تعبیر خواب مار : دیدن مار در خواب نشانه چیست ؟

۳,۴۲۵
۳
۰
چهارشنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ۰۹:۵۵

دیدن مار در خواب چه پیامی برای ما دارد ؟

مجله دلگرم: خواب مار از نظر تعبیرکنندگان مختلف، تعابیر و تفاسیر زیادی دارد ، ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب میپردازیم

divider

تعبیر خواب مار

محمدبن سیرین گوید :

 • تعبیر خواب مار ، دشمنی پنهان است.
 • تعبیر خواب دیدن مار در خانه اینست که دشمن ، خانگی است. اگر در صحرا ببیند دشمنی بیگانه است .
 • تعبیر خواب جنگیدن با مار ، درگیری و خصومت با دشمن است .
 • اگر کسی خواب ببیند که گوشت مار را میخورد ، تعبیرش بزرگی و شاهی است .
 • اگر کسی در خواب ببیند که مار را از وسط نصف کرد تعبیرش خوردن مال دشمن است .
 • خواب مار مرده تعبیرش اینست که بلا و آفتی از وی رفع شود .

ابراهیم کرمانی گوید :

 • تعبیر خواب فرار کردن مار نشانه ضعف دشمن است . اگر ببیند که تعداد زیادی مار پیش او جمع شدند ، دلیل است خویشان دشمن او باشند .

جابرمغربی گوید :

 • اگر کسی ببیند که از سوراخ دهان یا بینی یا گوش یا مقعد او ماری بیرون آمد ، دلیل که فرزند دشمن او است .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
تعبیر خواب دیدن مار درخواب ده وجه دارد .

 • دشمن پنهان .
 • زندگانی .
 • سلامتی
 • پادشاهی .
 • سپه سالاری .
 • دولت .
 • زن .
 • مراد .
 • پسر .
 • سیلاب ( سیل ) .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • دیدن خواب مار ،تعبیرش خطر یا دشمن خانگی است . خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می آید و دشمنی است زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در خانه شما هست و از وجودش بی اطلاعید اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می برد .
 • برخی نوشته اند ، مار ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید . این تعبیر از آنجا ریشه می گیرد که در افسانه ها گفته اند و خوانده ایم که دفائن و خزائن گنجینه های نهفته در زیر خاک و ویرانه های قصور کهن و باستانی را مارها و اژدها و افعی ها حراست و پاسداری می کنند و چون این باور در اعماق ذهن ما هست دیدن مار می تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره ای باشد که ما از وجودش بی اطلاع هستیم
 • تعبیر دیدن مار در خواب می تواند یک زن زیبا نیز باشد . زنی که در عین دولت داشتن خطرناک است و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی است .
 • اگر خواب دیدید ماری را کشتید بر دشمنی پیروز می شوید ولی به زودی ندامت و پشیمانی به سراغ شما می آید .

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب مار نشانه وجود موانع به هر شکل و نوعی است
 • دیدن خواب مار چند سر نشانه جذبه است
 • تعبیر خواب تبدیل به مار شدن نشانه عدم احترام است
 • دیدن ماری که خودرا کش و قوس میدهد نشانه آنست که شما با تکیه بر شانستان از یک خطر رهایی خواهید یافت.

یوسف نبی علیه السلام می گوید :

 • دیدن خواب مار تعبیرش بلائی است که از طریق دشمن به او میرسد اما از این بلا شاد خواهد شد
 • تعبیر خواب بیرون آمدن مار از شکم نشانه آن است که فرزندش با او دشمنی خواهد کرد

تعبیر از تام جت ویندو

 • تعبیر خواب مار ، نخست نشانگر غریزه جنسی است و ازسوی دیگر ممکن است باعث بروز ریشه دارترین ورضایتبخش ترین رابطه ها شود .
 • اگر ببیند ماری به دور چوبی چنبره زده است ، نشانگر شفا ، تولد مجدد و شادابی است .
 • اگر در خواب ماری را در چمنزار ببیند ، تعبیر آن بی وفایی ، افسوس خوردن و تهمت است .

آنلی بیتون می‌گوید :

 • تعبیر خواب مار ، ابتلا به انواع و اقسام شر و بدی است .
 • اگر خواب ببینید مارها در هم می لولند ، تعبیرش آن است که از کشمکش های خود با دیگران نادم و پشیمان خواهید شد .
 • اگر خواب ببینید از روی مارها راه می روید ، نشانه آن است که از بیماری که گریبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهید شد همینطور نشانه آن است که افراد خود خواه می کوشند مقام و شان شما را میان دوستانتان پائین بیاورند .
 • خرید و فروش مار در خواب ، نشانه آن است که برای پیروزی به مخالفان خود ، سیاستمدارانه با آنها رفتار می کنید .
 • اگر خواب ببینید مویی ناگاه مبدل به ماری می شود ، تعبیرش آن است که وقایعی بی اهمیت افکار شما را پریشان می کند .
 • اگر خواب ببینید مارها به شکل های غیر عادی مبدل می گردند ، نشانه آن است که مشکلات شما ، تنها با حفظ خونسردی و آرامش و داشتن اراده ای قوی بر طرف می گردد .
 • اگر خواب ببینید مارها در آب می لولند ، نشانه آن است که در جایی که احساس می کنید به لذتی تمام و کمال دست می یابید ، با درد سر روبرو می شوید .
 • تعبیر خواب دیدن مارهای کوچک در خواب ، نشانه آن است که کسانی را دوست می پندارید و از آنان پذیرایی می کنید که می کوشند شما را پنهانی بدنام سازند ، و موفقیتهای روز افزون شما را نابود بسازند .
 • اگر خواب ببینید بچه ها با مار بازی می کنند ، نشانة آن است که نمی توانید دوست را از دشمن تشخیص بدهید .
 • اگر زنی خواب ببیند بچه ای ، مار را پشت سر او می گذارد و صدای فس فس مار را می شنود ، نشانه آن است که کسانی او را متقاعد می سازند که ثروت خود را تسلیم دیگران کند . بعدا پی خواهد برد که به دام دسیسه دشمنان افتاده است .

مطالب مرتبط :
تعبیر خواب مار بزرگ
تعبیر خواب مار با رنگهای مختلف ( مار سیاه ، قرمز و ... )
تعبیر خواب گاز گرفتن و یا نیش زدن مار
تعبیر خواب گرفتن و یا کشتن مار

dividerتعبیر خواب مار : دیدن مار در خواب نشانه چیست ؟
امتیاز : 5 تعداد رای : 3
3
0

پاسخ به سوالات پزشکی ، مامایی و جنسی شما (توسط پزشک و ماما مجله دلگرم)


دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter