دلگرم
امروز: جمعه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۳ برابر با ۱۶ ذو القعدة ۱۴۴۵ قمری و ۲۴ مه ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر خواب زنبور : دیدن زنبور در خواب نشانه چیست ؟
235
زمان مطالعه: 9 دقیقه
خواب دیدن زنبور تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن زنبور عسل در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب زنبور دیدن چه تعبیری دارد ؟

مجله دلگرم: خواب زنبور دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن زنبور در خواب را در دلگرم بخوانید .

تعبیر خواب زنبور

تعبیر خواب زنبور

تعبیرهای زنبور در خواب :

 • دیدن خواب زنبور نماد ثروت است.
 • به گفته بعضی معبران دیدن زنبور در خواب نشان از مردی فریبکار بوده و در بعضی تعابیر به بیماری اشاره دارد. البته فعالیت زنبورها در خواب بستگی به شما و احساسات شما دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
 • زنبور عسل در خواب سمبل سختی و تلاش و کار مداوم است. این رویا نشانه این است که اخیرا کارهای بزرگی انجام داده اید.
 • زنبورها همچنین سمبل اشتیاق برای کارهای سخت و در عین حال منظم است.
 • اگر در خواب دیدید که زنبورهای عسل دور شما پرواز می کردند تعبیرش این است که با کمک دیگران به زودی به هدف خود خواهید رسید و مشکلاتتان حل خواهد شد. تعبیر دیگر این خواب عشق و خوشبختی است.
 • اگر خواب دیدید که زنبور های زیادی در حال پرواز بودند تعبیرش این است که تلاش و زحمت های شما به ثمر نشسته است.
 • اگر خواب دیدید که زنبور از پیله خود بیرون آمد تعبیرش این است که در مسیری که در پیش دارید به هیچ وجه ناامید نمی شوید و با قدرت و اقتدار به جلو می روید.
 • تعبیر دیدن زنبور های کارگر در خواب نشانه میل و اشتیاق شما برای رسیدن به سعادت و خوشبختی در زندگی است.

تعبیر خواب زنبور امام صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
خواب زنبور ، بر 6 وجه است

 • هیاهو و غوغا
 • مردم دون ( مردم پست فرومایه )
 • لشگر
 • دشمن
 • فرزندان
 • اگر در خواب ببینی زنبور بلند وزوز می‌کند یا صدای بلندی در می‌آورد، تعبیرش ترس و بیم می‌باشد.

محمدبن سیرین گوید :
تعبیر خواب زنبور ، مردی پست و بدون همت است .

ابراهیم کرمانی گوید :

 • اگر در خواب ببینید که زنبور زیادی در خانه شما جمع شده است نشانه آنست که سر و کار شما با زنی سخن چین خواهد افتاد
 • تعبیر خواب کشتن زنبو آنست که بر دشمن پیروز میشود .
 • اگر کسی در خواب ببیند از آسمان زنبوران زیادی فرودآمدند ، نشانه آنست که لشگری در آنجا جمع خواهد شد .

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب زنبورعسل نیک بختی است
 • تعبیر خواب دیدن زنبور عسل در محیط کاری ، نشانه امید زیباست
 • دیدن خواب گله زنبورعسل نشانه محصولی پربار است.
 • تعبیر خواب گرفتن زنبور نشانه ناراحتی است
 • تعبیر خواب کشتن زنبور نشانه بدبختی است

آنلی بیتون می‌گوید :

 • تعبیر دیدن زنبور در خواب ، نشانه آن است که با کینه تمام دربار شما بدگویی خواهند کرد .
 • اگر خواب ببینید زنبوری را می کشید ، تعبیرش آن است که دشمنان خود را سرکوب خواهید کرد ، و حق خود را از آنها خواهید گرفت .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • دیدن زنبور در خواب نمادی از ارزش، خوش شانسی، هارمونی، خلاقیت و سعادت و برکت است. زنبور نمادی از سخت کوشی و مجاهدت است.
 • خواب زنبور میتواند بیانگر چیزهایی باشد که در زندگی تان اتفاق می افتد یا چیزی که زمزمه ی خلاقیت دارد. آیا اتفاقات زیادی در زندگی تان در حال رخ دادن است؟
 • دیدن زنبور ملکه در خواب به یک زنی در زندگی تان اشاره دارد که مسلط و چیره است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • اگر زنبورهای بسیاری را دیدید ، تعبیرش آنست که در جمعی وارد می شوید یا با کسانی آشنا میشوید که اخلاقتان با آنها سازگار نیست .
 • اگر در خواب ببینید زنبوری را کشتید تبعیرش آنست که بر دشمنی چیره می شوید و او را از خود می رانید .

تعبیر خواب کندو عسل

کندوی زنبور عسل نیز نمادی از سعادت و فراوانی و ثروت و خوشبختی است.
دیدن کندوی پر از زنبور نشانه خوبی است. این خواب نشانه فراوانی و موفقیت در آینده است. به زودی درآمدتان افزایش می یابد و زندگی عاشقانه موفقی را شروع خواهید کرد.
دیدن کندوی خالی زنبور عسل در خواب نشانه از دست دادن فرصت ها و بدبختی و شروع مرحله سخت زندگی است. برعکس کندوی شلوغ و پر از زنبور عسل در خواب نشانه موفقیت در انجام کار و افزایش ثروت است. این خواب همچنین نشانه تولدی دوباره و شروع یک کار تیمی موفق می باشد.
تعبیر دیدن کندوی زنبور عسل در آتش نشانه خوبی نیست. احتمالا چیز مهمی را از دست می دهید که کل زندگی تان را نابود خواهد کرد. این رویا همچنین نشانه وضعیت بد عاطفی و روانی می باشد و نشانه ترس و عدم کنترل در زندگی است.

تعبیر خواب زنبور سرخ و زنبور عسل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • تعبیر زنبور سرخ در خواب دشمنی است که آزار می رساند
 • تعبیر خواب زنبور عسل انسان ضعیف و نادانی است که در نهایت از جانب او سودی شامل بیننده خواب می شود .

تعبیر خواب نیش زدن زنبور

اگر در خواب دیدید که زنبورهای عسل به شما حمله کردند تعبیرش این است که نمی توانید زندگی خود را کنترل کنید و به همین دلیل دچار مشکلات زیادی شده اید.
اگر در خواب دیدید که زنبور به شما حمله کرد و شما را نیش زد، تعبیرش آنست که شخص فریبکاری به شما آسیب می زند
اگر خواب دیدید جای چند نیش زنبوربر روی بدنتان است دلیلش این است که درمحیطی خطرناک زندگی می کنید که اصلا جایز نیست در آنجا بمانید. بهتر است دشمنان خود را بشناسید و از آنها دوری کنید.

محمدبن سیرین گوید :
اگر کسی در خواب ببیند زنبور او را نیش زد ، نشانه آنست که به او از سمت مردی بدجنس گزند و آسیبی میرسد
اگر کسی در خواب ببیند زنبور بسیاری اطراف او جمع شدند ، نشانه آنست که در میان مردمان بدجنس گرفتار میشود ، مخصوصا اینکه اگر در خواب زنبوران او را می گزیدند .

ابراهیم کرمانی گوید :
اگر کسی در خواب ببیند زنبور وی را گزید ، نشانه آنست که از طرف زن بدی ، به او آزاری میرسد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
تعبیر خواب نیش زدن زنبور آنست که سخنی سرد و تلخ می شنوید.
اگر در خواب زنبوری را ببینید که در اتاق محل زندگیتان پرواز می کند و شما نگران هستید که مبادا غفلت نمایید و او شما را نیش بزند تعبیرش آنست که کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد یا این که از عدم صداقت آگاهی دارید نمی توانید کاری بکنید .

لوک اویتنهاو می گوید :
خواب نیش خوردن از زنبور نشانه مجادله با دوستان است

آنلی بیتون می‌گوید :
خواب نیش زدن زنبور نشانه آن است که طعم حسادت و نفرت دیگران را خواهید چشید .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
خواب نیش زدن زنبور بیانگر این است که شما خطا کرده اید. شاید شما اندکی احساس سوزش کرده باشید (دلتان سوخته باشد)


تعبیر خواب صدای زنبور

صدای وزوز زنبور در خواب تعبیرش اتفاقاتی است که در زندگی شما رخ می دهد. اگر از وز وز زنبور خوشتان آمد خبری خوش به شما می رسد. اما اگر از صدای آن خسته شدید تعبیرش بر عکس است.


تعبیر خواب زنبور در دهان

اگر در خواب دیدید که زنبور در دهان شما رفته و یا زنبوری را بلعیدید، تعبیرش آنست که شما بیمار می شوید.


تعبیر خواب زنبور در مو

دیدن خواب زنبور در لابلای مو نشانه ی بدی است.

اگر در خواب ببینید که زنبور روی سر و موهای شما راه می رود تعبیرش این است که پروژه کاری مهمی را نیمه تمام می گذارید و این موضوع اثر بدی را در زندگی آینده شما خواهد گذاشت.


خواب کشتن زنبور

تعبیر خواب کشتن زنبور آنست که بر دشمن پیروز می شوید.
اگر در عالم رویا دیدید که زنبور عسل را کشتید تعبیرش این است که فرصت های زیادی سر راه شما قرار گرفته که متاسفانه همه را از دست داده اید.


تعبیرخواب ملکه زنبور عسل

تعبیر خواب دیدن ملکه زنبور عسل زنی قدرتمند است که بر شما پیروز می شود.
تعبیر دیگر دیدن زنبور ملکه در خواب نشانه نیاز شما به آزادی است. این خواب همچنین نشانه این است که می توانید در هر شرایطی خود را به چیزی که می خواهید برسانید.


تعبیر خواب زنبور سیاه

زنبور سیاه در خواب نشان دهنده شخصی فریبکار و خائن است که در کنار شماست و قصد دارد آسیبی جدی به شما بزند.


تعبیر زنبور مرده در خواب

زنبور مرده در خواب به از دست دادن عزیزی در گذشته یا آینده اشاره دارد.
اگر در خواب زنبورهایی زیادی را دیدید که خود را به مردن زده بودند تعبیرش این است که احتمالا شخصی در نزدیک شما دچار بیماری شدید شده در حالی که دوست ندارد شما چیزی از بیماری او بدانید.


تعبیر خواب جمع شدن زنبورها

اگر در خواب دیدید که تعداد زیادی زنبور دور شما جمع شدند، در محل کار و یا در فامیل و یا دوستانتان افرادی وجود دارند که نمی توانند موفقیت شما را ببینند.
اگر خواب دیدید که زنبور عسل شما را تعقیب می کرد تعبیرش این است که خاطرات و اتفاقات بد گذشته شما را آزار می دهد. سعی کنید در اسرع وقت با آن ها مقابله کنید و به نوعی در وجود خود صلح برقرار کنید.
اگر در میان زنبورهای عسل گیر افتاده بودید و نمی توانستید از آن ها خلاص شوید تعبیرش این است که ذهن درگیری دارید و نمی توانید کارهای خود را به دقت انجام دهید. کار شما خسته کننده و غیر قابل تحمل است و مجبورید زمان زیادی را برای انجام آن صرف کنید. این خواب همچنین نشانه کار زیاد است و به شما هشدار می دهد که در زندگی و کارتان تعادل داشته باشید. ممکن است در آینده نزدیک احساساتتان آسیب ببیند و یا در برخی روابط روابط عاشقانه به بن بست بخورید.

تهیه و ترجمه در مجله دلگرم

تعبیر خواب زنبور

تعبیرهای مرتبط :

تعبیر خواب حشره : 33 نشانه و تعبیر دیدن خواب حشره

تعبیر خواب سنجاقک : 14 نشانه و تعبیر دیدن سنجاقک در خواب

تعبیر خواب پروانه : تفسیر و تعبیر دیدن پروانه در خواب چیست ؟

تعبیر خواب مارمولک : 43 تعبیر و تفسیر دیدن خواب مارمولک

رتیل در خواب : 22 نشانه و تعبیر دیدن خواب رتیلاین مطلب چقدر مفید بود ؟
3.9 از 5 (235 رای)  

۲۳ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

AMTTAY | ۷ ماه پیش
سلام من خواب دیدم گله ای زنبور وارد خانه شد همشون روی من نشستند . خواهر خانمم وپسر کوچکش هم داخل خانه بودند که به زور بلند شدم در را باز کردم .همشون رفتند بیرون .چند جای دستم را نیش زده بودند ولی نه درد نه سوزش داشت
0
2
moien | ۲ سال پیش
در خواب دیدم که یک چیزی شبیه زنبور اما سیاه در خوانه امده پدرم گفت که انرا بگیرم از خانه بندازم بیرون من انرا با دستم گرفتم و از خانه انداختم بیرون و بعد متوجه دست خود شدم دیدم دستم انگار عین گل پژمرده شده وانگار جان ازش خارج شده تعبیرش چیست؟ ممنون میشم جواب بدید
0
7
حمید | ۲ سال پیش
سلام. اگه کسی تعبیرشو میدونه بگه

خواب دیدم زنبور سیاه و کمی بزرگ توی بدنم هست

با پاهاش پوست ساعدمو سوراخ میکرد و میخواست بیاد بیرون ولی نمی اومد

چند بار این اتفاق افتاد که بیاد بیرون. بار آخر کامل اومد بیرون ولی دوباره برگشت رفت زیر پوستم.
ممنون میشم کسی تعبیرشو میدونه بگه
0
8
امیر | ۲ سال پیش
من خواب دیدم توی اتاق خونه ام هستم که یهو از پنجره به زنبور گاوی یا همون سرخ اومد توی اتاق من سعی داشتم بکشمش هر چی سعی کردم نشد بعدش عصبانی شدم و دستمو بردم بالا و محکم زدم روش نیشش توی دستم فرو رفت و گزید بعد مرد
هر کی تعبیرش میدونه بهم بگه
2
7
پاسخ ها:
افشین | ۱ ماه پیش
بردشمنت پیروز ومسلط میشی
0
0
فرزانه شرفی | ۲ سال پیش
خواب دیدم زنبور سرخی که زنبور عسل نبود چند جامو نیش زد تلاش میکردم بکشمش خطا میرفتم مادرم که فوت شده اومد زنبور رو له کرد تمام تخمهایی که در بدن داشت از بین رفت اما انگار خود زنبور زنده بود
4
6
حدیث | ۳ سال پیش
درخواب دیدم یک زنبور بزرگ روی بدن خواهرم راه میرود و اون زنبور قرمز بود
2
4
پاسخ ها:
Mohammad | ۳ سال پیش
سلام علیکم خسته نباشید
من خواب دیدم ک چندتا زنبور اطرافم بوده و من هی زنبور هارو از خودم دور میکردم و بعد از اینکه زنبور هارو دور کردم برادر کسی ک دوستش دارم رو دیدم و بهش محل ندادم بعدش همون دختری ک دوستش دارم رو دیدم ک از جلوم رد شد ولی منو ندید
این تعبیرش چی هست؟
پیشاپیش ممنون
5
22
سحرخیزان | ۳ سال پیش
سلام خواب دیدم زنبورلایه موهای منه دست کشیدم توموهام گرفتم و انداختم زیرپام له کردم شمارو بخدا جوابی دقیق میخام که توتصمیم گیری کاری خیلی خیلی مهمه(مذکر هستم)
4
16
هادی | ۳ سال پیش
خواب دیدم ک زنبور زی پوست انگشت پام راه میرود .تعبیرش چ میشود
7
6
هادی | ۳ سال پیش
خواب دیدم ک زنبور عسل زیر پوست انگشت پایم راه میرود نفس نمی زند فقط رامیرود و ی خورده احساس درد میکنم .تعبیر خواب من چ میشود؟؟
3
6
مهدی | ۳ سال پیش
من خواب دیدم 5عدد زنبور عسل امدن داخل دهانم نیشم نزدند چند دقیقه بودن بعد رفتن ولی یکیش پاش لای دندانم گیر کرد اونم رفت چه تعبیری دارد؟
1
7
ایمان | ۳ سال پیش
سلام من ساعت ۹ صبح خواب دیدم که خونه مادربزرگمم و دختر عمم ومامانمو عمم اونجا ت یه اتاق بودیم من و دختر عمم داشتیم یه کلیپ خنده دار میدیدیم که یهو ۳ تا زنبور بالاسرم اومد که دوتاش زرد و یکیش قرمز بود که قرمزه منو نیش زد.
لطفا هرکی مبدونه لطفا سریع تعبیرشو بگه
5
17
پاسخ ها:
زهرا | ۳ سال پیش
سلام من خواب دیدم خودم و شوهرم بیرون تو کوهیم شوهر جلوتر از من بود بعد دیدم یه گله زنبور روی درختی یه جا رو یه شاخه نشستن شوهرم با اره داشت شاخه را میبرید که زنبورارو بذاره تو کندو در حال بریدن شاخه بود که بیدارم شدم ممنون میشم تعبیرش کنید برام
6
14
خسرو | ۳ سال پیش
سلام.من خواب دیدم عده زیادی زنبور عسل روی درختی که خیلی ام بزرگ بود و شکوفه زده بود جمع شده بودن یا مثلا شهدشو میخوردن.تعبیرشو بهم بگید لطفا
7
13
نسیم | ۴ سال پیش
من خواب میدیدم که با برادرم رفتیم دوچرخه سواری بعد داداشم ازم دور شد من هرچی صداش میکردم نمی شنید بعد 1 زنبور به سمت من امد من هرچی سعی میکردم ازم دور بشه نمیشد بنابراین خوردمش رتستی زنبور عسل بود
5
4
A | ۴ سال پیش
سلام ببخشید من خواب دیدم که زنبور از رحم بیرون میاد ممنون میشم تعبیرشا بهم بگین
4
15
کیارش | ۴ سال پیش
سلام. من خواب دیدم که داشتم راه میرفتم که دیدم یه جا آب خیلی کمی جمع شده بود و یه زنبور گاوی داخل آب مرده بود و چند زنبور دیگ دورش بودن من زنبورگاوی مرده رو دیدم ولی از ترس این که بقیه زنبورا نیان یواش دور شدم و یهو دیدم یه زنبودگاوی بزرگ داره با سرعت میاد به سمتم دویدم ولی بهم رسید بعد انگار که میخواست گردنمو نیش بزنه از پشت به سمت گردنم حمله کرد ولی هرچی تلاش کرد نیش بزنه من نزاشتم بعد از چند ثانیه تقلا و ویزویزش تموم شد و وقتی نگاه کردم دیدم غیب شوده منظورم این نیست که رفته بود همونجا غیب شد
3
9
پاسخ ها:
محمد | ۳ سال پیش
سلام منم دقیقا خواب ترو دیدم با یه کم تفاوت الان ساعت 7 و9 دقیقه ک دارم این پیام مینویسم از خواب پریدم خخ
داشتم مث همیشه سایت میساختم یهو ی زنبورسرخ اومد حمله ور شد به گردنم هی با دس پرتش دادم باز اومد دیگه منم عصبانی شدم گرفتمش تو دستم یهو نیششو زد تو دستم و دیونه شد دستو پاش تند تند تکون میخورد بال میزدو دور میشد و رفت ولی نیششو زد
4
7
مسلم | ۴ سال پیش
مادرم خواب دیده که زنبور های بزرگ تمام بدنم رو گرفتن و به من هشدار میده منم بهش میگم که کاری بهم ندارن و یک زنبور بزرگ روی دست مادرم بود که کاری نداشت ولی دستش رو بی حرکت مونده
2
5
رضا شیخی | ۴ سال پیش
خواب دیدم ک موقع کار از جایی رد میشدم و زنبور عسل زیادی انجا بود بسمت من امدند ومن فرار میکردم و وقتی ک بهم رسیدن اصلا نیش نمیزدند
4
12
فاطمه | ۴ سال پیش
من خواب زنبور دیدم نمیدونم به چه معنایت وهمچنین نیشم زد
4
6
مهرداد | ۵ سال پیش
خواب دیدم یه زنبورقرمزوحشی نشسته روی پهلوی چپم. ولی موفق نشد نیش بزنه فورا کشتنش. تعبیرش چیه
4
10

hits