تعبیر خواب درخت : ۱۱۸ نشانه و تفسیر دیدن درخت در خواب

تعبیر خواب درخت و انواع درختان چیست ؟
۸,۵۹۲
۳
۰
چهارشنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ۱۸:۴۷

خواب درخت دیدن نشانه چیست ؟

دلگرم: خواب درخت ( تعبیر خواب شاخه های درخت ، تعبیر خواب درخت پر از شکوفه تعبیر خواب درخت انار ، تعبیر خواب درخت بی برگ ، تعبیر خواب درخت انگور و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

separator line

تعبیر خواب درخت

1- درخت در خواب سمبل قدرت، ثبات و استقامت است.
2- ممکن است خواب درخت دیدن به ارتباط شما با افراد خانواده اشاره کند.
3- همچنین ممکن است تعبیر خواب درخت نشانه کسب تجربیات جدید و آشنایی با افراد جدید در زندگی بوده و گاهی نشانه ایجاد فرصت های جدید در زندگی است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن درختان در خواب بر ده وجه است
4- پادشاه .
5- طلا .
6- بازرگان وتاجر .
7- مرد مبارز .
8- مرد عالم .
9- مؤمن .
10- کافر .
11- عنوان .
12- خصومت وجنگ .
13- مرد منافق .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
14- درخت خود به خود هیچ تعبیر مشخصی ندارد . معبران نوشته اند درختان بی بر مردمی درویش و تهی دست و فقیر و نیک نفسی هستند که این مردم در محیط و روی اطرافیان خویش تاثیر چندان ندارند .
15- دیدن درختان در مساجد و زیارتگاه ها خوب است .
16- درختان مردابی را در خواب دیدن خوب نیست .

لوک اویتنهاو می گوید :
17- تعبیر خواب درختی که در آتش می سوزد زیان بزرگ است .
18- تعبیر خواب تکان دادن درخت خوشبختی است
19- خواب از درخت افتادن یعنی اینکه استهزا خواهید شد


تعبیر خواب شاخه های درخت

20- تعبیر خواب شاخه های درخت افراد جدید در زندگی است که با آن ها آشنا می شوید.
21- همچنین دیدن شاخه های درخت در خواب نشانه این است که برای کمک به هر کسی آماده هستید. هر چه شاخه ها گسترده تر باشد مهر و محبت شما نیز بیشتر است و دیگران روی کمک شما حساب بیشتری باز میکنند.


تعبیر خواب زیر درخت ایستادن

22- اگر در عالم خواب دیدید که زیر درخت ایستاده اید تعبیرش این است که باید درباره برخی مسائل مهم بیشتر فکر کنید. شاید نیاز دارید تصمیم های مهمی در زندگی بگیرید و این موضوع هشدار می دهدکه قبل از تصمیم گیری، تمام جزئیات را در نظر بگیرید.
23- تعبیر خواب زیر درخت ایستادن با دیگری این است که در عالم بیداری آن شخص را برای دوستی و ایجاد رابطه ارزیابی می کنید. شاید از آن شخص راضی هستید و این موضوع باعث شده که شرایط بهتری را در زندگی تجربه کنید.


تعبیر خواب درختان با رنگ های زیبا

24- تعبیر خواب دیدن درختان با شاخ و برگ های رنگارنگ و زیبا نشانه تغییرات شگفت انگیز و اکتشافات عجیب و غریب در زندگی است.


تعبیر خواب درختان پر از برگ های سبز

25- دیدن درخت هایی با برگ های سبز رنگ در خواب نشانه بسیار خوبی است و نماد رونق، رشد و فراوانی است. به زودی به زندگی که انتظارش را داشته اید خواهید رسید. حتی ممکن است نشانه حاملگی و بچه دار شدن نیز باشد.

آنلی بیتون می‌گوید :
26- دیدن درختان پر شاخ و برگ و سبز در خواب ، علامت آن است که امیدها و آرزوهای شما به ثمر خواهد رسید .


تعبیر خواب درخت پر از شکوفه

27- تعبیر دیدن خواب درخت پر از شکوفه رشد، عشق و شادابی است. به کسی با که دوستش دارید خواهید رسید و یا با خلاقیت خود موفقیت بزرگی را تجربه خواهید کرد.

لوک اویتنهاو می گوید :
28- تعبیر خواب درخت پر از شکوفه نیکبختی بزرگ است


تعبیر خواب افتادن برگ از درخت

29- اگر خواب دیدید که برگ از درخت افتاد تعبیرش این است که به دلیل مشکلات خانوادگی نمی توانید از زندگی لذت ببرید و یا ممکن است خبر بدی بشنوید. سعی کنید خود را تقویت کنید و راه مبارزه با مشکلات را یاد بگیرید.


تعبیر خواب درخت کهنسال

30- تعبیر خواب درخت کهنسال و یا درخت خشکیده در خواب نشانه آرزوهای بد باد رفته است.
31- تعبیر دیگر درخت خشک و کهنسال بی ثباتی و هرج و مرج و گاهی ناباروری می باشد. گاهی نیز نشانه مرگ در زندگی است.

لوک اویتنهاو می گوید :
31- خواب درخت خشکیده شکست تعبیر شده است .

آنلی بیتون می‌گوید :
32- دیدن درختان خشکیده در خواب ، علامت آن است که زیان خواهید دید و اندوهگین خواهید شد .


تعبیر خواب ریشه درخت

33- تعبیر ریشه درخت در خواب این است که می خواهید تغییراتی را در زندگی تان داشته باشید تا آنچه می خواهید را به دست بیاورید.


تعبیر خواب درخت بی برگ

34- تعبیر درخت بی برگ در خواب نشانه خستگی، نا امیدی و تلاش های از دست رفته در زندگی است. ممکن است به خاطر مشکلاتی که در جوانی داشته اید افسرده شده باشید و گذر زمان شما را بسیار ناراحت و نگران کرده باشد.


تعبیر خواب درخت افتادن

35- اگر درخواب دیدید که درخت افتاد تعبیرش خوب نیست و احساس نا امنی شدید می کنید. شما احساس میکنید که مسیر زندگی را اشتباه انتخاب کرده اید و از این موضوع کلافه شده اید.

لوک اویتنهاو می گوید :
36- تعبیر خواب درخت افتاده امیدهای بر باد رفته است


تعبیر خواب بالا رفتن از درخت

37- تعبیر خواب بالا رفتن از درخت این است که به زودی به موفقیت خواهید رسید. اگر این خواب را دیدید در یک بازه زمانی کوتاه می توانید به بهترین ها دست پیدا کنید.

لوک اویتنهاو می گوید :
38- تعبیر خواب بالا رفتن از یک درخت، اخبار مهم است
39- دیدن این خواب که بر روی درختی نشستن نشانه افتخاراتی بزرگ است .

آنلی بیتون می‌گوید :
40- تعبیر بالا رفتن از درخت در خواب ، رسیدن به مقامهای برتر است .


تعبیر خواب پایین آمدن از درخت

41- تعبیر خواب پایین آمدن از درخت نشانه شکست عاطفی و مالی است.
42- تعبیر دیگر دیدن خواب پایین آمدن از درخت برخی اسرار است که نباید با دیگران درمیان بگذارید. در غیر اینصورت امکان دارد که افرادی که به آن ها اعتماد کرده بودید به شما خیانت کنند.


تعبیر خواب کاشتن درخت

43- تعبیر خواب کاشتن درخت بسیار خوب است و نشانه موفقیت و ایجاد یک پایگاه امن در زندگی است.


تعبیر خواب بریدن درخت

44- اگر خواب دیدید که مشغول بریدن شاخه درخت هستید تعبیرش این است که از چیزی در زندگی می ترسید و برای کاری تلاش می کنید که بیهوده و بی اهمیت است.

آنلی بیتون می‌گوید :
45- بریدن درخت در خواب ، علامت آن است که توانایی و ثروت خود را از دست خواهید داد .
46- تعبیر دیدن درختان سبزی که به تازگی قطع شده اند آن است که هنگامی که احساس می کنید سعادتمند و خرسند هستید ، اندوهی به زندگیتان راه می یابد .


تعبیر خواب کندن میوه از درخت

47- اگر خواب دیدید که از درخت میوه می کندید و میخوردید تعبیرش این است که تلاش و زحمات شما به ثمر خواهد نشست.


تعبیر خواب صحبت کردن با درخت

48- اگر در خواب دیدید که درخت صحبت می کرد، قصد دارد پیام مهمی را به شما برساد. سعی کنید صحبت ها و کلمات او را به خاطر بسپارید. حرف هایی که او میزند همان تعبیر را خواهد داشت. مثلا اگر درباره قحطی و بدبختی صحبت می کرد تعبیرش همان است.


تعبیر خواب درخت میوه دار

حضرت دانیال و ابراهیم کرمانی گوید :
49- تعبیر خواب درخت میوه دار مردی توانگر است و درخت بدون میوه مردی است درویش

لوک اویتنهاو می گوید :
50- تعبیر خواب درخت میوه ، دوستان وفادار است .


تعبیر خواب درخت آبنوس

51- تعبیر خواب درخت آبنوس به گفته برخی معبرین زن و یا کنیزک است


تعبیر خواب درخت اقاقیا

لوک اویتنهاو می گوید :
52- تعبیر دیدن خواب درخت اقاقیا خوشبختی و برد است
53- استشمام بوی درخت اقاقیا در خواب اختلاس است ، یک اختلاس مادی اتفاق خواهد افتاد


تعبیر خواب درخت آلو

54- تعبیر دیدن درخت آلو پزشکی است که نفعش به همه می رسد
55- تعبیر خواب درخت آلوی زرد ، بیماری است .


تعبیر خواب درخت انار

56- تعبیر خواب درخت انار مردی است که مال و نعمت بسیار دارد
57- بعضی گویند دیدن خواب درخت انار زنی توانگر و شایسته است .


تعبیر خواب درخت انجیر

58- تعبیر خواب درخت انجیر نعمت های بیشماری از جانب خداوند است


تعبیر خواب درخت انگور

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
درخت انگور در خواب بر پنج وجه است .
59- منفعت . ( بسته به نوع خواب )
60- خسران .
61-مرد با مکر وحیله .
62- جنگ و خصومت .
63- مال شبهه ناک .


تعبیر خواب درخت بادام

64- تعبیر خواب درخت بادام زنی است بدکاره


تعبیر خواب درخت بلوط

آنلی بیتون می‌گوید :
65- تعبیر خواب دیدن جنگلی از درختان بلوط ، علامت آن است که در تمام مراحل زندگی پیروز و موفق خواهید بود .
66- 0دیدن درخت پر بار بلوط در خواب ، نشانه پیشرفت و رسیدن به مقامی بالا است .
67- دیدن درخت عریان و آفت زده بلوط در خواب ، علامت روبرو شدن با حوادثی ناگهانی و تکان دهنده است .
68- تعبیر خواب دیدن درخت بلوط برای افرادی که مجرد هستند ، آن است که بزودی با شرایطی مساعد ازدواج خواهند کرد و زندگی دلپذیر خواهند داشت .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
69- تعبیر خواب درخت بلوط ، پول و عمر طولانی است
70- تعبیر خواب بالا رفتن از درخت بلوط آن است که یکی از نزدیکان شما واقعا بد شانس است .
71- تعبیر دیدن این خواب که زیر شاخه های بزرگ یک درخت بلوط استراحت میکنید آنست که عمر شما طولانی خواهد بود و بسیار ثروتمند خواهید شد .
72- تعبیر خواب درخت بلوط خشک شده آنست که یکی از دوستان نزدیک شما می میرد .
73- تعبیر تعدادی درخت بلوط در خواب نقشه های جالب است .
74- تعبیر خواب درخت بلوط های جوان و پر شاخه آنست که در چند سال آینده پول هنگفتی بدست خواهید آورد .
75- تعبیر دیدن یک درخت بلوط با برگهای پلاسیده در خواب ضرر مالی در کار است
76- دیدن خواب برگ های خشک در اطراف یک درخت بلوط ، یک عشق از دست رفته و ناکام را نشان میدهد
77- دیدن خواب یک درخت بلوط بریده شده نشانه آنست که به شما خیانت میشود .
78- تعبیر خواب افتادن درخت بلوط آنست که یکی ازدشمنانتان می میرد .
79- تعبیر این خواب که شما زیر درخت بلوط هستید آنست که زندگی شما خارق العاده خواهد شد .
80- تعبیر خواب میوه های بلوط ثروت است .
81- تعبیر خواب داشتن میوه های بلوط در دست شانس و اقبال است
82- اگر یک بیمار خواب ببیند که میوه بلوط دارد تعبیرش بهبودی سریع است.
83- تعبیر خواب چیدم میوه بلوط شانس و خوشبختی


تعبیر خواب درخت بید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید
84- درخت بید در خواب های ما دوستی است مهربان و شفیق و رفیقی است فریاد رس که می توانیم به دوستی او اعتماد کنیم و از حمایتش سود ببریم و دل گرم باشیم .
85- برخی از معبران نوشته اند خواب درخت بید بید شغل و ممر معاش و روزی ماست که هرچه سرسبز تر و گسترده تر باشد معاش بیننده خواب فراخ تر می شود و چنانچه محقر و کوچک و کم شاخ و برگ باشد نشان می دهد که بیننده خواب در آینده نزدیک دچار مضیقه مالی و تنگی معاش می شود .
86- اگر بید را در سه فصل بهار و تابستان و حتی پائیز ، سرسبز و گسترده ببینید خوب است و خوابی است میمون ولی اگر در زمستان بیدی را در میان برف و سرما مشاهده کنید خواب شما از یک بیماری خبر می دهد .
87- اگر در خواب ببینید درخت بید خانه همسایه آنقدر بزرگ و پرشاخه شده که شاخه های آن به خانه شما ریخته تعبیرش آنست که منبعی آشنا یا از ناحیه دوستی متمتع می شوید و سود می برید
88- اگر در خواب دیدید که بید خانه شما به خانه همسایه رفته بود از جانب شما به دیگران سودی می رسد که چه بخواهید و چه نخواهید این بهره مندی اتفاق می افتد . اگر در سایه بیدی خود را آرمیده دیدید مورد حمایت قرار می گیرید و سود می برید و به نعمت و آرامش خیال می رسید .
89- چنانچه دختران و پسران جوان درخت بید در خواب ببینند تعبیرش آنست که به آینده ای پر امید نزدیک می شوند و تشکیل خانه و خانواده می دهند .
90- خانم آیتانوس می گفت برخی از درختان مثل بید و نارون و چنار خانواده هستند و شاخ و برگ آنها فرزندان و خویشاوندان نزدیک که اگر سرسبز و خرم باشد گویای سلامت و خوشبختی خانوادگی است .

آنلی بیتون می‌گوید :
91- دیدن درخت بید در خواب ، علامت آن است که به سفری اندوهبار خواهید رفت .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
92- تعبیر دیدن بید مجنون و شاه توت در خواب خوب نیست زیرا از غم و سر افکندگی و شرمساری خبر می دهند .


تعبیر خواب درخت پسته

93- تعبیر خواب درخت پسته مردی است توانگر ، اما بخیل .


تعبیر خواب درخت ترنج

94- تعبیر خواب درخت ترنج مردی مخالف و خود رای
95- بعضی گویند ، دیدن خواب درخت ترنج نشانه مردی صاحب جاه و نعمت است

تعبیر خواب درخت چنار

96- خواب درخت چنار نشانه مردی مبارک است که منفعت از او به خویشان و دوستان رسد .


تعبیر خواب درخت خار

97- خواب درخت خار مردی بدکردار را نشان می دهد که شر او به مردمان رسد


تعبیر خواب درخت نخل خرما

98- تعبیر خواب درخت خرما ، مردی شریف است
99- اگر کسی در خواب ببیند درخت خرمائی در خانه داشت تعبیرش آنست که بامردی شریف و بزرگ ، دوست و آشنا شود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
100- اگر در خواب نخل ببینید خوب است زیرا عزت و بزرگی و سرفرازی است و اگر بارهخرما داشته باشد بهتر است .


تعبیر خواب درخت زرد آلو

101- تعبیر دیدن درخت زردآلو در خواب مردی بیمار است .


تعبیر خواب درخت زیتون

102- تعبیر خواب درخت زیتون مردی است نیکو که در مال اندک است .


تعبیر خواب درخت سرو

103- اگر در خواب درختان سرو سبز ببینید ، تعبیرش پیروزی در کاری است
104- تعبیر دیدن درختان سرو خشک در خواب ، نومیدی است و اینکه به هیچ یک از اهداف خود ، دست نمی یابید .


تعبیر خواب درخت سنجد

105- تعبیر خواب درخت سنجد مردی است سبک روح ، لطیف سخن و مردم نواز .


تعبیر خواب درخت سیب

106- تعبیر خواب درخت سیب مرد عجمی تیز طبع است .


تعبیر خواب درخت شفتالو

107- به خواب دیدن درخت شفتالو ، مردی توانگر و حکیم که نرم و آهسته باشد .


تعبیر خواب درخت صنوبر

108- تعبیر خواب درخت صنوبر مردی درویش بد دین است ، که او را نه دین است و نه دنیا .


تعبیر خواب درخت عر عر

محمدبن سیرین گوید :
109- اگر کسی در خواب ببیند که درخت عرعر داشت ، تعبیرش مردی اصیل است

تعبیر خواب درخت فندق

110- تعبیر خواب درخت فندق مردی عرب و سخت دل است ، که به لهو وطرب خوش باشد و خیرش کمتر است .


تعبیر خواب درخت کدو

111- تعبیر خواب درخت کدو مردی است عالم یا طبیب با فرهنگ .


تعبیر خواب درخت گردو

آنلی بیتون می‌گوید :
112- دیدن درخت گردو در خواب ، علامت رفتن به سفرهایی دلپذیر و کسب سعادت در زندگی است .


تعبیر خواب درخت گل

113- تعبیر خواب درخت گل مردی شادکام سخن رواست


تعبیر خواب درخت مورد

114- تعبیر خواب درخت مورد مردی است که با مردمان ناسازگار است و بعضی گویند : درخت مورد ، دلیل کند بر مردی عجمی فاضل و توانگر دل .


تعبیر خواب درخت نارنج

115- تعبیر خواب درخت نارنج مردی است بیمار


تعبیر خواب درخت نی

116- تعبیر خواب درخت نی مردی است بدخوی و سخن چین .


تعبیر خواب درخت یاسمن

محمدبن سیرین گوید :
117- تعبیر درخت یاسمن ، زنی است توانگر و بد .
118- تعبیر دیدن یاسمن سفید در خواب زنی است خوب فرجام .

ترجمه : معصومه راهی

تعبیرهای مرتبط

تعبیر خواب باغ : دیدن باغ در خواب نشانه چیست ؟

۱۰ نشانه و تعبیر دیدن باغ میوه در خواب

تعبیر و تفسیر دیدن جنگل در خواب چیست ؟


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(3 امتیاز , میانگین: 4.7 از 5)  

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits

آخرین مطالب دلگرم