تعبیر خواب نان : دیدن نان در خواب نشانه چیست ؟

۲,۸۲۷
۰
۰
دوشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ۱۲:۱۲

تعبیر خواب نان نشانه چیست و چه پیامی برای ما دارد ؟

مجله دلگرم: خواب نان ( نان خوردن ، نان تازه ، نان خشک ، نان سفید ، نان خریدن ، نان دادن به کسی و ...) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

divider

دیدن نان در خواب ( نان تازه ، نان گرم ، نان خوردن و ... )

نان در خواب نیاز های اساسی زندگی است. به گفته برخی معبران تعبیر نان خوشبختی و خوشحالی است. البته تعبیر نان به کیفیت آن نیز بستگی دارد. هر چه نان تازه تر و شیرین تر باشد تعبیرش بهتر خواهد بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن نان در خواب چهاروجه است .
عیش خوش
مال حلال
فرمانروایی
خیر و برکت

کارل یونگ پروفسور سوئیسی میگوید :

دیدن نان در خواب بیانگر نیاز های اولیه ی زندگی است. نان ممکن است ویژگی های مثبتی را بیان کند و جیز های بزرگی که در این سفر زندگی(در طی طول عمرتان)، آموخته اید.
تعبیر دیگر خواب نان این است که نیاز دارید که بر یک موقعیت چیره شوید یا بالا بروید(در راس امور قرار گیرید)

حضرت دانیال گوید :
گر کسی در خواب ببیند که دو یا سه قرص نان پیدا کرده ، نشانه رهایی از غم و اندوه است
اگر کسی در خواب ببیند که نمیتواند نان بخورد ، نشانه آنست که اجلش نزدیک است
اگر کسی در خواب تعداد زیادی نان داشت ولی از آن نخورد ، نشانه آنست که غم و اندوه به او میرسد

ابراهیم کرمانی گوید :
دیدن نان گرم در خواب نشانه فراوانی و نعمت زیاد است
تعبیر خواب خوردن نان سبوس نشانه بروز قحطی است .

محمدبن سیرین گوید :
دیدن نان‌ تمیز و خوب در خواب ، نشانه خرمی است .

جابرمغربی گوید :
اگر سلطان ( شخص بزرگی ) در خواب بیند یک نان داشت ، نشانه آنست که ملک و مالش زیاد شود ( گویند دیدن هیچ چیز درخواب بهتر از نان نباشد)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
دیدن نان در خواب خوب است و تعبیر آن نعمت و برکت است.
دیدن و یا خوردن نان تازه در خواب نشانه زیاد شدن رزق و روزی است
دیدن خواب نان گرم و تازه عیش و خوشی و لذت است .
اگر خواب دیدید کسی نان به شما داد نشانه آنست که نعمت می رساند و خدمت می کند اما نوع و کیفیت نان چگونگی خدمت و محبت او را تعیین می نماید . ( اگر نان تازه است خوب است )
اگر خواب دیدی که نانی را که دوست دارید از جلوی شما بر دارند یا از دستتان قاپ بزنند و بگیرند نشانه آنست که حق شما را سلب می نمایند .

لوک اویتنهاو می گوید :
دیدن خواب نان نشانه موفقیت در امور است
تعبیر خواب خوردن نان نشانه دعوت شدن به سفره و یا مهمانی
تعبیر خواب خوردن نان سیاه نشانه بدبختی
تعبیر خواب خوردن نان گرم نشانه بیماری
تعبیر خواب خوردن نان تازه نشانه آنست که دوران بد به پایان خواهد رسید
تعبیر خواب حمل کردن نان نشانه ضرر و زیان است
خواب نان شیرینی ادویه ای نشانه سرخوشی سبکسرانه است

آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن قرص نان در خواب ، علامت صرفه جویی و قناعت است .
دیدن تکه ای کیک در خواب ، نشانة آن است که کامیابی و ثروت مطیع و رام چنگ شما خواهد بود .
دیدن خرده های نان در خواب ، علامت آن است که دچار اختلافات و دعواهایی بیهوده خواهید شد .
اگر خواب ببینید تکه های نان ناگهان زیاد می شود ، نشانه آن است که به موفقیت بزرگی دست خواهید یافت .
اگر در خواب قرص نان ببینید ، نشانه‌ی آن است که در انجام کاری دقت زیادی انجام می‌دهید .
اگر در خواب خرده‌های نان ببینید ، به این معنا است که دچار دردسر می‌شوید .
اگر خواب ببینید که نان گندم می‌خورید ، نشانه آن است که از زندگی خود راضی هستید .


دیدن خواب نان سفید

یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن خواب نان سفید نشانه روزی حلال باشد

لوک اویتنهاو می گوید :
تعبیر خواب خوردن نان سفیدنشانه آنست که شما دوستان خوبی خواهید داشت

یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن خواب نان سفید نشانه روزی حلال است

لیلا برایت می‌گوید :
دیدن نان سفید در خواب ، نشان دهنده‌ کسب ثروت است .
اگر خواب ببینید که نان شیرینی می‌خورید ، نشان‌دهنده‌ی آن است که روزهای خوبی خواهید داشت


تعبیر خواب نانوایی

جابرمغربی گوید :
تعبیر خواب نان پختن ب ( نانوایی )،نشانه کم شدن معیشت است .

لوک اویتنهاو می گوید :
تعبیر خواب نانوایی و نان پختن نشانه موفقیت است


تعبیر خواب خریدن نان

محمدبن سیرین گوید :
اگر کسی در خواب دید که نان خرید و به خانه برد ، نشانه روزی حلال است و زیاد شدن مال است

لوک اویتنهاو می گوید :
تعبیر خواب خریدن نان نشانه بهره بردن از چیزی یا موقعیتی است

مؤلف گوید :
خواب خریدن نان از نانوائی بسته به میزان آن نشانه روزی حلال و می باشد ( در صورتی که گرم و تازه باشد )


تعبیر خواب نان دادن به کسی ( بخشیدن نان )

محمدبن سیرین گوید :
تعبیر خواب نان دادن به کسی نشانه کمک کردن به اوست .


دیدن خواب نان خشک

محمدبن سیرین گوید :
دیدن خواب نان خشک نشانه غم و ناخوشی است .

ابراهیم کرمانی گوید :
دیدن نان خشک در خواب نشانه غم و اندوه است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
اگر در خواب ببینید نان خشک می خورید گرفتار تنگی معاش می شوید .

لوک اویتنهاو می گوید :
تعبیر خوردن نان خشک نشانه آنست که شما دشمنانی دارید


دیدن خواب نان گندم و یا نان جو و ...

جابرمغربی گوید :
دیدن خواب نان جو ، نشانه پرهیزکاری و دوری از گناه است
دیدن خواب نان برنج ، نشانه گره و مشکل در کارهاست
تعبیر خواب نان عدس و باقلا و نخود ، نشانه غم و تنگ دستی است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
دیدن نان گندم در خواب خوب است به شرطی که تازه باشد
دیدن خواب نان جو نشانه دهنده تنگ نظری و بی رغبتی دهنده نان است .

ترجمه : معصومه راهی

divider


تعبیر خواب نان : دیدن نان در خواب نشانه چیست ؟
امتیاز : 1 تعداد رای : 1
0
0

پاسخ به سوالات پزشکی ، مامایی و جنسی شما (توسط پزشک و ماما مجله دلگرم)


دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter