دیه بینی و از بین رفتن حس بویایی چقدر است ؟

۲,۷۹۳
۸
۰
چهارشنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ۱۱:۱۴
گاهی اوقات صدمه رسیدن به بینی منجر به شکستن استخوان بینی، پاره شدن پره های بینی و حتی سوراخ شده آن میشود در قانون هر کدام از این موارد دیه جداگانه دارند برای برسی مقدار دیه بینی و از بین رفتن حس بویایی با دلگرم همراه باشید.
دیه بینی و از بین رفتن حس بویایی چقدر است ؟

دیه بینی چقدر است ؟

دیه مالی است که در برابر ایراد صدمات بدنی غیر عمدی یا شبه عمدی یا در مورد صدمات عمدی که امکان قصاص در مورد آن ها وجود ندارد یا در صدمات عمدی یا قتل عمدی که طرفین یا اولیای دم توافق بر دیه داشته باشند، از طرف عامل فوت یا صدمه به مصدوم یا اولیاء دم مقتول داده می‌شود و به طور کلی میزان آن در شرع یا قانون مشخص شده است.

معمولا جبران خسارات بدنی با پرداخت دیه یا ارش است اما، نوع و میزان خسارت دیه در قانون مشخص است ولی میزان خسارت ارش در قانون مشخص نیست.

قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمه‌ای که پایین استخوان بینی است دیه شکستگی بینی کامل دارد.

از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی درصورتی که در یک دفعه باشد، موجب دیه کامل است. لکن اگر نرمه بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود، برای نرمه دیه کامل و برای استخوان، ارش تعیین می‌شود.

در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور می گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می شود.

separator line

مواردی که موجب دیه و ارش بینی می شود

 • قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمه‌ای که پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد.
 • از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی در صورتی که در یک دفعه باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر نرمه بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود، برای نرمه دیه کامل و برای استخوان، ارش تعیین می‌شود.
 • شکستن استخوان بینی درصورتی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود، دیه کامل دارد. چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یک‌ دهم دیه کامل است و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند، موجب ارش است.
 • در کج شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت می‌شود.
 • از بین بردن هریک از پره‌های بینی یا پرده میان دو سوراخ، موجب یک‌ سوم دیه کامل است.
 • فلج کردن بینی، موجب دو سوم دیه کامل است.
 • از بین بردن بینی فلج، موجب یک‌ سوم دیه کامل است.

دیه بینی دیه دماغ دیه حس بویایی دیه شکستن بینی

 • سوراخ کردن هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آن، خواه با پارگی همراه باشد خواه نباشد، درصورتی که باعث از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، موجب یک‌ سوم دیه کامل است.
 • سوراخ کردن هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آن، خواه با پارگی همراه باشد خواه نباشد، درصورتی که باعث از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، و اگر بهبود یابد، موجب یک‌ پنجم دیه کامل است.
 • دیه سوراخ کردن یک طرف بینی درصورتی که بهبود نیابد یک ‌نهم دیه کامل است.
 • دیه سوراخ کردن یک طرف بینی درصورتی که بهبود یابد، یک‌ بیستم دیه کامل است.
 • دیه سوراخ کردن یک‌ طرف بینی با پرده وسط آن درصورتی که بهبود نیابد دو نهم دیه کامل است.
 • دیه سوراخ کردن یک‌ طرف بینی با پرده وسط آن درصورتی که بهبود یابد، یک‌ پانزدهم دیه کامل است.
 • دیه پاره کردن بینی در صورتی که سبب از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، یک‌ سوم دیه کامل دارد.
 • دیه پاره کردن بینی درصورتی که سبب از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، اگر بهبود یابد یک ‌دهم دیه کامل است.
 • دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است، نصف دیه کامل می‌باشد.

separator line

دیه شکستن بینی

طبق ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی :« همین قانون شکستن استخوان بینی در صورتی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود دیه کامل دارد و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یک دهم دیه کامل و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند موجب اَرش است. در کج شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود اَرش ثابت می شود.»

دیه بینی دیه شکستن بینی دیه حس بویایی

دیه شکستن استخوان بینی در سه حالت بررسی می شود :

 1. دیه شکستن استخوان بینی در صورتی که موجب از بین رفتن بینی بشود : دیه کامل انسان یعنی 270 میلیون خواهد بود.
 2. دیه شکستن استخوان بینی در صورتی که بتوان آن را بدون اینکه عیب و نقصی در آن بماند ، اصلاح کرد : یک دهم دیه کامل یعنی 27 میلیون خواهد بود .
 3. دیه شکستن بینی در صورتی که شکستگی بهبود یابد اما این بهبود همراه با عیب و نقص در بینی باشد : موجب ارش می شود .

separator line

دیه از بین رفتن پره ها یا پرده میان دو بینی

طبق ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی :« از بین بردن هر یک از پره های بینی یا پرده میان دو سوراخ موجب یک سوم دیه کامل است.»

دیه از بین رفتن پره ها یا پرده میان دو بینی، موجب یک سوم دیه کامل یعنی 90 میلیون تومان خواهد بود .

separator line

دیه فلج کردن بینی

ماده 595 قانون مجازات اسلامی فلج کردن بینی ، موجب دو سوم دیه کامل و از بین بردن بینی فلج ، موجب یک سوم دیه کامل است.»

یک سوم دیه کامل برابر میشود با : 90 میلیون تومان

دیه از بین بردن بینی فلج

ماده 595 قانون مجازات اسلامی فلج کردن بینی ، موجب دو سوم دیه کامل و از بین بردن بینی فلج ، موجب یک سوم دیه کامل است.»

separator line

دیه سوراخ کردن هر دو طرف بینی

ماده 596 قانون مجازات اسلامی :« سوراخ کردن هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آن ، خواه با پارگی همراه باشد خواه نباشد ، در صورتی که باعث از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود ، موجب یک سوم دیه کامل است و اگر بهبود یابد ، موجب یک پنجم دیه کامل است.»

دیه سوراخ کردن یک طرف بینی

ماده 597 قانون مجازات اسلامی :« دیه سوراخ کردن یک طرف بینی در صورتی که بهبود نیابد یک نهم دیه کامل و در صورتی که بهبود یابد، یک بیستم دیه کامل است و دیه سوراخ کردن یک طرف بینی با پرده وسط آن در صورتی که بهبود نیابد دو نهم دیه کامل و در صورتی که بهبود یابد ، یک پانزدهم دیه کامل است.»

separator line

دیه پاره شدن بینی

طبق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی :« دیه پاره کردن بینی در صورتی که سبب از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود یک سوم دیه کامل و اگر بهبود یابد یک دهم دیه کامل است.»

دیه پاره شدن بینی در دو حالت در نظر گرفته می شود :

 1. دیه پاره شدن بینی در صورتی که پارگی باعث از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود : یک سوم دیه کامل یعنی 77 میلیون خواهد بود .
 2. دیه پاره شدن بینی در صورتی که پارگی بهبود پیدا کند : یک دهم دیه انسان یعنی 27میلیون تومان خواهد بود .

separator line

دیه از بین بردن نوک بینی

ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی :« بیان می‌دارد دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است نصف دیه کامل است.»

دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است ، نصف دیه کامل 135 میلیون تومان خواهد بود .

نکته مهم : توجه کنید که نرخ های دیه گفته شده برای ماه های عادی سال هستند و در ماه های حرام ( ذی‌القعده، ذی‌الحجه، محرم و رجب ) میزان دیه بیشتر خواهد شد.

separator line

دیه از بین رفتن حس بویایی

ماده 693 قانون مجازات اسلامی: « از بین بردن کامل بویایی، موجب دیه کامل است و از بین بردن قسمتی از آن، ارش دارد.

تبصره: اگر در اثر جنایت، بویایی یکی از دو سوراخ بینی به طور کامل از بین برود نصف دیه کامل دارد.»

طبق ماده 693 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 ، از بین بردن کامل حس بویایی دیه دارد . طبق این ماده دیه از بین بردن کامل بویایی ، موجب دیه کامل یعنی 270 میلیون تومان است.

البته در صورتی که حس بوبایی به طور کامل از بین نرفته باشد ، دیه آن بر اساس ارش تعیین خواهد شد . یعنی قاضی با توجه به نظر کارشناسی در پزشکی قانونی ، تعیین خواهد کرد که میزان دیه چه مقدار است

 1. از بین بردن کامل بویایی ، موجب دیه کامل است و از بین بردن قسمتی از آن، ارش دارد ، اگر در اثر جنایت ، بویایی یکی از دو سوراخ بینی به طور کامل از بین برود نصف دیه کامل دارد .
 2. هرگاه در اثر بریدن یا از بین بردن بینی یا جنایت دیگری بویایی نیز از بین برود یا نقصان یابد هر جنایت ، دیه یا ارش جداگانه دارد .

separator line

تغلیظ دیه چیست ؟

اگر حادثه در ماه‌های حرام (محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه) رخ دهد (جنایت عمدی باشد یا غیرعمدی) به اندازه یک‌سوم دیه نفس به آن افزوده می‌شود.

 • در حکم تغلیظ دیه فرقی میان فرد بالغ و غیر بالغ، زن یا مرد، مسلمان و غیرمسلمان نیست.
 • سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، شامل حکم تغلیظ است.
 • تغلیظ دیه، در مواردی که قیم یا بیت‌المال پرداخت‌کننده دیه باشد نیز جاری است.
 • در قتل عمدی که به‌ علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می‌شود نیز این حکم جاری است.
 • تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جراحت‌های وارد شده به ‌اعضا مورد استفاده قرار‌ نمی‌گیرد.
 • مبنای محاسبه دیه حراجت، میزان دیه در ماه غیرحرام است.

separator line

محاسبه ارش چگونه است ؟

شایان ذکر است که از منظر حقوق مدنی، ارش کسری است که صورت تفاوت قیمت صحیح و معیوب روز تقویم مال مورد معامله است و مخرج کسر قیمت صحیح روز تقویم می باشد. این کسر هرگاه ضرب در قیمت ثمن روز وقوع عقد شود ارش بدست می آید یعنی حاصل ضرب مزبور را اصطلاحاٌ ارش می گویند

منبع: قانون مجازات اسلامی

بیشتر بخوانید:

دیه پرده بکارت و پاره کردن عمدی آن چقدر است ؟

دیه دندان در قانون مجازات اسلامی چقدر است ؟

دیه سقط جنین در قانون مجازات اسلامی چقدر است ؟

نرخ دیه چشم و بینایی در سال ۹۸ چه میزان است ؟


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(8 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)  

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits

آخرین مطالب دلگرم