دلگرم
امروز: جمعه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۰ شوّال ۱۴۴۵ قمری و ۱۹ آوریل ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر خواب چتر: ۵۱ نشانه و تفسیر دیدن چتر در خواب
49
زمان مطالعه: 8 دقیقه
خواب چتر دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های چتر در خواب را در دلگرم بخوانید .

تعبیر دیدن چتر در خواب چیست ؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب چتر ( تعبیر خواب چتر سوراخ ، تعبیر خواب چتر سیاه ، تعبیر خواب چتر سیاه ، تعبیر خواب گم شدن چتر ، تعبیر خواب چتر شکسته و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد . ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم.

separator line

تعبیر خواب چتر

1- تعبیر خواب چتر امنیت و آرامش است. همچنین این خواب نشان دهنده مشکلات عاطفی، احساسات منفی و دل شکسته نیز می باشد.
2- اگر خواب دیدید که چتر را روی سر شخص دیگری نگه داشته بودید تعبیرش این است که نیاز دارید از کسی کمک بگیرید. زیرا دچار بحران شدیدی شده اید و نیاز به حمایت و مشاوره دیگران دارید.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید:
3- تعبیر خواب پتر امنیت عاطفی است. شما دیواری مقابل احساساتتان قرار می دهید و تلاش می کنید که از برخورد با آنها خودداری کنید.
4- تعبیر این خواب که شما نمیتوانید چتر را باز کنید و باران میاید، بیانگر این است که شما با آغوش باز با احساساتتان مواجه می شوید و به احساساتتان اجازه می دهید که رو شوند

محمدبن سیرین گوید :
5- اگر کسی بیند بر بالای سر او چتر می بردند ، دلیل که اگر از اهل آن بود ، پادشاهی یابد ، اگر از اهل آن نباشد ، دلیل که بزرگی یابد . اگر بیند چتر پادشاه در دست داشت ، دلیل که مقرب حضرت پادشاه شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن چتر در خواب هفت وجه دارد.
6- سلطنت .
7- ثروت .
8- مرتبت و عزت .
9- ریاست و مقام و منزلت .
10- رفعت و سر بلندی .
11- ولایت و حکومت .
12- صحبت وهمنشینی با بزرگان .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
13- تعبیر خواب چتر گرفتن بر سر کسی آنست که آن شخص حرمت و احترام و عزت می یابد .
14- اگر خواب دیدید که در میان جمعی که چتر ندارند و باران هم نمی بارد چتر میگیرید تعبیرش آنست که عملی خلاف انجام می دهید که بی اعتبار می شوید و مردم پشا سر شما بد می گویند .
15- اگر خواب ببینید که همه چتر دارند و شما ندارید تعبیرش آنست که احساس تنهائی و بی کسی می کنید .
16- اگر زنی در خواب ببیند که چتری رنگین و قشنگ دارد تعبیرش آنست که شوهرش به پول می رسد و اگر مردی ببینید چتری گسترده دارد امنیت می یابد .
17- تعبیر خواب چتر سبز خرمی و نشاط و تعبیر خواب چتر زرد غم و بیماری است

لوک اویتنهاو می گوید :
18- تعبیر خواب چتر توصیه به رعایت احتیاط است

آنلی بیتون می‌گوید :
19- اگر خواب ببینید چتری به دست گرفته اید ، تعبیرش آن است که سختیها و دشواریهای زندگی شما را به ستوه خواهد آورد .
20- اگر خواب ببینید دیگران چتر به دست دارند ، تعبیرش آن است که یک طرف مؤسسة خیریه از شما درخواست کمک خواهد شد .
21- تعبیر خواب قرض دادن چتر آن است که بین شما و یکی از دوستان قدیمی تان سوتفاهمی بوجود خواهد آمد .
22ـ اگر خواب ببینید از کسی چتر قرض می گیرید ، تعبیرش آن است که دوستان ریاکار به زندگی شما آسیب وارد خواهند ساخت .
23ـ اگر خواب ببینید هنگام بارندگی یا هنگام تابش نور آفتاب چتری برفراز سر خود گرفته اید ، ( که از باران و یا تابش تند آفتاب مصون بمانید ) تعبیرش آن است که به سعادت و خوشبختی بی نقص دست خواهید یافت .


تعبیر خواب گم شدن چتر

24- تعبیر خواب گم شدن چتر بستگی به مکان آن دارد. به عنوان مثال اگر چترتان را در مدرسه یا محل کار گم کردید تعبیرش این است که در آن محل احساس نا امنی شدیدی خواهید کرد.

آنلی بیتون می‌گوید :
25ـ تعبیر گم کردن چتر در خواب ، آن است که با فردی که اعتماد شما را نسبت به خود جلب کرده است ، اختلافی پیدا خواهید کرد .


تعبیر خواب داشتن چتر

26- اگر در خواب دیدید که چتری را پیش خود نگه داشتید تعبیرش این است که برای مقابله با احساسات خود آماده هستید و به لحاظ روحی و روانی به این مرحله رسیدید که بتوانید با تمام مشکلات پیش رو بجنگید.


تعبیر خواب خریدن چتر

27- خواب خریدن چتر پیش بینی می کند به زودی یک چالش بسیار مهم را در زندگی تجربه خواهید کرد. ممکن است عاشق کسی شوید و یا شکست عشقی بخورید.


تعبیر خواب به هوا رفتن چتر

28- اگر در خواب دیدید چتر از دستتان درآمد و به هوا رفت تعبیرش این است که به زودی از موفقیت های خود لذت خواهید برد. با این حال ممکن است نیاز باشد که در برابر چالش های جدید زندگی مقابله کنید.


تعبیر خواب فروختن چتر

29- تعبیر خواب فروختن چتر شکست های عاطفی و یا عدم موفقیت در برقراری رابطه با دیگران است.


تعبیر خواب چتر شکسته

30- تعبیر چتر شکسته در خواب این است که تغییرات بدی در آینده برای شما اتفاق می افتد و شما توانایی روبرو شدن با آن را ندارید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
31- تعبیر خواب چتر شکسته و پاره غم و رنج و پریشانی است
32- چنانچه زنی خواب ببیند چتری شکسته و پاره دارد تعبیرش آنست که شوهرش بیکار می شود .

آنلی بیتون می‌گوید :
33ـ دیدن چتری تکه پاره شده در خواب ، علامت آن است که دشمنان می کوشند شما را نزد دیگران بد جلوه بدهند .


تعبیر خواب چتر سوراخ

34- اگر در خواب دیدید که چترتان سوراخ است و آب از آن چکه کرد تعبیرش این است که با مشکلات مالی زیادی دست و پنجه نرم می کنید. ممکن است کسی ثروت شما را دزدیده باشد و یا سرتان را کلاه گذاشته باشد. کمی حواستان را جمع کنید و به اطراف با دید دقیق تری نگاه کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
35- تعبیر خواب چتر سوراخ شکست است

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید:
36- اگر خواب دیدی که چتر، نشت می کند (سوراخ است) یا شکسته است، پس بیانگر این است که شما برای مواجهه با مسائلتان آماده نیستید

آنلی بیتون می‌گوید :
37ـ تعبیر خواب چتر سوراخ آن است که از رفتار دوستان و همراهان خود احساس نارضایتی خواهید کرد .


تعبیر خواب چتر بسته

38- تعبیر چتر بسته در خواب این است که نیازهای عاطفی شما برآورده نشده است. شما برای مقابله با احساسات خود آماده نیستید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
39- تعبیر خواب چتر بسته در زیر باران آن است که غم وغصه بر سر شما می بارد و در بیداری از امکاناتی که دارید سود نمی برید .


تعبیر خواب چتر کهنه

40- تعبیر چتر کهنه در خواب به اختلافات خانوادگی اشاره دارد.
41- تعبیر خواب چتر تعمیر شده هشداری است که به شما می گوید که روی ارتباطات خانوادگی خود تمرکز بیشتری داشته باشید و سوء تفاهم ها را برطرف کنید.


تعبیر خواب باز کردن چتر در خانه

42- تعبیر باز کردن چتر در خانه به این معنی است که در یک نشست خانوادگی شرکت خواهید کرد.


تعبیر خواب چتر سفید

43- تعبیر چتر سفید در خواب به یک رابطه دوست داشتنی و لذت بخش اشاره دارد. ممکن است به یک تعطیلات لاکچری بروید و با دوستان خود اوقات خوشی را بگذرانید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
44- تعبیر خواب چتر سفید بسیار نیکو است


تعبیر خواب چتر سیاه

45- تعبیر خواب چتر سیاه این است که اتفاقات بدی در آینده برایتان اتفاق خواهد افتاد. سعی کنید احساسات خود را کنترل کنید و به خود مسلط باشید تا راهکار منطقی برای آن پیدا کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
46- تعبیر خواب چتر سیاه ضعف و خود باختگی در مقابل مشکلات است .


تعبیر خواب چتر قرمز

47- خواب چتر قرمز به شما می گوید که نیاز نیست زیاد احساساتی شوید. اگر احساس می کنید جایی از زندگی قلبتان را شکستند و یا به شما آسیب روحی زده اند سعی کنید تغییر مسیر دهید و به سرعت خود را از این چالش عاطفی دور کنید زیرا فکر کردن به آن قطعا به شما آسیب جدی خواهد رساند.


تعبیر خواب چتر طلایی

48- تعبیر دیدن چتر طلایی در خواب نشان دهنده سود مالی بسیار زیاد است که زیر چتر حمایتی خانواده به دست آورده اید.


تعبیر خواب چتر آبی

49- تعبیر چتر آبی در خواب نماد افرادی است که از دیگران محافظت می کنند. دیدن این خواب احساس دلسوزی و محبت شما را می رساند اما سعی کنید محبت زیاد نکنید و مراقب افراد حسود اطرافتان باشید.


تعبیر خواب چتر ابریشمی

50- تعبیر دیدن چتر ابریشمی در خواب منعکس کننده مزایای مالی فراوان است که به زودی به دست خواهید آورد. شما به دلیل ثروت و موقعیت اجتماعی مورد احترام دیگران هستید.


تعبیر خواب چتر شفاف و آینه ای

51- تعبیر دیدن چتر شفاف و آینه ای در خواب نشانه استقلال مالی و مال حلال در زندگی است. شما تمام تلاشتان را خواهید کرد به جایگاهی که لیاقتش را دارید برسید.


تهیه و ترجمه (مجله اینترنتی دلگرم)

separator line

تعبیرهای مرتبط

تعبیر خواب چتربازی/ دیدن چترباز در خواب نشانه چیست؟

تعبیر کامل خواب باران : ۷۸ نشانه و تفسیر دیدن باران در خواب

تعبیر خواب ابر : 42 نشانه و تعبیر دیدن ابر در خواب

تعبیر خواب تگرگ : 23 نشانه و تعبیر دیدن تگرگ در خواب

خواب سیل : 49 نشانه و تعبیر دیدن سیل در خواباین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.0 از 5 (49 رای)  

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits