سلامت و پزشکی

علت بالا و پایین بودن Ferr در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن Ferr در آزمایش خون

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن Folate در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن Folate در آزمایش خون

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن Fibrinogen در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن Fibrinogen در آزمایش خون

۳ ماه پیش
علت مثبت و منفی بودن Fasciola IgG در آزمایش خون

علت مثبت و منفی بودن Fasciola IgG در آزمایش خون

۳ ماه پیش
علت مثبت و منفی بودن E. granulosis IgG در آزمایش خون 

علت مثبت و منفی بودن E. granulosis IgG در آزمایش خون 

۳ ماه پیش
علت مثبت و منفی بودن EOS, urine در آزمایش ادرار

علت مثبت و منفی بودن EOS, urine در آزمایش ادرار

۳ ماه پیش
علت مثبت و منفی بودن EBV IgG/IgM در آزمایش خون

علت مثبت و منفی بودن EBV IgG/IgM در آزمایش خون

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن  ETX در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن  ETX در آزمایش خون

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن EPO در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن EPO در آزمایش خون

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن DMA در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن DMA در آزمایش خون

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن DIG در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن DIG در آزمایش خون

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن Cr Cl در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن Cr Cl در آزمایش خون

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن C۹ در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن C۹ در آزمایش خون

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن DAT در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن DAT در آزمایش خون

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن Factor VIII در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن Factor VIII در آزمایش خون

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن CRP در آزمایش خون 

علت بالا و پایین بودن CRP در آزمایش خون 

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن در Cp آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن در Cp آزمایش خون

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن Cryo در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن Cryo در آزمایش خون

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن Factor V در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن Factor V در آزمایش خون

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن Cl در آزمایش خون / ادرار

علت بالا و پایین بودن Cl در آزمایش خون / ادرار

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن Cystatin C در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن Cystatin C در آزمایش خون

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن Factor IX در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن Factor IX در آزمایش خون

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن CD۴/CD۸ در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن CD۴/CD۸ در آزمایش خون

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن C۴ در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن C۴ در آزمایش خون

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن Ca در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن Ca در آزمایش خون

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن CA۱۹-۹ در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن CA۱۹-۹ در آزمایش خون

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن CA۱۵-۳ در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن CA۱۵-۳ در آزمایش خون

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن CA ۲۴۲ در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن CA ۲۴۲ در آزمایش خون

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن CA ۱۲۵ در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن CA ۱۲۵ در آزمایش خون

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن C۳ در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن C۳ در آزمایش خون

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن CAR در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن CAR در آزمایش خون

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن Citrate در آزمایش ادرار 

علت بالا و پایین بودن Citrate در آزمایش ادرار 

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن CEA در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن CEA در آزمایش خون

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن C۱q در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن C۱q در آزمایش خون

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن C۲ در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن C۲ در آزمایش خون

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن CALP در آزمایش مدفوع

علت بالا و پایین بودن CALP در آزمایش مدفوع

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن C۱- INH -  C۱EI در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن C۱- INH -  C۱EI در آزمایش خون

۳ ماه پیش
علت مثبت و منفی بودن C. Diff Toxin در آزمایش مدفوع

علت مثبت و منفی بودن C. Diff Toxin در آزمایش مدفوع

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن C- peptide در آزمایش خون/ ادرار

علت بالا و پایین بودن C- peptide در آزمایش خون/ ادرار

۳ ماه پیش
علت بالا و پایین بودن Anti-CCP در آزمایش خون

علت بالا و پایین بودن Anti-CCP در آزمایش خون

۳ ماه پیش

آخرین مطالب دلگرم