دلگرم
امروز: چهارشنبه, ۰۹ اسفند ۱۴۰۲ برابر با ۱۷ شعبان ۱۴۴۵ قمری و ۲۸ فوریه ۲۰۲۴ میلادی
۲۰ متن تبریک روز جهانی پرستار به انگلیسی + ترجمه فارسی
0
زمان مطالعه: 8 دقیقه
تبریک روز جهانی پرستار / متن تبریک انگلیسی روز جهانی پرستار / تبریک انگلیسی روز جهانی پرستار / پیام تبریک روز جهانی پرستار به انگلیسی .

تبریک انگلیسی روز پرستار

Nurse's Day, the current day of emotions
May the day of faith shine in kind hearts, the day of human pride in humanity.
روز پرستار، روز جاری عاطفه ها
روز درخشیدن ایمان در قلب های مهربان، روز افتخار انسان به انسانیّت گرامی باد.

تبریک انگلیسی روز پرستار / متن تبریک روز پرستار به انگلیسی

متن تبریک روز جهانی پرستار

Someone who is hardworking and awake at dawn
He is an angel whose pleasant name is Nurse
I wish God the health of his existence
Certainty that his guardian is the pure essence of Dadar

کسیکه وقت سحر سخت کوش و بیدار است
فرشته ایست که نام خوشش پرستار است
سلامتی وجودش بخواهم از یزدان
یقین که حافظ او، ذات پاک دادار است
روز جهانی پرستار خجسته باد

تبریک انگلیسی روز پرستار / متن تبریک روز پرستار به انگلیسی

متن انگلیسی روز جهانی پرستار

You are getting closer to health
The night he approaches the end of insomnia.

ما به سلامت نزدیک تر می‌شوی
شبی که او به اتمام بیخوابی نزدیک شود.

تبریک انگلیسی روز پرستار / متن تبریک روز پرستار به انگلیسی

تبریک روز جهانی پرستار به انگلیسی

O white robe of angels
Berkoff's heart to the love of patients
Your day is the day of white jasmine
Day of love and self-sacrifice, day of hope and promise. . .

ای لباس سپید فرشتگان بر تن
قلب برکف به عشق بیماران
روز تو روز یاس سپید
روز عشق و ایثار، روز امید و نوید . . .

تبریک انگلیسی روز پرستار / متن تبریک روز پرستار به انگلیسی

پیام رسمی روز جهانی پرستار به انگلیسی

God bless you nurse
That you are a savior and a compassionate patient
You continue someone's way
Which is a model of patience, love and self-sacrifice
درودهای خدا بر تو پرستار
که هستی ناجی و دلسوز بیمار
ادامه می‌دهی راه کسی را
که هست الگوی صبر و عشق و ایثار

تبریک انگلیسی روز جهانی پرستار

تبریک روز جهانی پرستار به انگلیسی

God bless you nurse
That you are a savior and a compassionate patient
You continue someone's way
Which is a model of patience, love and self-sacrifice

درودهای خدا بر تو پرستار
که هستی ناجی و دلسوز بیمار
ادامه می‌دهی راه کسی را
که هست الگوی صبر و عشق و ایثار

تبریک انگلیسی روز پرستار / متن تبریک روز پرستار به انگلیسی

Dear Nurse, congratulate you on Nursing Day

پرستار عزیز، روز جهانی پرستار را به شما تبریک می گویم

You are the reason that some many people fight their illness and recover healthy and happy

شما مسبب این هستید که بسیاری از افراد با بیماری خود می جنگند و سالم و خوشحال می شوند

You are the reason for so many happy faces going back home

شما مسبب این هستید که بسیاری از افراد با چهره های خوشحال به خانه بازگردند

...You are the reason for many as you give them hopes to live

شما دلیل امید به زندگی داشتن هستید...

!...Happy Nurse Day

روز جهانی پرستار مبارک...!

تبریک انگلیسی روز پرستار / متن تبریک روز پرستار به انگلیسی

اس ام اس تبریک روز جهانی پرستار به انگلیسی

Every day you make someone smile

هر روز به شخصی لبخند می زنید

You help someone come out of the pain

شما کمک می کنید شخصی از درد رها شود

You make a difference to someone’s life

شما در زندگی کسی تفاوت ایجاد می کنید

Best wishes on Nurse Day to you for you are a source of Relax and happiness for many patients and their families

بهترین آرزوها در روز جهانی پرستار برای شما که منبع آرامش و شادی برای بسیاری از بیماران و خانواده های آنها هستید

!...Happy Nurse Day

روز جهانی پرستار مبارک...!

تبریک انگلیسی روز پرستار / متن تبریک روز پرستار به انگلیسی

تبریک روز جهانی پرستار به انگلیسی برای استوری

You don’t just help patients heal physically but you also help them become stronger individuals with strong mind

شما فقط به بیماران کمک نمی کنید که از نظر جسمی بهبود یابند، بلکه به آنها کمک می کنید که افرادی با قوای ذهنی قوی تر شوند

It is your magic that makes you an amazing person and nurse

این جادوی شما است که شما را به یک شخص و پرستار شگفت انگیز تبدیل می کند

I wish you all the best in the nurse day for you kind nurse

آرزوی بهترین ها را در روز جهانی پرستار برای شما پرستار مهربان دارم

!...Happy Nurse Day

روز جهانی پرستار مبارک...!

تبریک انگلیسی روز پرستار / متن تبریک روز پرستار به انگلیسی

کپشن تبریک روز جهانی پرستار به انگلیسی

You are the most hardworking person who takes best care of the patients without complaints

شما سختکوش ترین فردی هستید که بدون شکایت از بیماران به بهترین نحوه مراقبت می کنید

On Nurses Day, I would like to thank you for being such a wonderful selfless person

در روز پرستار، می خواهم از شما تشکر کنم که چنین فرد فوق العاده و از خود گذشته ای هستید

!...Happy Nurse Day

روز جهانی پرستار مبارک...!

روز جهانی پرستار مبارک به انگلیسی

تکست تبریک روز جهانی پرستار به انگلیسی

It is not easy to give yourself away in serving others

از خود گذشتگی برای خدمت به دیگران کار آسانی نیست

Only a nurse as dedicated as you can do such a remarkable job

فقط یک پرستار از خ ود گذشته می توان د چنین کار قابل توجهی را انجام ده د.

I wish you all the best on Nursing Day

در روز جهانی پرستار برای شما بهترین ها را آرزومندم

!...Happy Nurse Day

روز جهانی پرستار مبارک...!

تبریک انگلیسی روز پرستار / متن تبریک روز پرستار به انگلیسی

استاتوس تبریک روز جهانی پرستار به انگلیسی

With your care and patience, you have touched many hearts

با مراقبت و شکیبایی، قلب های بسیاری را لمس کرده اید

You have soothed so many pains with your skills

شما با مهارت های خود بسیاری از دردها را تسکین داده اید

Thanks for being so kind and dedicated in your job

از اینکه در کار خود بسیار مهربان و متعهد هستید متشکرم

!...Happy Nurses Day to you

روز جهانی پرستار بر شما مباک باد...!

تبریک انگلیسی روز پرستار / متن تبریک روز پرستار به انگلیسی

نوشته تبریک روز جهانی پرستار به انگلیسی برای اینستاگرام

Only few get a chance to serve people and nurses are one of them

فقط تعداد معدودی شانس خدمت به مردم را دارند و پرستاران یکی از آنها هستند

Always be proud to be a nurse because you have the power to bring happiness and health to someone's life

همیشه افتخار کنید که پرستار هستید زیرا این قدرت را دارید که سعادت و سلامتی را به زندگی کسی دهید.

!...Happy Nurse Day

روز جهانی پرستار مبارک...!

تبریک انگلیسی روز پرستار / متن تبریک روز پرستار به انگلیسی

متن انگلیسی تبریک روز پرستار

Someone said: We can sleep comfortably because we know that someone is in the hospital to care for our loved ones,

کسی گفت: می توانیم راحت بخوابیم زیرا می دانیم شخصی در بیمارستان است تا از عزیزانمان مراقبت کند

someone there who will give them medication on time

شخصی در آنجا است که به موقع به آنها دارو بدهد

You nurses are doing a great job

شما پرستاران در حال انجام یک کار فوق العاده هستید

!...Happy Nurse Day

روز جهانی پرستار مبارک...!

تبریک انگلیسی روز پرستار / متن تبریک روز پرستار به انگلیسی

متن تبریک روز جهانی پرستار به انگلیسی با ترجمه

Wish you a nurse day

برای شما در روز جهانی پرستار آرزو می کنم

May all your dreams come true

به امید آنکه تمام آرزوهایت به حقیقت تبدیل شوند

The life and happiness you give to other

زندگی و شادی که به دیگران می دهید

May come back with blessings to you

با نعمت های دیگر به شما بازگردد

!...Happy Nurse Day

روز جهانی پرستار مبارک...!

روز جهانی پرستار مبارک انگلیسی

پیام تبریک روز جهانی پرستار با زبان انگلیسی

People may forget your name

ممکن است افراد نام شما را فراموش کنند

But what they will always remember is the care, sacrifice, and service you provided them

اما آنچه آنها همیشه به خاطر خواهند آورد مراقبت، فداکاری و خدماتی است که برای آنها انجام داده اید

Hope you enjoy your work every day

امیدواریم که هر روز از کار خود لذت ببرید

!...Happy Nurse Day

روز جهانی پرستار مبارک...!

تبریک انگلیسی روز پرستار / متن تبریک روز پرستار به انگلیسی

تبریک روز جهانی پرستار به زبان انگلیسی برای پروفایل

Angels come in all forms

فرشتگان به هر شکل می آیند

but the best ones are called nurses

اما بهترین ها پرستار نامیده می شوند

!...Happy Nurse Day

روز جهانی پرستار مبارک...!

تبریک انگلیسی روز پرستار / متن تبریک روز پرستار به انگلیسی

پیامک تبریک روز جهانی پرستار به انگلیسی

Nurses are the blessed hands of God

پرستاران دستان مبارک خدا هستند

You make us feel better with your care and love

شما ما را با مراقبت و عشق خودتان بهبود می بخشید

You help us improve our disease

شما در بهبود بیماریمان کمک می کنید

You bring smile to the face of thousands

شما لبخند را به چهره هزاران نفر می آورید

!...Happy Nurses Day to all the nurses in the world

روز جهانی پرستار بر همه پرستاران جهان مبارک...!


کلیپ تبریک روز جهانی پرستار به انگلیسی


بیشتر بخوانید :

شعر برای روز جهانی پرستار : گلچینی از اشعار زیبا به مناسبت روز پرستاراین مطلب چقدر مفید بود ؟
 

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits