تعبیر خواب باغ : دیدن باغ در خواب نشانه چیست ؟

۵,۰۸۴
۳
۰
چهارشنبه, ۱۴ آذر ۱۳۹۷ ۲۰:۰۲

دیدن خواب باغ نشانه چیست و چه پیامی برای ما دارد ؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب باغ ( خواب باغ سبز ، خواب باغ خشک و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

divider

تعبیر خواب باغ

حضرت دانیال میگوید :

 • تعبیر خواب باغ زن است
 • اگر کسی در خواب ببیند که از باغ خودش و یا باغی که به او هدیه داده اند میوه می خورد ، تعبیرش زنی ثروتمند است

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
تعبیر خواب باغ بر هفت وجه است.

 • زن خوب
 • فرزند نیک
 • عیش خوش
 • مال
 • عزت و سر بلندی
 • شادی
 • کنیزک
 • اگر کسی در خواب بیند که باغبانی می کرد ، نسانه آنست که زنی ثروتمند میگیرد و به شغل او مشغول شود و با ایشان سازگاری و مدارا کند

لیلا برایت می‌گوید :

 • تعبیر خواب باغ بیانگر آشنایی با افراد جدید است .
 • اگر خواب ببیند که در باغی مشغول کار هستید ، دلالت بر داشتن لحظات خوب دارد .
 • اگر خواب ببیند که مالک یک باغ میوه هستید ، بیانگر به دست آوردن ثروت است .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

 • تعبیر دیدن خواب باغ همسایه نشانه خوشبختی است
 • دیدن باغ یک دوستدر خواب نشانه آنست که دوره بدی شروع می شود .
 • تعبیر دیدن خواب باغ یکی از اعضاء فامیل نشانه آنست که موفقیت در پیش است با اینکه شرایط فعلی شما ابدا خوب نیست .
 • اگر در خواب ببینید که به یک باغ رسیدگی می کنید نشانه پول است
 • اگر در خواب ببینید که در یک باغ قدم می زنید نشانه شادی است

ابراهیم کرمانی گوید :

 • تعبیر خواب باغ نشانه مردی است بزرگوار با مال و زیبایی.
 • اگر در خواب ببیند از آن باغ میوه جمع می کرد و به خانه می برد ، تعبیرش منفعت است.
 • اگر در خواب ببیند که در باغ ، چوب برای آتش جمع می کرد ، نشانه منفعت است ( منفعتی که با زحمت حاصل شود )

جابرمغربی گوید :

 • تعبیر خواب باغ نشانه شغل مردان است (بسته به سبزی و یا خشکی باغ )
 • اگر کسی در خواب ببیند که باغی ساخته و در آن درخت کاشته و درختانش میوه داده اند ، نشانه آنست که هم مال ، هم فرزند و هم زنی ثروتمند عایدش میشود

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • تعبیر خواب قدم زدن و دیدن باغ نشانه زندگی سالم و خوب است و این نوع زندگی بدون وجود زن میسر نیست .
 • به طور کلی خواب باغ خوب است مگر این که آن را ویران و سوخته ببینیم .

خواب باغ سبز و خرم

حضرت دانیال گوید :

 • تعبیر خواب باغ سبز و خرم نشانه زنی توانگر و ثروتمند است و اگر در خواب از آن باغ میوه خورد نشانه آنست که از مال و نعمت آن زن بهره میابد .
 • اگر کسی در خواب ببیند باغ را آب می داد ، تعبیرش نزدیکی با زن خویش است
 • دیدن خواب باغ سرسبز و خرم که در آن ریحان کاشته بود و بوی آن به دماغ می رسید ، نشانه آنست که فرزندش دلیر و دانا و خردمند است ( بوی ریحان نشانه فرزند است )

جابرمغربی گوید :

 • تعبیر دیدن خواب باغ سبز و خرمی که از میوه آن میخورید نشانه منفعت است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • تعبیر خواب باغ سرسبز و خرم نشانه آن است که زنی زیبا و نجیب نصیب بیننده خواب خواهد شد ولی اگر او زن داشته باشد به فرزند تعبیر می شود و در غیر این صورت مال دنیا است
 • اگر در خواب ببینید که از باغی سبز و خرم بیرون آمدید که با حسرت به پشت سر خود نگریستید تعبیر این خواب به شما میگوید از زنی با این خصوصیات که در زندگی شما هست دور می شوید .

آنلی بیتون می‌گوید :

 • تعبیر دیدن باغی پرگل با درختانی سبز در خواب ، نشانة آرامش فکری بسیار و آسایش است .
 • تعبیر دیدن خواب سبزیجات در باغ ، علامت از دست دادن ثروت و آبرو است . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که به شهرت و شادی دست خواهد یافت .
 • اگر دختری خواب ببیند با نامزد خود در باغی پر از بوته های گل و گیاه قدم می زند ، نشانه آن است که به شادمانی و ثروت دست خواهد یافت .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

 • تعبیر خواب باغ بهشت نشانه فرصت بسیار مناسب برای اینکه نقشه هایتان را دنبال کنید .
 • تعبیر دیدن خواب یک باغ خیلی مرتب نشان آنست که امور مالی شما بخوبی پیش خواهند رفت .
 • خواب باغ سبز و زیبا نشانه زیاد شدن مال شماست
 • تعبیر دیدن خواب باغ سبز و پر از درخت نشانه خوشبختی است
 • تعبیر خواب یک باغ سبز با گلهای زیبا نشانه یک ازدواج سریع است

خواب باغ خشک

حضرت دانیال گوید :

 • تعبیر دیدن خواب باغ خشکی که برایش ناآشناست و برگ درختانش می ریخت ، نشانه آنست که به او غم و اندوه خواهد رسید.

جابرمغربی گوید :

 • خواب باغ خشک نشانه ظلم و ستم توانمندان به ضعیفان است .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

 • تعبیر خواب باغ خشک و نامرتب نشانه آنست که یک خطر ، پشت یک راز مخفی شده است
 • تعبیر خواب باغ خشکیده که در آن هیچ میوه و درختی دیده نمیشود نشانه آنست که یک مرگ نزدیک است .
 • تعبیر خواب یک باغ بهم ریخته و کثیف نشانه بی پولی و فلاکت است.

تعبیر مرتبط با این خواب :
تعبیر و تفسیر دیدن جنگل در خواب چیست ؟

divider


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(3 امتیاز , میانگین: 3.7 از 5)  
ادعوت به همکاری پزشکان

پاسخ به سوالات پزشکی ، مامایی و جنسی شما (توسط پزشک و ماما مجله دلگرم)


دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter