سند مالکیت المثنی چیست و چگونه صادر میشود ؟

۱,۹۳۴
۲
۰
شنبه, ۰۵ مرداد ۱۳۹۸ ۱۴:۰۵
سند مالکیت المثنی در صورت گم شدن سند مالکیت و نیز به سرقت رفتن آن؛ از بین رفتن تمام سند مالکیت یا جزیی از آن و نیز در صورتی که سند مالکیت نزد دیگری بوده و استرداد آن حتی از طریق مراجع قضایی امکانپذیر نباشد، صادر می‌شود.
سند مالکیت المثنی چیست و چگونه صادر میشود ؟

سند مالکیت المثنی چگونه صادر می شود ؟

سند مالکیت یکی از آثار حقوقی ثبت املاک است حال ممکن است این سند دچار مشکلاتی گردد و ناچار به دریافت سند مالکیت المثنی باشید، حال آن که صدور سند مالکیت المثنی دارای شرایطی است و شاید هر شخصی شرایط صدور سند مالکیت المثنی را نداند.

آیا هر شخصی می تواند تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید و یا این که چه مدارکی برای صدور سند مالکیت المثنی نیاز می باشد و به طور کلی هزاران سوال در خصوص صدور سند مالکیت المثنی وجود داشته باشد که شما می توانید پاسخ سئوالات خود را در این مقاله با عنوان صدور سند مالکیت المثنی دریافت کنید.

سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. در مواد 1286 و 1289 سند را به دو نوع « رسمی» و « عادی » تقسیم بندی می نماید. مطابق ماده ی 1287 قانون مدنی « اسنادی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت ها آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است»

و برابر ماده ی 1289 « غیر از اسناد مذکوره در ماده ی 1287 ، سایر اسناد عادی است».

سند مالکیت المثنی در موارد ذیل صادر میگردد :

  1. در صورت گم شدن سند مالکیت
  2. در صورت از بین رفتن تمام سند مالکیت و یا جزئی از آن
  3. در صورتی که سند مالکیت نزد دیگری باشد و استرداد آن حتی از طریق مراجع قضایی امکان پذیر نباشد.

نکته: سرقت سند مالکیت و... نیز مشمول بند 1 می باشد.

در صورت گم شدن سند مالکیت و یا به سرقت رفتن:

در مواردی که سند مالکیت بنا به دلائلی همچون گم شدن و یا به سرقت رفتن و.... وجود ندارد مالک می بایست تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید.

در این خصوص مالک می بایست به صورت کتبی دلیل از بین رفتن سند «مفقود، به سرقت رفتن و...» را اعلام نموده و استشهادیه ای نیز به امضاء لااقل 3 نفر که امضاء آن ها گواهی، از سوی کلانتری محل و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت گرفته باشد به اداره ثبت محل تسلیم نماید.

نکته 1- در حال حاضر در رویه معمولاً گواهی امضاء صرفاً از طرق دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد.

نکته 2- استشهادیه مطابق با نمونه ای است که سازمان ثبت اسناد و املاک آن را ارائه می نماید و در 2 نسخه چاپی در اختیار متقاضیان قرار میدهد.

پس از طی مراحل فوق و ارائه تقاضا نامه کتبی به پیوست استشهادیه اداره ثبت اقدام به ثبت موضوع در دفتر املاک می نماید و در حوزه هایی که به صورت کامپیوتری می باشد از طریق کامپیوتر و در حوزه هایی که به صورت دستی و فاقد کامپیوتر باشد به وسیله بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی اعلام می دارد و سپس ظرف 1 هفته به هزینه درخواست کننده موضوع یک نوبت در یکی از روزنامه ای کثیر الانتشار یا یکی از روزنامه هایی که آگهی های ثبتی در آن چاپ می گردد موضوع ثبت می گردد.

چنانچه از تاریخ انتشار آگهی و ظرف 10 روز اعتراض و اصل نگردد سند مالکیت المثنی صادر می گردد.

نکته٣- معترضی که اصل سند مالکیت یا سند معامله را ارائه ننماید فاقد اعتبار است.

چه مواردی در روزنامه می بایست منتشر گردد ؟

  1. نام و نام خانوادگی مالک
  2. محل وقوع ملک و شماره پلاک ثبتی
  3. خلاصه ای از ادعای از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت.
  4. معاملاتی که حکایت از سند ثبتی و اظهار مالک در سند مالکیت نوشته شده است.

تذکر بدین موضوع که هر شخص نسبت به ملک مذکور در آگهی قراردادی منعقد نموده که در خلاصه سند ذکر نشده است و یا اینکه سند مالکیت نزد او می باشد، می تواند ظرف 100 روز از تاریخ نشر آگهی به اداره ثبت محل مراجعه نماید و ضمن ارائه اصل سند مالکیت، اعتراض خود را نیز تقدیم نماید.

نکته- همانگونه که پیش تر نیز اشاره گردید چنانچه در مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردد و یا اینکه اعتراض واصله بدون ارائه سند مالکیت باشد، اعتراض فاقد اثر بوده و سند مالکیت المثنی طبق مقررات برای متقاضی صادر می گردد.

در صورت از بین رفتن تمام سند مالکیت و یا جزئی از آن:

در این مورد نیز همچون مراحل گزینه 1 بایستی با تمام شرایط ذکر شده اعم از استشهادیه و نشر روزنامه و... اقدام گردد.

در صورتی که سند مالکیت نزد دیگری باشد و استرداد آن حتی از طریق مراجع قضایی امکان پذیر نباشد:

در مواردی که سند مالکیت نزد شخص ثالثی می باشد و از استرداد آن استنکاف می نماید و حتی از طریق مراجع قضایی و صدور اجراییه امکان مسترد نمودن سند میسر نیست در این صورت مالک می تواند بدون تحقیق از شهود «استشهادیه» و حتی انتشار آگهی و فقط با اخذ گواهی از دادگاه صادر کننده حکم و ارائه به اداره ثبت تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید.

در مواردی که سند مالکیت بنا به دلائلی همچون گم شدن و یا به سرقت رفتن و.... وجود ندارد مالک می بایست تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید.

در این خصوص مالک می بایست به صورت کتبی دلیل از بین رفتن سند «مفقود، به سرقت رفتن و...» را اعلام نموده و استشهادیه ای نیز به امضاء لااقل 3 نفر که امضاء آنها گواهی، از سوی کلانتری محل و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت گرفته باشد به اداره ثبت محل تسلیم نماید.

مراحل صدور سند مالکیت المثنی

تقاضای متقاضی به همراه ضمائم پس از ثبت در دفتر اندیکاتور به بایگانی ارسال و در آن جا پرونده مربوط از ردیف خود خارج وهمراه با تقاضا جهت اقدام به دفتر ارسال می شود. متصدی دفتر املاک پرونده را بررسی و بخشنامه ای مبنی بر اعلام فقدان سند مالکیت خطاب به دفاتر اسناد رسمی تابعه تهیه می نماید در این بخشنامه ادعای متقاضی مبنی بر چگونگی فقدان سند مالکیت و مشخصات ملک و نام آخرین مالک بایستی قید شود.

بخشنامه پس از امضاء مسئول اداره و درج شماره بر آن وسیله متصدی دفتر اندیکاتور به دفاتر اسناد رسمی تابعه ارسال می گردد.

در صورتی که مالک ادعا کند بهای ملک او کمتر از حد نصاب لازم برای انتشار آگهی است، مسئول اداره دستور ارزیابی ملک را صادر می نماید. بدیهی است چنانچه ملک خارج از شعاع ۳۰ کیلومتر بوده و فوق العاده ماموریت و هزینه سفر به نقشه بردار ارزیاب تعلق گیرد متقاضی بایستی آن را پرداخت نماید که در این صورت پرونده به حسابداری ارسال و متصدی حسابداری فوق العاده نقشه بردار ارزیاب را وفق مقررات محاسبه و قبض سپرده را صادر و جهت تودیع در بانک به متقاضی تسلیم می دارد و او پس از تودیع در بانک نسخ مربوطه را به ثبت اعاده تا ضمیمه پرونده شود.

سپس نقشه بردار ارزیاب همراه متقاضی به محل وقوع ملک عزیمت و پس از بازدید از ملک آن را بر مبنای قیمت منطقه ای ارزیابی و در پایان ماموریت گزارش ارزیابی را به مسئول اداره ارائه می نماید.

گزارش ارزیابی حسب دستور مسئول اداره ثبت دفتر اندیکاتور شده سپس در صورتی که ارزش ملک بیش از حد نصاب تعیین شده باشد پرونده جهت محاسبه و اخذ حق الدرج آگهی و نیز پرداخت فوق العاده ماموریت نقشه بردار ارزیاب به حسابداری ارجاع می شود.

صدور سند مالکیت المثنی

متصدی حسابداری هزینه حق الدرج را محاسبه و قبض لازم را صادر و جهت تودیع در بانک به متقاضی تسلیم و او هزینه حق الدرج را در بانک ملی که حساب سپرده ثبت در آن مفتوح است تودیع و نسخ لازم را به حسابداری اعاده می نماید تا ضمیمه پرونده شود، ضمناً فوق العاده ماموریت نقشه بردار ارزیاب نیز حسب دستور مسئول اداره پرداخت می گردد.

سپس پرونده جهت تهیه آگهی فقدان سند مالکیت به دفتر املاک ارسال می گردد.

متصدی دفتر املاک با ملاحظه محتویات پرونده و ثبت دفتر املاک آگهی فقدان سند مالکیت را تهیه می نماید در این آگهی بایستی مشخصات کامل مالک شماره پلاک و محل وقوع ملک و نحوه مفقود شدن سند مالکیت و معاملاتی که در سند مالکیت ثبت شده قید گردد.

آگهی پس از امضاء مسئول اداره و درج شماره بر آن وسیله متصدی دفتر اندیکاتور جهت چاپ در یکی از روزنامه ها ی محلی یا کثیرالانتشار به اداره ارشاد اسلامی محل ارسال می شود.

آگهی در دو نوبت به فاصله ای که کمتر از ده روز نباشد بایستی در روزنامه چاپ شود و در آن قید گردد که پس از انتشار نوبت دوم ظرف ده روز چنانچه کسی اعتراضی نداشته باشد می تواند به ثبت محل اعلام دارد و یا انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض سند المثنی صادر خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

مراحل تبدیل سند منگوله دار به سند تک برگی

معرفی و توضیح کامل انواع سند ملکی

تبدیل سند وکالتی به سند قطعی چه مراحلی دارد ؟


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(2 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)  

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits

آخرین مطالب دلگرم