alexametrics
دلگرم
امروز: جمعه, ۰۳ بهمن ۱۳۹۹ برابر با ۰۹ جمادى الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۲۲ ژانویه ۲۰۲۱ میلادی
تعبیر خواب کبوتر : 49 نشانه و تعبیر دیدن کبوتر در خواب
89
زمان مطالعه: 7 دقیقه
تعبیر خواب کبوتر ( تعبیر خواب غذا دادن به کبوتر ، تعبیر خواب خوردن گوشت کبوتر ، تعبیر خواب حمله کبوتر ، تعبیر خواب کبوتر مرده یا بیمار ، تعبیر خواب بستن کبوتر و .. ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات…

دیدن خواب کبوتر نشانه چیست ؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب کبوتر ( تعبیر خواب غذا دادن به کبوتر ، خواب خوردن گوشت کبوتر ، تعبیر خواب حمله کبوتر ، کبوتر مرده یا بیمار ، تعبیر خواب بستن کبوتر و .. ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

divider

تعبیر خواب کبوتر

1- تعبیر خواب کبوتر شایعات، اخبار و ارتباطات میان مردم است. کبوتران پیام هایی از ناخودآگاه شما به ویژه احساساتتان نسبت به خود و اطرافیان است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن کبوتر بر پنج وجه است .
2- زن .
3- کنیزک .
4- مال .
5- نامه که از غائب ( غایبی ) رسد .
6-ریاست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
7- اگر بیماری خواب کبوتر ببیند تعبیرش آنست که شفا می یابد
8- اگر بیننده خواب بدهکار باشد تعبیرش آنست که قرضش را ادا میکند
9- چنان چه دختری جوان کبوتر در خواب ببیند شوهری مناسب برای او پیدا می شود .

محمدبن سیرین گوید :
10- تعبیر خواب کبوتر ، زن است .

جابرمغربی گوید :
11- اگر زنی کبوتر بیند ، تعبیرش آنست که ازدواج کند و صاحب فرزند دختری شود
12- دیدن کبوتر بازی در خواب ، دلیل است بر کاری باطل و کبوتر خانه ، دلیل بر ناحق است .

آنلی بیتون می‌گوید :
13ـ دیدن کبوتری خسته در خواب ، نشانة آن است که غم و اندوه درون صلح و آرامش رخنه می کند . با شنیدن خبر معلول شدن یک دوست ، موجی از اندوه سواحل شادی شما را درهم می کوبد .


تعبیر خواب جمع شدن کبوتر

14- تعبیر خواب جمع شدن یک دسته کبوتر نشان از گسترش شایعات در زندگی است. سعی کنید علت و منشا این شایعات را پیدا کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
15- اگر کسی خواب ببیند بر بام یا در حیاط خانه اش کبوتر جمع شده اند تعبیرش آنست که صاحب ثروت می شود .

جابرمغربی گوید :
16- تعبیر خواب جمع شدن کبوترها در خانه ، فرزندان زیاد است

آنلی بیتون می‌گوید :
17- اگر خواب ببینید کبوتران جفت گیری می کنند و لانه می سازند ، تعبیرش آن است که در روزگاری صلح آمیز و پر از صفا ، در خانه ای زیبا با کودکانی حرف شنو و مطیع در ناز و نعمت بسر خواهید برد .
18- اگر خواب ببینید صدای کبوتران را از آشیانه شان می شنوید ، تعبیر ، آن است که صاحب خانواده و فرزندانی مطیع خواهید شد . اگر دختری جوان چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که بزودی با مرد دلخواهش ازدواج خواهد کرد .
19ـ اگر خواب ببینید کبوتران را با تفنگ هدف قرار می دهند ، تعبیرش آن است که خشونت ذاتی شما در زندگی هویدا خواهد شد .
20ـ تعبیر خواب دیدن کبوترانی در حال پرواز ، فرار از عدم تفاهم و شنیدن خبرهایی خوب است .

تعبیر خواب حمله کبوتر

21- تعبیر خواب حمله کبوتر ها این است که کسی شما را مجبور میکند تا به اشتباهات خود در میان جمع اعتراف کنید. احتمالا سعی دارد شما را در ملا عام رسوا کند و آبروی شما را ببرد. پس مراقب باشید.

تعبیر خواب کبوتر مرده یا بیمار

22- تعبیر خواب کبوتر مرده یا بیمار به این معنی است که به خاطر شایعاتی که در مورد شماست بیمار شده اید یارنج دیده اید. سعی کنید این افراد را پیدا کنید تا بیش از این آسیب نبینید.

جابرمغربی گوید :
23ـ تعبیر دیدن کبوتر مرده در خواب ، آن است که زن و شوهر در اثر بی وفایی یا مرگ از هم جدا می شوند .

تعبیر خواب کبوتر کوهی

24- تعبیر خواب کبوتر کوهی به معنی بازگشت به خانه و زادگاهش است.

تعبیر خواب غذا دادن به کبوتر

25- تعبیر خواب غذا دادن به کبوتر این است به شخص غیر قابل اعتماد ، اخبار و اتفاقات خصوصی خود را بازگو میکنید و به همین دلیل آسیب جدی می بینید.

تعبیر خواب بستن بال کبوتر

26- تعبیر خواب بستن بال کبوتر به این معنی است که شخص شایعه ساز را شناسایی کرده و درصدد راهی برای خلاص شدن از او هستید.

تعبیر خواب کبوتر نامه بر

27- اگر در خواب کبوتری دیدید که نامه ای همراهش بود تعبیرش این است که از کسی که دوستش دارید یا به او حس عاطفی دارید نامه ای دریافت خواهید کرد.
28ـ اگر خواب ببینید کبوتری نامه ای آورده است ، علامت آن است که عشاق به وصال هم می رسند و از حال و احوال دوستی که دورتر از شما زندگی می کند خبرهایی خوب خواهید شنید .
29ـ اگر خواب ببینید کبوتری نامه ای به شما می رساند و نامه خبر از محکومیت شما می دهد ، علامت آن است که شما یا یکی از نزدیکان به بیماری سختی مبتلا می شوید و از نظر مالی زیان فراوانی خواهید دید .

تعبیر خواب کشتن کبوتر

30- تعبیر خواب کشتن کبوتر این است که به شخصی که در موردتان شایعه پراکنی کرده آسیب می رسانید.

تعبیر خواب خوردن گوشت کبوتر

31- تعبیر خوردن گوشت کبوتر در خواب نشان دهنده تمایل به آزاد بودن و رهایی شماست.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
32- اگر کسی در خواب ببیند گوشت کبوتر می خورد از مال زنی استفاده می کند .

محمدبن سیرین گوید :
33- اگر خواب ببیند گوشت کبوتر میخورد ، دلیل که مال زن خورد .

تعبیر خواب بچه کبوتر

34- تعبیر بچه کبوتر در خواب این است که شما در مدت کوتاهی عشق خود را ملاقات خواهید کرد و احتمالا در آینده ای نزدیک با او ازدواج می کنید.

محمدبن سیرین گوید :
35- اگر خواب ببیند که صاحب بچه کبوترهای زیادی است تعبیرش آنست که از زنان منفعت یابد

تعبیر خواب کبوتر سفید

36- تعبیر دیدن کبوتر سفید در خواب خوب است. کبوتر سفید نماد عروسی ، صلح، عشق، دوستی و محبت است.

آنلی بیتون می‌گوید :
37- تعبیر خواب کبوتر سفید وفاداری دوستان و به دست آوردن محصولاتی فراوان است .
38- تعبیر دیدن یک دسته کبوتر سفید در خواب ، پیشرفت در آینده و زندگی صلح آمیز است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
39- اگر یک زندانی در خواب کبوتری سفید ببیند از زندان آزاد می شود
40- دیدن کبوتر در خواب کلا خوب است ولی دیدن کبوتر سفید بهتر است .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
41- تعبیر خواب کبوتر این است که خودتان را به خاطر کار های دیگران مقصر می دانید.
42- تعبیر خواب جفت گیری و لانه سازی کبوتران زندگی شاد است که با عشق، آرامش، لذت و امنیت پرشده است
43- تعبیر خواب پرواز کردن کبوتر ، فوت شخصی است که شما دوستش دارید

تعبیر خواب کبوتر سیاه

44- تعبیر کبوتر سیاه در خواب آنست که به زودی یک رویداد خاص و جالب را تجربه خواهید کرد.

تعبیر خواب کبوتر آبی

45- تعبیر خواب کبوتر آبی نشان از یک سوء تفاهم مهم در زندگی است که باعث اضطراب، استرس و تشویش خانواده خاهد دشد.

تعبیر خواب کبوتر قهوه ای

46- تعبیر کبوتر قهوه ای نشان دهنده مشکل در روابط عاشقانه است ومعمولا علت آن زیاده خواهی و بریز و بپاش در زندگی است.

تعبیر خواب کبوتر خاکستری

47- تعبیر دیدن کبوتر خاکستری در خواب این است که به زودی به یک مهمانی خواهید رفت و بسیار خوشحال خواهید شد.

تعبیر خواب کبوتر طلایی

48- کبوتر طلایی یا زرد در خواب پیش بینی می کند به زودی ازدواج خواهید کرد.

تعبیر خواب فضله کبوتر

49- تعبیر دیدن فضله کبوتر به این معنی است که درآینده نزدیک ثروت و سود زیادی به دست می آورید. البته برای داشتن ایده های سود آور بهتر است ذهن خود را بازتر کنید و به نظرات دیگران نیز اهمیت بدهید.

ترجمه : معصومه راهی

تعبیرهای مرتبط

دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد و نشانه چیست ؟

تعبیر خواب عقاب : دیدن عقاب در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب کلاغ : دیدن کلاغ در خواب نشانه چیست ؟این مطلب چقدر مفید بود ؟
3.9 از 5 (89 رای)  
  • منبع
  • dream-meaning.net
  • کتاب بانک جامع تعبیر خواب
۱۲ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
یه نفر | ۴ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم یه کبوتر یا موسی تقی رو از جفتش جدا کردم و بردمش خونه من نون ریز کردم گذاشتم تو دهنم و به پرنده غذا میدادم
0
0
فرنوش کریمی | ۶ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که کبوتری ازپنجره وارداتاق شد وبرگشت.ودوباره وقتی که برگشت به سمت من حمله ورشد که درنزدیکی من یهو سرش ازبدنش جدامیشه
کبوترش خاکستری و سفیدبود
0
2
حسین یوسفیه | ۱۰ ماه پیش
در خواب دیدم با دوستم رفتیم سر چاه داریم با چوب کبوتر را شکار میکنیم
0
1
لیلا | ۱۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدیم یک دسته کبوتر که نیمی از آنها کبوتر های امام رضا بودن و نیمی دیگر سفید خالص توی یک محوطه بزرگ نشستن اصلا از انسان ها نمی ترسیدن و من خواستم یکی از کبوتر های سفید رو ناز کنم دستم رو دراز کردم روی دستم نشست و من نازش کردم و گفت منو ببوس من هم اورا بوسیدیم و دیدن یک انسان شده تعبیرش چی میتونه باشه
1
4
زهرا | ۱ سال پیش
سلام شوهر من خواب دیده بود ی گنبدی داخل خونمون بعد دوتا کبوتر سفید اومدند تو خونه کنار همبن گنبد شروع کردن ب آب خوردن تعبیرشو میشه بهم بگید
0
8
ارشیا | ۱ سال پیش
من خواب دیدم یک دسته کبوتر رنگی دارم که همه شان پرواز کردن رفتن بعد یه کبوتر هفت رنگ برگشت درحالی که یه کبوتر دیگه سوارش بود نفهمیدم که مریض بود یا نه ولی ثابت خوابیده بود رو کبوتر اولی از آدمایی که اونحا بودن پرسیدم گفتن داره کیف میکنه رو کبوتر ولی به نظرمن پریشان بود
3
0
حسن | ۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم یک کبوتر سفید در اتاق داشت اب میپاشید شاید هم ادرار بود
1
0
فهیمه | ۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم ی کبوتر دارم یهو شدن سه تا ینی جفت گیری کردن شدن سه تا. سفید هم بودن..
0
2
رضا | ۱ سال پیش
من کبوترانی درخواب دیدم که انهاراقبلاداشته ام ودورسرم می چرخندورنگارنگ بودند تعبیران چیست
1
0
آریا | ۱ سال پیش
درود.من خواب دیدم‌ کلی کبوتر قرمز از کنار من رد میشدند من جاخالی میدادم
1
1
نادر | ۱ سال پیش
من خواب دیدم حدود هزار کبوتر در اسمان پرواز میکنند که انفجاری در اسمان رخ داد و همشون به داخل ماشینم رفتند هر چه بیرون میاوردم جفت بودند ولی باز هم زیادتر میشدند
3
1
ساحره | ۱ سال پیش
خواب دیدم:سه تا کبوتر چاهی توی یه جایی شبیه به کوه هستن که یکیشون این اون طرف دوتاشون پیش من.یکی از اونایی که پیش منه به اون یکی اشاره میکنه که بره پیش کبوتری که اون طرف کوه..
1
1
hits