۳۴ نشانه و تعبیر دیدن آتش سوزی در خواب

۲,۴۴۷
۰
۰
پنج شنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۹:۱۵

تعبیر خواب آتش گرفتن و آتش سوزی چیست ؟

مجله دلگرم : خواب آتش گرفتن ( آتش گرفتن انسان، آتش گرفتن خانه ، در آتش افتادن کسی یا چیزی و ... ) از دید تعبیرکنندگان مختلف تعبیرها و تفسیرهای متنوعی دارد. ما در این مقاله به جزئیات و تعبیرهای مختلف این خواب میپردازیم

divider

دیدن خواب آتش گرفتن و آتش سوزی

ابراهیم کرمانی گوید :
1- اگر در خواب ببیند که شعله آتش مردم را در برگرفت ، نشانه آنست که در میان مردم ، عداوت و دشمنی میافتد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
2- اگر در خواب ببینید که شما اصلا توجهی به آتش سوزی ندارید نشانه آنست که اطرافیان ، شما را خیلی دوست دارند

یوسف نبی علیه السلام گوید :
3- دیدن خواب آتش گرفتن نشانه مصیبت است

ابراهیم کرمانی گوید :
4- اگر کسی در خواب بیند که از زیرزمین آتش سهمگین به سوی آسمان آمد ، نشانه آنست که اهالی آنجا به اندازه قدرت آن آتش ، با مقربان درگاه خداوند دشمنی کنند .


دیدن خواب آتش گرفتن خانه

حضرت دانیال گوید :
5- اگر کسی در خواب بییند که آتش در خانه او افتاد و تمام بدن او را سوزاند ولی او در دلش ترسی حاصل نشد نشانه آنست که مصیبت به او میرسد و سبب بیماری و ضعف میشود مانند سرما و طاعون و آبله و سرخچه و یا بیماریهای شبیه آن

ابراهیم کرمانی گوید :
6- اگر کسی در خواب ببیند که آتش در خانه کسی افتاده ، تعبیرش آن است که آن شخص در جنگ و فتنه و جور سلطان افتد

یوسف نبی علیه السلام گوید :
7- تعبیر خواب دیدن آتش گرفتن خانه نشانه افتادن دراندک زحمتی از جانب سلطان است

آنلی بیتون می‌گوید :
8- اگر در خواب دیدید خانه‌ی شما در آتش می‌سوزد ، تعبیرش این است که همسری مهربان و فرزندانی ، بسیار خوب نصیب شما خواهد شد . مشاهده‌ی آتش روشن در خواب ، علامت آن است که اتفاقات خوشایندی برای شما پیش خواهد آمد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
9- تعبیر خواب آتش سوزی در خانه شما با شعله های روشن و واضح ، یک شغل خوب است .
10- دیدن خواب آتش گرفتن خانه شما با شعله های تیره نشانه ورشکستگی مالی است .
11- دیدن خواب آتش گرفتن خانه دیگران نشانه آنست که احترام و امتیاز شما بالاتر می رود .


دیدن خواب آتش گرفتن مغازه ، دکان و یا محل کار

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
12- اگر کسی خواب ببیند که بازار آتش گرفته ، تعبیرش بر بی دینی اهل بازار و آن که اهل بازار در تجارت ، انصاف ندارند و در خرید ، دروغ گویند .

ابراهیم کرمانی گوید :
13- اگر بازرگانی در خواب ببیند که دکان و کالای او آتش گرفت ، نشانه آنست که کالائی که دارد بر باد میدهد، و یا در کاسبیش سودی حاصل نمیشود .
14- اگر کسی در خواب ببیند در شهری یا محلی یا در سرائی آتش افتاد ، چنانکه هر چه بود همه را سوزاند و آن آتش زبانه می زد و بسیار بزرگ بود نشانه آنست که آن شهر ، جنگ میشود و یا بیماری سختی بروز میکند .
15- اگر کسی در خواب ببیند که دکان او آتش گرفت و آتش برخی چیزها را سوزاند و برخی را نسوزاند ، نشانه جنگ و خونریزی است
16- اگر کسی در خواب ببیند که آتش بزرگی درجائی افتاد ، اما آسیب نمیرساند ، نشانه آنست که در میان اهالی آن جا ، خصومت بروز میکند .
17- اگر کسی در خواب ببیند آتشی از جائی به جائی افتاد و آن آتش هیچ آسیبی نمیرساند ، نشانه آنست که کارش منفعت یابد و اگر فقیر بود توانگر گردد

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
18- تعبیر خواب آتش گرفتن زمین خبر از یک تغییر خوشایند میدهد .
19- تعبیر خواب آتش گرفتن دریا ، ماجراهایی است که به موفقیت می رسند .
20- دیدن خواب آتش گرفتن خانه شما نشانه پول هنگفت است .

کارل گوستاو یونگ میگوید : (پروفسور سوئیسی )
21- تعبیر خواب دیدن اینکه یک خانه در آتش می سوزد بیانگر این است که نیاز به کمی تحول دارید. اگر شما خواب های مکرر در مورد این میبینید که خانه تان در آتش می سوزد، بیانگر این است که هنوز برای تغییر یا جنگیدن با تغییر آماده نیستید. تعبیر دیگر این است که روی شور و شوق و عشقتان به یک نفر تاکید می کنید


دیدن خواب در آتش افتادن شخصی یا چیزی

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
22- اگر کسی در خواب ببیند آتشی او را سوزاند که نور نداشت ، به بیماری سردرد دچار خواهد شد .
23- اگر کسی در خواب ببیند که در آتش افتاد و آتش وی را سوزاند ولی آن آتش نوری نداشت ، نشانه آنست که کسی از خویشان و فرزندان او صاحب فرزندی میشود ، که مردمان بر وی ثنا گویند و مال و بزرگی به اندازه آن آتش نصیبش میشود

حضرت دانیال گوید :
24- اگر خواب ببیند که کسی وی را در آتش انداخت و او در آتش سوخت نشانه آنست که پادشاه بر وی ستم کند ، اما زود خلاصی یابد و بشارت و نیکوئی یابد .
25- اگر خواب ببیند که آتش وی را نسوزاند ، نشانه آنست که از روی اجبار و کراهت ، به سفری میرود
26- اگر خواب ببیند که آتش اندام وی را سوزاند ، نشانه آنست که به اندازه آن آتش ، به او رنج و مضرت رسد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
27- اگر بیننده خواب ببیند که در آتش افتاده ، لباسش سوخت زیانی به او می رسد و اگر دستش سوخت به یکی از اعضا بدنش آسیب می رسد .
28- اگر در خواب دیده اید که کنار آتش نشسته اید ولی از شدت حرارت آتش چنان گرم شده اید که احتمالا می سوزید و خود را در کنار کشیدید نشان آن است که پشت سر شما بد می گویند و در زبان مردم می افتید و اینجا و آن جا از شما عیب جویی می کنند .

ابراهیم کرمانی گوید :
29- اگر کسی در خواب چیزی سوخته ببیند نشانه آنست که از طریق همسرش ، با کسی دشمنی کند
30- اگر کسی در خواب ببیند که در آتش افتاد و آتش لباس او را سوزاند ، نشانه آنست که با خویشان جنگ و خصومت کند ، یا از سبب مال اندوهگین گردد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
31- دیدن خواب در آتش افتادن کسی نشانه بد شانسی است
32- دیدن خواب در آتش افتادن و سوختن بستگان شما در آتش نشانه آنست که بزودی تب شدیدی می کنید .
33- دیدن خواب در آتش افتادن خودتان نشانه ضرر و شکست درکار شماست .

کارل گوستاو یونگ میگوید : (پروفسور سوئیسی )
34- تعبیر خواب افتادن شما در آتش و اینکه با آتش می سوزید بیانگر این است که خلق و خوی شما از کنترل خارج می شود. یک مساله یا یک موقعیت، شما را از درون می سوزاند

divider


۳۴ نشانه و تعبیر دیدن آتش سوزی در خواب
امتیاز : 1 تعداد رای : 1
0
0

پاسخ به سوالات پزشکی ، مامایی و جنسی شما (توسط پزشک و ماما مجله دلگرم)


دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter