دلگرم
امروز: سه شنبه, ۰۸ خرداد ۱۴۰۳ برابر با ۲۰ ذو القعدة ۱۴۴۵ قمری و ۲۸ مه ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر خواب کلاغ : دیدن کلاغ در خواب نشانه چیست ؟
128
زمان مطالعه: 6 دقیقه
خواب کلاغ دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن کلاغ در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب کلاغ چه تعبیر و پیامی دارد؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب کلاغ ( تعبیر خواب پرواز کردن کلاغ ، خواب گرفتن کلاغ ، خوردن گوشت کلاغ ، خواب کلاغ مرده ، صدای کلاغ و ...) برداشت ها و پیام های مختلفی دارد . ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم.

divider

تعبیر خواب کلاغ

تعبیرهای دیدن کلاغ در خواب:

 • تعبیر خواب کلاغ نماد مرگ، بدبختی، خیانت، خبر بد و گاهی نماد جرم و جنایت است.
 • معمولا افرادی که زیاد خواب کلاغ می بینند دچار اختلالات عاطفی و یا استرس زیاد هستند و یا از چیزی می ترسند.
 • همچنین کلاغ می تواند نمادی از سختی ها و مشکلات در آینده باشد. کلاغ ها پرندگان هوشمندی هستند و گاهی در خواب می خواهند شما را از خبری در آینده مطلع کنند.

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب کلاغ ، گم کردن چیزی است
 • تعبیر خواب ترساندن کلاغ شخصی است که قصد کلاشی از شما را دارد

یوسف نبی علیه السلام گوید :

 • دیدن کلاغ مرد فاسق باشد
 • دیدن زاغ وکلاغ مرد دروغگوئی که به وی اظهار دوستی کند

آنلی بیتون می‌گوید :

 • تعبیر دیدن کلاغ در خواب ، اندوه و بدبختی است .
 • تعبیر دیدن کلاغ مرده در خواب ، گویای آنست که در آینده نزدیک به بیماری سختی دچار خواهید شد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • کلاغ در خواب های ما شوم و بد یمن نیست اما از جمله پرندگانی است که دیدنش خوب شناخته نشده .
 • اگر در خواب ببینید کلاغی بر شاخه درخت یا بام خانه شما نشسته در صورتی که احساس کنید آن درخت و آن خانه به شما تعلق دارد تعبیرش آنست که خبری ناراحت کننده به شما می رسد .
 • تعبیر خواب خوردن گوشت کلاغ به دست آوردن مال حرام آن هم به صورت آگاهانه است یعنی خود شما به ناروا بودن آن معترف هستید .
 • اگر در خواب ببینید کلاغی را کشتید دشمن یاوه گوئی را از خود می رانید و اگر ببینید کلاغی را در قفس نگه داشته اید جلوی دهان بد گوئی را گرفته اید .

محمدبن سیرین گوید :
دیدن کلاغ ، دلیل بر مردی فاسق بود . اگر بیند که کلاغی داشت ، دلیل که او را با چنین مردی صحبت کند .


تعبیر خواب کلاغ های زیاد

 • تعبیر دیدن گروهی از کلاغ ها در خواب این است که به علت اشتباهی که انجام داده اید پشت یک عده مخفی می شوید.
 • پرواز کردن گروهی از کلاغ ها نشانه مرگ یک یا چند نفر از خانواده یا نزدیکان شماست که بعد از آن به تشییع جنازه او دعوت می شوید.

تعبیر خواب نزدیک شدن کلاغ

نزدیک شدن کلاغ در خواب:

 • اگر در خواب دیدید که کلاغی به شما نزدیک شد و یا در کنار شما ایستاده است تعبیرش این است که انسان ضعیفی هستید و دیگران برای شما تصمیم می گیرند.
 • بعضی از معبران می گویند این خواب نشان از دشمنی است که به شما بسیار نزدیک است.

تعبیر خواب گریه کلاغ

خواب گریه کلاغ نشانه ی چیست؟

 • اگر خواب دیدیدکه کلاغ گریه می کرد تعبیرش بسیار بد است و احتمالا نشانه مرگ است.


تعبیر خواب صدای قاقار کلاغ

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب شنیدن صدای قارقار کلاغ بدبختی است

ابراهیم کرمانی گوید :
اگر کلاغ را دید که از شاخ آواز داد و بانگ کرد ، دلیل که زحمت او از سفر بود .

آنلی بیتون می‌گوید :

 • تعبیر خواب شنیدن صدای قارقار کلاغ ، علامت آن است که تحت تأثیر حرفهای دیگران ثروت خود را از دست می دهید و اگر فرد جوانی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که فریب زنی را خواهد خورد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • تعبیر خواب صدای کلاغ خبر از غربت و تنهائی و غم و اندوه است .
 • اگر صدای کلاغ را بشنوید و خودش را نبینید نشان آن است که کسی پشت سر شما بد می گوید .
 • اگر در خواب صدای کلاغ های بسیاری را بشنوید ولی آن ها رانبینید تعبیرش آنست که به غربت و تنهائی دچار می گردید .

تعبیر خواب تعقیب کردن کلاغ

دنبال کردن کلاغ در خواب:

 • اگر در خواب کلاغ شما را تعقیب کرد تعبیرش این است که جنایت مهمی در زندگی شما اتفاق خواهد افتاد.

تعبیر خواب پرواز کلاغ

پرواز کلاغ در خواب:

 • تعبیر خواب پرواز کلاغ ، تغییرات بزرگ و مهم در زندگی است. احتمالا در آینده حوادث تلخی را تجربه خواهید کرد.
 • اگر خواب دیدید که کلاغ به سمت بالا پرواز کرد و از شما دور شد تعبیرش این است که مشکلات شما به زودی حل خواهد شد و برعکس هر چه به شما نزدیک تر شود نشانه بدی است و باید منتظر اتفاقات بدی باشید.

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب پرواز کردن کلاغ مرگ است

تعبیر خواب چرخیدن کلاغ دور خانه

اگر در خواب ببینم کلاغی دور خانه ام چرخ می زند :

 • تعبیر خواب چرخیدن کلاغ دور خانه نشانه بدی برای آن خانواده است و مرگ یکی از اعضای آن خانواده را پیش بینی می کند.

تعبیر خواب دزدیدن چیزی توسط کلاغ

اگر در خواب دیدید که کلاغ از کسی چیزی دزدید تعبیرش این است که به زودی یک اتفاق بد برای آن شخص خواهد افتاد.


تعبیر خواب کلاغ و درخت

دیدن کلاغ های زیاد روی درخت در خواب تعبیرش این است که به زودی یک جمع خانوادگی تشکیل می دهید و در مورد مسائل مختلف بحث و تصمیم گیری خواهید کرد.


تعبیر خواب گوشت خوردن کلاغ

اگر در خواب دیدید که گوشت کلاغ می خورید تعبیرش این است که ممکن است وضعیت مالی شما در آینده بهتر شود. شاید به طور غیر منتظره ای ثروتمند شدید و بالاخره پاداش تلاش ها و سختی های خود را می گیرید.


تعبیر خواب لانه کلاغ

تعبیرهای لانه کلاغ در خواب:

 • تعبیر لانه کلاغ این است که به کسی که مستحق است کمک می کنید. شاید مجبور باشید دینی که قبلا به او داشته اید را به او بپردازید. اما مراقب باشید که نیت او از این درخواست چیست.
 • تعبیر خواب لانه کلاغ عدم صداقت در روابط دوستانه را نشان می دهد.

تعبیر خواب گرفتن کلاغ

اگر در خواب تلاش کردید که کلاغ ها را بگیرید تعبیرش این است که قصد دارید خانواده خود را قوی و نیرومند کنید.

ابراهیم کرمانی گوید :

 • اگر بیند که کلاغی شکار کرد ، دلیل که به حیله مال مردم بستاند .

تعبیر خواب حمله کردن کلاغ

اگر در خواب دیدید که کلاغ به شما حمله کرد تعبیرش این است از یک دوست ضربه سختی خواهید خورد. ممکن است این دوست قصد جان شما را داشته باشد. پس مراقب باشید.


تعبیر خواب کلاغ زخمی

تعبیر خواب کلاغ زخمی مشکلات خانوادگی و مشکلات در برقراری ارتباط با دوستان شماست. احتمالا بر سر موضوعی بحث و جدل خواهید کرد.


تعبیر خواب کشتن کلاغ

تعبیر خواب کشتن کلاغ ، پیروزی بر دشمن و رقبایتان را میرساند


تهیه و ترجمه در مجله دلگرم

تعبیرهای دیگر :

دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد و نشانه چیست ؟

تعبیر خواب عقاب : دیدن عقاب در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب مرغ : ۲۱ نشانه دیدن مرغ در خواب

تعبیر خواب حیوانات : 25 نشانه و تعبیر دیدن حیوانات عجیب در خواب

18 نشانه و تعبیر باغ وحش در خواباین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.1 از 5 (128 رای)  

۲۶ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

م.ت | ۱ ماه پیش
سلام من چند روز پیش خواب دیدم یک پرنده بزرگ اندازه کلاغ بود ولی در اول کلاغ نبود اومد و چیزی رو به منقارش گرفت جسمی که من تشخیص نمیدونستم بدم چیه بعد به جای اینکه پرواز کنه روی زمین راه میرفت اون جسم رو برو و بعد نزدیک یه درخت شد و از اون بالا رفت همین که داشت بالا میرفت و من هم تماشا میکردم اون جسم رو ول کرد تا از درخت سقوط کنه وقتی افتاد پایین دیدم شوهر خواهرم هستش و همون لحظه یه کلاغ اومد و اون رو باز به منقار گرفت و به زمین میکشید تا اینکه به در خونه ما رسید و منهم از بالاپشت بام نگاه میکردم کلاغ اون رو دم در ما ول کرد و رفت من رفتم سمت در اما وقتی در رو باز کردم دیدم بلند شده و داره میره سمت در همسایمونه خواهر دیگه ام تو خونه همسایه بود باهم به من میگفتن باهاشون فرار کنم انگار شخصی در تعقیبشان باشه میترسیدن و من هم می ترسیدم تعبیرش چیه من این خواب رو بعد از اذان صبح دیدم .
1
2
پاسخ ها:
آرتمیس | ۱ ماه پیش
به همسر و خواهرتون بگید احتیاط کنن و دست از پا خطا نکنید
0
1
نجمه | ۲ سال پیش
من خواب دیدم کلاغ هابالای سرم پروازمیکنن ومن بهشون نان میدم معنیش چیه؟؟!!
7
17
الب | ۲ سال پیش
من خواب دیدم خونه مادربزرگم بودم که فوت کرده, البته الان برای دایی هست اون خونه ، اونجا به کلاغ گرسنه بود رفت سر وسایل من و خوراکی ها ما را خورد من احساس کردم تشنه شده به او آب دادم و اون ولع زیاد آب را خورد در ضمن از گرسنگی بسیار کوچک و لاغر شده بود لطفا تعبیرش را بگویید
10
23
ریحانه | ۲ سال پیش
سلام من خواب دیدم یه عقاب درحال شکار یه کلاغه
تعبیرش چیه
2
11
نیل | ۲ سال پیش
خواب دیدم کلاغی وارد خونمون میشه و من مدام به بیرون میرونمش و وقتی بیرون میره به شکل یه چیزی بین پرنده کوچک و فرفره تبدیل میشد
تعبیرش چیه؟
9
23
فاطمه | ۲ سال پیش
من نوجوان هستم و خواب دیدم چند کلاغ را از لای دیوار دارم آزاد میکنم. تعبیرش چیه؟
5
10
پاسخ ها:
محمد مهدی | ۲ سال پیش
سلام و درود من خواب دیدم در حال پرورش دو سه تا جوجه کلاغ نسبتا بالغ بودم که همین طور که ازشون نگه داری می کردم کلاغ ها بیشتر می شدن
8
14
شهناز | ۳ سال پیش
خواب دیدم کلاغی لباس برادر شوهرم ولباس همسر او را دزدیده من هر چقدر میگردم نمتونم پیداش کنم این خواب بعد طلوع خورشیدبود تعبیرش چیه
2
13
پاسخ ها:
نیما | ۲ سال پیش
فرد فاسق و بدجنسی بین برادرشوهر شما و همسرش را به هم میزند و باعث جدایی و طلاق بین آن دو خواهد شد.
به آن دو گوشزد کنید مراقب باشند مورد سوء استفاده قرار نگیرند و زندگیشان در خر جدی قرار دارد
با احترام: نیما
0
5
عرشیا | ۳ سال پیش
سلام من تو خواب یه گروه از کلاغ هارو دیدم که داشتن گروهی پرواز میکردن که یهو نشستن زمین منو پدر بزرگم ترسوندیمشون بعد پرواز کردن سه تا شون وارد خونه شدن تعبیر این خواب چیه
7
9
parisa | ۳ سال پیش
خواهش ميكنم جواب بدين من خاب عجيبي ديدم صداي كلاغ هايي رو شنيدم ك مثل بلبل اواز ميخوندن و تازه داشت خورشيد طلوع ميكرد بعد روي بوم يه كلا ك باهراس اومده و ميخاد خبري رو بده بود و هي به من نگاه ميكردو با عجله ب اطرافش بعد محل ندادم خابيدم و احساس ميكردم داره نوك ميزنه منو خابش خيلي واقعي بود احساس ميكنم واقعا اون اتفاق برام افتاده و اينم بگم ك ديشبش داشتم تمرينات برون فكني ميكردم
2
9
parisa | ۳ سال پیش
من موقع طلوع افتاب بود خاب ديدم ك انگار از خاب بيدار شدم و بسيار پرانرژي بودم اونم باصداي دسته كلاغي ك صداي بلبل درمياوردن چشمامو باز كردم تو خابم ديدم بالاي ديوار پشت بوممون يه كلاغ با عجله اي ك داشت هي منو نگا ميكرد هي اطرافشو انگار كه ميخاد چيزي بگه بعد پتو كشيدم رو سرم احساس ميكردم نشسته روم و داره نوكم ميزنه انگار ك كار مهمي داره خاهش ميكنم جوابشو بدين خيلي نزديك ب واقعيت بود اين خاب خيلي تو ذهنمه چنوقت
0
5
حسن | ۴ سال پیش
سلام بنده با توجه بامشکلات خانوادگی ک با همسرم دارم واز قبل هم سابقه داشته و الان حدود ۹ماه هست ک همسرم همراه فرزندم ترک منزل کردن و ب خانه پدریشان رفتن و تاکنون با واسطه بزرگان وریش سفیدان ب منزل مشترک بر نگشتن و ناگفته نماند ک یک ماه پیش بنده مقدر پول زیادی ب دستم رسیده حالا میخوام رهنمائیم کنید ک در مورخه 28یازده98خوابی دیدم ک در جایی هستم و یک گروه زیادی کلاغ جمع هستن ومن در میان آنها تا امدم فرا کنم بهم یک کلاغ حمله ور شد ک از ترس از خواب بیدار شدم راهنماییم کنید ممنون میشم با تشکر.
6
18
.. | ۴ سال پیش
خواب ببینی یه کلاغ خیلی بزرگ یک نیم متری جلچت وایستاده بعد هرکاری میکنی نمیره. فرار میکنی دنبالت میاد.

بعد میری یجا دیگه یه کلاغ دیگع شکل ادمی زاد گرفته جای نونوایی اونو داشتی میزدی. بعد یه ماشینی میاد با اون میرع
8
4
مریم | ۴ سال پیش
سلام من خیلی خواب میبینیم و همیشه درست دراومده بخاطر همین خیلی میترسم اولش چیزای دیگ تو خواب بود اما بعدغروب بود یهو پنج شیشش تا کلاغ خونی از اسمون روی سرم اوار شدن چن تاش مرده بودن ولی یکیی دوتاشون زخمی هی میخواستم پروازکنن ولی نمیتونستن یکی باهمون باال های زخمی چسبید ش ب من ترسیده بودم و میخواستم فرار کنم گریه هم میکردم که یهوازخواب بیدارشدم تروخدا جواب بدین خیلی میترسم
1
4
پارسا | ۴ سال پیش
صبح خوا دیدم چند تا کلاغ ت خونمون بودن و من داشتم بیرونشان میکردم تعبیرش چیع
7
28
تینا | ۴ سال پیش
تشکر جالب بود، خدا به خیر کنه ..
4
8
پاسخ ها:
هستی کروز | ۲ سال پیش
سلام ببخشید میشه خواب منو تعبیر کنین خواب دیدم یه کلاغ آوند نزدیکای خونمون قار قار میکرد ولی روش طرف من نبود
4
9
مهدی | ۴ سال پیش
سلام من خواب دیدم تو کوچمون چند تا کلاغ دعوا میکردن و هم دیگه رو میکشتند و میخوردن
2
3
سحر | ۴ سال پیش
من خواب دیدم کلاغی بهم حمله کرد چیزی ازم بدزده ولی باهاش مبارزه کردم.ونزاشتم وکلاغها سه تابودن که بعدشم رفتن دیگه ندیدمشوم
4
3
علی | ۴ سال پیش
من خاب دیدم از پشت بوم همساییه بغلیمون پرواز کردن ی دفه یکیش نوکش قرمز رنگ شد و شبیه عقاب بعد ب من نگا میکرد
2
3
ندا رهایی | ۴ سال پیش
سلام من صبحگاه خواب دیدم ،دارم موهام رو شونه میزنم و روی سر م بهم ریخته س ،میخواستم موهام رو صاف کنم دیدم یه کلاغ متوسط از این خاکستری سیاها پاهاش رو سرم گیر کرده انگار خیلی وقت بوده که روی سرم بوده ومن متوجه نشدم حالا که دیدمش میخوام از سرم بازش کنم ،یا رهاش کنم حس میکردم پاهاش میشکنه برای همین صبر کردم مادرم بیاد کمکم کنه البته. من متأهل هستم ویک پسر دارم.
4
14
narges | ۴ سال پیش
سلام.من خواب ندیدم ولی تقریبا به هفته به کلاغ میاد پشت پنجره صبحها هی به شیشه نوک میزنه من میرم تو اتاق منو میبینه پرواز میکنه میره.ایا بده اومدن کلاغ به خونه
6
8
پاسخ کارشناس:
کلاغ ها پرنده های باهوشی هستند ، و با سایر پرندگان از نظر هوش توانایی های بالایی دارند. اون کلاغ شاید از شما غذا میخواد یا اونجا چیزی برای بازی کردن پیدا کرده !
پاسخ ها:
فاطمه | ۷ ماه پیش
سلام من خواب دیدم یک کلاغ کوچک وآرام وارد اتاق خواب شد
2
10
kiyarash | ۵ سال پیش
سلام. خواب من اولش با کلاغ شروع نمیشه ولی فکر کردم اگه بگم بهتره. من خواب دیدم داشتم از ترکیه به ایران سفر میکردم که توی راه یکی از دوستامو دیدم و همینطور که داشتیم راه میرفتیم چیزی نظرمون رو جلب کرد وقتی رفتیم سمتش بالای درخت یک کلاغ سیاه با یک چشم کور و یک چشم بینا با رنگ سیاه کامل ولی فقط مردمک چشمش سفید بود انگار داشت مارو یواشکی دید میزد بعد مافهمیدیم و باهاش چشم تو چشم شدیم ولی معلوم نبود به کدوممون نگاه میکنه بعد یهو دیدم دوستم یه جسم پرنده مانند گرفت و تا اومد فرار کنه دم دوستمو کند و خورد و بعدش همینطور داشت دوستمو میخورد که یهو از خواب پریدم
7
11

hits