دلگرم
امروز: یکشنبه, ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ برابر با ۱۰ ذو الحجة ۱۴۴۵ قمری و ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر خواب بیماری و بیمار بودن
21
زمان مطالعه: 7 دقیقه
خواب بیماری دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های بیماری در خواب را در دلگرم بخوانید .

دیدن خواب بیماری نشانه چیست ؟

1- تعبیر خواب بیماری خوب نیست و بیماری در خواب نشانه بدی است.
2- یدن خواب بیماری در واقع ترس و نگرانی های ما نسبت به آینده را نشانه می دهد. این خواب به این معنی است که چیزی در زندگی مان اشتباه است که باید هر چه زودتر آن را حل کرد.
3- خواب بیماری به شما هشدار می دهد که قبل از اینکه شرایط از کنترل شما خارج شود سریعا با این مساله مقابله کنید. بیماری ها در خواب ناخوداگاه ما هستند و همینطور مشکلاتی هستند که با آن ها درگیر هستیم.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
4- تعبیر خواب بیماری فسق و فجور است و کذب و دروغ .


ابراهیم کرمانی گوید :
5- اگر خواب بیند بیمار و برهنه است ، تعبیرش آنست که که زود بمیرد .
6- تعبیر دیدن بیماری در خواب ، فسق و فجور است و ممکن است از جانب همسرش غم و اندوه به او رسد


تعبیر خواب بیمار بودن

7- تعبیر خواب بیمار بودن این است که باید بیشتر مراقب خود و سلامتی خود باشید. گاهی اوقات این خواب به شما نشان می دهد که نباید از خود و از بدن خود غفلت کنید و تنها به فکر مسائل مالی نباشید.
8- همچنین دیدن خواب بیمار بودن بیانگر این است که مسئولیت های زیادی دارید که نمی توانید با آن ها مقابله کنید.
9- به گفته برخی معبران تعبیر خواب بیمار بودن نگرانی از بدبختی در آینده است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
10- اگر کسی خواب ببیند که بیمار بود و از علت بیماری می نالید ، تعبیرش آنست که از غم ایمن شود .
11- اگر کسی خواب ببیند که بیمار و برهنه است ، تعبیرش آنست که اجلش نزدیک آمده باشد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
12- اگر کسی ببیند که بیمار است و از رنجوری رنج می برد خواب او می گوید که با مردم و اطرافیان خویش راستگو نیست و به دیگران دروغ می گوید و خیانت می کند .
13- چنانچه بیننده خواب در خواب ببیند که بیمار است و در خانه خودش نیست و یا اینکه بیمار است و با کسی حرف نمی زند تعبیرش آنست که بیمار می شود و بیماری او طولانی می گردد ولی اگر ببیند حرف می زند بیمار می شود و زود شفا میابد .
14- اگر خواب ببیند بیمار است و در خانه خودش خوابیده و برای او بستری قرار داده اند تعبیرش آنست که از جانب افراد خانواده اش رنج می بیند .

لوک اویتنهاو می گوید :
15- تعبیر خواب بیماری کسب ثروت از راههای کثیف است

آنلی بیتون می‌گوید :
16- تعبیر خواب بیمار بودن آن است که باید بیش از حد معمول مراقب سلامتی خود باشید .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
17- تعبیر خواب بیمار بودن ، ناکامی در عشق است
18- اگر یک زن خواب ببیند که نزد یک بیمار است تعبیرش آنست که او ناامید است .

محمدبن سیرین گوید :
19- اگر کسی در خواب بیند که بیمار است ، تعبیرش آنست که او فاسد است و بعضی گویند که وی در آن سال بمیرد .


تعبیر خواب بیمار شدن دیگران

20- اگر در عالم خواب فردی از نزدیکان و دوستانتان بیمار شده بود تعبیرش در عالم بیداری همان است. ممکن است آن شخص دچار مشکل جدی شده باشد.
21- اگر خواب دیدید که فرد سالخورده ای بیمار است، نشانه خوبی نیست. تعبیر دیدن این خواب این است که شخص سالخورده ای درخانواده و یا فامیل و نزدیکان شما بیمار است و باید مراقب باشید.
22- تعبیر بیمار شدن بستگان یا خانواده در خواب نشانه بدی است. ممکن است خطراتی اعضای خانواده تان را تهدید کند. سعی کنید بعد از دیدن این خواب بیشتر مراقب خود و خانواده تان باشید.
23- اگر خواب دیدید که دوسنتان بیمار شده بود تعبیرش این است که آن دوست در معرض خطر است و باید اورا هدایت کنید تا بیشتر از این ضرر نکند. در واقع این خواب هشداری است که به شما می گوید دوستتان شرایط خوبی ندارد و باید بیشتر مراقب او باشید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
24- تعبیر خواب بیماری دیگران آنست که یکنفر که شما او را می شناسید به زندان می رود .
25-تعبیر خواب بیماری اقوام ، بدبختی است
26- تعبیر خواب بیماری یک دشمن ، یک وسوسه بزرگ اسن که برای شما ابدا خوشایند نخواهد بود .
27- تعبیر خواب بیماری نامزد یا دوستتان آنست که ازیک خوشی صرفنظر می کنید .
28- تعبیر خواب دیدن تعدادی بیمار در بیمارستان ، شادی و منفعت مالی است

آنلی بیتون می‌گوید :
29- تعبیر دیدن افراد بیمار در خواب ، حضور بیماری بین افراد خانواده شماست .
30- اگر خواب ببینید یکی از اعضای خانواده بیمار و رنگ پریده است ، تعبیرش آن است که واقعه ای نامنتظره محیط گرم خانوادگی شما را پریشان و نابود خواهد ساخت


تعبیر خواب عیادت بیمار

31- تعبیر عیادت کردن از بیمار درخواب نشانه خوبی است. این خواب نشان می دهد که رویاهای شما به واقعیت تبدیل خواهد شد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
32- تعبیر خواب عیادت بیمار آنست که هر طور شده با کوشش به هدفتان خواهید رسید .


تعبیر خواب بیماری مسری

33- تعبیر خواب بیماری مسری اصلا خوب نیست. این خواب معمولا به روابط ناپایدار ونزاع و درگیری اشاره دارد.

آنلی بیتون می‌گوید :
34- اگر خواب ببینید به بیماری واگیردار مبتلا شده اید ، تعبیرش آن است که وظایف ناخوشایند ، قوای روحی شما را تحلیل می برد .


تعبیر خواب بیمار شدن کودک

35- اگر خواب دیدید که کودکی بیمار شده است تعبیرش بسیار بد است و ممکن است یکی از نزدیکانتان به زودی جان خود را از دست بدهد.


تعبیر خواب بیماری سخت

36- تعبیر دیدن بیماری سخت و مرگبار نشانه بسیار بدی است. شاید نشانه ابتلا به بیماری سختی بوده و یا ممکن است نشانه مشکلی بزرگ و غیر قابل حل باشد.
37- به تعبیری دیگر این خواب، احساس گناهی است که به دلیل برخی اقدامات گذشته دارید. در صورت امکان سعی کنید اشتباهات خود را اصلاح کنید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
38- تعبیر خواب بیماری سخت مثل بیماری مغزی شانس زیاد است.
39- اگر خواب دیدید که بیماری معده دارید ، ولخرجی نکنید
40- تعبیر دیدن این خواب که شما یک بیماری غیرقابل تشخیص دارید ، فراوانی مادیات است


تعبیر خواب بیمار شدن در سفر

41- تعبیر بیمار شدن در سفر نشانه مرگ و گاهی بدبختی است.


تعبیر خواب ترس از بیمار شدن

42- اگر در عالم خواب از بیمار شدن ترسیدید و حال خوبی نداشتید تعبیرش این است که به خاطر برخی تغییرات، نا امید هستید و نگرانید زندگی تان به سرانجام نرسد.


تعبیر خواب شفا یافتن از بیماری

43- تعبیر خواب بهبود یافتن یا شفا کردن بعد از یک بیماری سخت نشانه این است که مشکلات و نگرانی هایتان به لطف تلاش و امید کنترل شده اما بهتر است بیشتر مراقب خود و سلامتی تان باشید.

محمدبن سیرین گوید :
44- اگر خواب ببیند که از بیماری شفا یافت اما با اطرافیان سخن نمیگفت ، تعبیرش آنست که بیماریش طولانی شود ، امااگر بیند که با مردمان صحبت می کرد تعبیرش آنست که زود از بیماری شفا یاد .


لوک اویتنهاو می گوید :
45- تعبیر خواب شفا یافتن از بیماری ، سلامتی کامل است

تهیه و ترجمه ( مجله اینترنتی دلگرم)

separator line

تعبیرهای مرتبط

۱۵ نشانه و تعبیر دیدن دندان درد در خواب

تعبیر خواب سرطان: 45 نشانه و تعبیر دیدن انواع سرطان در خواب

تعبیر خواب آسم/ دیدن بیماری آسم در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب پزشک : ۴۰ نشانه و تفسیر دیدن پزشک ( دکتر ) در خواب

تعبیر کامل خواب بیمارستان : 30 معنی و تعبیر دیدن خواب بیمارستاناین مطلب چقدر مفید بود ؟
3.5 از 5 (21 رای)  

۱ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

مهدیه | ۳ سال پیش
سلام من خواب دیدم خونه مادربزرگم هستم و مریضم و همه اصرار دارن ک منم به بیمارستان ببرن تا بستری شم ولی از اون ور هم گفتن پسر عموم ک ۱۷ سالشه فوت شده تعبیرش چیه؟؟
3
10

hits