دلگرم
امروز: یکشنبه, ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ برابر با ۱۰ ذو الحجة ۱۴۴۵ قمری و ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر خواب خرگوش : دیدن خرگوش در خواب نشانه چیست ؟
430
زمان مطالعه: 7 دقیقه
خواب خرگوش دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن خرگوش در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب خرگوش دیدن چه تعبیر و پیامی دارد؟

ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف خواب دیدن خرگوش می پردازیم.

تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب خرگوش

تعبیرهای کلی دیدن خواب خرگوش:

 • تعبیر خواب خرگوش موفقیت و خبرهای خوب و اتفاقات مثبت و برکت و فراوانی است.
 • بعضی معبران می گویند تعبیر خرگوش در خواب نشان دهنده فعالیت های جنسی است.
 • دیدن خواب خرگوش گاهی هم نشان دهنده استرس و ترس و اضطرب است.
 • تعبیر خواب خرگوش به دنیا آمدن فرزند و یا خوشحالی بابت به دست آوردن چیزی است

یوسف نبی علیه السلام گوید :

 • تعبیر خواب خرگوش بهره مندی از زنان است

محمدبن سیرین گوید :

 • خرگوش به خواب دیدن بد است . اگر بیند خرگوش بگرفت یا کسی بدو عطا داد ، دلیل که زنی بد خواهد یا کنیزکی بد بخرد .

جابر مغربی گوید :

 • خرگوش به خواب زنی پارسا و خاموش بود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • تعبیر دیدن خرگوش در خواب خوش یمن نیست و معبران نوشته اند بد و نامبارک است .

آنلی بیتون می‌گوید :

 • تعبیر دیدن خرگوش در خواب ، نشانه تغییرات مساعد در زندگی و به دست آوردن سود بیشتر از قبل است

تعبیر خواب خرگوش های زیاد

تعبیر دیدن یک گروه خرگوش نشان از باروری و فرزندان بسیار است. چنین خوابی ممکن است نشان دهنده ازدواج موفق باشد

آنلی بیتون می‌گوید :

 • تعبیر دیدن خرگوشهای زیادی که در حال جست و خیز هستند ، علامت آن است که بچه ها در شادمانی شما نقش مهمی ایفا خواهند کرد .

تعبیر خواب تعقیب خرگوش

تعبیرهای دیدن خواب دنبال کردن خرگوش:

 • اگر در خواب دیدید که خرگوش را تعقیب کردید تعبیرش این است که در مسیر درستی قدم بر می دارید.
 • اگر در خواب دیدید که خرگوش شما را دنبال میکند تعبیرش شادی و نشاط در آینده است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • اگر خواب دیدید که به دنبال خرگوش میدویدید تعبیرش آنست که سر در گم کاری ناخوشایند می شوید .

تعبیر خواب دویدن خرگوش

تعبیر خواب دویدن خرگوش در خواب این است که باید نسبت به اشخاص نزدیکتان اعتماد بیشتری داشته باشید.


تعبیر خواب فرار کردن خرگوش از قفس

اگر در خواب دیدید که خرگوش از قفس فرار کرد تعبیرش این است که برخی مسائل کوچک و آزاردهنده در زندگی شما وجود دارد که ممکن است مانع از پیشرفت شما در زندگی شود.


تعبیر خواب شکار خرگوش

تعبیر خواب شکار خرگوش این است که دیگران به ناحق از شما انتقاد می کنند.


تعبیر خواب گرفتن خرگوش

تعبیر خواب گرفتن خرگوش در خواب این است که به ثروت فراوانی دست پیدا خواهید کرد . احتمالا در آینده ای نزدیک شانس در خانه شما را خواهد زد. اگر موفق به گرفتن نشدید تعبیرش برعکس است.


تعبیر خواب کشتن خرگوش

تعبیر کشتن خرگوش این است که دخالت در بعضی امور ممکن است به ضرر شما تمام شود و یا باعث درگیری بین اعضای خانواده باشد. سعی کنید در رفتار و گفتار خود محتاط باشید.


جابر مغربی گوید :

 • اگر بیند که خرگوش بکشت ، دلیل که به سبب عیال او را مصیبتی رسد . اگربیند گردن خرگوش را به سوی قفا در پیچید ، دلیل که با زن خویش از راه دیگر مجامعت کند .

تعبیر خواب خرگوش مرده

تعبیر خرگوش مرده در خواب این است که ممکن است دوست یا عزیزی را از دست بدهید. این خواب به شما هشدار می دهد که قدر روابط خود را بدانید.

تعبیر خواب مراقبت از خرگوش

تعبیر خواب مراقبت و نگهداری خرگوش این است که احتمالا شخصی که نمی شناسید شما را دوست دارد و می خواهد با شما روابط دوستانه یا جنسی برقرار کند.

تعبیر خواب بازی کردن خرگوش

تعبیر بازی کردن خرگوش در خواب ، مسائل و موضوعات جنسی و باروری است.

تعبیر خواب حمله خرگوش

تعبیرهای حمله خرگوش در خواب:

 • اگر در خواب دیدید که خرگوشی به شما حمله کرد تعبیرش این است که با کسی خصومت شخصی جدی پیدا می کنید.
 • اگر خواب دیدید که خرگوش به شما حمله کرد و به شما آسیب زد و جای زخمتان دردناک است تعبیرش این است که شکست عشقی بدی خواهید خورد.

تعبیر خواب خوردن خرگوش

اگر در خواب دیدید که خرگوش می خورید به این معنی است که بسیار احساساتی و عاشق هستید ولی آن را بروز نمی دهید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
27- تعبیر خواب خوردن گوشت خرگوش ،مال حرام است . پوست خرگوش در خواب نیز بد است و میمنت ندارد .

محمدبن سیرین گوید :

 • اگر بیند پوست خرگوش پوشیده بود یا از گوشت او می خورد ، دلیل که چیزی اندک از زن به وی رسد .

تعبیر خواب غذا دادن به خرگوش

تعبیر غذا دادن به خرگوش این است که به منفعت بسیار زیادی خواهید رسید.

تعبیر خواب خرگوش گرسنه

اگر در خواب خرگوش گرسنه ای دیدید تعبیر این است که برخی از دوستانی که در گذشته به آنها کمک می کردید ممکن است در آینده دست شما را بگیرند و به شما کمک کنند.

تعبیر خواب لانه خرگوش

تعبیر دیدن لانه خرگوش در خواب به معنی پیشرفت در آینده است. این خواب نشانه این است که شما بسیار مادی گرا هستید و به نیازهای مادی خود فکر می کنید، بدون اینکه دیگران برای شما مهم باشند.

تعبیر خواب خرگوش خانگی

32- دیدن خرگوش خانگی در خواب به این معنی است که بعضی افراد روی شما کنترل زیادی دارند و این موضوع باعث ناراحتی شما خواهد شد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
33- اگر دیدید خرگوش در خانه شما بچه کرده زنی در خانه تان مقیم می شود و می ماند و ریشه می دواند

جابر مغربی گوید :
34- اگر کسی خواب ببیند درخانه او خرگوش است ، دلیل که زنی بدین صفت بخواهد و پوست و استخوان او به خواب مال و منافع اندک است .

تعبیر خواب خرگوش حامله

تعبیر دیدن خرگوش حامله در خواب نشان دهنده سرمایه گذاری های سودآور در زندگی است.

تعبیر خواب بچه خرگوش

دیدن بچه خرگوش در خواب نماد باروری و تولد فرزند است.

محمدبن سیرین گوید :
37- اگر بیند که بچه خرگوش داشت ، دلیل که او را حالی پیش آید که در او هیچ نباشد ، جز رنج و بعضی از معبران گویند : رنج و اندوه او از فرزندان است

تعبیر خواب خرگوش بیمار

دیدن خرگوش بیمار در خواب به این معنی است که موضوعی مهم شما را آزار می دهد و باید هر چه زودتر این موضوع را حل کنید.

تعبیر خواب گوش خرگوش

تعبیر دیدن گوش خرگوش در خواب این است که ممکن است احساسات شما در معرض خطر قرار بگیرد. احتمالا کسی از مهربانی شما سوء استفاده می کند.

تعبیر خواب خرگوش سفید

تعبیر خواب خرگوش سفید ، وفاداری به عشق است. این خواب همچنین نشانه این است که شما در مسیر درستی گام برداشتید.

آنلی بیتون می‌گوید :

 • دیدن خرگوشهای سفید در خواب ، علامت وفاداری در امور عاشقانه است .

تعبیر خواب خرگوش سیاه

تعبیر دیدن خرگوش سیاه در خواب این است که در آینده ، ممکن است در روابط خانوادگی یا عاطفی خود به مشکل بربخورید.

تعبیر خواب خرگوش خاکستری

تعبیر دیدن خرگوش خاکستری در خواب به این معنی است که کسی به شما خیانت خواهد کرد. شاید این خیانت به دلیل اعتماد بیش از حد شما به دیگران اتفاق بیوفتد.

تعبیر خواب خرگوش قهوه ای

تعبیر خواب خرگوش قهوه ای خوب است و معمولا به سود و منفعت مالی زیاد اشاره دارد. ممکن است در مورد کاری سرمایه گذاری کنید و سود زیادی ببرید.


تهیه و ترجمه در مجله دلگرم

تعبیرهای مرتبط

تعبیر خواب موش : دیدن موش در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب سنجاب : ۲۸ نشانه و تفسیر دیدن سنجاب در خواب

تعبیر خواب همستر: 14 تفسیر و تعبیر دیدن همستر در خواب

قفس در خواب: 34 نشانه و تعبیر خواب قفس

تعبیر خواب مارمولک : 43 تعبیر و تفسیر دیدن خواب مارمولکاین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.3 از 5 (430 رای)  

۲۴ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

ستایش | ۲ ماه پیش
من یدونه خرگوش داشتم که اونو ازم دزدیدن
من تو خواب دیدم که تو یه تلوزیون بزرگ گروهی خرگوش سفید و کرمی دیدم که شبیه خرگوش خودم بودن منکه اونارو دیدم شروع به گریه کردم
0
1
مهدی | ۳ ماه پیش
سلام من خواب دیدم با خانواده رفتیم صفر یهویی دیدم خرگوش مشکی در خونه کسی بود و من او را دزدیدم و اون مرد انداخت دنبالم و من رفتم سوار ماشین شدم و رفتیم
1
3
هانیه | ۱ سال پیش
سلام وقتتون بخیر
خواب دیدم توی خونمون چندتا خرگوش کوچولو سیاه و زرد هستن. و ناراحت و ساکت و آروم بودن
هیچ جنب و جوشی نداشتن
اما من خیلی شاد بودم و دست میزدم و میرقصیدم و اونا هم تشویق میکردم ک همراه با من شاد باشن

ممکنه تعبیرش رو بفرمایید؟
0
5
پاسخ کارشناس:
تعبیر خواب وابسته به شرایط مختلف است. و از فهرست موارد بالا باید ببینین کدام شرایط به وضعیت شما نزدیکتر است.
دخترباله مرینت لیدی | ۲ سال پیش
من خواب دیدم هزار خرگوش رو تو پارک دیدم که همه به سمتم اومدن و من گرفتمشون تو دستم نازشون کردم همه رنگی هم داشتن بیشتر با رنگ مشکی دوست شودم تعبیرش چیه
3
17
فاطمه میرزامحمدی | ۳ سال پیش
من دختر عموم تازه فوت شده ۱۴ ساله بود
خواهرم خواب دیده که دختر عموم سر قبر خودشه و زن عموم با یک خرگوش سیاه داره بازی میکنه وقتی میگه که به دختر عموم نگاه کنید دختر عموم میره
5
16
محدثه | ۳ سال پیش
سلام. من دیشب خواب دیدم توی بالکن ما صدا هایی مثل پارس کردن سگ و... میاد و کلا صدای سگ از بالکن ما میاد. انگار هم ۴ ۵ تا سگ بودن. من جیغ میزدم و جرئت نداشتم در بالکن رو باز کنم و ترسیده بودم. مادرم هم اونجا بود یهو مامانم گفت نترس اون که توی بالکن هست سگ نیست اون یه بچه خرگوش هست که ترسیده. من هم با این حرف مامانم خیالم راحت شد رفتم توی بالکن و بچه خرگوش رو برداشتم. بچه خرگوشه خیلی خیلی خیلی کوچیک بود انگار تازه به دنیا اومده بود ( اما مو هاش در اومده بود ) . من رفتم از توی بالکن بچه خرگوش رو آوردم خونه تا برای خودم باشه و ازش نگهداری کنم. بچه خرگوش هم سفید بود. تعبیر این خواب چیه؟ ( قبل از اینکه بخوابم اصلا به حیوانات فکر نکردم )
7
19
پاسخ ها:
بهرام | ۲ سال پیش
من‌خواب‌دیدم‌رفته‌بودم‌باغ‌چوب‌ببرم‌برف‌زیادی‌امده‌بوددیدم‌دوتاخرگوش‌بنفش‌درحال‌جفت‌گیری‌هستن‌وبالای‌یه‌درخت‌دیگه‌یه‌خرگوش‌سیاه‌بابچش‌ایستاده‌اند
4
8
ستاره | ۳ سال پیش
من خودم خرگوش دارم دیشب خواب دیدم خرگوش سفیدم تموم موهاش ریخته و اون مویی ک داشته اصلا برا خودش نبوده شبیه ی کلاه گیس شده بود ک از تنش در اومد و خودش بی مو و کلا پوست شد بعدش یکی دیگ خرگوشم ک قهوه ای هستش اون حالش بد بودش داشت می‌مرد انگار ک ی خرگوش دنیا آورد و خودش تنش یجوری انگار زخم بود و بی جان از یک طرف خودم هم یک جشن عروسی دعوت بودم و در این وضعیت قرار داشتم
2
8
پاسخ ها:
امیرحسین | ۲ سال پیش
من یه خرگوش قهوه ای واسه خواهرم خریدم واقعا خونمون بهتر شده همه دوسش دارن با این که اذیتم زیاد میکنه باز هم من و خواهرم دوسش داریم اما کلا کاری ندارم حیوان که خانه میاد برکت هم میاره دوستان شما هم نظر بدین ممنون
6
17
محمدعلی | ۳ سال پیش
سلام من دیشب خواب دیدم که ۳تاخرگوش سفید داخل لانه شان بودندمن ۲ تا خرگوش گرفتم بعد یکی سومی رو میخواستم بگیرم گرگ اومد خوردش تعبیر این خواب چیه حتما جواب منو بدین
6
21
پریناز | ۳ سال پیش
سلام من در خواب دیدم که خرگوشی سفید و زیبا در خانه مادربزرگم هست و بسیار دوستش دارم و نازش میکنم و خرگوش میمیرد و دوباره زنده میشود تعبیرش چیه لطفاً بگین
4
19
سامی | ۳ سال پیش
من دیشب خواب دیدم یه بچه خرگوش ماده قهوه ای خریدیم آوردیم خونه و داشتم بهش غذا میدادم
6
18
امیر محمد | ۳ سال پیش
من خواب دیدم تو یک روز مدرسه یک خرگوش تو آزمایشگاه هست یه روز یه پسر به اون دست زد و بعد یه کوچولو رفتارش عوض شد.من ه دوست داشتم و با دستکش اون رو برداشتم و بردم تا روش آزمایش بدم.دوستم بهش دست زد و رفت حیاط باهاش بازی کرد و من هم داشتم میدیم از بدنش یک خونازش ریخت و از خودش درست شد و به خودش صدمه میزد تا بمیره.
من ۱۱ سالمه واقعا میترسم و بد ترین خواب عمرم بود‌.
4
11
زهرا | ۳ سال پیش
من دیشب خواب دیدم پدرم دنبال خرگوش میدوند بعد اون ترگوش رو گرفتن ،خرگوش صاحب داشت و یک سگ نگهبان که هی دور پدرم میچرخید و به پدرم فوش میداد،ما خرگوش رو از صاحبش تریدیم ولی خرگوش مریض و بی حال بود ،برادرم به زور بهش آب داد، خرگوش سفید بود و من بارها بغلش کردم ولی تو بغلم بیحال بود...
1
12
نگار | ۳ سال پیش
من دیشب خواب دیدم دارم بیرون از خونه دنبال یه خرگوش سفید میدوم و بعدش هم یجا میگرمش و بغلش میکنم ولی هی دست و پا میزد که فرار کنه بعد بهش میگم اینکه من به آرزوهام برسم به تو بستگی داره بعد هم خرگوش هه رو بوس میکنم و خرگوش هه دیگه دست و پا نمیزنه و تو بغلم آروم میشه
میشه لطفا تعبیرش رو بهم بگین ولی خودم که احساس میکنم خواب خوبی دیدم
5
20
دیانا | ۳ سال پیش
من دیشب خواب دیدم که در خانه نشسته ام و تلویزیون می بینم و بعد پدرم منو صدا می زنه برم حیاط و مکان مثل باغ پر از گل و بلبل بود و چند خرگوش خاکستری دستم بود و بغل می کردم و یکیش خیلی گرسنه بود و ترسو... جدا از این خواب من به کسی علاقه دارم و واقعا بهش اعتماد دارم با این تعبیر داره گریه ام میگره یعنی چی خیانت!!!! لطفا بگید تعبیر این چی بوده
3
10
نازیلا یوسفی | ۳ سال پیش
من دیشب خواب دیدم سه تا خرگوش چاق رو در خونه ام نگهداری میکنم.
ولی یکیش فرار کرد و اونا شدن دوتا. خرگوش ها خیلی سنگین بودن.
یکیش قهوه ای بود یکیش صورتی روشن ولی اون یکی رو یادم نمیاد.
ولی واقعا سنگینی اون دوتا رو حس میکردم. یه روز هم رفتیم بیرون و من همش مجبور بودم از اونا مراقبت کنم که بلایی سرشون نیاد یا فرار نکنن.
میشه تعبیرش رو بهم بگید؟. برام خیلی مهمه.
5
18
M | ۳ سال پیش
من دیشب خواب دو تا خرگوش رو دیدم یکی از اونها سفید و یکی دیگه ترکیبی از رنگ قهوه‌ای و سیاه.اونی که قهوه‌ای و سیاه بود از بالکن افتاد و مرد.میشه بگید تعبیرش چیه.و یه چیز دیگه اینکه من دیشب هم ترسیده بودم هم استرس داشتم امروز صبح هم به خاطر اینکه اون خرگوش مرد استرس داشتم چون تو خوابن من اونو توی بالکن گذاشتم و حس میکنم به خاطر من بود که مرد
1
16
سمیرا | ۳ سال پیش
سلام.‌دیشب خواب دیدم خونه خالم هستم. یه خرگوش داشت مثل اینکه. اومد من بغلش کردم.‌رنگش کرمی بود. ولی بزرگیش اندازه آهو بود.بغلش کردم. انقد اروم بود.نه دندونم گرفت. نه اذیت.
تعبیرشو میخاستم
11
9
siamakmilan | ۳ سال پیش
با سلام
من امروز قبل از ظهر نیم ساعتی خوابیدم که در همین نیم ساعت خواب دیدم که یک خرگوش سفید در دستانم قرار دارد و من هم خیلی ازش میترسم و می‌خوام اونو از خودم دور کنم ولی اون به دستانم چسبیده و هر کاری میکنم ازم دور نمیشه که من خیلی ترسیده بودم و در همین موقع از خواب بیدار شدم که تا چند دقیقه بعد از اینکه بیدار شدم احساس میکردم که واقعی بوده
4
17
شیرین | ۴ سال پیش
من خواب دیدم یه خرگوش سفید یه خاکستری خریدم میبرم خونه. سفیده خودشو از تراس پرت میکنه بیرون ومیمیره .خاکستریه میادبغلم
6
13
آیناز | ۴ سال پیش
سلام خواب دیدم رفتم تو مغازه . گفتم بهش دو تا خرگوش بده اما اونا خرگوش نبودن. زیاد بود فروشنده خواست جدا کنه منم دستم جنگ انداختن خرگوش. هنوز پشماشو در نیامده بود تعبیرش جبه
2
5
هاني | ۴ سال پیش
دقيقا هرچيزي كه معبران محمدين سير و...گفتن بدو ناخوشايند بود.برعكس بقيه معبران انتني و ...
3
16
کاملیا | ۴ سال پیش
خواب دیدم که یک خرگوش سفید رو گرفتم و میخوام با خودم ببرم
تعبیرش چیه؟
7
29

hits