دلگرم
امروز: جمعه, ۰۱ تیر ۱۴۰۳ برابر با ۱۴ ذو الحجة ۱۴۴۵ قمری و ۲۱ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی
دیه دندان در قانون مجازات اسلامی چقدر است ؟
20
زمان مطالعه: 10 دقیقه
دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است. با دلگرم همراه باشید تا چگونگی محاسبه دیه دندان در قانون مجازات اسلامی را مورد برسی قرار دهیم.

دیه دندان در قانون مجازات اسلامی

ماده 616 قانون مجازات اسلامی :« از بین بردن تمام دندان های دائم بیست و هشت گانه دیه کامل دارد که به ترتیب زیر توزیع می‌شود :

الف- دندان‌های جلو که عبارتند از : پیش،چهار تایی و نیش که از هر کدام و عدد در بالا و دو عدد در پایین می روید و جمعا دوازده عدد است هر کدام یک بیستم دیه کامل دارد.

ب- دندان های عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعا شانزده عدد است، هر کدام یک چهلم دیه کامل دارد.»

طبق ماده 617 قانون مجازات اسلامی : «دندان های اضافی به هر نام که باشد و به هر نحو که روییده باشد اگر در کندن آن ها نقصی حاصل شود ارش ثابت می گردد و اگر هیچ گونه نقصی حاصل نشود ارش نیز ندارد.

تبصره 1- هر گاه در کندن دندان زائد نقصی حاصل نشود لکن جراحتی به وجود آید برای جراحت مزبور، ارش ثابت است.

تبصره 2- هر گاه در مورد این که دندان کنده شده اصلی است یا زائد تردید وجود داشته باشد و با رجوع به کارشناس زائد یا اصلی بودن آن مشخص نشود اقل الامرین از دیه دندان اصلی و ارش دندان زائد پرداخت می شود.»

ماده 618 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد :« هر گاه دندان‌های اصلی دائمی از بیست و هشت عدد کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش می یابد خواه خلقتا کمتر باشد یا در اثر عارضه ای کم شده باشد.»

طبق ماده 619 قانون مجازات اسلامی : «در میزان دیه تفاوتی میان دندان هایی که رنگ های گوناگون دارند و جود ندارد و اگر دندانی در اثر جنایت سیاه شود و نیفتد دیه آن دو سوم دیه هان دندان است و دیه دندانی که قبلا سیاه شده است یک سوم دیه همان دندان است.

تبصره- در تغییر رنگ دندان ، بدون آن که سیاه شود یا منفعت آن از بین برود ارش ثابت است و اگر پس از آن شخصی دندان مزبور را بکند باید دیه کامل همان دندان را بدهد.»

ماده 620 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد:« ایجاد ترک یا لق کردن دندان هر گاه درحکم از بین بردن آن باشد موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.»

طبق ماده 621 قانون مجازات اسلامی :« کندن دندان لق یا ترک خورده که منفعت آن باقی است موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.»

و در ماده 622 قانون مجازات اسلامی آمده :« شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقای ریشه دیه همان دندان را دارد و اگر کسی بعد از شکستن مقدار مزبور ریشه را بکند خواه مرتکب کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته است یا دیگری ارش تعیین شود.

تبصره 1- شکستن مقداری از قسمت نمایان دندان به همان نسبت دیه دارد.

تبصره 2- هر گاه قسمتی از دندان کنده شده در اثر جنایت یا عارضه ای قبلا از بین رفته باشد به همان نسبت از دیه دندان کاهش می یابد.»

ماده 623 قانون مجازات اسلامی: « بیان می‌دارد که در کندن دندان شیری یک صدم دیه کامل ثابت است مگر اینکه کندن آن موجب شود دندان دائمی نروید که در این صورت باید دیه کامل دندان دائمی پرداخت شود.

تبصره– شکستن معیوب کردن و شکافتن دندان شیری موجب ارش است.»

ماده 624 قانون مجازات اسللامی :« بیان می‌دارد با کنده شدن دندان دائمی دیه همان دندان ثابت می شود اگر چه دوباره در محل آن دندان دیگری بروید و مانند سابق شود و چنانچه شخصی دندان روییده شده را دوباره بکند باید دیه کامل همان دندان را بپردازد.»

طبق ماده 625 قانون مجازات اسلامی :«هر گاه به جای دندان کنده شده دندان دیگری یا همان دندان قرار گیرد و مانند دندان اصلی دارای حس و حیاب شود کندن آن دیه همان دندان را دارد لکن اگر دارای حس و حیات نباشد کندن آن موجب ضمان مالی است.»

دیه تمام دندان ها

 1. دیه کامل دندانها
 2. دیه دندان پیشین
 3. دیه دندان چهارتایى
 4. دیه دندان نیش
 5. دیه دندان آسیا
 6. دیه دندان عقل
 7. دیه شکستن دندان
 8. دیه دندان مصنوعى
 9. دیه دندان شیرى کودک
 10. دیه سیاه شدن دندان
 11. دیه کندن دندان سیاه شده
 12. دیه متفرقات دندان

دیه کل دندانها

در شرع مقدس براى کل دندان انسان ،که تعداد آن را بیست و هشت عدد در نظر گرفته، دیه کامل تعیین شده است. یعنى اگر کسى با وارد کردن ضربه و یا عمل دیگرى تمام دندانهاى شخصى را بکند باید دیه کامل بپردازد اما اگر بعضى از دندانهاى بیست و هشت گانه را بکند هر کدام از دندان ها دیه معین دارند که بیان مى شود.

دیه دندان پیشین

اگر ما فک انسان را به چهار قسمت تقسیم کنیم یعنى، فک بالا دو قسمت و فک پایین نیز دو قسمت در این صورت هر ربع فک هفت دندان دارد. در اول هر قسمت یک دندان قرار دارد که دندان پیشین و یا ثنایا نامیده مى شود و کلاً چهار دندان است و دیه هر کدام پنجاه دینار طلا یا پانصد درهم نقره است که جانى باید بپردازد .

دیه دندان چهارتایى

در هر یک از چهار قسمت فک در کنار دندان پیشین یا ثنایا دندان دیگرى وجود دارد که نام آن دندان چهارتایى مى باشد و مجموعاً چهار عدد است و دیه هر یک نیز مانند دندان پیشین پانصد درهم نقره یا پنجاه دینار طلا مى باشد.

دیه دندان نیش

پس از دندان چهارتایى در هر یک از چهار قسمت فک دندان دیگرى به نام دندان نیش وجود دارد که مجموعاً چهار عدد بوده و دیه هر کدام نیز مانند دندان هاى فوق الذکر هر کدام پنجاه دینار است.

تا اینجا دیه دندانهاى پیشین یا ثنایا و چهارتایى و نیش که مجموعاً دوازده عدد است گفته شد که مجموع آن ششصد دینار طلاست پس از دندان نیش دندان آسیا و یا ضرس قرار دارد که دیه آن ذیلاً ذکر مى گردد .

دیه دندان آسیا

در کنار دندان نیش دندان آسیا قرار دارد که در هر ربع فک چهار دندان آسیا وجود دارد که اولى آن به نام ضاحک نام گذارى شده که معمولاً هنگام خندیدن پیدا مى شود و سه دندان آسیاى دیگر به نام دندان ضرس نام گذارى شده که در علم پزشکى به دو دندان اول یعنى ضاحک و یک دندان آسیا، آسیاى کوچک اول و دوم گفته مى شود و سومین و چهارمین دندان آسیا، آسیاى بزرگ اول و دوم نامیده مى شود. دیه هر یک از این چهار دندان در هر ربع فک، 250 درهم نقره یا 25 دینار طلا است.

دیه دندان عقل

همان طور که در ابتدا بیان شد مبناى دیه دندان 28 دندان است. در بعضى افراد دندان دیگرى به نام دندان عقل که علم پزشکى آن را آسیاى بزرگ سوم مى نامد مى روید و در هر ربع فک یک دندان عقل

مى تواند وجود داشته باشد که در مجموع چهار عدد مى شود و تعداد کل دندانها را به 32 عدد مى رساند. این دندان دیه معین ندارد و براى آن ارش در نظر گرفته شده و همان گونه که در رویش ناهنجار است دیه معینى نیز ندارد و حاکم باید ارش تعیین کند.

دیه شکستن دندان

اگر شخصى قسمت نمایان دندان را بشکند, باید دیه کامل آن را بدهد همچنین اگر مقدارى از تاج دندان را بشکند و شکستگى بر آن اطلاق شود، باید دیه دندان را بدهد ولى اگر به مقدارى از دندان را بشکند که شکستگى بر آن اطلاق نشود در اینجا باید ارش بپردازد.

اگر کسى ظاهر دندان فردى را بشکند، باید دیه دندان را بپردازد. اما اگر شخص دیگرى باقیمانده دندان را بکند و یا بشکند، در این صورت باید ارش بپردازد.

دیه دندان مصنوعى

اگر دندانى که دیه معین داشته کنده شود و دوباره همان دندان سرجایش نصب شود و مثل اول بشود باز دیه کامل دارد و اگر مثل اول هم نشود باز هم دیه کامل دارد چون کندن دندان دیه کامل دارد .

حتى اگر کسى دندانش را بکند و دندان مصنوعى جاى آن دندان اصلى نصب کند و مثل اول شود در این صورت نیز دیه آن دیه دندان کنده شده است. یعنى اگر دیه دندان پیشین پنجاه دینار بوده، دیه این دندان مصنوعى هم که جاى آن کاشته شده، پنجاه دینار است اما اگر دندان مصنوعى به صورت دندانهاى مصنوعى کلى باشد, که دندان متحرک نام گذارى مى شود, دیه آن مثل دیه دندان اصلى نیست, بلکه اصلاً دیه ندارد و ظاهراً جاى تعیین ارش هم نیست, بلکه باید مجنى علیه ادعاى خسارت کند و در محکمه حقوقى و یا ضمن رسیدگى کیفرى, دادخواست ضرر و زیان تقدیم بدارد و خسارت دریافت نماید; بنابراین کندن تمام دندان مصنوعى متحرک و یا دندانهاى مصنوعى که همانند اول نشده باشد, دیه ندارد, بلکه خسارت دارد که باید پرداخت شود .

دیه دندان شیرى کودک

اگر کسى تمامى دندانهاى کودکى را بکند و دیگر جاى آن دندانى نروید, دیه آن دیه کامل انسان است, اما اگر دندان دوباره بروید، دیه آن یک شتر تعیین شده که باید پرداخت شود .

دیه سیاه شدن دندان

اگر کسى بر اثر ضربه اى تمام دندانهاى شخصى را سیاه کند و یا بر اثر دارویى تمام دندانهاى فردى سیاه شود و دیگر خوب نشود، دو ثلث دیه هر دندان باید پرداخت شود. یعنى اگر همه دندان ها یکسره سیاه شود جانى باید دو ثلث دیه کامل انسان را بپردازد اما اگر بعضى از دندانها سیاه شود باید دقیقاً معلوم شود که کدام دندان هست و دو ثلث دیه همان دندان پرداخت شود .

دیه کندن دندان سیاه شده

اگر کسى دندان سیاه شده شخصى را بکند فرقى ندارد که کسى او را سیاه کرده باشد و یا بر اثر کرم خوردگى یا بر اثر ضربه سیاه شده باشد، باید ثلث دیه کامل دندان را بپردازد. مثلاً اگر یکى از دندانهاى پیشین سیاه شده باشد و کسى آن را بکند، باید ثلث دیه دندان پیشین را بپردازد. در مورد بقیه دندانها نیز همین طور عمل مى شود.

دیه متفرقات دندان

اگر کسى بر اثر ضربه، دندان کسى را لق کند لقى دندان دیه ندارد بلکه ارش بپردازد. همچنین اگر کسى بر اثر ضربه دندان کسى را شکاف دهد یعنى ترک خوردگى پیدا کند در این صورت نیز باید ارش بپردازد.

طرح یک سوال در این مورد

سوال: دیه شکستن دندان فوقانی سمت چپ، شکستن دو دندان پایبن سمت چپ، دیه دندانی ک شکسته شده ولی از قبل سیاه شده است چقدر است ؟

جواب: دندانهای پیشین و نیش ها که جمعا ۱۲عدد است هرکدام ۵ درصد معادل ۱۱میلیون و ۵۵۰هزارتومان . دیه شکستن دندان از قبل سیاه شده یک سوم شکستن همان دندان است.

بیشتر بخوانید:

دیه پرده بکارت و پاره کردن عمدی آن چقدر است ؟همراه با پرسش و پاسخ

دیه دوم چیست؟این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.8 از 5 (20 رای)  

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits