای خواب راحت

۱۲ ساعت پیش
کلستیپول چیست و چرا تجویز می شود؟

کلستیپول چیست و چرا تجویز می شود؟

۲ روز پیش
آشنایی با مزایای درمانی قرص کو فنوتروپ  

آشنایی با مزایای درمانی قرص کو فنوتروپ  

۲ روز پیش
موارد مصرف و عوارض جانبی اینفلیکسیماب

موارد مصرف و عوارض جانبی اینفلیکسیماب

۲ روز پیش
معرفی آمپول بلیموماب و مزایای درمانی آن

معرفی آمپول بلیموماب و مزایای درمانی آن

۲ روز پیش
اطلاعات دارویی کامل ویال تزریقی گولیموماب

اطلاعات دارویی کامل ویال تزریقی گولیموماب

۲ روز پیش
فواید درمانی و عوارض آمپول دوپیلوماب

فواید درمانی و عوارض آمپول دوپیلوماب

۲ روز پیش
اثربخشی و عوارض آمپول افالیزومب

اثربخشی و عوارض آمپول افالیزومب

۳ روز پیش
آشنایی با فواید درمانی آمپول ریلوناسپت

آشنایی با فواید درمانی آمپول ریلوناسپت

۳ روز پیش
کاناکینوماب چیست و چرا مصرف می شود؟

کاناکینوماب چیست و چرا مصرف می شود؟

۳ روز پیش
موارد مصرف و عوارض جانبی آمپول اوستکینومب

موارد مصرف و عوارض جانبی آمپول اوستکینومب

۳ روز پیش
معرفی پماد سینکاتچینز و فواید درمانی آن

معرفی پماد سینکاتچینز و فواید درمانی آن

۳ روز پیش
اطلاعات دارویی کامل محلول پودوفیلین 

اطلاعات دارویی کامل محلول پودوفیلین 

۳ روز پیش
فواید درمانی و عوارض احتمالی کپسول والبنازین

فواید درمانی و عوارض احتمالی کپسول والبنازین

۳ روز پیش
موارد مصرف و کاربردهای درمانی والروبیسین

موارد مصرف و کاربردهای درمانی والروبیسین

۴ روز پیش
معرفی داروی توپوتکان و کاربردهای درمانی آن

معرفی داروی توپوتکان و کاربردهای درمانی آن

۴ روز پیش
آشنایی با فواید درمانی ویال تزریقی ایپیلیمومب

آشنایی با فواید درمانی ویال تزریقی ایپیلیمومب

۴ روز پیش
آشنایی با کاربردهای درمانی داروی وندتانیب

آشنایی با کاربردهای درمانی داروی وندتانیب

۴ روز پیش
ایماتینیب چیست و چرا مصرف می شود؟

ایماتینیب چیست و چرا مصرف می شود؟

۴ روز پیش
اطلاعات دارویی کامل قرص ومورافنیب

اطلاعات دارویی کامل قرص ومورافنیب

۴ روز پیش
موارد مصرف و عوارض جانبی کپسول ویسمودگیب

موارد مصرف و عوارض جانبی کپسول ویسمودگیب

۴ روز پیش
بهترین آنتی بیوتیک ها برای عفونت دندان و لثه

بهترین آنتی بیوتیک ها برای عفونت دندان و لثه

۲ روز پیش
قرص آتیوان چیست و در چه مواردی مصرف میشود ؟

قرص آتیوان چیست و در چه مواردی مصرف میشود ؟

۳ روز پیش
فواید درمانی و عوارض احتمالی قرص تیوگوانین 

فواید درمانی و عوارض احتمالی قرص تیوگوانین 

۵ روز پیش
تراستوزوماب چیست و چرا تجویز می شود؟

تراستوزوماب چیست و چرا تجویز می شود؟

۵ روز پیش
معرفی آمپول اوکره لیزوماب و موارد مصرف آن

معرفی آمپول اوکره لیزوماب و موارد مصرف آن

۵ روز پیش
آشنایی با مزایای درمانی قرص دیو تترابنازین

آشنایی با مزایای درمانی قرص دیو تترابنازین

۵ روز پیش

آخرین مطالب دلگرم