دلگرم
امروز: دوشنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۱۶ ذو القعدة ۱۴۴۱ قمری و ۰۶ ژوئیه ۲۰۲۰ میلادی
تعبیر خواب ماهی : دیدن ماهی در خواب نشانه چیست ؟
180
208,994
زمان مطالعه: 6 دقیقه
تعبیر خواب ماهی ( خواب ماهی تازه ، خواب ماهی قرمز ، سفید و ... ) از دیدگاه معبران مختلف تعبیرهای گوناگونی دارد . ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم

دیدن ماهی در خواب نشانه چیست ؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب ماهی ( خواب ماهی تازه ، خواب ماهی قرمز ، ماهی سفید و ... ) از دیدگاه معبران مختلف تعبیرهای گوناگونی دارد . ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم

divider

تعبیر خواب ماهی

 • تعبیر ماهی در خواب نشانه خوبی است و در واقع پیش بینی اتفاقات خوب در زندگی می باشد.
 • تعبیر تانکر پر از ماهی در خواب نشانه عشق و تجارت و موفقیت است.
 • تعبیر دیدن ماهی در حوض نشانه خوبی نیست. ایت خواب ممکن است نشانه سقط جنین باشد. خصوصا اینکه حوض کوچک باشد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
خواب ماهی 6 تعبیر دارد

 • وزیر
 • لشگر
 • دختر دوشیزه
 • غنیمت غم و اندوه
 • کنیزکی هندوی

حضرت دانیال گوید :

 • تعبیر خوابِ دیدنِ ماهی در دریای گرمسیر ، نشانه بلا و سختی ، و در دریای سردسیر تعبیرش نیکو است.
 • اگر در خواب ببیند در شکم ماهی ، مروارید پیدا کرد ، تعبیرش آنست که فرزند پسری آورد .

محمدبن سیرین گوید :

 • اگر دید کسی ماهی شور و خشک به او داد ، نشانه آنست که بزرگی، ظلم کند .

جابرمغربی گوید :

 • تعبیر خواب بیرون آمدن ماهی از دهان ، نشانه آنست که شخصی بسیار دروغ میگوید
 • تعبیر خواب بیرون آمدن ماهی از آلت تناسلی نشانه آمدن فرزند دختر است
 • تعبیر خواب ماهی فروشی نشانه کسب سود و منفعت است
 • تعبیر خواب سخن گفتن ماهیان نشانه آنست که رازی برملا خواهد شد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • خواب ماهی بسیار نیکوست
 • اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او بهره مند می شوید و به آرزوهای خود می رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید به او کمک و یاری می کنید که به آرزوهایش برسد .

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب ماهی مرده نشانه ناراحتی است

یوسف نبی علیه السلام گوید :

 • خواب ماهی نشانه رزق و روزی است.

آنلی بیتون می‌گوید :

 • تعبیر دیدن ماهی مرده در خواب ، نشانه آن است که در اثر اتفاق درد آوری ثروت و قدرت خود را از دست می دهید .
 • اگر دختری خواب ماهی ببیند ، نشانه آن است که همسری زیبا و با استعداد به دست خواهد آورد .

تعبیر خواب گرفتن ماهی

 • اگر خواب دیدید که ماهی را با دست گرفتید تعبیرش است که از فرصت های خود کمال استفاده را خواهید کرد خصوصا اینکه ماهی بزرگ و سالم باشد.
 • اگر خواب دیدید که کسی ماهی گرفت تعبیرش این است که از آن شخص به شما سود خوبی خواهد رسید.
 • اگر خواب دیدید که ماهی را گرفتید و سپس آن را رها کردید تعبیرش این است که از لحاظ روحی و روانی تحت فشار هستید . این موضوع به دلیل فشار کاری است. سعی کنید به خودتان استراحت بدهید.

تعبیر خواب پختن ماهی

 • تعبیر پختن ماهی درخواب ممکن نشانه خوبی نباشد. این خواب پیش بینی می کند که شما به دلیل مشکلات زندگی استرس دارید و ناامید شده اید. گاهی اوقات این خواب به تغییر چشم انداز در زندگی اشاره داد . به این معنی است که شما آمادگی دارید که تغییر کنید.

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب پختن ماهی نشانه داشتن خانه با سامان است

تعبیر خواب خریدن ماهی

 • تعبیر خریدن ماهی در خواب این است که ممکن است در آینده با مشکل کوچکی دست و پنجه نرم کنید و البته در این مبارزه سخت پیروز خواهید شد.

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب خریدن ماهی نشانه اطلاعات غلط است

تعبیر خواب تن ماهی

 • تعبیر تن ماهی در خواب نشانه صرفه جویی در پول است. شما برای سرمایه گذاری های کاری خود مجبورید پول زیادی پس انداز کنید و این موضوع در آینده روی شما فشار زیادی وارد خواهد کرد.

تعبیر خواب ماهی زنده

 • تعبیر ماهی زنده در خواب نشانه عشق است. اگر خواب دیدید که ماهی زنده گرفتید تعبیرش این است که به زودی عاشق می شوید. این خواب همچنین نشانه موفقیت در پروژه ها و فعالیت های زندگی است.

جابرمغربی گوید :
اگر کسی در خواب ببیند که ماهی تازه پخته می خورد ، نشانه آنست که به قدر آن مال به دست میآورد


تعبیر خواب پاک کردن ماهی

 • تعبیر پاک کردن ماهی در خواب نشانه خوبی است. این خواب نشان دهنده فعالیت های سرگرم کننده وهیجان انگیز در روزهای آینده است.

تعبیر خواب بازار ماهی

 • تعبیر دیدن بازار ماهی فروشان در خواب پیش بینی می کند که به زودی به خواسته خود در زندگی خواهید رسید. اگر خواب دیدید که از بازار خرید کردید تعبیرش این است که ارثیه فامیلی خوبی به شما میرسد.

تعبیر خواب صحبت کردن ماهی

 • تعبیر صحبت کردن ماهی در خواب نشانه خوبی نیست. این خواب به تنهایی نشان دهنده مشکلات ارتباطی شما با دیگران است.

تعبیر خواب ماهی خارج از آب

 • تعبیر دیدن ماهی خارج از از آب نشانه خوبی نیست. این خواب نشان دهنده این است که شما از ارتباط با دیگران احساس ناراحتی می کنید و دوست دارید یک تغییر خوب در زندگی ایجاد کنید که حالتان را خوب کند.

تعبیر خواب کشتن ماهی

 • تعبیر کشتن ماهی در خواب نشانه خوبی است. این خواب نشانه موفقیت های شما در آینده نزدیک است.

تعبیر خواب حمله ماهی

 • حمله ماهی در خواب حاکی از مشکلات عاطفی در زندگی است. این خواب نشانه این است که زندگی از کنترل شما خارج شده است و شما برخی از احساسات خود را سرکوب کرده اید . اگر ماهی بزرگ بود تعبیرش این است که دشمن قدرتمندی دارید و به همین دلیل مدام از آن ها به شما آسیب می رسد. سعی کنید اعتماد به نفستان را بالا ببرید و درمقابل دشمنانتان ضعیف نباشید.

تعبیر خواب کشتن ماهی

 • تعبیر کشتن ماهی در خواب نشانه خوبی است. این خواب نشانه موفقیت های شما در آینده نزدیک است.

تعبیر خواب ماهی تازه

حضرت دانیال گوید :

 • تعبیر خواب ماهی تازه نشانه غنیمت است .

تعبیر خواب ماهی سفید

 • تعبیر ماهی سفید در خواب نشانه خوبی است. به زودی از کسی که دوست دارید پیامی به شما خواهد رسید که شما را بسیار خوشحال خواهد کرد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • دیدن خواب ماهی سفید نشانگر بخت و اقبال است .

تعبیر دیدن ماهی زرد در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • تعبیر دیدن ماهی زرد طلائی در خواب نشانه پول و مال و ثروت است .

تعبیر خواب ماهی قرمز

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب ماهی قرمز نشانه ازدواج با یک فرد ثروتمند است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • تعبیر خواب ماهی قرمز نشانه بزرگی و شکوه در زندگی است

ترجمه : معصومه راهی

separator line

تعبیرهای مرتبط

تعبیر خواب خوردن ماهی
تعبیر خواب شنا کردن ماهی در آب و ماهیگیری
تعبیر خواب دیدن ماهی بزرگ و یا کوچک در خواب


 • منبع
 • کتاب بانک جامع تعبیر خواب
۱۳ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
رز | ۶ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم میرم ماهی فروشی و یه ماهی بهم میده و تمیز و تیکه تیکه ش میکنه برام بعد بهم میگه۲۵۰تومن میشه
منم با تعجب به فرو‌شنده گفتم که خیلی گرونه و اون کوتاه نیومد اخر سر پول قرض کردم خریدمش
یکی به من بگه تعبیرش چی هس
با تشکر
1
0
فریده | ۶ ماه پیش
سلام خواب ماهی خیلی بزرگ سیاه رنگه به چه تعبیریه
0
0
خاطره | ۸ ماه پیش
سلام ،همسرم دو شب مرتب خواب دیده تو اتاق عمل ایستاده و می بینه چندتا دکتر از شکم مریض ماهی قرمز و سفید بیرون میارن ، هر دو خواب هم دقیقا مثل هم بود.
ممنون میشم جوابم رو بدین
1
1
عماد دهقان | ۸ ماه پیش
با سلام خواب دیدم که رفتم داخل یه ماهی فروشی ماهی بخرم که یه نوع ماهی انتخاب کردم برام بیاره که سر و روی تنش سیاه بود و پایین و شکمش سفید رنگ و شکم چاق داشت و اون‌ماهی رو رف از داخل سوراخی از تو جوب اب که زیر پل ها میزارت در اورد برام و قبلش چنتا عین همون‌ماهی کوچیک تو اب جوب داشتن میرفتن و میومدن و در اخر اون‌ماهیارو خریدم و بردم خونه..تعبیرش چیه لطفا زود بگین...با تشکر فراوان
0
0
مهسا | ۸ ماه پیش
خواب دیدم یک ماهی بزرگ که شکمش چاک داشت و ظاهرا مرده بود رو دستم گرفتم بعد یهو از قسمت شکاف شکمش را باز کردم و یک ماهی زنده دقیقا عین اون قبلی ولی کوچکتر از شکمش بیرون امد..چه تعبیری دارد؟
0
1
شیرین | ۸ ماه پیش
دیشب خواب دیدم یه ماهی بزرگ خریدم و داخل ماهی یه بچه بود که زنده بود و گردنبند طلا به گردن داشت ومن بچه رو از شکم ماهی بیرون آوردم ولباس تنش کردم لطفا تعبیر خواب من رو بگید
0
4
Parmis | ۸ ماه پیش
سلام ، وقتتون بخیر
من خواب دیدم ک انگار یه ماهی خریده بودیم ، و بعد یهو از اب افتاد بیرون داشت جون میداد ک یهو کسی ک باهام بود گرفتش و انداختش تو یه اکواریوم بزرگ و اون دوباره زنده و سرحال شد
تعبیرش چیه؟؟؟
0
0
نسیم | ۸ ماه پیش
سلام خواب دیدم یه حوض پر از آب زلال توش پر پر ماهی قرمز بود اونقدر زیاد انگار رو هم سوار بودند از بزرگ اندازه ساق دست تا کوچیک . بعد دیدم ماهی های بزرگ یکی یکی دارند میمیرند و میاند روی آب.... همش به فکر چاره بودیم که از خواب بیدار شدم
0
0
. | ۹ ماه پیش
سلام ماهی کوچولو تازه از رودخونه خوردن چه تعبیری داره.مرسی
0
0
a | ۹ ماه پیش
آیا تعبیر ماهی های مختلف در خواب فرق داره ؟
0
0
پاسخ ها:
یک دوست | ۹ ماه پیش
تا اینکه نظر شما چی باشد..وچه فکری میکنید
0
0
SARA | ۱۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم یک ماهی قزمز داخل تنگ کوچک بعدا داخل یک تنگ بزرگتر که دوتا ماهی از قبل توش بودن که یکیشم زرده انداختم همه ی ماهی هام کوچیک بودن تعبیرش چیه ؟؟
0
0
پاسخ ها:
یک دوست | ۹ ماه پیش
انشاءالله خیرِ....شما به همه ارزوهات میرسی مطمئن باش
1
0
تبلیغات مشاغل
Ad · www.newslaw.net

اخبار حقوقی

Ad · www.soorban.com

سالن عقد

Ad · www.delgarm.com

تست عشق

Ad · www.samamoshaver.ir

ثبت شرکت در اصفهان

Ad · www.sokhansarayan.com

آموزشگاه زبان اصفهان

Ad · www.delgarm.com

قیمت روز کولر گازی

Ad · www.delgarm.com

تعبیر خواب

hits
statcounter