تعبیر خواب لباس : دیدن لباس در خواب نشانه چیست ؟

۴۵,۳۴۴
۴۳
۱
دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۰۴

دیدن خواب لباس چه تعبیری دارد و نشانه چیست ؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب لباس ( لباس سیاه ، لباس رنگی ، لباس سفید ، لباس عروس ، لباس کهنه و کثیف ، لباس نو و تمیز ، لباس خواب و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف پیام ها و نشانه های متفاوتی دارد. ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف آنها می پردازیم

divider

خواب لباس

حضرت دانیال می گوید :

 • خواب لباس نشانه کسب و کار مرد است . دیدن لباس خوب در خواب نشانه آنست که کسب و کار او خوب میشود
 • خواب لباسی که از پوست چهارپایان است ، نشانه خیر و منفعت است

آنلی بیتون می‌گوید :

 • اگر خواب ببینید لباسهای فراوانی دارید ، نشانه آن است که برای گذراندن زندگی محتاج خواهید شد . اگر فرد جوانی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که در آینده با امیدها و ناامیدیهای فراوان مواجه خواهد شد .

خواب لباس سفید

حضرت دانیال می گوید :

 • خواب لباس سفید شسته ، ساختگی کار مردم است ( به دست آوردن خیر و منفعت از طریق مردم )

جابر مغربی گوید :

 • خواب لباس سفید نشانه آنست که بیننده خواب هم دنیا و هم آخرت را به خوبی خواهد داشت .

خواب لباس سیاه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • خواب لباس سیاه نشانه شوکت و اعتبار است .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

 • دیدن لباس سیاه در خواب نشانه غم واندوه است

جابر مغربی گوید :

 • لباس سیاه در خواب برای کسی را که پیوسته سیاه پوشد خوب است ، اما آن که همیشه سفید میپپوشد ، جامه سیاه نیکو نیست

خواب لباس کثیف و کهنه

حضرت دانیال گوید :

 • خواب لباس کهنه و کثیف از هر جنسی که باشد نشانه اندوه و غم است

جابر مغربی گوید:

 • خواب لباس کثیف و کهنه و پاره نشانه هم فساد دین و هم فساد دنیا است
 • اگر کسی در خواب لباس کثیف و کهنه ببیند نشانه آنست که فقیر خواهد شد

آنلی بیتون می‌گوید :

 • دیدن لباس کثیف و کهنه در خواب ، نشانة آن است که دیگران برای آسیب رساندن به شما نیرنگ می زنند ، باید مراقب تماسهای خود با بیگانگان باشید .
 • اگر زنی در خواب لباسهایش را کثیف و کهنه ببیند ، علامت آن است که اگر در تماسهای خود با دیگران مراقب نباشد دامنش لکه دار خواهد شد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • خواب دیدن اینکه لباس چرک و کثیف به تن دارید نشانه آنست که گرفتار غم و اندوه می شوید .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

 • دیدن لباس کهنه در خواب نشانه اندوه و غم است .

خواب لباس نو و تمیز

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
خواب لباس نو و تمیز تعبیرش بر چهار وجه است .

 • زن
 • پادشاه
 • مال
 • خیر و منفعت

ابراهیم کرمانی گوید :

 • دیدن خواب لباس نو و تمیز در خواب بسیار نیکوست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • اگر در خواب دیدید لباسی به تن دارید که ظاهرش تمیز استاما باطن و زیر آن چرک و کثیف و پاره و مندرس است مردی هستید که مردم جامعه شما را شریف و محترم می دانند در حالی که خودتان می دانید مستحق این احترام و شرافت نیستید
 • برعکس این هم درست است یعنی اگر ظاهر لباس شما کثیف و مندرس بود اما زیر جامه ای پاک و پاکیزه و نو و اطو شده پوشیده اید مردی هستید که جامعه با چشم بد به شما می نگرد و کارهائی کرده اید که در حق شما بد قضاوت می کنند ولی در باطن انسانی پاک و شریف هستید که قدرتان شناخته نشده .

آنلی بیتون می‌گوید :

 • خواب لباس نو و تمیز ، نشانه سعادت است

خواب لباس رنگی

حضرت دانیال گوید :

 • خواب لباس زرد درخواب ، بیماری است
 • لباس سرخ در خواب ، خرمی است و توفیق و طاعت
 • خواب لباس سبز به دلیل این که جامه سبز مربوط به بهشتیان است ، آن نیز خوب است .

جابر مغربی گوید :

 • خواب لباس رنگی ، اگر زن است ، یا سپاهی است ، خوب است
 • خواب لباس قرمز هم برای مردان و هم برای زنان خوب است
 • خواب لباس زرد برای مردان نشانه بیماری است و به قول بعضی از معبران : اگر زنی بیند لباس زرد پوشیده است ، نشانه شوهر است و اگر شوهر دارد همسرش بیمار شود .

اسماعیل بن اشعث گوید :

 • اگر کسی در خواب بیند لباسی داشت که جلوی آن یک رنگ و پشتش رنگ دیگری ، نشانه آنست که با اهل دین و دنیا به ذلت زندگی میکند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • خواب لباس سرخ را معبران برای زنان خوب دانسته اند ولی برخی نوشته اند که برای مردان خوب نیست .

خواب لباس عروس

آنلی بیتون می‌گوید :

 • خواب لباس عروسی ، علامت آن است که با دوستانی صمیمی آشنا خواهید شد و در کارهایی شادی بخش شرکت خواهید کرد .
 • خواب لباس عروس کثیف و چروک در خواب ، علامت آن است که رابطه شما با فردی شایسته قطع خواهد شد

لباس خواب

محمدبن سیرین گوید :

 • تعبیر خواب لباس خواب ، زن است .
 • اگر در خواب ببیند لباس خواب سفید و پاکیزه است ، نشانه دیندار بودن همسرش است
 • اگر در خواب ببیند لباس خواب سیاه بود ، نشانه آنست که از عیالش اندوه و رنج به او میرسد و ب
 • لباس خواب کثیف در خواب نشانه آنست که همسرش چرکین و پلید و ناسازگار است .
 • اگر در خواب ببیند لباس خوابش سوخت ، نشانه آنست که عیالش میمیرد

  divider


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(43 امتیاز , میانگین: 3.3 از 5)  

۱ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
 
ir
حس | ۱ ماه پیش
سللام من خواب دیدم یکی که میشناسم بدون اجازه لباسم رو پوشیده این چه معنی دارد
۱
۰
 
hits

آخرین مطالب دلگرم