alexametrics
دلگرم
امروز: چهارشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۹ برابر با ۱۷ ربيع الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۰۲ دسامبر ۲۰۲۰ میلادی
تعبیر خواب خرگوش : 44 نشانه و تعبیر دیدن خرگوش در خواب
251
150K
زمان مطالعه: 7 دقیقه
تعبیر خواب خرگوش ( خواب خوردن خرگوش ، خرگوش سفید ، سیاه ، قهوه ای و ... ، تعبیر خواب شکار خرگوش ، تعقیب خرگوش ، خرگوش مرده ، خرگوش خانگی و ...) برداشت ها و پیام های مختلفی دارد . ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می…

دیدن خواب خرگوش چه تعبیر و پیامی دارد؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب خرگوش ( خواب خوردن خرگوش ، خرگوش سفید ، سیاه ، قهوه ای و ... ، تعبیر خواب شکار خرگوش ، تعقیب خرگوش ، خرگوش مرده ، خرگوش خانگی و ...) برداشت ها و پیام های مختلفی دارد . ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم

divider

تعبیر خواب خرگوش

1- تعبیر خواب خرگوش موفقیت و خبرهای خوب و اتفاقات مثبت و برکت و فراوانی است.

2- بعضی معبران می گویند تعبیر خرگوش در خواب نشان دهنده فعالیت های جنسی است.

3- دیدن خواب خرگوش گاهی هم نشان دهنده استرس و ترس و اضطرب است.

یوسف نبی علیه السلام گوید :
4- تعبیر خواب خرگوش بهره مندی از زنان است

5- تعبیر خواب خرگوش به دنیا آمدن فرزند و یا خوشحالی بابت به دست آوردن چیزی است

محمدبن سیرین گوید :
6- خرگوش به خواب دیدن بد است . اگر بیند خرگوش بگرفت یا کسی بدو عطا داد ، دلیل که زنی بد خواهد یا کنیزکی بد بخرد .

جابر مغربی گوید :
7- خرگوش به خواب زنی پارسا و خاموش بود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
8- تعبیر دیدن خرگوش در خواب خوش یمن نیست و معبران نوشته اند بد و نامبارک است .

آنلی بیتون می‌گوید :
9- تعبیر دیدن خرگوش در خواب ، نشانه تغییرات مساعد در زندگی و به دست آوردن سود بیشتر از قبل است


تعبیر خواب خرگوش های زیاد

10- تعبیر دیدن یک گروه خرگوش نشان از باروری و فرزندان بسیار است. چنین خوابی ممکن است نشان دهنده ازدواج موفق باشد

آنلی بیتون می‌گوید :
11- تعبیر دیدن خرگوشهای زیادی که در حال جست و خیز هستند ، علامت آن است که بچه ها در شادمانی شما نقش مهمی ایفا خواهند کرد .


تعبیر خواب تعقیب خرگوش

12- اگر در خواب دیدید که خرگوش را تعقیب کردید تعبیرش این است که در مسیر درستی قدم بر می دارید.
13- اگر در خواب دیدید که خرگوش شما را دنبال میکند تعبیرش شادی و نشاط در آینده است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
14- اگر خواب دیدید که به دنبال خرگوش میدویدید تعبیرش آنست که سر در گم کاری ناخوشایند می شوید .


تعبیر خواب دویدن خرگوش

15- تعبیر خواب دویدن خرگوش در خواب این است که باید نسبت به اشخاص نزدیکتان اعتماد بیشتری داشته باشید.


تعبیر خواب فرار کردن خرگوش از قفس

16- اگر در خواب دیدید که خرگوش از قفس فرار کرد تعبیرش این است که برخی مسائل کوچک و آزاردهنده در زندگی شما وجود دارد که ممکن است مانع از پیشرفت شما در زندگی شود.


تعبیر خواب شکار خرگوش

17- تعبیر خواب شکار خرگوش این است که دیگران به ناحق از شما انتقاد می کنند.


تعبیر خواب گرفتن خرگوش

18- تعبیر خواب گرفتن خرگوش در خواب این است که به ثروت فراوانی دست پیدا خواهید کرد . احتمالا در آینده ای نزدیک شانس در خانه شما را خواهد زد. اگر موفق به گرفتن نشدید تعبیرش برعکس است.


تعبیر خواب کشتن خرگوش

19- تعبیر کشتن خرگوش این است که دخالت در بعضی امور ممکن است به ضرر شما تمام شود و یا باعث درگیری بین اعضای خانواده باشد. سعی کنید در رفتار و گفتار خود محتاط باشید.


جابر مغربی گوید :
20- اگر بیند که خرگوش بکشت ، دلیل که به سبب عیال او را مصیبتی رسد . اگربیند گردن خرگوش را به سوی قفا در پیچید ، دلیل که با زن خویش از راه دیگر مجامعت کند .

تعبیر خواب خرگوش مرده

21- تعبیر خرگوش مرده در خواب این است که ممکن است دوست یا عزیزی را از دست بدهید. این خواب به شما هشدار می دهد که قدر روابط خود را بدانید.

تعبیر خواب مراقبت از خرگوش

22- تعبیر خواب مراقبت و نگهداری خرگوش این است که احتمالا شخصی که نمی شناسید شما را دوست دارد و می خواهد با شما روابط دوستانه یا جنسی برقرار کند.

تعبیر خواب بازی کردن خرگوش

23- تعبیر بازی کردن خرگوش در خواب ، مسائل و موضوعات جنسی و باروری است.

تعبیر خواب حمله خرگوش

24- اگر در خواب دیدید که خرگوشی به شما حمله کرد تعبیرش این است که با کسی خصومت شخصی جدی پیدا می کنید.

25- اگر خواب دیدید که خرگوش به شما حمله کرد و به شما آسیب زد و جای زخمتان دردناک است تعبیرش این است که شکست عشقی بدی خواهید خورد.

تعبیر خواب خوردن خرگوش

26- اگر در خواب دیدید که خرگوش می خورید به این معنی است که بسیار احساساتی و عاشق هستید ولی آن را بروز نمی دهید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
27- تعبیر خواب خوردن گوشت خرگوش ،مال حرام است . پوست خرگوش در خواب نیز بد است و میمنت ندارد .

محمدبن سیرین گوید :
28- اگر بیند پوست خرگوش پوشیده بود یا از گوشت او می خورد ، دلیل که چیزی اندک از زن به وی رسد .

تعبیر خواب غذا دادن به خرگوش

29- تعبیر غذا دادن به خرگوش این است که به منفعت بسیار زیادی خواهید رسید.

تعبیر خواب خرگوش گرسنه

30- اگر در خواب خرگوش گرسنه ای دیدید تعبیر این است که برخی از دوستانی که در گذشته به آنها کمک می کردید ممکن است در آینده دست شما را بگیرند و به شما کمک کنند.

تعبیر خواب لانه خرگوش

31- تعبیر دیدن لانه خرگوش در خواب به معنی پیشرفت در آینده است. این خواب نشانه این است که شما بسیار مادی گرا هستید و به نیازهای مادی خود فکر می کنید، بدون اینکه دیگران برای شما مهم باشند.

تعبیر خواب خرگوش خانگی

32- دیدن خرگوش خانگی در خواب به این معنی است که بعضی افراد روی شما کنترل زیادی دارند و این موضوع باعث ناراحتی شما خواهد شد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
33- اگر دیدید خرگوش در خانه شما بچه کرده زنی در خانه تان مقیم می شود و می ماند و ریشه می دواند

جابر مغربی گوید :
34- اگر کسی خواب ببیند درخانه او خرگوش است ، دلیل که زنی بدین صفت بخواهد و پوست و استخوان او به خواب مال و منافع اندک است .

تعبیر خواب خرگوش حامله

35- تعبیر دیدن خرگوش حامله در خواب نشان دهنده سرمایه گذاری های سودآور در زندگی است.

تعبیر خواب بچه خرگوش

36- دیدن بچه خرگوش در خواب نماد باروری و تولد فرزند است.

محمدبن سیرین گوید :
37- اگر بیند که بچه خرگوش داشت ، دلیل که او را حالی پیش آید که در او هیچ نباشد ، جز رنج و بعضی از معبران گویند : رنج و اندوه او از فرزندان است

تعبیر خواب خرگوش بیمار

38- دیدن خرگوش بیمار در خواب به این معنی است که موضوعی مهم شما را آزار می دهد و باید هر چه زودتر این موضوع را حل کنید.

تعبیر خواب گوش خرگوش

39- تعبیر دیدن گوش خرگوش در خواب این است که ممکن است احساسات شما در معرض خطر قرار بگیرد. احتمالا کسی از مهربانی شما سوء استفاده می کند.

تعبیر خواب خرگوش سفید

40- تعبیر خواب خرگوش سفید ، وفاداری به عشق است. این خواب همچنین نشانه این است که شما در مسیر درستی گام برداشتید.

آنلی بیتون می‌گوید :
41- دیدن خرگوشهای سفید در خواب ، علامت وفاداری در امور عاشقانه است .

تعبیر خواب خرگوش سیاه

42- تعبیر دیدن خرگوش سیاه در خواب این است که در آینده ، ممکن است در روابط خانوادگی یا عاطفی خود به مشکل بربخورید.

تعبیر خواب خرگوش خاکستری

43- تعبیر دیدن خرگوش خاکستری در خواب به این معنی است که کسی به شما خیانت خواهد کرد. شاید این خیانت به دلیل اعتماد بیش از حد شما به دیگران اتفاق بیوفتد.

تعبیر خواب خرگوش قهوه ای

44- تعبیر خواب خرگوش قهوه ای خوب است و معمولا به سود و منفعت مالی زیاد اشاره دارد. ممکن است در مورد کاری سرمایه گذاری کنید و سود زیادی ببرید.


ترجمه : معصومه راهیاین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.2 از 5 (251 رای)  
  • منبع
  • mydreamsymbolism.com
  • کتاب بانک جامع تعبیر خواب
۹ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
دیانا | ۱ هفته پیش
من دیشب خواب دیدم که در خانه نشسته ام و تلویزیون می بینم و بعد پدرم منو صدا می زنه برم حیاط و مکان مثل باغ پر از گل و بلبل بود و چند خرگوش خاکستری دستم بود و بغل می کردم و یکیش خیلی گرسنه بود و ترسو... جدا از این خواب من به کسی علاقه دارم و واقعا بهش اعتماد دارم با این تعبیر داره گریه ام میگره یعنی چی خیانت!!!! لطفا بگید تعبیر این چی بوده
0
0
نازیلا یوسفی | ۲ ماه پیش
من دیشب خواب دیدم سه تا خرگوش چاق رو در خونه ام نگهداری میکنم.
ولی یکیش فرار کرد و اونا شدن دوتا. خرگوش ها خیلی سنگین بودن.
یکیش قهوه ای بود یکیش صورتی روشن ولی اون یکی رو یادم نمیاد.
ولی واقعا سنگینی اون دوتا رو حس میکردم. یه روز هم رفتیم بیرون و من همش مجبور بودم از اونا مراقبت کنم که بلایی سرشون نیاد یا فرار نکنن.
میشه تعبیرش رو بهم بگید؟. برام خیلی مهمه.
0
1
M | ۲ ماه پیش
من دیشب خواب دو تا خرگوش رو دیدم یکی از اونها سفید و یکی دیگه ترکیبی از رنگ قهوه‌ای و سیاه.اونی که قهوه‌ای و سیاه بود از بالکن افتاد و مرد.میشه بگید تعبیرش چیه.و یه چیز دیگه اینکه من دیشب هم ترسیده بودم هم استرس داشتم امروز صبح هم به خاطر اینکه اون خرگوش مرد استرس داشتم چون تو خوابن من اونو توی بالکن گذاشتم و حس میکنم به خاطر من بود که مرد
0
1
سمیرا | ۴ ماه پیش
سلام.‌دیشب خواب دیدم خونه خالم هستم. یه خرگوش داشت مثل اینکه. اومد من بغلش کردم.‌رنگش کرمی بود. ولی بزرگیش اندازه آهو بود.بغلش کردم. انقد اروم بود.نه دندونم گرفت. نه اذیت.
تعبیرشو میخاستم
1
1
siamakmilan | ۵ ماه پیش
با سلام
من امروز قبل از ظهر نیم ساعتی خوابیدم که در همین نیم ساعت خواب دیدم که یک خرگوش سفید در دستانم قرار دارد و من هم خیلی ازش میترسم و می‌خوام اونو از خودم دور کنم ولی اون به دستانم چسبیده و هر کاری میکنم ازم دور نمیشه که من خیلی ترسیده بودم و در همین موقع از خواب بیدار شدم که تا چند دقیقه بعد از اینکه بیدار شدم احساس میکردم که واقعی بوده
0
4
شیرین | ۷ ماه پیش
من خواب دیدم یه خرگوش سفید یه خاکستری خریدم میبرم خونه. سفیده خودشو از تراس پرت میکنه بیرون ومیمیره .خاکستریه میادبغلم
0
0
آیناز | ۱۰ ماه پیش
سلام خواب دیدم رفتم تو مغازه . گفتم بهش دو تا خرگوش بده اما اونا خرگوش نبودن. زیاد بود فروشنده خواست جدا کنه منم دستم جنگ انداختن خرگوش. هنوز پشماشو در نیامده بود تعبیرش جبه
0
0
هاني | ۱ سال پیش
دقيقا هرچيزي كه معبران محمدين سير و...گفتن بدو ناخوشايند بود.برعكس بقيه معبران انتني و ...
1
3
کاملیا | ۱ سال پیش
خواب دیدم که یک خرگوش سفید رو گرفتم و میخوام با خودم ببرم
تعبیرش چیه؟
0
2
hits