تعبیر خواب آتش سوزی : ۴۳ نشانه و تفسیر دیدن آتش سوزی در خواب

۷۶,۵۹۷
۶۱
۵
دوشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ ۱۶:۴۰

تعبیر خواب آتش گرفتن و آتش سوزی چیست ؟

مجله دلگرم : خواب آتش گرفتن ( آتش گرفتن انسان، آتش گرفتن خانه ، در آتش افتادن کسی یا چیزی و ... ) از دید تعبیرکنندگان مختلف تعبیرها و تفسیرهای متنوعی دارد. ما در این مقاله به جزئیات و تعبیرهای مختلف این خواب میپردازیم

divider

تعبیر خواب آتش گرفتن و آتش سوزی

1- تعبیر خواب آتش سوزی این است که زندگی پر خطری دارید و اینکه شما بیش از حد محتاط هستید. این خواب شما را تشویق می کند که طرز فکر خود را تغییر دهید و با شجاعت پیش بروید.
2- تعبیر آتش سوزی بزرگ در خواب نشانه موفقیت های بزرگ در پروژه های فعلی تان است.
3- تعبیر خواب آتش سوزی در شهر نشان دهنده ویرانی و از بین رفتن تعاملات اجتماعی است.
4- خواب یک آتش سوزی که خارج از کنترل است، هشدار وقوع یک اتفاق بزرگ است.
5- اگر خواب دیدید که مشغول تماشای آتش سوزی بودید و هیچ کاری نتوانستید انجام دهید تعبیرش این است که برنامه ها و خواسته هایتان را تغییر دادید و برنامه های قبلی را کنار گذاشته اید. شما دریافته اید که برنامه ریزی قبلی تان باعث افت و ضرر شما شده است.
6-اگر خواب دیدید که به آتش نشانی زنگ زدید تعبیرش این است که اطلاعاتی در اختیار شما قرار داده می شود که برای کسب و کارتان بسیار مفید خواهد بود. این خواب نشانه موفقیت های تجاری نیز خواهد بود.
7- اگر در خواب دیدید که بر اثر آتش سوزی کسی فوت شد این خواب به شما هشدار می دهد که در ارتباط با پروژه ها و برنامه های کاری امید زیادی نداشته باشید. زیرا کارها آن چنان که انتظارش را داشته اید پیش نخواهد رفت.

ابراهیم کرمانی گوید :
8- اگر در خواب ببیند که شعله آتش مردم را در برگرفت ، نشانه آنست که در میان مردم ، عداوت و دشمنی میافتد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
9- اگر در خواب ببینید که شما اصلا توجهی به آتش سوزی ندارید نشانه آنست که اطرافیان ، شما را خیلی دوست دارند

یوسف نبی علیه السلام گوید :
10- خواب آتش گرفتن نشانه مصیبت است

ابراهیم کرمانی گوید :
11 اگر کسی در خواب بیند که از زیرزمین آتش سهمگین به سوی آسمان آمد ، نشانه آنست که اهالی آنجا به اندازه قدرت آن آتش ، با مقربان درگاه خداوند دشمنی کنند .

تعبیر خواب آتش سوزی در جنگل

12- تعبیر خواب آتش سوزی در جنگل نشانه بدی است. زندگی آنطور که می خواهید پیش نمی رود و ممکن است به زودی ضرر زیادی را در زندگی تجربه کنید.


دیدن خواب آتش گرفتن خانه

حضرت دانیال گوید :
13- اگر کسی در خواب بییند که آتش در خانه او افتاد و تمام بدن او را سوزاند ولی او در دلش ترسی حاصل نشد نشانه آنست که مصیبت به او میرسد و سبب بیماری و ضعف میشود مانند سرما و طاعون و آبله و سرخچه و یا بیماریهای شبیه آن

ابراهیم کرمانی گوید :
14- اگر کسی در خواب ببیند که آتش در خانه کسی افتاده ، تعبیرش آن است که آن شخص در جنگ و فتنه و جور سلطان افتد

یوسف نبی علیه السلام گوید :
15- تعبیر خواب دیدن آتش گرفتن خانه نشانه افتادن دراندک زحمتی از جانب سلطان است

آنلی بیتون می‌گوید :
16- تعبیر خواب آتش گرفتن خانه این است که همسری مهربان و فرزندانی ، بسیار خوب نصیب شما خواهد شد . مشاهده‌ی آتش روشن در خواب ، علامت آن است که اتفاقات خوشایندی برای شما پیش خواهد آمد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
17- تعبیر خواب آتش سوزی در خانه شما با شعله های روشن و واضح ، یک شغل خوب است .
18- دیدن خواب آتش گرفتن خانه شما با شعله های تیره نشانه ورشکستگی مالی است .
19- دیدن خواب آتش گرفتن خانه دیگران نشانه آنست که احترام و امتیاز شما بالاتر می رود .


تعبیر خواب آتش گرفتن مغازه ، دکان و یا محل کار

20- تعبیر خواب آتش گرفتن محل کار و یا مغازه تان این است که برخی طرح ها و پروژه های کاریتان بسیار موفق خواهد بود و در آینده سود قابل توجهی به شما خواهد رسید.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
21- اگر کسی خواب ببیند که بازار آتش گرفته ، تعبیرش بر بی دینی اهل بازار و آن که اهل بازار در تجارت ، انصاف ندارند و در خرید ، دروغ گویند .

ابراهیم کرمانی گوید :
22- اگر بازرگانی در خواب ببیند که دکان و کالای او آتش گرفت ، نشانه آنست که کالائی که دارد بر باد میدهد، و یا در کاسبیش سودی حاصل نمیشود .
23- اگر کسی در خواب ببیند در شهری یا محلی یا در سرائی آتش افتاد ، چنانکه هر چه بود همه را سوزاند و آن آتش زبانه می زد و بسیار بزرگ بود نشانه آنست که آن شهر ، جنگ میشود و یا بیماری سختی بروز میکند .
24- اگر کسی در خواب ببیند که دکان او آتش گرفت و آتش برخی چیزها را سوزاند و برخی را نسوزاند ، نشانه جنگ و خونریزی است
25- اگر کسی در خواب ببیند که آتش بزرگی درجائی افتاد ، اما آسیب نمیرساند ، نشانه آنست که در میان اهالی آن جا ، خصومت بروز میکند .
26- اگر کسی در خواب ببیند آتشی از جائی به جائی افتاد و آن آتش هیچ آسیبی نمیرساند ، نشانه آنست که کارش منفعت یابد و اگر فقیر بود توانگر گردد

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
27- تعبیر خواب آتش گرفتن زمین خبر از یک تغییر خوشایند میدهد .
28- تعبیر خواب آتش گرفتن دریا ، ماجراهایی است که به موفقیت می رسند .
29- دیدن خواب آتش گرفتن خانه شما نشانه پول هنگفت است .

کارل گوستاو یونگ میگوید : (پروفسور سوئیسی )
30- تعبیر خواب دیدن اینکه یک خانه در آتش می سوزد بیانگر این است که نیاز به کمی تحول دارید. اگر شما خواب های مکرر در مورد این میبینید که خانه تان در آتش می سوزد، بیانگر این است که هنوز برای تغییر یا جنگیدن با تغییر آماده نیستید. تعبیر دیگر این است که روی شور و شوق و عشقتان به یک نفر تاکید می کنید


تعبیر خواب در آتش افتادن شخصی یا چیزی

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
31- اگر کسی در خواب ببیند آتشی او را سوزاند که نور نداشت ، به بیماری سردرد دچار خواهد شد .
32- اگر کسی در خواب ببیند که در آتش افتاد و آتش وی را سوزاند ولی آن آتش نوری نداشت ، نشانه آنست که کسی از خویشان و فرزندان او صاحب فرزندی میشود ، که مردمان بر وی ثنا گویند و مال و بزرگی به اندازه آن آتش نصیبش میشود

حضرت دانیال گوید :
33- اگر خواب ببیند که کسی وی را در آتش انداخت و او در آتش سوخت نشانه آنست که پادشاه بر وی ستم کند ، اما زود خلاصی یابد و بشارت و نیکوئی یابد .
34- اگر خواب ببیند که آتش وی را نسوزاند ، نشانه آنست که از روی اجبار و کراهت ، به سفری میرود
35- اگر خواب ببیند که آتش اندام وی را سوزاند ، نشانه آنست که به اندازه آن آتش ، به او رنج و مضرت رسد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
36- اگر بیننده خواب ببیند که در آتش افتاده ، لباسش سوخت زیانی به او می رسد و اگر دستش سوخت به یکی از اعضا بدنش آسیب می رسد .
37- اگر در خواب دیده اید که کنار آتش نشسته اید ولی از شدت حرارت آتش چنان گرم شده اید که احتمالا می سوزید و خود را در کنار کشیدید نشان آن است که پشت سر شما بد می گویند و در زبان مردم می افتید و اینجا و آن جا از شما عیب جویی می کنند .

ابراهیم کرمانی گوید :
38- اگر کسی در خواب چیزی سوخته ببیند نشانه آنست که از طریق همسرش ، با کسی دشمنی کند
39- اگر کسی در خواب ببیند که در آتش افتاد و آتش لباس او را سوزاند ، نشانه آنست که با خویشان جنگ و خصومت کند ، یا از سبب مال اندوهگین گردد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
40- دیدن خواب در آتش افتادن کسی نشانه بد شانسی است
41- دیدن خواب در آتش افتادن و سوختن بستگان شما در آتش نشانه آنست که بزودی تب شدیدی می کنید .
42- دیدن خواب در آتش افتادن خودتان نشانه ضرر و شکست درکار شماست .

کارل گوستاو یونگ میگوید : (پروفسور سوئیسی )
43- تعبیر خواب افتادن شما در آتش و اینکه با آتش می سوزید بیانگر این است که خلق و خوی شما از کنترل خارج می شود. یک مساله یا یک موقعیت، شما را از درون می سوزاند


ترجمه : معصومه راهی

divider

تعبیرهای مرتبط

۲۰ تعبیر و نشانه روشن کردن آتش در خواب

تعبیر خواب آتش : 57 نشانه و تفسیر دیدن خواب آتش


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(61 امتیاز , میانگین: 4.1 از 5)  

۵ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
 
ir
علی | ۲ هفته پیش
سلام...من خواب دیدم که کلا آتیش گرفته بودم...فقط آتیش...انگار از جنس آتیش بودم...هیچ دردی نداشتم...فقط از اون وضیت ناراحت بودن...بلند گفتم یا فاطمه زهرا(س)..همه چیز تموم شد آتیش از بین رفت و من سالم بودم.بدون سوختگی.
۱
۲
 
 
ir
رويا | ۲ هفته پیش
سلام من خواب ديدم تو خواب هم باز خواب ديدم كه ميخوان اتيشم بزنن زدن ولي اصلا نسوختم بعد كه بيدار شدم رفتم بيرون خواستن اتيشم بزنن نذاشتم يهو كلا از خواب پريدم
۰
۲
 
 
ir
Tehrani | ۲ هفته پیش
سلام خواب دیدم با تمام فامیل به مسافرت رفتیم که خبر دادن که دختر خاله ام در خانه باغ دایی ام بود اونجا اتیش گرفته و همراه اتیش سوخته است تعبیر این خواب چیست؟
۰
۲
 
 
ir
گلی | ۹ ماه پیش
سلام من خواب های مکرر درباره سوختن آدم هایی که نمیشناسم میبینم.صدای فریاد هایی که عذاب آوره.
۱
۱
پاسخ ها:
    علی |۳ ماه پیش
    صدقه بدید .خیره ایشالا...
    ۰
    ۱
 
hits

آخرین مطالب دلگرم