خواب آتش : ۴۰ تعبیر و تفسیر دیدن خواب آتش

۳,۰۱۶
۳
۰
سه شنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۱۲

تعبیر خواب آتش چیست و چه نشانه هایی دارد ؟

مجله دلگرم: خواب آتش ، آتش همراه دود ، باریدن آتش از آسمان و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم

divider

دیدن خواب آتش

یوسف نبی علیه السلام گوید :
1- دیدن خواب آتش نشانه فتنه است

حضرت دانیال گوید :
2- دیدن خواب آتش نشانه مال حرام است
3- اگر در خواب ببیند که از آتش ، گرمی به او رسید نشانه آنست که کسی در مورد او غیبت میکند

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
4- اگر در خواب بیند پاره های آتش می خورد ، نشانه آنست که مال یتیمان خورد
5- اگر در خواب ببیند که از دهان وی آتش بیرون می آید ، نشانه آنست که سخن دروغ و بهتان گوید .
6- اگر در خواب ببیند که هیزم زیادی در آتش می سوخت ، نشانه آنست که در آن دیار جنگ و فتنه میشود
7- اگر در خواب ببیند در دریای آتشی افتاده ، نشانه آنست که به مردم آنجا ، ظلم رسد .
8- اگر در خواب در جایی ناشناخته آتش دید، نشانه بی دینی است .
9- اگر در خواب ببیند که آتش در جامه و لباس کسی افتاده ، نشانه آنست که به آن شخص مصیبت و ترس و بیم میرسد
10- اگر در خواب خود را در آتش ایستاده ببیند ، نشانه آنست که او را رنج رسد .

ابراهیم کرمانی گوید :
11- اگر کسی در خواب آتشی عظیم در زمین ببیند ، نشانه آنست که در آنجا فتنه و جنگ افتد
12- اگر کسی در خواب آتشی بدون زبانه و کوچک، در زمین ببیند نشانه بیماری در آنجاست

لوک اویتنهاو می گوید :
13- خواب
آتش نشانه اعلان خطر در مقابل یک دزد است
14- خواب شعله های آتش نشانه آنست که مبلغ زیادی پول به دستتان خواهد رسید

اسماعیل بن اشعث گوید :
15- اگر کسی در خواب ببیند که بر سر آتشی بزرگ گرم می شود ، نشانه آنست که به پادشاهی بزرگ نزدیک گردد
16- اگر کسی در خواب ببیند که در آتشی چیزی ریخت ، نشانه آنست که شغل دنیایی وی تمام گردد .
17- اگر کسی در خواب ببیند که در آتشی بزرگ ، گنبد یا مناره میسوخت ، نشانه آنست که پادشاه آنجا هلاک گردد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
18- اگر بیننده خواب ببیند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بیدار شد نشان آن است که از منبع قدرتی به او ستم می شود

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
19- اگر در خواب ببینید که شما آتش داخل بخاری یا اجاق را بهم میزنیدنشانه آنست که نمی دانید چطور خشمتان را کنترل کنید .
20- اگر در خواب یک آتش با شعله های خوب ببینید نشانه آنست که شادی بزرگ در پیش دارید
21- دیدن خواب دود بسیار ، بدون آتش نشانه آنست که یک مصیبت در پیش است .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
22- اگر در خواب ببینید که شما در آتش هستید نشانه موفقیت و خوشحالی است
23- اگر در خواب ببینید که یک آتش خاکستر شده نشانه آنست که شانس نخواهید داشت .
24- دیدن خواب یک آتش بزرگ نشانه تغییرات بسیار جدی در کارها است
25- دیدن خواب یک شعله کوچک نشانه خبرهای خوش است
26- اگر در خواب ببینید که چیزی را از میان آتش با دستتان بیرون می کشید نشانه آنست که از موانع و مشکلات عبور می کنید .
27- دیدن خواب آتش مصنوعی نشانه آنست که بزودی بچه دار خواهید شد .

تعبیر دیدن آتش همراه با دود در خواب

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
28- اگر در خواب آتش همراه با دود ببینید ( در میدان جنگ ) نشانه آنست که از پادشاه ، ترس و وحشت به مردم میرسد .

حضرت دانیال گوید :
29- اگر کسی خواب آتش بی دود ببیند نشانه آنست که به پادشاهی نزدیک شود و کار بسته او گشاده شود .
30- اگر کسی خواب آتش همراه دود ببیند نشانه آنست که به قدر آن مال حرام ، رنج و تیمار حاصل گردد یا جنگ و خصومت به او میرسد

ابراهیم کرمانی گوید :
31- اگر کسی خواب آتش همراه با دود ببیند نشانه ترس و بیم در کارها است

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
32- خواب یک آتش بدون دود نشانه آنست که پول فراوان به دستتان می آید

تعبیر خواب سوختن و یا نسوختن در آتش

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
33- اگر در خواب ببینیم که آتش برمی داریم و ما را نمی سوزاند توفیقی بزرگ حاصل می کنیم و به اوج موفقیت می رسیم .
34- اگر در خواب ببینیم که آتش ما را نسوزاند نشان آن است که با بی رغبتی به سفری می رویم که از آن سفر هیچ سودی عاید ما نمی شود

آنلی بیتون می‌گوید :
35- دیدن آتش در خواب اگر در آن نسوزید ، نشانة خوشبختی و سعادت است . این خواب برای دریا نوردان و مسافران کشتی و همینطور برای افرادی که در خشکی بسر میبرند ، علامت موفقیت و خوشبختی همیشگی است .


تعبیر خواب باریدن آتش از آسمان

اسماعیل بن اشعث گوید :
36- اگر کسی خواب ببیند که از آسمان ، مانند باران آتش می بارید ، نشانه بلا و فتنه و خونریزی است،
37- اگر کسی خواب ببیند که از آسمان آتش می آمد و کسی را نسوزاند ، نشانه ترس از عذاب حق تعالی باشد .
38- اگر کسی خواب ببیند که آتشی از آسمان فرود آمد و نبات زمین را سوزاند، نشانه آنست که در آن دیار مرگ بسیار پیش میاید .

ابراهیم کرمانی گوید :
39- اگر کسی خواب ببیند که آتش از آسمان می بارید و شهری یا محله یا سرائی سوخت ، نشانه آنست بلا و فتنه ، به اهالی آن شهر میرسد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
40- دیدن خواب باریدن آتش از آسمان نشانه غم واندوه است .

divider


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(3 امتیاز , میانگین: 4.3 از 5)  

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter