دلگرم
امروز: دوشنبه, ۰۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ برابر با ۱۳ شوّال ۱۴۴۵ قمری و ۲۲ آوریل ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر خواب بادام : 49 تفسیر و تعبیر دیدن بادام در خواب
237
زمان مطالعه: 9 دقیقه
خواب بادام دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن بادام در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب بادام دیدن چه تعبیری دارد ؟

دیدن بادام در خواب ( بادام شیرین ، بادام تلخ ، خوردن و یا خریدن بادام ، درخت بادام ) تعبیرها وبرداشت های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات َآن میپردازیم .

divider

تعبیر خواب بادام

1- بادام در خواب نمادی از لذت است. به زودی اتفاق خوبی برایتان می افتد و شما احساس خوشبختی خواهید کرد.
2- اگر شما زیاد خواب بادام می بینید، یعنی فرد قانعی هستید و مدام شکایت نمی کنید. به همین دلیل دیگران انرژی مثبت شما را دوست دارند و از وجود شما لذت خواهند برد.


تعبیر خواب بادام ابن سیرین

محمدبن سیرین گوید :
3- تعبیر خواب بادام نعمت و روزی است که با جنگ و خصومت به چنگ می آید .
4- اگر کسی در خواب ببیند که مقداری بادام به دست آورده ، نشانه آنست که به اندازه آن ، به او نعمت و روزی میرسد اما به دشواری .
5- معبران می گویند تعبیر بادام در خواب نشانه علم و شفا از بیماری است

جابر مغربی گوید :
6- دیدن بادام در خواب نعمت و مال است

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
7- خواب بادام نشانه آنست که مال پنهانی حاصل گردد
8- خواب بادام نشانه آنست که (شخص بیمار ) از بیماری شفا یابد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
9- اگر در خواب ببینید که مقداری بادام پیش روی خود ریخته اید نشانه آنست که اندوخته ای به شما می رسد اما به دشواری یعنی آن چنان که باید بادام را بشکنید و مغزش را جدا کنید ، به دست آوردن پول هم زحمت و تلاش دارد.
10- همه معبران بادام را در خواب مال دانسته اند و نعمت و روزی، اما فرق است که بادام را در خواب چطور ببینیم .

آنلی بیتون می‌گوید :
11- دیدن بادام در خواب ، نشانه آن است که پس از مدتی کوتاه ثروتمند خواهید شد .
12- اگر بادامهایی نارس در خواب ببینید ، دلالت بر آن دارد که پیش از تغییر موقعیت و وضعیت شما در زندگی ، بسیار نومید خواهید شد .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید :
13- دیدن یا خوردن بادام در خواب بیانگر موفقیت و غنی بودن است

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
14- تعبیر خواب بادام پیام آور غم است ، ولی برای مدتی کوتاه


دیدن خواب بادام با پوست

ابراهیم کرمانی گوید :
15- اگر کسی در خواب ببیند که بادام با پوست داشت یا کسی به او داد ، نشانه آنست که از مردمی بخیل چیزی را به سختی به دست آورد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
16- دسته ای دیگر از معبران نوشته اند اگر بادام با پوست در خواب دیدید نشان آن است که از مردی بخیل و نظر تنگ و دنیا دار مالی به شما می رسد . همین ها نوشته اند اگر بادام با پوست در خواب داشتید مالی است که به شما می رسد و امکان به دست آوردن آن هست اما بستگی به همت و کوشش خودتان دارد

جابرمغربی گوید :
17- دیدن خواب بادام با پوست ، نشانه آنست که مالی را با رنج و سختی بدست آورد


تعبیر خواب مغز بادام

خانم آتیانوس معبر یونانی می گوید :
18- دیدن خواب مغز بادام ، نشانه پول یا بهره و سودی است که از جانب فرزندتان به شما می رسد و اگر فرزندی در آن شرایط ندارید برادر یا خواهرتان برای شما مفید واقع می شوند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
19- دیدن مغز بادام تازه در خواب مالی است که زود و آسان به دست می آید ولی به ماندگاری آن، نمی توانید چندان اعتماد داشته باشید .

جابرمغربی گوید :
20- اگر کسی در خواب بادام بدون پوست ( مغز بادام ) ببیند ، نشانه آنست که مالی را به آسانی به دست آورد .


تعبیر خواب خوردن بادام

21- خوردن بادام نشانه خبرهای خوب و خوشحال کننده است. احتمالا به دلایلی از بیمار شدن خود می ترسید اما جواب آزمایشاتتان مثبت خواهد بود و نشان می دهد مشکلی ندارید. سعی کنید مراقب تغذیه خود باشید.

لوک اویتنهاو می گوید :
22- بادام خوردن در خواب نشانه آنست که حرص و طمع برای شما مشکل ساز میشود

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
23- اگر بیماری که در حال معالجه است در خواب ببیند بادام می خورد نشانه شفا و صحت و نجات از رنج بیماری است و می تواند امیدوار باشد که به زودی بیماری او درمان خواهد شد و سلامت خویش را باز خواهد یافت .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
24- خواب خوردن بادام نشانه آنست که عمر شما طولانی است .


تعبیر خواب خوردن بادام امام صادق (ع)

امام صادق علیه السلام میفرماید :
25- تعبیر خواب خوردن بادام شفا است مشروط بر این که بیمار باشید


تعبیر خواب بادام پوست کنده

26- دیدن بادام پوست کنده در خواب نشانه نگرانی شما از محل کارتان است. اخیرا در محل کار، اتفاقاتی افتاده که شما را نگران کرده است. در شرایطی هستید که باید تصمیم بگیرید و این تصمیم بسیار مهم و اساسی است. به همین دلیل تحت فشار هستید.
27- تعبیر خواب پوست کندن بادام نشانه آشکار کردن رازی مهم است. شما به زودی از اسراری باخبر می شوید که برایتان بسیار جذاب خواهد بود.
28- اگر در خواب دیدید که دیگران بادام پوست میکندند تعبیرش این است که فردی که در نزدیکی شماست، میخواهد چیزی به شما بگوید که با شنیدنش به دردسر می افتید. مراقب کسانی که به آنها اعتماد کرده اید باشید و در مورد برنامه های آینده با دیگران صحبت نکنید.


تعبیر خواب بادام تلخ

لوک اویتنهاو می گوید :
29- دیدن بادام تلخ در خواب نشانه ضعف و ناتوانی است

لیلا برایت می‌گوید :
30- خوردن بادام تلخ در خواب ، بیانگر آن است که در مقابل وسوسه‌های اطرافیان مقاومت می‌کنید .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
31- تعبیر خواب بادام تلخ این است که وسوسه های فعلی شما کاهش مییابند .


دیدن بادام شیرین در خواب

لوک اویتنهاو می گوید :
32- دیدن بادام شیرین در خواب نشانه آنست که شخصی از شما تعریف خواهد کرد

لیلا برایت می‌گوید :
33- اگر کسی در خواب ببیند که مشغول خوردن بادام‌های شیرین است ، به این معنا است که به خاطر انجام یک کار بخصوص ، مورد تشویق دیگران قرار می‌گیرد .


تعبیر خواب خریدن بادام

34- اگر در خواب دیدید که بادام می خرید، تعبیرش این است که به سود مالی خوبی خواهید رسید. این امکان وجود دارد که پاداش خوبی در انتظارتان باشد یا در قرعه کشی برنده شوید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
35- چنان چه در خواب دیدید که از فروشنده دوره گرد بادام خریدید یا کسی یک پاکت مغز بادام تازه به شما هدیه کرد قدر مسلم به زودی پولی به شما می رسد که بی دغدغه و راحت صاحب آن خواهید شد اما همان طور که مغز بادام درون پاکت را از محل خرید تا رسیدن به خانه دانه دانه به دهان می اندازید و می جوید و می خورید آن پول نیز زود تمام میشود

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
36- تعبیر خواب خریدن بادام این است که برمخالفتان پیروز می شوید .


تعبیر خواب هدیه گرفتن بادام

37- اگر خواب دیدید که بادام هدیه گرفتید تعبیرش این است که به زودی شانس و عشق در خانه شما را خواهد زد. شخصی که دوست دارید تصمیم میگیرد که با شما ازدواج کنید و این رابطه را جدی کند.


تعبیر خواب فروختن بادام

38- فروختن بادام درخواب به این معنی است که شما به کسی بدهکارید یا مالیاتی پرداخت نکرده اید. این کار ممکن است شما را دچار مشکل کند و به دردسر بیوفتید.


تعبیر درخت بادام در خواب

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
39- دیدن درخت بادام در خواب نشانه ثروت است
40- تعبیر خواب درخت بادام پر از گل ، نشانه آسایش و خوشبختی است
41- تعبیر خواب یک درخت بادام با بادامهای سبز نرسیده ، گرفتاری و ناامیدی است
42- خواب یک درخت بادام پر از بادامهای رسیده نشانه خوشبختی است

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید :
43- دیدن درخت بادام در خواب بیانگر شادی است. شما ازدواج شاد و موفقی را در آینده ای نزدیک دارید.
44- تعبیر دیگر درخت بادام این است که این امر، سمبلی از انعطاف پذیری شماست، که به راحتی می توانید بعد از شرایط سخت، دوباره به حالت اولیه برگردید.


تعبیر خواب شکوفه درخت بادام

45- دیدن شکوفه بادام در خواب، نمادی از موفقیت کوتاه مدت است. شما روی پروژه ای کار میکنید که تجربیات غیر منتظره ای برای شما به ارمغان خواهد آورد. اگر چه همه چیز شگفت انگیز به نظر می رسد، اما اگر بیش از حد تنبلی کنید، هیچگاه نمی توانید در شغل خود پیشرفت کنید و با مشکلاتی روبرو می شوید.

تعبیر خواب کاشتن بادام

46- کاشتن بادام در خواب نمادی از یک دوره صلح آمیز است که در طی آن احساس خوبی خواهید داشت. تلاش و کوششی که برای سرمایه گذاری در کار انجام داده اید، سرانجام نتیجه خواهد داد و راضی خواهید بود.
47- اگر در خواب دیدید که شخص دیگری بادام کاشته، تعبیرش بسیار خوب است. این خواب نشانه سلامتی کامل و بهبود بیماری است.


تعبیر خواب چیدن بادام از درخت

48- برداشت کردن بادام در خواب نماد ترس از شکست است. به تازگی همه چیز طبق برنامه پیش می رود و این موضوع اعتماد به نفس شما را تحت تاثیر قرار می دهد. شما میترسید همه چیز به این صورت خوب پیش نرود.


تعبیر خواب بادام زمینی

49- بادام زمینی در خواب نشانه سردرگمی است. زندگی شما کاملا به هم ریخته است و شما شجاعت کافی برای شروع چیزهای جدید را ندارید زیرا از شکست می ترسید. برای غلبه بر این شرایط سعی کنید با کسی که به او اعتماد دارید صحبت کنید. اگر حس میکنید که نمی توانید از پس کارهایتان بر بیایید حتما به یک متخصص روانشناس مراجعه کنید.

ترجمه : معصومه راهی

تعبیر خواب بادام

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر خواب گردو : ۲۷ نشانه و تفسیر دیدن گردو در خواب

تعبیر خواب آجیل : دیدن آجیل در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب ذرت : ۲۴ نشانه و تفسیر دیدن ذرت در خواباین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.3 از 5 (237 رای)  

۱ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

Reyhon | ۲ سال پیش
سلام ممنونم بابت مطالبی که گذاشتین . یه سوال داشتم لطف میکنین اگر جواب بدین. من خواب دیدم در باغمون بادام جمع میکنم ولی بادام خشک ، بادام تازه نبود و احساس میکردم به درد نمیخوره چون نمیشد فهمید مغز بادام قابل استفاده هست یا نه .
بقیه درخت ها سر سبز بودن ولی درخت بادام رو یادم نیست چجوری بودن.
حالا تعبیر همچین خوابی چی هست؟؟؟؟
3
17

hits