دلگرم
امروز: پنج شنبه, ۱۳ مهر ۱۴۰۲ برابر با ۱۹ ربيع الأول ۱۴۴۵ قمری و ۰۵ اکتبر ۲۰۲۳ میلادی
خواب کبوتر : ۴۹ تعبیر دیدن کبوتر در خواب
189
زمان مطالعه: 7 دقیقه
خواب کبوتر دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن کبوتر در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب کبوتر دیدن نشانه چیست ؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب کبوتر از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم.

divider

تعبیر خواب کبوتر

1- تعبیر خواب کبوتر شایعات، اخبار و ارتباطات میان مردم است. کبوتران پیام هایی از ناخودآگاه شما به ویژه احساساتتان نسبت به خود و اطرافیان است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن کبوتر بر پنج وجه است .
2- زن .
3- کنیزک .
4- مال .
5- نامه که از غائب ( غایبی ) رسد .
6-ریاست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
7- اگر بیماری خواب کبوتر ببیند تعبیرش آنست که شفا می یابد
8- اگر بیننده خواب بدهکار باشد تعبیرش آنست که قرضش را ادا میکند
9- چنان چه دختری جوان کبوتر در خواب ببیند شوهری مناسب برای او پیدا می شود .

محمدبن سیرین گوید :
10- تعبیر خواب کبوتر ، زن است .

جابرمغربی گوید :
11- اگر زنی کبوتر بیند ، تعبیرش آنست که ازدواج کند و صاحب فرزند دختری شود
12- دیدن کبوتر بازی در خواب ، دلیل است بر کاری باطل و کبوتر خانه ، دلیل بر ناحق است .

آنلی بیتون می‌گوید :
13ـ دیدن کبوتری خسته در خواب ، نشانة آن است که غم و اندوه درون صلح و آرامش رخنه می کند . با شنیدن خبر معلول شدن یک دوست ، موجی از اندوه سواحل شادی شما را درهم می کوبد .

تعبیر خواب جمع شدن کبوتر

14- تعبیر خواب جمع شدن یک دسته کبوتر نشان از گسترش شایعات در زندگی است. سعی کنید علت و منشا این شایعات را پیدا کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
15- اگر کسی خواب ببیند بر بام یا در حیاط خانه اش کبوتر جمع شده اند تعبیرش آنست که صاحب ثروت می شود .

جابرمغربی گوید :
16- تعبیر خواب جمع شدن کبوترها در خانه ، فرزندان زیاد است

آنلی بیتون می‌گوید :
17- اگر خواب ببینید کبوتران جفت گیری می کنند و لانه می سازند ، تعبیرش آن است که در روزگاری صلح آمیز و پر از صفا ، در خانه ای زیبا با کودکانی حرف شنو و مطیع در ناز و نعمت بسر خواهید برد .
18- اگر خواب ببینید صدای کبوتران را از آشیانه شان می شنوید ، تعبیر ، آن است که صاحب خانواده و فرزندانی مطیع خواهید شد . اگر دختری جوان چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که بزودی با مرد دلخواهش ازدواج خواهد کرد .
19ـ اگر خواب ببینید کبوتران را با تفنگ هدف قرار می دهند ، تعبیرش آن است که خشونت ذاتی شما در زندگی هویدا خواهد شد .
20ـ تعبیر خواب دیدن کبوترانی در حال پرواز ، فرار از عدم تفاهم و شنیدن خبرهایی خوب است .

تعبیر خواب حمله کبوتر

21- تعبیر خواب حمله کبوتر ها این است که کسی شما را مجبور میکند تا به اشتباهات خود در میان جمع اعتراف کنید. احتمالا سعی دارد شما را در ملا عام رسوا کند و آبروی شما را ببرد. پس مراقب باشید.

تعبیر خواب کبوتر مرده یا بیمار

22- تعبیر خواب کبوتر مرده یا بیمار به این معنی است که به خاطر شایعاتی که در مورد شماست بیمار شده اید یارنج دیده اید. سعی کنید این افراد را پیدا کنید تا بیش از این آسیب نبینید.

جابرمغربی گوید :
23ـ تعبیر دیدن کبوتر مرده در خواب ، آن است که زن و شوهر در اثر بی وفایی یا مرگ از هم جدا می شوند .

تعبیر خواب کبوتر کوهی

24- تعبیر خواب کبوتر کوهی به معنی بازگشت به خانه و زادگاهش است.

تعبیر خواب غذا دادن به کبوتر

25- تعبیر خواب غذا دادن به کبوتر این است به شخص غیر قابل اعتماد ، اخبار و اتفاقات خصوصی خود را بازگو میکنید و به همین دلیل آسیب جدی می بینید.

تعبیر خواب بستن بال کبوتر

26- تعبیر خواب بستن بال کبوتر به این معنی است که شخص شایعه ساز را شناسایی کرده و درصدد راهی برای خلاص شدن از او هستید.

تعبیر خواب کبوتر نامه بر

27- اگر در خواب کبوتری دیدید که نامه ای همراهش بود تعبیرش این است که از کسی که دوستش دارید یا به او حس عاطفی دارید نامه ای دریافت خواهید کرد.
28ـ اگر خواب ببینید کبوتری نامه ای آورده است ، علامت آن است که عشاق به وصال هم می رسند و از حال و احوال دوستی که دورتر از شما زندگی می کند خبرهایی خوب خواهید شنید .
29ـ اگر خواب ببینید کبوتری نامه ای به شما می رساند و نامه خبر از محکومیت شما می دهد ، علامت آن است که شما یا یکی از نزدیکان به بیماری سختی مبتلا می شوید و از نظر مالی زیان فراوانی خواهید دید .

تعبیر خواب کشتن کبوتر

30- تعبیر خواب کشتن کبوتر این است که به شخصی که در موردتان شایعه پراکنی کرده آسیب می رسانید.

تعبیر خواب خوردن گوشت کبوتر

31- تعبیر خوردن گوشت کبوتر در خواب نشان دهنده تمایل به آزاد بودن و رهایی شماست.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
32- اگر کسی در خواب ببیند گوشت کبوتر می خورد از مال زنی استفاده می کند .

محمدبن سیرین گوید :
33- اگر خواب ببیند گوشت کبوتر میخورد ، دلیل که مال زن خورد .

تعبیر خواب بچه کبوتر

34- تعبیر بچه کبوتر در خواب این است که شما در مدت کوتاهی عشق خود را ملاقات خواهید کرد و احتمالا در آینده ای نزدیک با او ازدواج می کنید.

محمدبن سیرین گوید :
35- اگر خواب ببیند که صاحب بچه کبوترهای زیادی است تعبیرش آنست که از زنان منفعت یابد

تعبیر خواب کبوتر سفید

36- تعبیر دیدن کبوتر سفید در خواب خوب است. کبوتر سفید نماد عروسی ، صلح، عشق، دوستی و محبت است.

آنلی بیتون می‌گوید :
37- تعبیر خواب کبوتر سفید وفاداری دوستان و به دست آوردن محصولاتی فراوان است .
38- تعبیر دیدن یک دسته کبوتر سفید در خواب ، پیشرفت در آینده و زندگی صلح آمیز است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
39- اگر یک زندانی در خواب کبوتری سفید ببیند از زندان آزاد می شود
40- دیدن کبوتر در خواب کلا خوب است ولی دیدن کبوتر سفید بهتر است .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
41- تعبیر خواب کبوتر این است که خودتان را به خاطر کار های دیگران مقصر می دانید.
42- تعبیر خواب جفت گیری و لانه سازی کبوتران زندگی شاد است که با عشق، آرامش، لذت و امنیت پرشده است
43- تعبیر خواب پرواز کردن کبوتر ، فوت شخصی است که شما دوستش دارید

تعبیر خواب کبوتر سیاه

44- تعبیر کبوتر سیاه در خواب آنست که به زودی یک رویداد خاص و جالب را تجربه خواهید کرد.

تعبیر خواب کبوتر آبی

45- تعبیر خواب کبوتر آبی نشان از یک سوء تفاهم مهم در زندگی است که باعث اضطراب، استرس و تشویش خانواده خاهد دشد.

تعبیر خواب کبوتر قهوه ای

46- تعبیر کبوتر قهوه ای نشان دهنده مشکل در روابط عاشقانه است ومعمولا علت آن زیاده خواهی و بریز و بپاش در زندگی است.

تعبیر خواب کبوتر خاکستری

47- تعبیر دیدن کبوتر خاکستری در خواب این است که به زودی به یک مهمانی خواهید رفت و بسیار خوشحال خواهید شد.

تعبیر خواب کبوتر طلایی

48- کبوتر طلایی یا زرد در خواب پیش بینی می کند به زودی ازدواج خواهید کرد.

تعبیر خواب فضله کبوتر

49- تعبیر دیدن فضله کبوتر به این معنی است که درآینده نزدیک ثروت و سود زیادی به دست می آورید. البته برای داشتن ایده های سود آور بهتر است ذهن خود را بازتر کنید و به نظرات دیگران نیز اهمیت بدهید.

تهیه و ترجمه (مجله دلگرم)

تعبیرهای مرتبط

دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد و نشانه چیست ؟

تعبیر خواب عقاب : دیدن عقاب در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب کلاغ : دیدن کلاغ در خواب نشانه چیست ؟این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.1 از 5 (189 رای)  


۲۶ دیدگاه
شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

فاطمه | ۲ ماه پیش
سلام من خواب دیدم در پشت بوم خیلی برف اومده یه عقاب بزرگ از دور میاد که یه کبوتر سفید به همراه داره توی دهن کبوترم پر از زنجیر های طلاس عقاب کبوتر رو ب من داد من هم طلاها رو بین خودم و کبوتر تقسیم کردم تعبیرش چیه
4
1
هستی | ۳ ماه پیش
باسلام من همسرم خواب دیده پدرش دوتا کبوتر بهش گفته تو لانه گذاشتم براتون معنیش چیه البته پدرشوهرم فوت کرده ممنون تعبیر خوابش چیه
0
6
مجید | ۱ سال پیش
من خواب دیدم کبوتر جلو در خانه ما گیر کردن به میله ها جای کولر گازی و افتاد پاین و ازاد شد اما به صورت مرغ شبیه شد و کنر در خانه ما می خواستم ازادش کنم نکردم و خودش ازاد شده و افتاد پایین
5
10
عرفان | ۱ سال پیش
من کبوتر دارم خواب دیدم چندین بار فروختمشون باز می آمدن به خونمون
6
10
محسن خسروی | ۲ سال پیش
سلام ....ممکنه تعبیر این خواب برام بگید .خواب دیدم وارد یه خونه شدم یه اتاق بزگ بود توش پر کبوتر بود نصفشون سفید و مابقی قهوه ای رفتم تو اتاق در که باز کردم کبوترهای قهوه ای فرار کردن ولی دوباره هنشون باهم برگشتن تو اتاق چندتاییشون هم هنگام ورود له شدن و مردن همون لحظه پسرم که هفت سالشه دیدم که تو اتاق توی بغلم بود و انگار مریض بود و همش از آب میخواست و من هم هی میبوسیدمش میشخ برام تعبیرش کنید خیلی خواب عجیبی بود
7
30
محمد سبحان | ۲ سال پیش
من خواب دیدم
یه کفتر خوشگل تو خونه که کلی تخم گذاشته و همه‌ی تخم ها جوجه میشند؟
حالا یعنی چه؟
8
24
هادی | ۲ سال پیش
سلام من خواب دیدم که در پشت بام دارم پر های یک کبوتر رو میکنم و میدم به کبوتر دیگه و اون پر هارو میخوره ولی به من میگه گوشتش رو نمیخورم
6
17
مریم | ۲ سال پیش
سلام خواب دیدم در جایی هستم که بعداز مسابقه دو میدانی یه یاکریم قهوه ای بار دار توی بغلم نشست و خوابید اونقدر خودشو بهم چسبونده بود که از خواب هم بیدار شدم حسش میکردم
11
16
Sayed Jamaluddin | ۲ سال پیش
سلام من خواب دیدم کبوتر سفیدی هست که در دو بالش یک چیزی هست یکی میگه کبوتر رو ول کن که تا سحر و جادوی که عمت شده باطل بشه و وقتی کبوتر سفید رو ولش کردیم عمه ام میگه خیلی راحت شدم البته بگم عمه ای من سالهاست دچار سحر و جادو شده
5
6
سميه | ۲ سال پیش
سلام. خواب ديدم همه كبوترهاي شوهرم رو سر بريدم. فقط جوجه هاشونو نگه داشتم. ميخواستم بدونم تعبيرش چيه؟ در ضمن الان باردارم. ميخواستم بدونم ربطي به بارداريم داره تعبيرش؟
13
34
امیر علی | ۲ سال پیش
خواب دیدم یه قفس دارم دوتا کبوتر قهوه‌ای وسفید داخلش هست در قفس باز میمونه گربه کبوتر قهوه‌ای رو میگیره و سرش رو جدا می‌کنه و میخوره با چوب یه ضربه به گربه میزنم در میره کبوتر سفیده کبوتر بدون سر رو میندازه جلوی من لطفاتعبیرش رو بفرمایید
5
9
علی | ۲ سال پیش
سلام من خواب دیدم تو مسجدی که خاله ی مادرم اونجا خادمه حیاطش پر از کبوتر شده غروب هم بود کبتور ها نمیتونستن خوب ببینند منم سعی میکردم از کبوتر ها بگیرم ولی بعضی از اونا میتونستن فرار کنند ولی بعضیا ها نه تونستم بگیرم
کبوتر ها خیلی زیاد بودند و فکر کنم همه رنگی بینشون بود
لطفاً اگه تعبیری داره بگید
8
16
ستایش | ۲ سال پیش
من دیشب خواب کبوتری رو دیدم که غور میکشید
راستش من هم جوونم هم مریض شدم الان تعبیر خواب من چی میشه چون دوتا تعبیر داشت منم حالا نمیدونم چی میشه
14
12
یه نفر | ۳ سال پیش
سلام من دیشب خواب دیدم یه کبوتر یا موسی تقی رو از جفتش جدا کردم و بردمش خونه من نون ریز کردم گذاشتم تو دهنم و به پرنده غذا میدادم
6
8
فرنوش کریمی | ۳ سال پیش
سلام من خواب دیدم که کبوتری ازپنجره وارداتاق شد وبرگشت.ودوباره وقتی که برگشت به سمت من حمله ورشد که درنزدیکی من یهو سرش ازبدنش جدامیشه
کبوترش خاکستری و سفیدبود
14
20
حسین یوسفیه | ۳ سال پیش
در خواب دیدم با دوستم رفتیم سر چاه داریم با چوب کبوتر را شکار میکنیم
1
12
لیلا | ۳ سال پیش
سلام من خواب دیدیم یک دسته کبوتر که نیمی از آنها کبوتر های امام رضا بودن و نیمی دیگر سفید خالص توی یک محوطه بزرگ نشستن اصلا از انسان ها نمی ترسیدن و من خواستم یکی از کبوتر های سفید رو ناز کنم دستم رو دراز کردم روی دستم نشست و من نازش کردم و گفت منو ببوس من هم اورا بوسیدیم و دیدن یک انسان شده تعبیرش چی میتونه باشه
8
20
زهرا | ۳ سال پیش
سلام شوهر من خواب دیده بود ی گنبدی داخل خونمون بعد دوتا کبوتر سفید اومدند تو خونه کنار همبن گنبد شروع کردن ب آب خوردن تعبیرشو میشه بهم بگید
5
23
ارشیا | ۳ سال پیش
من خواب دیدم یک دسته کبوتر رنگی دارم که همه شان پرواز کردن رفتن بعد یه کبوتر هفت رنگ برگشت درحالی که یه کبوتر دیگه سوارش بود نفهمیدم که مریض بود یا نه ولی ثابت خوابیده بود رو کبوتر اولی از آدمایی که اونحا بودن پرسیدم گفتن داره کیف میکنه رو کبوتر ولی به نظرمن پریشان بود
8
6
حسن | ۴ سال پیش
سلام من خواب دیدم یک کبوتر سفید در اتاق داشت اب میپاشید شاید هم ادرار بود
9
6
فهیمه | ۴ سال پیش
سلام من خواب دیدم ی کبوتر دارم یهو شدن سه تا ینی جفت گیری کردن شدن سه تا. سفید هم بودن..
5
10
پاسخ ها:
شما اگه عروسی نکردی | ۲ سال پیش
شما که تو خواب کبوتر سفید هست بچه دارهم شده عروسی میکنید بچه دار میشید
4
5
رضا | ۴ سال پیش
من کبوترانی درخواب دیدم که انهاراقبلاداشته ام ودورسرم می چرخندورنگارنگ بودند تعبیران چیست
9
16
آریا | ۴ سال پیش
درود.من خواب دیدم‌ کلی کبوتر قرمز از کنار من رد میشدند من جاخالی میدادم
5
9
نادر | ۴ سال پیش
من خواب دیدم حدود هزار کبوتر در اسمان پرواز میکنند که انفجاری در اسمان رخ داد و همشون به داخل ماشینم رفتند هر چه بیرون میاوردم جفت بودند ولی باز هم زیادتر میشدند
5
16
ساحره | ۴ سال پیش
خواب دیدم:سه تا کبوتر چاهی توی یه جایی شبیه به کوه هستن که یکیشون این اون طرف دوتاشون پیش من.یکی از اونایی که پیش منه به اون یکی اشاره میکنه که بره پیش کبوتری که اون طرف کوه..
5
16
hits