مجله دلگرم
امروز: دوشنبه, ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ برابر با ۱۴ رجب ۱۴۴۴ قمری و ۰۶ فوریه ۲۰۲۳ میلادی
دیه کندن و از بین بردن مو چگونه محاسبه میشود ؟
7
زمان مطالعه: 9 دقیقه
از بین بردن مو به معنای آن نیست که موی موجود بر سر یا صورت زایل و محو شود بنابراین اگر کسی موی صورت خود را تراشیده باشد و جانی با استفاده از مواد شیمیایی یا وسایل دیگر ریشه موهای او را بسوزاند یا غیر قابل در آمدن کند باز هم باید دیه پرداخت کند.

دیه مو در قانون مجازات اسلامی

دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو ، به مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او داده می‌شود، دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.

مو یکی از اعضای بدن است که انسان ها را در برابر آب و هوای گرم و سرد عایق می کند. علاوه بر این موی سر جنبه زیبایی بسیاری در انسان به ویژه جنس مونث دارد . هیچ کس نمی تواند موی دیگری را بکند. کندن مو سر زن و کندن مو سر مرد در قانون دارای مجازات است. مجازات اصلی در نظر گرفته شده در قانون برای این دسته از جنایت ها دیه است.

برای صدمات مختلفی که به افراد وارد می شود ، مجازات دیه در قانون مشخص شده است .

مطابق ماده 576 قانون مجازات اسلامی کندن و یا از بین بردن تمام موی سر یا ریش مرد در صورتی که دیگر نروید، دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، نسبت به موی سر، اَرش و نسبت به ریش یک سوم دیه کامل ثابت است. در این حکم فرقی میان موی کم پشت و پرپشت و کودک و بزرگسال نیست.»

عادت مجنی علیه به داشتن موی صورت یا تراشیدن آن هم تاثیری در پرداخت دیه یا ارش نخواهد داشت.

دیه کندن تمام مو سر مرد در صورتی که دیگر نروید: دیه کامل دارد یعنی معادل 270 میلیون تومان .

دیه کندن قسمتی از مو زن در صورت رویش مجدد : به نسبت مهرالمثل از دیه پرداخت می شود .

دیه کنده شدن مو دیه مو و از بین رفتن مو

دیه مویی که دوباره بروید

ماده ۳۶۸ قانون مجازات اسلامی برای موهای از بین رفته سر مرد که دوباره بروید ارش تعیین کرده است و برای موهای سر زن که دوباره بروید مهرالمثل در نظر گرفته است.

همچنین ماده 577 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد :« کندن و یا از بین بردن تمام موی سر زن در صورتی که دیگر نروید موجب دیه کامل زن و اگر دوباره بروید موجب مهر المثل است. در این حکم فرقی میان موی کم پشت و پرپشت و کودک و بزرگسال نیست.»

تبصره – اگر مهر المثل بیش از دیه کامل زن باشد فقط به مقدار دیه کامل زن پرداخت می شود.

separator line

دیه کنده شدن مو به صورتی که دیگر نروید

ماده 578 قانون مجازات اسلامی :

« چنانچه قسمتی از موی سر مرد یا زن یا ریش مرد طوری از بین برود که دیگر نروید باید به نسبت دیه پرداخت شود و اگر دوباره بروید در موی سر مرد، اَرش و در ریش به نسبت از یک سوم دیه کامل و در موی سر زن به همان نسبت از مهرالمثل باید دیه پرداخت شود.»

از طرفی ماده 579 قانون مجازات اسلامی کندن موی سر زن یا مرد یا ریش مرد چنانچه با رضایت شخص یا در مواردی که اذن شخص معتبر نیست با رضایت ولی او باشد یا به جهت ضرورت های پزشکی لازم باشد دیه یا اَرش ندارد.

همچنین ماده 580 قانون مجازات اسلامی تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر کارشناس بر نروییدن باشد ودیه پرداخت شود ولی پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد باید مازاد بر اَرش یا یک سوم دیه و یا مهر المثل حسب مورد به پرداخت کننده دیه مسترد شود و اگر نظر کارشناس بر روییدن باشد و اَرش یا یک سوم دیه و یا مهر المثل حسب مورد پرداخت شود ولی خلاف نظر او ثابت گردد باید ما به التفاوت آن پرداخت شود.

separator line

دیه کندن یا از بین بردن مو ابرو

مطابق ماده 581 قانون مجازات اسلامی کندن و یا از بین بردن هر یک از ابروها اگر بدون رضایت شخص یا ولی او در مواردی که اذن شخص معتبر نیست و یا بدون ضرورت تجویز کننده باشد یک چهارم دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید موجب اَرش است و اگر مقداری از آن بروید نسبت به مقداری که روییده اَرش و نسبت به مقداری که نروییده دیه با احتساب مقدار مساحت تعیین می شود.

ماده 582 قانون مجازات اسلامی همین قانون بیان می‌دارد اگر مقداری از موی سر، ریش و ابرو پیش از جنایت از بین رفته باشد زایل کردن باقیمانده آن ها حکم از بین بردن قسمتی از مو را دارد.

از طرفی ماده 583 قانون مجازات اسلامی هر گاه با از بین بردن عضو یا پوست و مانند آن موی سر، ریش یا ابرو از بین برود علاوه بر دیه مو یا ریش یا ابرو حسب مورد دیه یا اَرش جنایت نیز پرداخت می‌شود.

دیه کنده شدن مژه چشم

طبق ماده 584 قانون مجازات اسلامی از بین بردن تمام یا قسمتی از موی پلک یا سایر موهای بدن در صورت بروز عیب و نقص موجب اَرش است خواه بروید خواه نروید و چنانچه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن باشد تنها دیه یا اَرش محل مو پرداخت می شود.

separator line

دیه روییدن دوباره مو با نقص

ماده 585 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد هر گاه موی سر مرد یا زن یا ریش مرد که از بین رفته است با عیب و نقص بروید مانند آن که رنگ یا حالت طبیعی آن تغییر کند یا کم پشت بروید اَرش ثابت است. مقدار اَرش مزبور در مورد ریش باید بیشتر از یک سوم دیه کامل و در مورد موی سر مرد بیشتر از اَرشی باشد که در صورت رویش بدون عیب تعیین می شود. در مورد موی سر زن نیز علاوه بر اَرش یا ثلث دیه یا مهرالمثل حسب مورد باید اَرش دیگری برای عیب حاصله پرداخت شود.

دیه کنده شدن مو دیه مو و از بین رفتن مو

مطابق ماده 586 قانون مجازات اسلامی :«ملاک مسئولیت صدمه به مو از بین بردن آن است و شیوه از بین بردن مانند کندن یا سوزاندن تأثیری در حکم ندارد.»

دیه کندن مو سر زن با رضایت

در ماده 579 قانون مجازات اسلامی آمده است که :«کندن موی سر زن چنانچه با رضایت شخص یا در مواردی که اذن شخص معتبر نیست با رضایت ولی او باشد یا به جهت ضرورت های پزشکی لازم باشد ، دیه یا ارش ندارد.» بنابراین طبق این ماده در 3 حالت امکان دریافت دیه بابت کندن مو زن وجود ندارد :

  1. رضایت زن
  2. در مواردی که رضایت زن معتبر نیست رضایت ولی او
  3. در موارد ضروری پزشکی

آیا به موی کاشته شده دیه تعلق می گیرد ؟

موهایی که به از بین بردنشان دیه تعلق می گیرد موهای اصلی بدن است که به صورت طبیعی روییده است بنابراین اگر مویی در سر یا صورت کاشته شود و مصنوعی باشد به از بین بردن آن دیه تعلق نمی گیرد بلکه ممکن است دادگاه برای از بین بردن آن خسارتی غیر از دیه تعیین کند که نام ارش نیز بر آن صدق نمی کند بلکه نوعی خسارت مالی است.

دیه کنده شدن مو دیه مو و از بین رفتن مو

طریقه محاسبه دیه مو سر

در ماده ۳۷۰ این قانون نیز سخن از نروییدن موی سر زن و مرد به میان آمده است اما باید توجه داشت که نروییدن مو در ماده ۳۷۰ و نروییدن مو در۲ ماده قبل کاملا متفاوت است و در اینجا نباید به ارش و مهرالمثل توجه کرد بلکه باید دیه کامل مو را بر مساحت تمام سر تقسیم کرد و به میزان مساحت موی ازبین رفته دیه تعیین کرد.

مثلا اگر پوست سر کسی که مو بر روی آن می روید ۱۰۰سانتی متر مربع باشد به هر سانتیمتر مربع، ۱۰ دینار تعلق می گیرد پس اگر مویی به اندازه ۱۰سانتیمتر مربع نروید صد دینار دیه آن است.

نکته ای که در اینجا قابل تامل است این که برای تعیین مساحت سر، آیا باید مساحتی در نظر گرفته شود که دارای مو بوده و امکان روییدن مو بر آن وجود داشته یا اگر بخشی از سر به دلیل طبیعت آن فاقد مو باشد باید جزء مساحت به حساب آید ؟ که به نظر می رسد احتمال دوم با روح قانون مجازات اسلامی سازگار تر است.

سوالات متداول کاربران در مبحث دیه مو سر

سؤال: دیه و مجازات از بین بردن موی سر یا صورت مرد به طوری که دیگر نروید چیست ؟

پاسخ: طبق پاسخ وکیل کیفری و بر اساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی کتاب دیات دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید نسبت به موی سر ، ارش و نسبت به ریش یک سوم دیه کامل ثابت است.

سؤال: دیه و مجازات از بین بردن موی سر مرد در صورتی که دوباره بروید چیست ؟

پاسخ: طبق ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی کتاب دیات ارش دارد.

سؤال: دیه و مجازات از بین بردن موی سر زن به طوری که دیگر نروید چیست ؟

پاسخ طبق پاسخ وکیل کیفری و بر اساس ماده شماره ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی کتاب دیات دیه زن کامل است. و مجازات از بین بردن موی سر زن در صورتی که دوباره بروید بر اساس همان ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی ضامن مهر المثل خواهد بود و اگر مهر المثل بیش از دیه کامل باشد به مقدار دیه کامل پرداخت می شود.

منبع: قانون مجازات اسلامی

بیشتر بخوانید:

نرخ دیه چشم و بینایی در سال ۹۸ چه میزان است ؟

دیه سقط جنین در قانون مجازات اسلامی چقدر است ؟این مطلب چقدر مفید بود ؟
5.0 از 5 (7 رای)  
قرآن آنلاین
دیدگاه ها

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است