خواب دیدن چوب تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن چوب در خواب را در دلگرم بخوانید ...
تعبیر خواب چوب
زمان مطالعه: 8 دقیقه

خواب چوب دیدن چه تعبیری دارد ؟

بخش تعبیر خواب دلگرم : دیدن خواب چوب ، تعبیر خواب بریدن چوب ، تعبیر خواب چوب پنبه ، خواب خرید و فروش چوب ، دیدن خواب چوب جنگلی و... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

separator line

تعبیر خواب چوب

1- به طور کلی چوب در خواب سمبل دانش و شعور، آگاهی و نماد کار و تلاش زیاد برای رسیدن به هدف است.
2- تعبیر دیدن تراشه ای چوب در خواب بد است. معنی این خواب این است که دشمن بزرگی در اطراف شماست و باید بیشتر محتاط باشید. ممکن است کسی که به او اعتماد دارید به شما آسیب جدی بزند. اگر تراشه های چوب به شما آسیب رساند تعبیرش این است که دوستی دارید که با شما صادق نیست و قصد دارد کارتان را بگیرد.

محمدبن سیرین گوید :
3- چوب در خواب دیدن ، نفاق است و بعضی از معبران گویند : چوب در خواب مردی است که در نفاق است . اگر بیگانه به وی دهد آن کس با وی نفاق کند و چوب کج در خواب دیدن ، تاویل آن در خواب ، چون تاویل چوب راست است . اگر چوب کج بود ، که سوختن را شاید ، مرد منافق است و دروغگو .

آنلی بیتون می‌گوید :
4-تعبیر دیدن چوب بست در خواب ، نشانة آن است که در رشته ای به کار می پردازید که هیچ موفقیتی برای شما به همراه نمی آورد .
8- اگر خواب ببینید از دسته ای چوب ، دود غلیظی بر می خیزد ، تعبیرش آن است که دشمنان بزودی به شما هجوم می آورند ، اما اگر چوبها در آتشی درخشان بسوزند ، علامت آن است که از بدبختی نجات می یابید و از خوشبختی بزرگی بهره مند می شوید .
6- اگر خواب ببینید روی هیزم های شعله ور راه می روید ، تعبیرش آن است که از نادانی دوستان خود لطمه می خورید . اگر در خواب بتوانید بی آنکه پایتان بسوزد از روی هیزمها راه بروید ، تعبیرش آن است که بطور سحر آمیزی آرزوهایتان جامة عمل می پوشد .
7- اگر خواب ببینید ، شما را به تیرکی چوبی بسته اند و هیزمهایی برای سوزاندن شما گرد می آودند ، علامت آن است که بدبختی و زیانی در انتظار شماست ، اما اگر در خواب بتوانید خود را آزاد کنید و بگریزید ، نشانة آن است که به سعادتی طولانی دست خواهید یافت .

لوک اویتنهاو می گوید :
8- تعبیر خواب حمل چوب : شما دچار مشکلات مادی حاد خواهید شد
9- تعبیر دیدن خواب چوب صمغ دار : نقشه هایتان به انجام نخواهد رسید
10- خواب خرده چوب خشک : پول بدستتان خواهد رسید ، یا مال غیر منتظره ای به شما داده میشود


تعبیر خواب بریدن چوب

لوک اویتنهاو می گوید :
11- تعبیر بریدن چوب در خواب : ضرر و زیان


تعبیر خواب خریدن چوب

لوک اویتنهاو می گوید :
12- تعبیر خرید چوب در خواب : غم و غصه


تعبیر خواب چوب پنبه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
13- چوب پنبه در رویاهای ما مردی است تن لش ، پرخور و بیکاره و غیر مفید که با ادعای زیاد پوک است به طوری که حتی یک کودک می تواند او را بترساند طبعا افعال مردی این چنین محل اعتبار نیست . چنین آدمی در زندگی ، به کار نمایش دادن می آید و کارآئی سود بخش ندارد زیان هم نمی رساند
14- اگر در خواب دیدید که چوب پنبه ای دارید و می خواهید سر بطری را بپوشانید از مردی با این خصوصیات استفاده می کنید . اگر پول دادید و چوب پنبه خریدید چنان است که زر داده و باد خریده اند . به دنبال چوب پنبه گشتن نیز همین حال را دارد و یک جستجوی عبث را در خواب نشان می دهد .
15- اگر احیانا در خواب دیدید که چوب پنبه می خورید غم و غصه است که می خورید . کفش چوب پنبه ای از زن بیهوده و بی مصرف خبر می دهد و یا از سفری که طی آن چیزی جز رنج راه نصیب بیننده خواب نمی شود .
16- تعبیر خواب کلاه چوب پنبه ای فریب است و اگر دیدید کلاهی از چوب پنبه دارید گول می خورید و اگر به کسی دادید او را فریب می دهید .

آنلی بیتون می‌گوید :
17- اگر خواب ببینید چوب پنبه بطریها را در جشن باز می کنید ، علامت آن است که بزودی وارد مرحله ای موفقیت آمیز خواهید شد و از بهترین نوع شادمانی و نشاط لذت خواهید برد .
18- دیدن خواب چوب پنبه طبی در خواب ، تعبیرش بیماری و انرژی تلف شده است .
19- خواب دیدن چوب پنبه ماهیگیری روی آب زلال ، تعبیرش سعادت و کامیابی است .
20ـ دیدن خواب چوب پنبه ماهیگیری روی آب متلاطم ، تعبیرش آن است که افراد خطا کار شما را ناراحت می کنند .
21ـ اگر خواب ببینید چوب پنبه بر سر بطریها می گذارید ، تعبیرش نظم و سامان در کار و زندگی شماست .
22- اگر دختری خواب ببیند چوب پنبه بطری مشروبی را باز می کند ، علامت آن است که نامزدی شاد و زیبا نصیبش خواهد شد که علاقة زیادی به او دارد . بینندة این خواب باید مراقب آبروی خود باشد و به هشدارهای والدین خود گوش فرا دهد .


تعبیر خواب چوب جنگلی

آنلی بیتون می‌گوید :
23- دیدن چوب جنگلی در خواب ، علامت آن است که تغییراتی طبیعی در کار و زندگی شما رخ خواهد داد .
24ـ دیدن هیزمهای افروخته در خواب ، علامت آن است که نقشه ها و طرحهای شما به زودی تکمیل و قابل اجرا خواهند شد . سعادت با لطف و مرحمت به روی شما لبخند خواهد زد .
25ـ خرید و فروش چوب جنگلی در خواب ، علامت آن است که با قاطعیت و پشتکار ثروتی گرد می آورید .


تعبیر خواب چوب دستی

آنلی بیتون می‌گوید :
26- دیدن چوبدستی در خواب ، تعبیرش غم و اندوه است .


تعبیر خواب چوب کبریت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
27- چوب کبریت بر خلاف چوب پنبه ، آدمی است کوچک ولی مفید و موثر که با وجود ظاهر بی ارزشی که دارد خیلی کارها می تواند انجام دهد و کاربرد زیاد و ارزنده دارد .
28- چنانچه در خواب چوب کبریت را بدون سیگار یا دیگر ابزار تدخین ببینید خوب است و نشان می دهد که عاملی کارگشا در اختیارتان قرار می گیرد که به کمک او می توانید بسیاری از مشکلات را از میان بردارید .
29- اگر با چوب کبریت شمع یا چراغی را روشن کنید خوب است و نشان می دهد که شادی و فرج به شما می رسد و آینده ای روشن خواهید داشت .
30- داشتن مقدار زیادی چوب کبریت یا کبریتی که چوب های آن را خالی کرده باشید گویای آن است که امکانات زیادی در اختیارتان قرار می گیرد .
31- دیدن چوب کبریت با وسایل تدخین مثل سیگار و قلیان و چپق و پیپ خوب نیست چون عاملی است تند و تیز که در خدمت غم و اندوه قرار می گیرد و نا آگاهانه زحمت افزا می شود .


تعبیر خواب چوب ماهیگیری

لوک اویتنهاو می گوید :
32- تعبیر دیدن خواب چوب ماهیگیری : شما نیرویتان را به هدر میدهید
33- تعبیر خواب ماهیگیری با چوب ماهیگیری : برنده شده در یک بازی شانسی


تعبیر خواب خانه چوبی

34- تعبیر دیدن خانه چوبی در خواب این است که شما در زندگی خود فردی بسیار خجالتی هستید و می ترسید احساسات خود را با دیگران در میان بگذارید زیرا به کسی اعتماد ندارید.
35- خواب خانه چوبی ین به شما هشدار می دهد که دست از کمرویی بردارید و باید هر چه سریع تر اخلاق بد خود را ترک کنید. کمرویی، شما را از پیشرفت و رسیدن به اهداف باز می دارید.


تعبیر خواب قایق چوبی

36- تعبیر دیدن قایق چوبی در خواب این است که شما فردی بسیار خوشبین هستید و فقط به خودتان اعتقاد دارید هدف شما مشخص است و در حال حاضر به دنبال راه های رسیدن به آن ها می باشید. اما جزئیات در قایق نیز مهم است.
37- اگر در خواب دیدید که سوار قایق چوبی هستید اما نتوانستید به جایی حرکت کنید تعبیرش این است که به دلیل موانع به وجود آمده قادر به پیشرفت نیستید و شخصی یا چیزی سرعت شما را کم کرده است. هیچ کاری در زندگی مطابق برنامه های شما پیش نمی رود و به همین دلیل امید خود را از دست داده اید.


تعبیر خواب چاقوی چوبی

38- تعبیر دیدن چاقوی چوبی در خواب این است که هر چه زودتر باید اخلاق های بد خود را ترک کنید زیرا همین اخلاق های تند و تیزتان باعث شده که برای خود دشمن تراشی کنید.


تعبیر خواب کفش چوبی

39- تعبیر دیدن کفش چوبی در خواب این است که شما از زندگی خود راضی نیستید و احساس ناراحتی میکنید. فکر می کنید دیگران مانع پیشرفت شما در کار و زندگی تان می شوند.


تعبیر خواب آدمک های چوبی

40- اگر در خواب آدمک هایی را دیدید که از چوب ساخته شده بودند تعبیرش این است که دوستان دروغگو و به ظاهر دلسوزی دارید. مراقب باشید و به راحتی به آن ها اعتماد نکنید. آن ها قصد دارند به شما صدمه بزنند در حالی که شما اصلا باور نمی کنید که این اتفاق برایتان بیافتد.


تعبیر خواب دست چوبی

41- اگر خواب دیدید که دستانتان از چوب ساخته شده بود تعبیرش این است که دوست دارید در زندگی واقعی خود تغییراتی ایجاد کنید اما مشکلی وجود دارد که شما را از این کار باز می دارید.

ترجمه : معصومه راهی

separator line

تعبیرهای مرتبط:

20 تعبیر و نشانه روشن کردن آتش در خواب | دلگرم

تعبیر کامل خواب قایق : 44 تفسیر و معنی دیدن خواب قایق و قایق ...این مطلب چقدر مفید بود ؟
 
  • منبع
  • کتاب بانک جامع تعبیر خواب
  • mydreamsymbolism.com
دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits