دلگرم
امروز: جمعه, ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ برابر با ۲۳ ذو القعدة ۱۴۴۵ قمری و ۳۱ مه ۲۰۲۴ میلادی
خواب اره برقی دیدن چه تعبیری دارد ؟
1
زمان مطالعه: 5 دقیقه
خواب اره دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن اره در خواب را در دلگرم بخوانید ...

تعبیر خواب دیدن اره چیست ؟

خواب اره برقی ، تعبیر خواب اره دستی ، تعبیر خواب اره از دیدگاه امام جعفر صادق ، تعبیر خواب اره کردن درخت، تعبیر خواب اره برقی و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

separator line

تعبیر خواب اره دستی

1- اره در خواب نشانه تصادف و اتفاق بد در زندگی است. از طرف دیگر اره نماد چیزی است که هرگز به آن نمی رسید ولی آرزویش را دارید.
2- تعبیر دیدن اره زنگ زده در خواب نشانه این است که با کسی مدت هاست به مشکل برخورده اید و او قصد دارد که شما را متوجه اشتباهتان بکند اما موفق نخواهد شد.
3- تعبیر دیدن دندانه های تیز اره در خواب این است که به چیزهایی که مدت ها انتظارش را می کشیدید رسیده اید. اگر دندانه های اره کند بود تعبیرش برعکس است.
4- اگردر خواب دیدید کسی را با اره کشتید تعبیرش این است که بر دشمنی پیروز می شوید. این دشمن دیگر برای شما دردسری نخواهد داشت و به زودی از شر او خلاص خواهید شد.
5- اگر در عالم رویا دیدید که گوشت حیوانی را اره میکردید تعبیرش این است که به زودی نذرتان برآورده می شود.
6- تعبیر خریدن اره در خواب این است که با یک دوست قدیمی دیدار خواهید کرد. اگر در خواب اره را به دشمنی دادید تعبیرش این است که به زودی جنگ را با او آغاز خواهید کرد.

آنلی بیتون می‌گوید :
7ـ اگر خواب ببینید با اره دستی چوبی را اره می کنید ، علامت آن است که زندگی خانوادگی شما لبریز از فعالیت و شور و شوق خواهد بود .
8ـ دیدن اره فرسوده که دندانه هایش شکسته است ، علامت آن است که با حوادثی نامساعد روبرو خواهید شد و در زندگانی طعم شکست را خواهید چشید .
گم کردن اره در خواب ، علامت آن است که دست به کارهایی می زنید که برایتان مصیبت و بدبختی به همراه می آورد .
10ـ شنیدن صدای اره کردن در خواب ، نشانه رسیدن به سعادت و خوشبختی است .
11ـ اگر خواب ببینید اره ای را روی شانه خود حمل می کنید ، علامت آن است که مسئولیتهایی بزرگ و پر منفعت به عهده خواهید گرفت .

تعبیر خواب اره امام جعفر صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
اره درخواب دیدن بر سه وجه بود .
12- فرزند
13- خواهر
14- انباز ( شریک )

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
15- اگر کسی در خواب ببیند که اره در دست دارد ولی با آن چیزی را نمی برد و کاری انجام نمی دهد نشان آن است که فزون طلب و زیاده خواه است و احیانا این زیاده خواهی صورت ناپسند یعنی طمع و آز دارد ،
16- چنان چه در خواب دیدید که اره ای از دکان خریدید یا از جائی برداشتید و یا کسی به شما اره ای بخشید چنان چه کودک باشید صاحب خواهر و برادر می شوید و چنان چه متاهل باشید خداوند دختری یا پسری به شما عنایت می فرماید . اگر اره را به دست یا پای خود کشیدید بی آن که بریده شود و از جای آن خون بیاید گویای آن است که کاری زیان بخش انجام می دهید که زیان آن متوجه خودتان خواهد شد .

محمدبن سیرین گوید :
17- اگر بیند که فرزند یا برادر یا خواهر خویش را با اره به دو پاره ببرید ، دلیل است که مانند این ، وی را فرزندی دیگر بیابد ، یا بردار یا خواهر .

ابراهیم کرمانی گوید :
18- اگر دید که اره فرا گرفت یا بخرید یا شخصی بدو داد ، دلیل است که اگر پسردارد ، وی را پسری دیگر آید ، و اگر دختر دارد ، وی را دختری دیگر آید ، و اگر فرزند ندارد ، چهارپای دارد . دلیل است که چهارپائی مثل آن نصیب گردد .

تعبیر خواب اره کردن درخت

19- اگر در خواب دیدید که درخت را با اره می بریدید تعبیرش این است که کسی را نا امید می کنید یا به او آزار می رسانید.
20- اگر در عالم رویا دیدید که چیزی را اره میکردید تعبیرش این است که چیزی را که دوست دارید از دست خواهید داد. این چیز ممکن است عشق یا کسی باشد که شدیدا به او وابسته هستید.
21- تعبیر اره کردن سنگ در خواب نشانه این است که با تلاش به آنچه می خواهید خواهید رسید. شما انسان موفق و سرسختی هستید و هر مانعی را از سر راهتان برخواهید داشت.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
22- در خواب دید که درختی را قطع می کند گویای آن است که از صاحب آن درخت یا چوب و تخته دور می شود و بین آن ها مفارقت اتفاق می افتد . اره بیشتر نشان تعداد است و زیاده خواهی وهمه چیز را برای خود خواستن و در خواب این صفات به صورت اره نمودار می شوند .

محمدبن سیرین گوید :
23- اگر در خواب بیند که با اره درختی برید ، دلیل است که از صحبت مردی که تعلق بدان درخت دارد ، مفارقت جوید و او را بیازارد . و تاویل هر درختی در حرف ( دال ) بیان نمائیم .

تعبیر خواب اره برقی

24- تعبیر دیدن اره برقی در خواب نشانه وجود دوست قدیمی است که وضعیت مالی او از شما بهتر است و مدام دارایی هایش را به شما پز می دهد. اما پس از مدتی این شخص به شما کمک خواهد کرد.

آنلی بیتون می‌گوید :
25 ـ دیدن اره های بزرگ که با نیروی برق کار می کنند ، علامت آن است که پذیرفتن وظیفه ای بزرگ ، باعث تحول و دگرگونی در زندگی شما خواهد شد .
26- اگر زنی خواب ار برقی ببیند ، تعبیرش آن است که نصایح او مورد توجه دیگران قرار خواهد گرفت .

ترجمه : معصومه راهی

separator line

تعبیرهای مرتبط:

خواب چوب دیدن : 41 نشانه و تعبیر دیدن چوب در خواب | دلگرم

تعبیر و تفسیر دیدن خواب نردبان چیست ؟ | دلگرماین مطلب چقدر مفید بود ؟
5.0 از 5 (1 رای)  

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits