دلگرم
امروز: شنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ برابر با ۱۰ ذو القعدة ۱۴۴۵ قمری و ۱۸ مه ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر خواب سیب : دیدن سیب در خواب نشانه چیست ؟
329
زمان مطالعه: 6 دقیقه
خواب سیب دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن سیب در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب سیب دیدن چه پیامی برای ما دارد ؟

مجله دلگرم: خواب سیب ( سیب خوردن ، خواب سیب قرمز ، سیب سبز ، سیب سفید سیب خراب و کرم خورده ، درخت سیب ، پختن سیب ، آب سیب و ...) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

تعبیر خواب سیب

خواب سیب

تعبیرهای دیدن خواب سیب:

 • سیب در خواب بسیار خوب است و نشان از ثروت، کمال، زیبایی است. همچنین به لذت جنسی و باروری اشاره دارد.
 • اگردر خواب ببینید که سیب ها بر روی زمین افتادند و پراکنده شدند تعبیرش این است که باید عاقلانه تر دوستان خود را انتخاب کنید.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن سیب در خواب بر هشت وجه بود .

 • فرزند
 • منفعت
 • بیماری
 • کنیزک
 • مال و خواسته ونعمت
 • فرمانروائی
 • همت و کوشش
 • خیر غایب و حاضر

ابراهیم کرمانی گوید :

 • دیدن سیب درخواب نشانه خبر است، ( از غایبی یا از کسی دور )

آنلی بیتون می‌گوید :

 • اگر خواب ببینید سیبها بر زمین افتاده اند ، نشانه آن است که دوستانتان با چرب زبانی شما را فریب می دهند

حضرت دانیال گوید :

 • خواب سیب نشان دهنده همت بیننده خواب در شغل و صنعت اوست مثلا اگر پادشاه باشد نشان دهنده همت و تلاش او نسبت به مملکت است. اگر بازرگان باشد نشانه تجارت اوست و ...

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • تعبیر خواب دیدن سیب سالم نیکوست .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

 • دیدن سیب در خواب نشانه آنست که از خویشان خود شاد میشوید

در سر زمین رویاها آمده:

 • دیدن سیب در خواب نشانه آنست که پول فراوانی بدست میآورید و خوشبخت خواهید شد .

خواب سیب خوردن

 • خوردن سیب درخواب نشان از رسیدن به خواسته جنسی است. به عبارت دیگر اگر در واقعیت قصد باردار شدن دارید و در خواب ببینید که سیب می خورید خواسته تان برآورده شده و به زودی باردار می شوید.

حضرت دانیال گوید :
سیب خوردن در خواب هم نشانه همت بیننده خواب در شغلش است ( به اندازه سیبی که خورده است )

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • تعبیر خواب سیب خوردن نشانه هماهنگی، خوشی و باروری است.
 • تعبیر خواب خوردن سیب ممکن است سمبلی از شهوت جنسی، تمایلات شهوانی و آگاهی جنسی باشد که مربوط به داستان سیب آدم و حوا و باغ ممنوعه می شود

خواب پختن سیب

 • اگر در خواب ببینید که در حال پختن سیب یا کیک سیب هستید نشان از هدف علمی است که سعی میکنید تمام راه ها را برای رسیدن به آن آزمایش کنید.

خوردن آب سیب

 • تعبیر خواب خوردن آب سیب نشانه آنست که به ثروت بزرگی می رسید و این ثروت را از راه تحصیل علم به دست می آورید.

سرکه سیب در خواب

 • خوردن سرکه سیب در خواب نشانه سلامتی و تندرستی است.

خواب سیب ترش

ابراهیم کرمانی گوید :

 • خوردن سیب ترش در خواب نشانه دریافت خبر بد است

در سر زمین رویاها آمده:

 • تعبیر خواب خوردن سیب ترش نشانه آنست که نگرانی و نا امیدی به پایان می رسد

محمدبن سیرین گوید :

 • دیدن خواب سیب ترش نشانه رنج و بیماری است

خواب سیب شیرین

ابراهیم کرمانی گوید :

 • تعبیر خواب خوردن سیب شیرین نشانه خبر خوش است

در سر زمین رویاها آمده:

 • اگر در خواب ببینید که سیب شیرین می خورید نشانه آنست که پول و وقایع بسیار خوشایند برای شما به دست میاید


خواب سیب قرمز

 • خواب سیب قرمز نشان از رابطه جنسی مطلوب دارد که سرشار از عشق است.

آنلی بیتون می‌گوید :

 • خواب سیب قرمز نشانه آن است که برای بیننده خواب حوادث مطلوبی رخ خواهد داد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • دیدن سیب قرمز در خواب ، هیجان و نشاط را خبر می دهد

خواب سیب سبز ، سیب سفید ، سیب زرد

 • خواب سیب سبز نشان از رابطه و عشقی جدید دارد که در آینده به وجود می آید.
 • خواب سیب زرد نماد ثروت و مال فراوان است و رنگ آن هر چه زردتر باشد ثروت نیز بیشتر است.
 • تعبیر خواب سیب سیاه نشان از وجود بیماری جدی است.

محمدبن سیرین گوید :
خواب سیب سبز نشانه منفعت از پادشاه است.
خواب سیب سفید نشانه منفعت از بازرگان است.
اگر کسی در خواب ببیند که سیب سفید را نصف کرد ، نشانه جدا شدن از شریک است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • دیدن خواب سیب سبز نشانه خیر و برکت و نعمت است
 • دیدن سیب سبز در خواب بهتر از سیب سرخ است و سیب سرخ بهتر از سیب سفید است
 • خواب سیب زرد رنجوری و بیماری را خبر می دهد
 • دیدن سیب سفید در خواب نشانه سود و منفعت است

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • دیدن سیب سبز در خواب بیانگر پرورش عشق یا عشقی است که هنوز در حال شکوفه زدن و گل دادن است

خواب سیب خراب ( کرم زده و یا کال )

 • اگر در خواب سیب گندیده ببینید نشان از آن دارد که فرصت خود را برای معامله و رسیدن به سود کاری از دست داده اید.
 • خوردن سیب گندیده در خواب نشان دهنده ضرر مالی سنگین است.
 • سیب ترش و بد بو و کال نیز درخواب همین تعبیر را دارد. بهتر است بعد از دیدن این خواب تصمیمات کاری خود را مجددا بررسی کنید.

آنلی بیتون می‌گوید :

 • اگر خواب ببینید سیب خراب یا کرم زده می خورید ، تعابیر خوبی به دنبال نخواهد داشت . اما اگر خواب ببینید سیبی سالم را گاز می زنید ، دلالت بر آن دارد که به اهدافی که داشتید ، به درستی آگاه می شوید و بی هیچ تردیدی به سمت اهداف خود گام بردارید
 • تعبیر خواب سیب خراب ( کرم خورده ) ، نشانه آن است که کوشش ها بیهوده خواهد بود و به ثمر نخواهد رسید .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • دیدن سیب گاز زده یا پلاسیده در خوابتان بیانگر این است که هرچه که برایش تلاش می کنید و هدفتان است ممکن است کامل نشده باشد (به طور کامل به آن نرسیده باشید و به طور کامل انجام نشده باشد)، و حتی برای شما مضر باشد.
 • تعبیر خواب سیب خراب ممکن است بیانگر بی خیالی و سهل انگاری و فراموشی باشد

خواب درخت سیب

 • خواب درخت سیب نماد دانش و حکمت است. باغ سیب در خواب نشان شکوه و عظمت می باشد. جمع آوری سیب در خواب نشان دهنده میل و علاقه به تحصیل علوم می باشد.

محمدبن سیرین گوید :

 • اگر کسی در خواب ببیند که از درخت سیب یک سیب قرمز چید و خورد نشانه آنست که صاحب فرزند دختری میشود

آنلی بیتون می‌گوید :

 • اگر خواب ببینید سیبی بر سر درخت رسیده است ، نشانه یک هشدار است که میگوید شما بیش از اندازه بلند پروازی می کنید .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • تعبیر خواب درخت سیب نشانه آنست که پاداش هایی برای شما در راه است.
 • دیدن یک درخت سیب در خوابتان نشانه عظمت و شکوه است.

تهیه و ترجمه در مجله دلگرم

تعبیر خواب سیب

تعبیرهای مرتبط :

تعبیر خواب پرتقال : ۳۱ نشانه و تفسیر دیدن پرتقال در خواب

خواب خیار: تفسیر و تعبیر دیدن خیار در خواب چیست ؟

تعبیر خواب کامل میوه : 55 تعبیر و تفسیر دیدن خواب میوه

تعبیر خواب گلابی : ۳۱ نشانه و تفسیر دیدن گلابی در خواباین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.3 از 5 (329 رای)  

۱۵ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

Marsa | ۶ ماه پیش
سلام تعبیر خواب خوردن سیب ترش سبز نمک خورده چی تعبیر میشه ؟
0
1
نگار | ۲ سال پیش
با سلام
امروز 25 صفر هست و دیشب خواب دیدم مادرم به دنبال یک سیب زرد گاز زده میگرده و براش پیدا میکنیم و میبینیم روی سیب با مداد نوشته خدا تو را دوست دارد. و یه سپت سیب گاز زده بوده . مامانم سیب و گرفت و خورد.
چه تعبیری میتونه داشته باشه ؟
8
14
پاسخ ها:
hajirism071 | ۲ سال پیش
دوست دارم نگار
3
9
F | ۳ سال پیش
سلام من خواب دیدم روزه هستم و با خانواده توی لباس فروشی راه میرفتیم من میدونستم روزه هستم اما سیب خوردم و کسی منو ندید اما بعد خیلی پشیمون شدم
8
17
میترا | ۳ سال پیش
باسلام مادرم خواب دید میگه رفتم مغازه میوه فروشی سیب و لیمو شیرین زیاد خریدم. تعبیرش چی میشه؟
4
16
پاسخ ها:
Irfan | ۷ ماه پیش
من خواب دیدم که سیب زیاد سر زمین افتاده من سیب خراب از جدا میکونم و سیب میمانم
0
3
مصطفی | ۵ ماه پیش
تعبیرش اینه که شما امشب مهمون زیادی براتون میاد
2
0
میترا | ۳ سال پیش
باسلام مادرم خواب دید میگه رفتم مغازه میوه فروشی سیب و لیمو شیرین زیاد خریدم. تعبیرش چی میشه؟ ممنون
7
17
سیامک | ۳ سال پیش
خواب دیدم خانمی که میشناسمش و بهم نزدیک هست اومد خونه ما و ازم خواست حواسم به باغ سیبش باشه و بقولی مدیریتش کنم و حفاظت ازشون..‌.
در واقعیت این خانم اموال زیاد داره ولی باغ سیب نداره
14
15
shobeyr | ۴ سال پیش
دیدگاه شمااااااابعد از اذان صبح خواب دیدم در باغ عمویم مشغول قدم زدن هستم...شخصی وارد شد از درخت دوتا سیب سبز رسیده کند و به من داد و خودش در گوشه ای از باغ مشغول خواندن نماز شب شد.من هم مشغول خوردن سیب شدم...لطفأ مرا از تعبیر خوابم آگاه کنید
16
41
ناشناس | ۴ سال پیش
سلام من خواب دیدم از درخت ی سیب میچینم بخورم بعد دیدم کلی مورچه دور سیب جم شده
9
14
Sai.. | ۴ سال پیش
من در خواب دیدم سیب توی دستم سالم بود ولی بعد از چند دقیقه که باز نگاهش کردم از قسمت بالا گندیده و جداشد ودر دستم افتاد
14
16
مریم | ۴ سال پیش
خواهرم سیب فرمز شیرین در یک باغ سیب میخورده تعبیرش چیه؟
6
14
پاسخ ها:
Sai.. | ۴ سال پیش
تعبیرش) باید خوب باشه چون سیب قرمز و سالم نشانه های خوبی هست
3
14
مصطفی هزاره | ۴ سال پیش
خواهرم خواب دیده در یک باغ سیب داشته سیب قرمز میخورده وسیبش هم شیرین بوده تعبیرش چیه؟
9
26

hits