دلگرم
امروز: سه شنبه, ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ برابر با ۱۴ شوّال ۱۴۴۵ قمری و ۲۳ آوریل ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر کامل خواب باران : در خواب دیدن باران یعنی چه ؟
50
زمان مطالعه: 12 دقیقه
خواب باران دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های باران در خواب را در دلگرم بخوانید .

دیدن خواب باران چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب باران

1- تعبیر خواب باران در خواب احساسات مثبت و شادی است.
2- دیدن خواب باران شما را تشویق می کند تا با روند زندگی پیش بروید و همیشه امیدوار باشید.

حضرت دانیال گوید :
3- تعبیر خواب باران رحمت و برکت از جانب خدای تعالی بر بندگان است چون نعمتی است که به همه جا میرسد.
4- تعبیر دیدن خواب باران ( چنانکه بر یک جا باران سخت می بارید و بر جای دیگر سخت نبارید ) ، رنج ، بیماری و سختی است
5- اگر در خواب دید که اول سال یا اول ماه باران بارید ، تعبیرش آنست که در آن سال یا در آن ماه فراخی و نعمت زیاد پیدا شود .

ابراهیم کرمانی گوید :
6- تعبیر خواب باران صاف و روشن آنست که به میزان آن خیر و راحتی به بیننده خواب خواهد رسید

یوسف نبی علیه السلام گوید :
7- تعبیر خواب باران ایمنی و فراخی است

اچ میلر می‌گوید :
8- تعبیر دیدن باران در خواب ، آن است که زندگی شما وضع بهتری پیدا خواهد کرد .
9- اگر در خواب ببینید که زیر باران خیس شده‌اید ، به این معنا است موضوعی که هیچ امیدی به آن نداشتید باعث خشنودی شما می‌شود .

لوک اویتنهاو می گوید :
10- تعبیر خواب باران استفاده ، سود و منفعت است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
11- اگر در خواب ببینید که مثلا پشت پنجره ایستاده اید و می بینید که باران می بارد و در همه جا یکسان فرو می ریزد بسیار خوب است ولی اگر در همین حالت ببینید که فقط در خانه شما باران می بارد و بام و در خانه های دیگر خشک است خوب نیست زیرا این باران اختصاصی در هر حالتی باشد از آمدن یک اندوه و غصه خبر می دهد . در این موقعیت که باران فقط در خانه شما می بارد بهتر است مراقب صحت و سلامت خود و افراد خانواده تان باشید .
12- دیدن خواب باران با دانه ها و قطرات درشت به طوری که در خواب احساس کنید به صورت و سر شما می خورد از یک حادثه بد خبر می دهد مخصوصا روی سر
13- تعبیر خواب باران بی وقت نیز در خواب نیکو نیست . مثلا در گرما که نزدیک کولر یا در فضای آزاد و روی پشت بام و در پشه بند خوابیده اید ببینید باران می بارد ، این خواب به شما خبر از غمی می دهد که بیشتر جنبه عام دارد مخصوصا اگر در خواب ببینید که باران روی محله یا شهر می ریزد .
14- اگر در خواب ببینید که باران می بارد و شما با آب باران ( از ناودان یا آبی که در گودال های زمین جمع شده ) دست و روی خود را می شوئید بسیار خوب است و شما را از سعادتی نزدیک مطلع می کند .
15- تعبیر خواب وضو گرفتن با آب باران آنست که گیرنده وضو با آب باران به زیارت حج می رود یا به زیارت اعتاب مقدس توفیق می یابد
16- خواب دست و رو شستن و وضو گرفتن با آب باران نشانه ایمنی است و رهائی و نجات از نگرانی و یاس
17- تعبیر خواب خوردن آب باران پرداختن قرض و دین است
18- اگر خواب دیدید باران طوری می بارد که سر و روی و لباس و کفش شما را خیس می کند تعبیرش آنست که به سفر می روید و از این سفر سودی عایدتان می گردد .

آنلی بیتون می‌گوید :
19- اگر خواب ببینید هنگام بارندگی در خیابان هستید ، تعبیر ، آن است که از تفریح و گردش لذت خواهید برد و خوشبختی درِ خانه شما را خواهد کوبید .
20ـ اگر خواب ببینید از دل ابرهایی تیره باران می بارد ، تعبیر ، آن است که نسبت به انجام و ظایف خود نومید و دلسرد خواهید شد .
21ـ اگر خواب ببینید در آغاز بارندگی می کوشید به زیر سر پناهی بروید تا خیس نشوید ، تعبیرش آن است که در طراحی و به ثمر رساندن نقشه هایتان کامیاب خواهید شد .
22ـ تعبیر خواب نگاه کردن به باران از پشت یک پنجره ، تعبیر ، آن است که در کسب ثروت پیروز خواهید شد .
23ـ اگر خواب ببینید هنگام بارندگی از سقف خانه آبی زلال چکه می کند ، علامت آن است که به دام لذتی نامشروع خواهید افتاد . اما اگر چکه های آب گل آلود باشد ، تعبیرش آن است که تغییر و تحولی در زندگی شما روی خواهد داد .
24ـ اگر خواب ببینید باران بر دیگران فرو می بارد ، علامت آن است که دوستان نسبت به شما اعتماد خود را از دست خواهند داد .
25ـ اگر دختری خواب ببیند زیر باران به خیابان می رود و لباس او خیس و کثیف می شود ، علامت آن است که با بی احتیاطی تسلیم لذتی احمقانه می شود و برای همین عمل مورد سوء ظن دوستان قرار می گیرد .
26ـ اگر خواب ببینید باران بر حیوانات مزرعه ای فرو می بارد ، علامت آن است که از محیطهای اجتماعی ، که در آن قرار خواهید گرفت ، دلسرد و نومید خواهید شد .

محمدبن سیرین گوید :
27- اگر بیند که با آب باران مسح می کرد ، تعبیرش آنست که از ترس و بیم ایمن شود .
28- اگر بیند که باران بر سر وی می بارید ، تعبیرش آنست که به سفر رود و با سود و منفعت برگردد.


تعبیر خواب باران امام جعفر صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن باران درخواب بر دوازده وجه است .
29- رحمت .
30- برکت .
31- فریاد خواستن و دادخواهی .
32- رنج و بیماری .
33- بلا .
34- کارزارو جنگ .
35- خون ریختن .
36- فتنه .
37- قحطی .
38- امان یافتن .
39- کفر .
40- دروغ .


تعبیر خواب راه رفتن زیر باران

41- تعبیر خواب راه رفتن زیر باران این است که بیش از حد در افکار خود غرق شده اید. فکر کردن و کمک به دیگران خوب است اما نه آنقدر که باعث ایجاد مشکل برای خود شما شود.


تعبیر خواب رقصیدن زیر باران

42- تعبیر خواب رقصیدن در زیر باران نشانه بسیار خوبی است. این خواب سمبل شادی و لذت های زندگی است.
43- تعبیر رقصیدن زیر باران نشانه این است که شما به دیگران کمک میکنید و شادی دیگران برای شما اهمیت زیادی دارد.


تعبیر خواب خوابیدن زیر باران

44- اگر در خواب دیدید که در زیر باران با کسی خوابیدید تعبیرش این است که در آینده با برخی مشکلات عاطفی روبرو خواهید شد.


تعبیر خواب باران به همراه طوفان شدید

45- اگر باران با طوفان همراه بود، تعبیر این خواب خشم و اندوه ناشی از احساسات منفی و دل شکستگی شماست.
46- تعبیر خواب باران به همراه طوفان شدید و رعد و برق در خواب نشانه ای از یک حادثه ناگوار است که موجب نا امیدی در آینده نزدیک خواهد شد.
47- این خواب همچنین نشانه ضررهای مالی زیاد و خشم سرکوب شده است. اگر این خواب را دیدید یعنی ذهن آشفته ای دارید و نشانه درگیری های است که در گذشته تجربه کردید.

آنلی بیتون می‌گوید :
48ـ دیدن طوفان به همراه باران در خواب ، نشانه روبرو شدن با حوادث تلخ است .


تعبیر خواب باران لذت بخش

49-اگر در خواب دیدید که از باران لذت میبرید تعبیرش خوب است و نشانه سلامتی است. برعکس اگر باران شما را آزار دارید و در عالم خواب حس خوبی نداشتید تعبیرش این است که به زودی بیمار می شوید. این خواب همچنین به وضعیت جدی در زندگی شما اشاره دارد.


تعبیر خواب باران سیاه

50- تعبیر خواب باران سیاه این است که برخی افراد سعی می کنند شهرت شما را خراب کنند. ممکن است دروغ های زیادی پشت سر شما گفته شود.

ابراهیم کرمانی گوید :
51- تعبیر خواب باران سیاه رنج و بیماری است ( به میزان باران )

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
52- دیدن خواب باران سیاه از بیماری بیننده خواب خبر می دهد و چنان چه شما ایستاده باشید و دیگری را دست خوش چنین بارانی ببینید آن شخص بیمار می شود و اگر آن شخص که زیر باران است مجهول باشد یکی از نزدیکان شما طعمه بیماری می شود .


تعبیر خواب بارندگی شدید

53- تعبیر خواب بارندگی سنگین خاطرات بد، استرس و اضطراب است.
54- تعبیر دیگر دیدن خواب بارندگی شدید این است که در اینده با کسی ملاقات خواهید کرد.
55- دیدن خواب باران شدید میتواند نشانه این باشد که شما نیاز دارید بیشتر به خود تکیه کنید و استقلال داشته باشید. این خواب نوعی تلنگر است که کمی به آینده فکر کنید و تنها به فکر شادی های زودگذر باشید.

محمدبن سیرین گوید :
56- گر خواب دید که بارانی شدید بر سر مردمان چون طوفان می بارید ، تعبیر ، آنست که که در آن دیار مرگ مفاجات ( مرگ ناگهانی ) پدید آید .


تعبیر خواب شنیدن صدای باران

57- تعبیر شنیدن صدای باران در خواب نشانه بسیار خوبی است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
58- اگر در خواب بینید که باران می بارد و شما صدای ریزش آن را می شنوید و از شنیدن آن خوشتان می آید و لذت می برید صاحب عنوان و شهرت و آوازه می شوید و چنان چه از شنیدن صدای آن خوشتان نیاید خواب بی اثر است و بی تعبیر است.

آنلی بیتون می‌گوید :
59ـ تعبیر خواب شنیدن صدای ضربه های باران بر سقف ، علامت آن است که از شادمانی و نشاط خانوادگی لذت خواهید برد و همچنین در کسب ثروتی اندک موفق خواهید شد .


تعبیر خواب باران گرم

60- تعبیر دیدن باران گرم در خواب نشانه بسیار خوبی است. این خواب بیانگر این است که در آینده اخبار بسیار خوبی به شما خواهد رسید.


تعبیر خواب باران و آفتاب

لوک اویتنهاو می گوید :
61- تعبیر خواب باران و آفتاب با هم آنست که یک تحول خوشایند اتفاق خواهد افتاد

اچ میلر می‌گوید :
62- تعبیر دیدن خواب باران و آفتاب همراه هم آن است که سرانجام ناراحتی و گرفتاری به پایان می‌رسد .


تعبیر خواب باران به همراه باد

63- تعبیر دیدن باران به همراه باد در خواب نشانه نگرانی های جزئی است. شاید شما فشار زیادی را تحمل می کنید و در تلاش هستید در کوتاه مدت به اهداف خود برسید. کمی آرام باشید و برای خود وقت بگذارید تا استرس خود را کاهش دهید.


تعبیر خواب باران نم نم

64- تعبیر باران نم نم در خواب نشانه این است که بدون آنکه متوجه باشید به دیگران آسیب می رسانید و این به ضرر شماست.

حضرت دانیال گوید :
65- اگر بیند که باران آهسته می بارید ، تعبیرش آنست که خیر و منفعت به اهل آن موضع خواهد رسید .


تعبیر خواب باریدن باران در روز آفتابی

66- اگر در خواب دیدید که در یک روز آفتابی باران بارید تعبیرش این است که به زودی به خوشبختی و شادی خواهید رسید و اگر مجرد باشید به زودی ازدواج خواهید کرد.
67- اگر خورشید و باران را همزمان در خواب دیدید تعبیرش بسیار خوب است. به زودی به آنچه می خواهید خواهید رسید.


تعبیر خواب آسمان ابری

68- تعبیر آسمان ابری در خواب بد است. ممکن است با شخص یا اشخاصی اختلاف نظر داشته باشید و این درگیری ها به مشکل بزرگی تبدیل شود.


تعبیر خواب باران از آسمان بدون ابر

69- اگر خواب دیدید که آسمان ابری نبود ولی باران می بارید تعبیرش این است که به زودی خبر خوبی به شما خواهد رسید که باعث شادی و خوشبختی شما خواهد شد.


تعبیر خواب باران غیر منتظره

70- اگر به یک باره هوا طوفانی شد و باران بارید تعبیرش این است که شخصی شما را سوپرایز خواهد کرد و یا خبری جدید به شما خواهد داد.


تعبیر خواب باران به همراه رنگین کمان

71- تعبیر دیدن باران به همراه رنگین کمان در خواب نشانه خوبی است. این خواب نوید آمدن روزهای خوب و شاد خواهد بود و تغییرات مهمی را در زندگی نشان خواهد داد.


تعبیر خواب بارانی که شما را خیس نمی کرد

72- اگر خواب دیدید که باران روی سرتان می بارید اما شما را خیس نمی کرد، تعبیرش خوب است ، مسیری که در زندگی انتخاب کرده اید کاملا درست است.


تعبیر خواب ایستادن زیر باران

73- تعبیر ایستادن و خیس شدن زیر باران، نشانه خوبی نیست. این خواب هشداری است که به شما می گوید بیشتر مراقب سلامتی تان باشید. ممکن است چیز با ارزشی در زندگی از دست بدهید.


تعبیر خواب تماشای دیگران در باران

74- اگر در خواب مشغول تماشای دیگران زیر باران بودید تعبیرش خوب است. دوستان شما قابل اعتماد هستند و می توانید در بیشتر موارد به آن ها اعتماد کنید.


تعبیر خواب فرار کردن از زیر باران

75- اگر از ترس خیس شدن از زیر باران فرار کردید تعبیرش این است که در آینده با مشکلات کوچکی مواجه می شوید. بنابراین بهتر است آماده باشید و حواستان را جمع کنید.


تعبیر خواب کت بارانی

76- تعبیر پوشیدن کت بارانی در زیر باران نشان دهنده توانایی شما در محافظت از خود در برابر بعضی احساسات منفی است.
77- دیدن این خواب نشانه توانایی تان در برخورد با احساسات منفی است. این خواب گاهی نشانه رسوایی در آینده است.
78- اگر کت بارانی را در یک روز کاملا افتابی به تن کرده بودید ، نشانه این است که شخصیت محافظه کاری دارید و مدام می ترسید که در آینده اتفاق بدی برایتان رخ دهد.سعی کنید به اطراف خود بدبین نباشید نیمه پر لیوان را ببینید.


تهیه و ترجمه ( مجله اینترنتی دلگرم)

separator line

تعبیرهای مرتبط :

تعبیر خواب رنگین کمان : ۲۳ نشانه و تفسیر دیدن رنگین کمان در خواب

تعبیر خواب برف : ۲۶ نشانه و تعبیر دیدن برف در خواب

تعبیر خواب گردباد : ۲۷ نشانه و تفسیر دیدن گردباد در خواب

تعبیر خواب چتر : ۵۱ نشانه و تفسیر دیدن چتر در خواباین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.3 از 5 (50 رای)  

۶ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

امید | ۶ ماه پیش
سلام من سه شب پیش خواب دیدم پدرم که چندساله فوت شده زیر بارون توحیاط خونه درازش ه خوابیده. دوباره امشب خواب دیدم خانمم نشسته زیربارون برام عجیبه فاصله دوسه روز خواب بارون ببینم فصلی که بارون نیست فکرشم نبودم لطفا تعبیرش بگین ممنون
2
6
Raza | ۲ سال پیش
سلام من خواب دیدم با خوانوادە و فامیلا مون زیر درخت نشست بودیم و باران بارید اما فقط بر سرما نمیبارید و ما همە خوشحال بودیم از این اتفاق و باران رو نگاه میکردیم
2
3
Fatemeh | ۳ سال پیش
سلام من خواب دیدم موهای سر خودمو که تازه رنگ کرده بودم که به رنگ بنفش بود را با آب باران میشورم یعنی همینطور که باران میباره اینقدر شدیده که میتونم موهامو زیرش بشورم مثل دوش حموم. تعبیرش چیه؟
موهای من در خواب بلند بود تا کمرم که رنگ بنفش کرده بودم و با آب بارون میشستم.
4
13
دریا حسنی شریف | ۳ سال پیش
عالی بود ممنون از شما
کامل و بی نقص بهترین تعابیر
2
6
مهین | ۳ سال پیش
خوابدیدم باران میبارد خیابان پراز آب بود منتظر ماندم آب که فروکش کرد رفتم خانه قدیممان هواصاف بود ولطیف رفتم توی بهار خواب ودستانم رارو به آسمان بلند کرده بودم و تکرار میکردم خدایاشکرت خدایا ازت متشکرم ودائم شکرخدا رو میگفتم احساس خوبی داشتم
7
10
مه دل مهان | ۳ سال پیش
سلام خیلی عالی تعبیر های متفاوت اما ارامش بخش و امید دهنده بود برایم در حالی که یک زره هم انظار و امیدی نداشتم
تشکر از سایت دلگرم تان...
1
6

hits