لیست قیمت ترانسفورماتور

۵,۱۵۷
۲
۱
یکشنبه, ۰۴ فروردين ۱۳۹۸ ۲۰:۳۰

قیمت روز انواع ترانسفورماتور در بازار

لیست قیمت ترانسفورماتور در طول روز بروز رسانی می شود , شما می توانید قیمت انواع مختلف ترانسفورماتور مورد نظر خود را از لیست زیر مشاهده و با دیگر قیمت های ترانسفورماتور مقایسه کنید. نرخ های درج شده در این لیست , شروع قیمت فروشندگان برای ترانسفورماتور در بازار می باشد.

آخرین بروز رسانی قیمت ترانسفورماتور در تاریخ یکشنبه, ۰۴ فروردين ۱۳۹۸ ساعت: ۲۰:۳۰ انجام شده است.

لیست قیمت ترانسفورماتور در دلگرم

عنوان قیمت price تصویر
عنوان قیمت (تومان)
ترانسفورماتور 100kva 13,245,974
سیزده میلیون و دویست و چهل و پنج هزار نهصد و هفتاد و چهار تومان
132459740 قیمت ترانسفورماتور  100kva
ترانسفورماتور 800kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 136,400,222
صد و سی و شش میلیون و چهارصد هزار دویست و بیست و دو تومان
1364002220 قیمت ترانسفورماتور 800kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 315kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 59,362,618
پنجاه و نه میلیون و سیصد و شصت و دو هزار ششصد و هیجده تومان
593626180 قیمت ترانسفورماتور 315kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 315kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 50,009,204
پنجاه میلیون و نه هزار دویست و چهار تومان
500092040 قیمت ترانسفورماتور 315kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 15kva 50,009,204
پنجاه میلیون و نه هزار دویست و چهار تومان
500092040 قیمت ترانسفورماتور 15kva
ترانسفورماتور 630kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 114,404,220
صد و چهارده میلیون و چهارصد و چهار هزار دویست و بیست تومان
1144042200 قیمت ترانسفورماتور 630kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 400kva 32,970,238
سی و دو میلیون و نهصد و هفتاد هزار دویست و سی و هشت تومان
329702380 قیمت ترانسفورماتور 400kva
ترانسفورماتور 500kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 73,691,002
هفتاد و سه میلیون و ششصد و نود و یک هزار دو تومان
736910020 قیمت ترانسفورماتور 500kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 250kva 73,691,002
هفتاد و سه میلیون و ششصد و نود و یک هزار دو تومان
736910020 قیمت ترانسفورماتور  250kva
ترانسفورماتور 1600kva 96,203,268
نود و شش میلیون و دویست و سه هزار دویست و شصت و هشت تومان
962032680 قیمت ترانسفورماتور 1600kva
ترانسفورماتور 50kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 22,316,364
بیست و دو میلیون و سیصد و شانزده هزار سیصد و شصت و چهار تومان
223163640 قیمت ترانسفورماتور 50kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 1000kva 67,175,668
شصت و هفت میلیون و صد و هفتاد و پنج هزار ششصد و شصت و هشت تومان
671756680 قیمت ترانسفورماتور 1000kva
ترانسفورماتور 630kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 85,391,026
هشتاد و پنج میلیون و سیصد و نود و یک هزار بیست و شش تومان
853910260 قیمت ترانسفورماتور 630kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 1600kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 265,962,298
دویست و شصت و پنج میلیون و نهصد و شصت و دو هزار دویست و نود و هشت تومان
2659622980 قیمت ترانسفورماتور 1600kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 315kva 265,962,298
دویست و شصت و پنج میلیون و نهصد و شصت و دو هزار دویست و نود و هشت تومان
2659622980 قیمت ترانسفورماتور  315kva
ترانسفورماتور 250kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو 22,703,758
بیست و دو میلیون و هفتصد و سه هزار هفتصد و پنجاه و هشت تومان
227037580 قیمت ترانسفورماتور 250kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو
ترانسفورماتور 125kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 31,940,748
سی و یک میلیون و نهصد و چهل هزار هفتصد و چهل و هشت تومان
319407480 قیمت ترانسفورماتور 125kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 2000kva 31,940,748
سی و یک میلیون و نهصد و چهل هزار هفتصد و چهل و هشت تومان
319407480 قیمت ترانسفورماتور 2000kva
ترانسفورماتور 50kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو 8,952,006
هشت میلیون و نهصد و پنجاه و دو هزار شش تومان
89520060 قیمت ترانسفورماتور 50kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو
ترانسفورماتور 315kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 53,523,974
پنجاه و سه میلیون و پانصد و بیست و سه هزار نهصد و هفتاد و چهار تومان
535239740 قیمت ترانسفورماتور 315kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 75kva روغنی تکفاز 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 16,056,614
شانزده میلیون و پنجاه و شش هزار ششصد و چهارده تومان
160566140 قیمت ترانسفورماتور 75kva روغنی تکفاز 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 315kva 16,056,614
شانزده میلیون و پنجاه و شش هزار ششصد و چهارده تومان
160566140 قیمت ترانسفورماتور 315kva
ترانسفورماتور 800kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 125,092,982
صد و بیست و پنج میلیون و نود و دو هزار نهصد و هشتاد و دو تومان
1250929820 قیمت ترانسفورماتور 800kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 75kva 125,092,982
صد و بیست و پنج میلیون و نود و دو هزار نهصد و هشتاد و دو تومان
1250929820 قیمت ترانسفورماتور  75kva
ترانسفورماتور 15kva روغنی تکفاز 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 10,393,194
ده میلیون و سیصد و نود و سه هزار صد و نود و چهار تومان
103931940 قیمت ترانسفورماتور 15kva روغنی تکفاز 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 50kva 10,393,194
ده میلیون و سیصد و نود و سه هزار صد و نود و چهار تومان
103931940 قیمت ترانسفورماتور 50kva
ترانسفورماتور 125kva 35,130,648
سی و پنج میلیون و صد و سی هزار ششصد و چهل و هشت تومان
351306480 قیمت ترانسفورماتور  125kva
ترانسفورماتور 315kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو 26,737,340
بیست و شش میلیون و هفتصد و سی و هفت هزار سیصد و چهل تومان
267373400 قیمت ترانسفورماتور 315kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو
ترانسفورماتور 100kva 26,737,340
بیست و شش میلیون و هفتصد و سی و هفت هزار سیصد و چهل تومان
267373400 قیمت ترانسفورماتور 100kva
ترانسفورماتور 200kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو 19,463,976
نوزده میلیون و چهارصد و شصت و سه هزار نهصد و هفتاد و شش تومان
194639760 قیمت ترانسفورماتور 200kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو
ترانسفورماتور 250kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 48,441,596
چهل و هشت میلیون و چهارصد و چهل و یک هزار پانصد و نود و شش تومان
484415960 قیمت ترانسفورماتور 250kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 315kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 75,568,976
هفتاد و پنج میلیون و پانصد و شصت و هشت هزار نهصد و هفتاد و شش تومان
755689760 قیمت ترانسفورماتور 315kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 630kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 110,719,616
صد و ده میلیون و هفتصد و نوزده هزار ششصد و شانزده تومان
1107196160 قیمت ترانسفورماتور 630kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 25kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 12,628,574
دوازده میلیون و ششصد و بیست و هشت هزار پانصد و هفتاد و چهار تومان
126285740 قیمت ترانسفورماتور 25kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 250kva 12,628,574
دوازده میلیون و ششصد و بیست و هشت هزار پانصد و هفتاد و چهار تومان
126285740 قیمت ترانسفورماتور 250kva
ترانسفورماتور 200kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 65,487,128
شصت و پنج میلیون و چهارصد و هشتاد و هفت هزار صد و بیست و هشت تومان
654871280 قیمت ترانسفورماتور 200kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 75kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 23,954,532
بیست و سه میلیون و نهصد و پنجاه و چهار هزار پانصد و سی و دو تومان
239545320 قیمت ترانسفورماتور 75kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 160kva 17,504,956
هفده میلیون و پانصد و چهار هزار نهصد و پنجاه و شش تومان
175049560 قیمت ترانسفورماتور  160kva
ترانسفورماتور 125kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 34,763,148
سی و چهار میلیون و هفتصد و شصت و سه هزار صد و چهل و هشت تومان
347631480 قیمت ترانسفورماتور 125kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 1600kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 179,556,286
صد و هفتاد و نه میلیون و پانصد و پنجاه و شش هزار دویست و هشتاد و شش تومان
1795562860 قیمت ترانسفورماتور 1600kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 800kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو 56,354,508
پنجاه و شش میلیون و سیصد و پنجاه و چهار هزار پانصد و هشت تومان
563545080 قیمت ترانسفورماتور 800kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو
ترانسفورماتور 500kva 42,187,824
چهل و دو میلیون و صد و هشتاد و هفت هزار هشتصد و بیست و چهار تومان
421878240 قیمت ترانسفورماتور 500kva
ترانسفورماتور 160kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 33,016,788
سی و سه میلیون و شانزده هزار هفتصد و هشتاد و هشت تومان
330167880 قیمت ترانسفورماتور 160kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 100kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 24,870,538
بیست و چهار میلیون و هشتصد و هفتاد هزار پانصد و سی و هشت تومان
248705380 قیمت ترانسفورماتور 100kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 200kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 39,033,890
سی و نه میلیون و سی و سه هزار هشتصد و نود تومان
390338900 قیمت ترانسفورماتور 200kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 75kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 31,245,242
سی و یک میلیون و دویست و چهل و پنج هزار دویست و چهل و دو تومان
312452420 قیمت ترانسفورماتور 75kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 250kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 68,330,010
شصت و هشت میلیون و سیصد و سی هزار ده تومان
683300100 قیمت ترانسفورماتور 250kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 800kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 101,176,866
صد و یک میلیون و صد و هفتاد و شش هزار هشتصد و شصت و شش تومان
1011768660 قیمت ترانسفورماتور 800kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 200kva 101,176,866
صد و یک میلیون و صد و هفتاد و شش هزار هشتصد و شصت و شش تومان
1011768660 قیمت ترانسفورماتور 200kva
ترانسفورماتور 500kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 69,966,022
شصت و نه میلیون و نهصد و شصت و شش هزار بیست و دو تومان
699660220 قیمت ترانسفورماتور 500kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 500kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 89,946,850
هشتاد و نه میلیون و نهصد و چهل و شش هزار هشتصد و پنجاه تومان
899468500 قیمت ترانسفورماتور 500kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 10kva روغنی تکفاز 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 9,453,178
نه میلیون و چهارصد و پنجاه و سه هزار صد و هفتاد و هشت تومان
94531780 قیمت ترانسفورماتور 10kva روغنی تکفاز 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 200kva 9,453,178
نه میلیون و چهارصد و پنجاه و سه هزار صد و هفتاد و هشت تومان
94531780 قیمت ترانسفورماتور  200kva
ترانسفورماتور 630kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 88,385,416
هشتاد و هشت میلیون و سیصد و هشتاد و پنج هزار چهارصد و شانزده تومان
883854160 قیمت ترانسفورماتور 630kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 2000kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 250,396,860
دویست و پنجاه میلیون و سیصد و نود و شش هزار هشتصد و شصت تومان
2503968600 قیمت ترانسفورماتور 2000kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 2000kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 223,847,680
دویست و بیست و سه میلیون و هشتصد و چهل و هفت هزار ششصد و هشتاد تومان
2238476800 قیمت ترانسفورماتور 2000kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 1000kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 179,412,422
صد و هفتاد و نه میلیون و چهارصد و دوازده هزار چهارصد و بیست و دو تومان
1794124220 قیمت ترانسفورماتور 1000kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 100kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 28,698,810
بیست و هشت میلیون و ششصد و نود و هشت هزار هشتصد و ده تومان
286988100 قیمت ترانسفورماتور 100kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 1250kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 146,027,546
صد و چهل و شش میلیون و بیست و هفت هزار پانصد و چهل و شش تومان
1460275460
ترانسفورماتور 630kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو 49,880,334
چهل و نه میلیون و هشتصد و هشتاد هزار سیصد و سی و چهار تومان
498803340 قیمت ترانسفورماتور 630kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو
ترانسفورماتور 1250kva 75,344,360
هفتاد و پنج میلیون و سیصد و چهل و چهار هزار سیصد و شصت تومان
753443600 قیمت ترانسفورماتور 1250kva
ترانسفورماتور 50kva 75,344,360
هفتاد و پنج میلیون و سیصد و چهل و چهار هزار سیصد و شصت تومان
753443600 قیمت ترانسفورماتور  50kva
ترانسفورماتور 25kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو 6,172,628
شش میلیون و صد و هفتاد و دو هزار ششصد و بیست و هشت تومان
61726280 قیمت ترانسفورماتور 25kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو
ترانسفورماتور 800kva 6,172,628
شش میلیون و صد و هفتاد و دو هزار ششصد و بیست و هشت تومان
61726280 قیمت ترانسفورماتور 800kva
ترانسفورماتور 25kva 6,172,628
شش میلیون و صد و هفتاد و دو هزار ششصد و بیست و هشت تومان
61726280 قیمت ترانسفورماتور 25kva
ترانسفورماتور 50kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 19,874,792
نوزده میلیون و هشتصد و هفتاد و چهار هزار هفتصد و نود و دو تومان
198747920 قیمت ترانسفورماتور 50kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 400kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 63,560,938
شصت و سه میلیون و پانصد و شصت هزار نهصد و سی و هشت تومان
635609380 قیمت ترانسفورماتور 400kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 200kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 43,214,374
چهل و سه میلیون و دویست و چهارده هزار سیصد و هفتاد و چهار تومان
432143740 قیمت ترانسفورماتور 200kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 630kva 43,214,374
چهل و سه میلیون و دویست و چهارده هزار سیصد و هفتاد و چهار تومان
432143740 قیمت ترانسفورماتور 630kva
ترانسفورماتور 25kva روغنی تکفاز 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 8,482,207
هشت میلیون و چهارصد و هشتاد و دو هزار دویست و هفت تومان
84822070 قیمت ترانسفورماتور 25kva روغنی تکفاز 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 2000kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو 112,808,584
صد و دوازده میلیون و هشتصد و هشت هزار پانصد و هشتاد و چهار تومان
1128085840 قیمت ترانسفورماتور 2000kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو
ترانسفورماتور 10kva 112,808,584
صد و دوازده میلیون و هشتصد و هشت هزار پانصد و هشتاد و چهار تومان
1128085840 قیمت ترانسفورماتور 10kva
ترانسفورماتور 800kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 107,072,840
صد و هفت میلیون و هفتاد و دو هزار هشتصد و چهل تومان
1070728400 قیمت ترانسفورماتور 800kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 1000kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 126,098,364
صد و بیست و شش میلیون و نود و هشت هزار سیصد و شصت و چهار تومان
1260983640 قیمت ترانسفورماتور 1000kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 50kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 17,420,186
هفده میلیون و چهارصد و بیست هزار صد و هشتاد و شش تومان
174201860 قیمت ترانسفورماتور 50kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 50kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 25,049,976
بیست و پنج میلیون و چهل و نه هزار نهصد و هفتاد و شش تومان
250499760 قیمت ترانسفورماتور 50kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 50kva روغنی تکفاز 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 14,787,416
چهارده میلیون و هفتصد و هشتاد و هفت هزار چهارصد و شانزده تومان
147874160 قیمت ترانسفورماتور 50kva روغنی تکفاز 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 25kva روغنی تکفاز 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 12,094,768
دوازده میلیون و نود و چهار هزار هفتصد و شصت و هشت تومان
120947680 قیمت ترانسفورماتور 25kva روغنی تکفاز 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 250kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 50,407,672
پنجاه میلیون و چهارصد و هفت هزار ششصد و هفتاد و دو تومان
504076720 قیمت ترانسفورماتور 250kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 100kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 61,884,844
شصت و یک میلیون و هشتصد و هشتاد و چهار هزار هشتصد و چهل و چهار تومان
618848440 قیمت ترانسفورماتور 100kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 25kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 13,704,124
سیزده میلیون و هفتصد و چهار هزار صد و بیست و چهار تومان
137041240 قیمت ترانسفورماتور 25kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 1600kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 177,030,532
صد و هفتاد و هفت میلیون و سی هزار پانصد و سی و دو تومان
1770305320 قیمت ترانسفورماتور 1600kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 75kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو 177,030,532
صد و هفتاد و هفت میلیون و سی هزار پانصد و سی و دو تومان
1770305320 قیمت ترانسفورماتور 75kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو
ترانسفورماتور 2000kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 269,416,210
دویست و شصت و نه میلیون و چهارصد و شانزده هزار دویست و ده تومان
2694162100 قیمت ترانسفورماتور 2000kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 400kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 60,103,106
شصت میلیون و صد و سه هزار صد و شش تومان
601031060 قیمت ترانسفورماتور 400kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 2000kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 212,127,076
دویست و دوازده میلیون و صد و بیست و هفت هزار هفتاد و شش تومان
2121270760 قیمت ترانسفورماتور 2000kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 2500kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 314,500,914
سیصد و چهارده میلیون و پانصد هزار نهصد و چهارده تومان
3145009140 قیمت ترانسفورماتور 2500kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 200kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 45,029,628
چهل و پنج میلیون و بیست و نه هزار ششصد و بیست و هشت تومان
450296280 قیمت ترانسفورماتور 200kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 25kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 15,312,990
پانزده میلیون و سیصد و دوازده هزار نهصد و نود تومان
153129900 قیمت ترانسفورماتور 25kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 25kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 17,286,612
هفده میلیون و دویست و هشتاد و شش هزار ششصد و دوازده تومان
172866120 قیمت ترانسفورماتور 25kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 75kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 21,513,940
بیست و یک میلیون و پانصد و سیزده هزار نهصد و چهل تومان
215139400 قیمت ترانسفورماتور 75kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 250kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 42,447,622
چهل و دو میلیون و چهارصد و چهل و هفت هزار ششصد و بیست و دو تومان
424476220 قیمت ترانسفورماتور 250kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 75kva 42,447,622
چهل و دو میلیون و چهارصد و چهل و هفت هزار ششصد و بیست و دو تومان
424476220 قیمت ترانسفورماتور 75kva


برند های ترانسفورماتور موجود در این صفحه

انواع ترانسفورماتور شامل: ترانسفورماتور 100kva و ترانسفورماتور 800kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو و ترانسفورماتور 315kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو و ترانسفورماتور 315kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو و ترانسفورماتور 15kva و ترانسفورماتور 630kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو و...


توجه: لطفا در نظر داشته باشید مجله دلگرم فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت های درج شده برای ترانسفورماتور در این صفحه ، کف قیمت فروشندگان ترانسفورماتور در بازار می باشد و صرفا جهت اطلاع از نرخ ترانسفورماتور تهیه گشته اند.


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(2 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)  
ادعوت به همکاری پزشکان

پاسخ به سوالات پزشکی ، مامایی و جنسی شما (توسط پزشک و ماما مجله دلگرم)


۱ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
 
جابر | ۱ ماه پیش
درود و سپاس از زحمات شما
۰
۰
 

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter