دلگرم
امروز: جمعه, ۲۹ تیر ۱۴۰۳ برابر با ۱۲ محرّم ۱۴۴۶ قمری و ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ میلادی
سخنان بزرگان در مورد عشق جاویدان
0
زمان مطالعه: 3 دقیقه
پیام سخن بزرگان ، پیام واتس آپی و تلگرامی سخنان بزرگان درمورد عشق، استوری و استاتوس سخن بزرگان درمورد عشق ، اس ام اس های سخن بزرگان عشق ، متن پیام سخن بزرگان ، پیامک بزرگان، پست

پیامهای سخن بزرگان درمورد عشق

تا دوري نزديک نتواني بود. اگر هميشه دور بماني، عشق خواهد مرد. اگر هميشه نزديک بماني، عشق خواهد مرد.

اوشو

پیام سخن بزرگان ، پیام واتس آپی و تلگرامی سخنان بزرگان درمورد عشق، استوری و استاتوس سخن بزرگان درمورد عشق ، اس ام اس های سخن بزرگان عشق ، متن پیام سخن بزرگان ، پیامک بزرگان، پست

پاکشيدن مشکل است از خاک دامن‌گير عشق

هرکه را چون سرو اين‌جا پاي در گل ماند، ماند

صائب تبريزي

پیام سخن بزرگان ، پیام واتس آپی و تلگرامی سخنان بزرگان درمورد عشق، استوری و استاتوس سخن بزرگان درمورد عشق ، اس ام اس های سخن بزرگان عشق ، متن پیام سخن بزرگان ، پیامک بزرگان، پست

پیام تلگرامی سخن بزرگان عشق

شمايل معشوق مانند سايه همه جا با عاشق همراه است.

سنت پرو

پیام سخن بزرگان ، پیام واتس آپی و تلگرامی سخنان بزرگان درمورد عشق، استوری و استاتوس سخن بزرگان درمورد عشق ، اس ام اس های سخن بزرگان عشق ، متن پیام سخن بزرگان ، پیامک بزرگان، پست

عشق شبنمي است که از اسمان به غنچه قلب انسان مي نشيند.

ارسن هوسه

پیام سخن بزرگان ، پیام واتس آپی و تلگرامی سخنان بزرگان درمورد عشق، استوری و استاتوس سخن بزرگان درمورد عشق ، اس ام اس های سخن بزرگان عشق ، متن پیام سخن بزرگان ، پیامک بزرگان، پست

آن‌گاه که عشق تورا مي‌خواند، به‌راهش گام نه! هرچند راهي پرنشيب. آنگاه که تورا زير گستره بال‌هايش پناه مي‌دهد، تمکين کن!

هرچند تيغ پنهانش جانکاه. آن‌گاه که باتو سخن آغاز کند، بدو ايمان آور! حتي اگر آواي او رؤياي شيرينت را درهم‌کوبد، مانند باد شرطه که بوستاني را.

جبران خليل جبران

پیام سخن بزرگان ، پیام واتس آپی و تلگرامی سخنان بزرگان درمورد عشق، استوری و استاتوس سخن بزرگان درمورد عشق ، اس ام اس های سخن بزرگان عشق ، متن پیام سخن بزرگان ، پیامک بزرگان، پست

پیام زیبا سخنان بزرگان در مورد عشق

اگر صد آب حيوان خورده باشي

چو عشقي در تو نبود مرده باشي

وحشي بافقي

پیام سخن بزرگان ، پیام واتس آپی و تلگرامی سخنان بزرگان درمورد عشق، استوری و استاتوس سخن بزرگان درمورد عشق ، اس ام اس های سخن بزرگان عشق ، متن پیام سخن بزرگان ، پیامک بزرگان، پست

آنجا که ازدواجي بدون عشق صورت گيرد، حتمأ عشقي بدون ازدواج در آن رخنه خواهد کرد.

بنيامين فرانکلين

پیام سخن بزرگان ، پیام واتس آپی و تلگرامی سخنان بزرگان درمورد عشق، استوری و استاتوس سخن بزرگان درمورد عشق ، اس ام اس های سخن بزرگان عشق ، متن پیام سخن بزرگان ، پیامک بزرگان، پست

پیامک سخن بزرگان عشق


بعضي اشخاص چنان به خود مغرورند که اگر عاشق بشوند به خود بيشتر عشق مي‌ورزند تا به معشوق.

فرانسوا لارشفوکو

پیام سخن بزرگان ، پیام واتس آپی و تلگرامی سخنان بزرگان درمورد عشق، استوری و استاتوس سخن بزرگان درمورد عشق ، اس ام اس های سخن بزرگان عشق ، متن پیام سخن بزرگان ، پیامک بزرگان، پست

پست اینیستاگرام سخن بزرگان عشق

عشق زودتر از نسيمي که ببوستان ميوزد در قلب نفوذ ميکند .

ويه لاند

پیام سخن بزرگان ، پیام واتس آپی و تلگرامی سخنان بزرگان درمورد عشق، استوری و استاتوس سخن بزرگان درمورد عشق ، اس ام اس های سخن بزرگان عشق ، متن پیام سخن بزرگان ، پیامک بزرگان، پست

بیو تلگرامی و استوری سخن بزرگان

هيچ خدمتي صادقانه تر از خدمت عاشق به معشوق نيست.

ولتر

پیام سخن بزرگان ، پیام واتس آپی و تلگرامی سخنان بزرگان درمورد عشق، استوری و استاتوس سخن بزرگان درمورد عشق ، اس ام اس های سخن بزرگان عشق ، متن پیام سخن بزرگان ، پیامک بزرگان، پست

عشق سخن بزرگان


دوست داشتن از عشق برتر است و من هرگز خود را تا سطح بلندترين قله عشقهاي بلند پايين نخواهم آورد.

يافتن آب به عشق است نه به سعي، اما پس از سعي ؟!

دکتر شريعتي

پیام سخن بزرگان ، پیام واتس آپی و تلگرامی سخنان بزرگان درمورد عشق، استوری و استاتوس سخن بزرگان درمورد عشق ، اس ام اس های سخن بزرگان عشق ، متن پیام سخن بزرگان ، پیامک بزرگان، پست

پست سخن بزرگان عشق

ممکن است که طفل در هنگام تولد زيبا باشد ، ليکن دلربائي وقتي آغاز ميشود که در گرفتار عشق ميگردد.

لابروير

پیام سخن بزرگان ، پیام واتس آپی و تلگرامی سخنان بزرگان درمورد عشق، استوری و استاتوس سخن بزرگان درمورد عشق ، اس ام اس های سخن بزرگان عشق ، متن پیام سخن بزرگان ، پیامک بزرگان، پست

عشق جرقه سوزان و سرگردانيست که از قلبي ميجهد و اخگر خود را در سينه جوشان ديگري جاي ميدهد.

امرسن

پیام سخن بزرگان ، پیام واتس آپی و تلگرامی سخنان بزرگان درمورد عشق، استوری و استاتوس سخن بزرگان درمورد عشق ، اس ام اس های سخن بزرگان عشق ، متن پیام سخن بزرگان ، پیامک بزرگان، پست

مراقب باشيد چيزهايي را که دوست داريد بدست‌آوريد وگرنه ناچار خواهيد بود چيزهايي را که بدست آورده‌ايد دوست داشته‌باشيد.

جرج برنارد شاو

پیام سخن بزرگان ، پیام واتس آپی و تلگرامی سخنان بزرگان درمورد عشق، استوری و استاتوس سخن بزرگان درمورد عشق ، اس ام اس های سخن بزرگان عشق ، متن پیام سخن بزرگان ، پیامک بزرگان، پست

عشق اگ يک قسم جنون نباشد، عصاره اي است از دماغهاي ضعيف.

شوپنهار

پیام سخن بزرگان ، پیام واتس آپی و تلگرامی سخنان بزرگان درمورد عشق، استوری و استاتوس سخن بزرگان درمورد عشق ، اس ام اس های سخن بزرگان عشق ، متن پیام سخن بزرگان ، پیامک بزرگان، پست

پا فشاري در عشق ضعف ما را نشان ميدهد نه قوت مارا.

لارو شفوکو

پیام سخن بزرگان ، پیام واتس آپی و تلگرامی سخنان بزرگان درمورد عشق، استوری و استاتوس سخن بزرگان درمورد عشق ، اس ام اس های سخن بزرگان عشق ، متن پیام سخن بزرگان ، پیامک بزرگان، پست

عشق حکومت ظالمانه اي است که هيچکس را عفو نمي کند .

کرني

پیام سخن بزرگان ، پیام واتس آپی و تلگرامی سخنان بزرگان درمورد عشق، استوری و استاتوس سخن بزرگان درمورد عشق ، اس ام اس های سخن بزرگان عشق ، متن پیام سخن بزرگان ، پیامک بزرگان، پست

اگر در مورد مردم قضاوت کنيد ديگر وقتي براي دوستي باقي نمي ماند.

مادر ترزا

پیام سخن بزرگان ، پیام واتس آپی و تلگرامی سخنان بزرگان درمورد عشق، استوری و استاتوس سخن بزرگان درمورد عشق ، اس ام اس های سخن بزرگان عشق ، متن پیام سخن بزرگان ، پیامک بزرگان، پست

عشق تنها يک جنون نيست بلکه ترکيبي است از چندين نوع جنون.

کارلايل

پیام سخن بزرگان ، پیام واتس آپی و تلگرامی سخنان بزرگان درمورد عشق، استوری و استاتوس سخن بزرگان درمورد عشق ، اس ام اس های سخن بزرگان عشق ، متن پیام سخن بزرگان ، پیامک بزرگان، پست

بزرگان در مورد عشق چه می گویند؟

زندگي خواب است و عشق روياي آن .

آلفرددوموسه

پیام سخن بزرگان ، پیام واتس آپی و تلگرامی سخنان بزرگان درمورد عشق، استوری و استاتوس سخن بزرگان درمورد عشق ، اس ام اس های سخن بزرگان عشق ، متن پیام سخن بزرگان ، پیامک بزرگان، پست

پیام سخن بزرگان ، پیام واتس آپی و تلگرامی سخنان بزرگان درمورد عشق، استوری و استاتوس سخن بزرگان درمورد عشق ، اس ام اس های سخن بزرگان عشق ، متن پیام سخن بزرگان ، پیامک بزرگان، پست

تهیه و گردآوری مجله دلگرم

جهان باورصاداین مطلب چقدر مفید بود ؟
 

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits