تعبیر خواب آتش : ۵۷ تعبیر و تفسیر دیدن آتش در خواب

۶,۶۲۹
۳
۰
یکشنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ ۱۷:۱۳

خواب آتش و آتش گرفتن چه تعبیری دارد ؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب آتش ( تعبیر خواب آتش زدن خود ، تعبیر خواب آتش با دود ، تعبیر خواب آتش گرفتن خانه ، تعبیر خواب بارش آتش از آسمان ، تعبیر خواب آتش زدن وسایل خانه و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم

divider

تعبیر خواب آتش

1- دیدن خواب آتش نماد قدرت، تحول، شور جنسی ، روشنفکری، تخریب و خشم است.
2- تعبیر خواب آتش چنانچه آتش تحت کنترل شما بود و از آن نترسیدید این است که به زودی یک اتفاق خوب در زندگی تان می افتد. شاید این خواب نشانه این باشد که باید فضای جدیدی را برای خود ایجاد کنید.
3- همچنین تعبیر دیدن خواب آتش افکار و عقاید درونی شماست که روز به روز در حال تغییر می باشد.
4- اگر خواب دیدید که در آتش محاصره شدید تعبیرش این است که پیوند قوی بین شما و آن خانواده برقرار شده است.

یوسف نبی علیه السلام گوید :
5- دیدن خواب آتش نشانه فتنه است

حضرت دانیال گوید :
6- تعبیر خواب آتش مال حرام است

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
7- تعبیر خواب خوردن آتش آنست که مال یتیمان خورد
8- اگر در خواب ببیند که از دهان وی آتش بیرون می آید ، نشانه آنست که سخن دروغ و بهتان گوید .
9- اگر در خواب ببیند که هیزم زیادی در آتش می سوخت ، نشانه آنست که در آن دیار جنگ و فتنه میشود
10- اگر در خواب ببیند در دریای آتشی افتاده ، نشانه آنست که به مردم آنجا ، ظلم رسد .
11- اگر در خواب در جایی ناشناخته آتش دید، نشانه بی دینی است .
12- اگر در خواب ببیند که آتش در جامه و لباس کسی افتاده ، نشانه آنست که به آن شخص مصیبت و ترس و بیم میرسد
13- اگر در خواب خود را در آتش ایستاده ببیند ، نشانه آنست که او را رنج رسد .

ابراهیم کرمانی گوید :
14- اگر کسی در خواب آتشی عظیم در زمین ببیند ، نشانه آنست که در آنجا فتنه و جنگ افتد
15- اگر کسی در خواب آتشی بدون زبانه و کوچک، در زمین ببیند نشانه بیماری در آنجاست

لوک اویتنهاو می گوید :
16- خواب
آتش نشانه اعلان خطر در مقابل یک دزد است
17- خواب شعله های آتش نشانه آنست که مبلغ زیادی پول به دستتان خواهد رسید

اسماعیل بن اشعث گوید :
18- اگر کسی در خواب ببیند که بر سر آتشی بزرگ گرم می شود ، نشانه آنست که به پادشاهی بزرگ نزدیک گردد
19- اگر کسی در خواب ببیند که در آتشی چیزی ریخت ، نشانه آنست که شغل دنیایی وی تمام گردد .
20- اگر کسی در خواب ببیند که در آتشی بزرگ ، گنبد یا مناره میسوخت ، نشانه آنست که پادشاه آنجا هلاک گردد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
21- اگر بیننده خواب ببیند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بیدار شد نشان آن است که از منبع قدرتی به او ستم می شود

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
22- اگر در خواب ببینید که شما آتش داخل بخاری یا اجاق را بهم میزنیدنشانه آنست که نمی دانید چطور خشمتان را کنترل کنید .
23- اگر در خواب یک آتش با شعله های خوب ببینید نشانه آنست که شادی بزرگ در پیش دارید
24- دیدن خواب دود بسیار ، بدون آتش نشانه آنست که یک مصیبت در پیش است .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
25- اگر در خواب ببینید که شما در آتش هستید نشانه موفقیت و خوشحالی است
26- اگر در خواب ببینید که یک آتش خاکستر شده نشانه آنست که شانس نخواهید داشت .
27- دیدن خواب یک آتش بزرگ نشانه تغییرات بسیار جدی در کارها است
28- دیدن خواب یک شعله کوچک نشانه خبرهای خوش است
29- اگر در خواب ببینید که چیزی را از میان آتش با دستتان بیرون می کشید نشانه آنست که از موانع و مشکلات عبور می کنید .
30- دیدن خواب آتش مصنوعی نشانه آنست که بزودی بچه دار خواهید شد .


تعبیر خواب آتش زدن خود

31- تعبیر دیدن خواب آتش زدن خود بسیار خوب است. این خواب نشانه پیروزی است. قدرت شما چند برابر شده و می توانید هر مشکلی را از سر راه خود برداید.


تعبیر خواب آتش در دست داشتن

32- تعبیر خواب در دست داشتن آتش بسیار خوب است ، این خواب میگوید به زودی ارتقای شغلی پیدا خواهید کرد.


تعبیر خواب گرم شدن با آتش

33- تعبیر خواب گرم شدن با آتش بسیار خوب است و نشانه این است که به زودی و در آینده ای نزدیک خوشبخت خواهید شد. شاید این خواب نشانه این است که شانس خوبی در خانه شماست که زندگی تان را کاملا تغییر داده است.

حضرت دانیال گوید :
34- اگر در خواب ببیند که از آتش ، گرمی به او رسید نشانه آنست که کسی در مورد او غیبت میکند

تعبیر خواب قورت دادن آتش

35- اگر خواب دیدید که شخصی که می شناسید آتش را در دهانش فرو برد تعبیرش بد است. این خواب پیش بینی می کند که آن شخص به زودی می میرد.


تعبیر خواب آتش گرفتن خانه

36- تعبیر خواب آتش گرفتن خانه این است که در زندگی تغییرات بزرگی داده اید. این تغییرات زیاد به نفع شما نیست و بهتر است در این شرایط کمتر ریسک کنید.
37- دیدن خواب آتش گرفتن خانه می تواند نشانه ای از مردم اطرافتان باشد. شاید شما مشتاقید بیشتر از این با مردم ارتباط برقرار کنید و به همین دلیل به زودی دوستان بسیار خوب و وفاداری خواهید یافت.
38- اگر در خواب دیدید که خانه شما آتش گرفت و بعد از سوختن، تصمیم به بازسازی آن گرفتید تعبیرش بسیار خوب است و نشان می دهد به راحتی می توانید بحران ها را مدیریت کرده و همه چیز را از نو بسازید.


تعبیر خواب آتش زدن وسایل خانه

39- تعبیر خواب آتش زدن وسایل این است که مشکلی در زندگی برایتان اتفاق افتاده که ذهنتان را درگیر خود کرده است. با تغییر در بعضی مسائل می توانید به راحتی آن را مدیریت کنید.


تعبیر خواب ریختن آب روی آتش

40- تعبیر خواب ریختن آب روی آتش مشکلات احتمالی است که به زودی با آن روبرو می شوید. در واقع این خواب هشداری به شماست که سعی کنید جلوی ضررهای آینده را بگیرید.


تعبیر خواب خاموش کردن آتش

41- تعبیر خواب خاموش کردن آتش بسیار خوب است. این خواب بیانگر این است که قدرت بسیار بالایی در کنترل خود دارید و به راحتی می توانید خود و دیگران را مدیریت کنید.


تعبیر خواب آتش و دود

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
42- اگر در خواب آتش همراه با دود ببینید ( در میدان جنگ ) نشانه آنست که از پادشاه ، ترس و وحشت به مردم میرسد .

حضرت دانیال گوید :
43- اگر کسی خواب آتش بی دود ببیند نشانه آنست که به پادشاهی نزدیک شود و کار بسته او گشاده شود .
44- اگر کسی خواب آتش همراه دود ببیند نشانه آنست که به قدر آن مال حرام ، رنج و تیمار حاصل گردد یا جنگ و خصومت به او میرسد

ابراهیم کرمانی گوید :
45- تعبیر خواب آتش و دود همراه هم ترس و بیم در کارها است

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
46- تعبیر خواب آتش بدون دود آنست که پول فراوان به دستتان می آید


تعبیر خواب آتش و آب

47- تعبیر دیدن آتش و آب در خواب، احساسات متضاد است که باعث می شود ذهنتان مشغول شود


تعبیر خواب نسوختن در آتش

48- تعبیر خواب نسوختن در آتش بسیار خوب است. این خواب نشانه این است که به موفقیت های بسیار خوبی در پروژه هایتان خواهید رسید. اما اگر در آتش سوختید و احساس درد شدیدی کردید تعبیرش این است که در آینده خبر بدی به گوش شما خواهد رسید. همچنین این خواب نشانه شروع یک رابطه عاشقانه جدید است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
49- تعبیر خواب نسوختن در آتش آنست که توفیقی بزرگ حاصل می کنیم و به اوج موفقیت می رسیم .
50- اگر در خواب ببینیم که آتش ما را نسوزاند نشان آن است که با بی رغبتی به سفری می رویم که از آن سفر هیچ سودی عاید ما نمی شود

آنلی بیتون می‌گوید :
51- تعبیر دیدن آتش در خواب اگر در آن نسوزید ، خوشبختی و سعادت است . این خواب برای دریا نوردان و مسافران کشتی و همینطور برای افرادی که در خشکی بسر میبرند ، علامت موفقیت و خوشبختی همیشگی است .


تعبیر خواب بارش آتش از آسمان

اسماعیل بن اشعث گوید :
52- اگر کسی خواب ببیند که از آسمان ، مانند باران آتش می بارید ، نشانه بلا و فتنه و خونریزی است،
53- اگر کسی خواب ببیند که از آسمان آتش می آمد و کسی را نسوزاند ، نشانه ترس از عذاب حق تعالی باشد .
54- اگر کسی خواب ببیند که آتشی از آسمان فرود آمد و نبات زمین را سوزاند، نشانه آنست که در آن دیار مرگ بسیار پیش میاید .

ابراهیم کرمانی گوید :
55- اگر کسی خواب ببیند که آتش از آسمان می بارید و شهری یا محله یا سرائی سوخت ، نشانه آنست بلا و فتنه ، به اهالی آن شهر میرسد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
56- تعبیر خواب بارش آتش از آسمان غم واندوه است .


تعبیر خواب جمع شدن مردم دور آتش

57- تعبیر خواب جمع شدن مردم دور آتش نشانه بسیار خوبی است و به معنی ثبات و هماهنگی در زندگی شما می باشد.


ترجمه : معصومه راهی

divider

تعبیرهای مرتبط

۳۴ نشانه و تعبیر دیدن آتش سوزی در خواب

۲۰ تعبیر و نشانه روشن کردن آتش در خواب

تعبیر و تفسیر دیدن انفجار در خواب چیست ؟


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(3 امتیاز , میانگین: 4.3 از 5)  
  • برچسب ها:
  • خواب آتش
  • باریدن آتش
  • تعبیر خواب سوختن
  • خواب سوختن در آتش
  • تعبیر خواب

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter