دلگرم
امروز: دوشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ برابر با ۰۴ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی
تعبیر خواب شتر : 54 نشانه و تفسیر دیدن شتر در خواب
74
72.4K
زمان مطالعه: 9 دقیقه
خواب دیدن شتر تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن شتر در خواب را در دلگرم بخوانید ...

خواب شتر دیدن به چه معناست ؟

تعبیر دیدن شتر در خواب ، خواب شیر شتر ، گوشت شتر ، درگیری با شتر ، گرفتن شتر از کسی ، پوست و پشم شتر ، قربانی کردن شتر ، سوار شتر شدن و ...) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

divider

تعبیر خواب شتر

امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیرهای دیدن خواب شتر عبارتند از:
1- پادشاه
2- مردی امیر
3- مرد مومن
4- سیل
5- فتنه
6- آبادانی و ساخت و ساز
7- زن
8- حج
9- نعمت
10- مال

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:
11- دیدن شتر ماده‌ در خواب نشانه آنست که به آرزویت می‌رسی .
12- اگر در خواب ببینی شتر، بچه‌ای به دنیا آورده است،نشانه آنست که زن تو فرزندی به دنیا می‌آورد و مال و اموالت زیاد می‌شود.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:
13- اگر در خواب ببینی شتر ماده‌ تو فرار کرده یا دزدیده شده است، نشانه آنست که از زن خودت جدا می‌شوی، یا میان شما دعوا و دشمنی بوجود آید.
14- اگر در خواب ببینی شتر مادۀ تو مُرده است، یـعـنـی زن تو از دنیا می‌رود ( صدقه بدهید ).

ابراهیم کرمانی می‌گوید:
15- اگر در خواب ببینی شتری که تا به حال او را ندیده‌ای پشت سر تو در حال حرکت است، نشانه آنست که حیران و آشفته می‌شوی.
16- اگر در خواب ببینی شتر بانگ و فریاد می‌کند، نشانه آنست که به سفر حج خواهی رفت یا سفر تجاری می‌کنی و در آن سود و منفعت به دست می‌آوری.

جابر مغربی می‌گوید:
17- اگر در خواب ببینی با شتر نزدیکی میکنی نشانه آنست که از سختی و مشقت رها می‌شوی و بر دشمن پیروز خواهی شد و مال و اموال تو افزایش می‌یابد و به شهرت می‌رسی .

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:
18- تعبیر خواب حرف زدن شتر نشانه آنست که خیر و نیکی به تو می‌رسد.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
19- خواب شتر نشانه این است که نیاز دارید محافظه کار تر باشید، شما مسئولیت ها، بار ها و مسائل زیادی را به روی دوش هاتان می کشید.
20- خواب دیدن اینکه شما یک شتر را نوازش می کنید نشانه این است که شما آماده اید که یک سری بار، مسئولیت یا بار های احساسی که به دوشتان است و حملش می کنید را رها کنید


تعبیر خواب شتر گرفتن از کسی

جابر مغربی می‌گوید:
21- خواب شتر گرفتن از کسی نشانه آنست که به اندازه تعداد و ارزش شتر از کسی به تو سود و منفعت می‌رسد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:
22- اگر در خواب ببینی کسی به تو شتر ماده‌ای بخشید، یا از کسی خریده‌ای، نشانه آنست که با زنی ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری،

ابن سیرین نیز می‌گوید:
23- اگر در خواب ببینی شتر ماده‌ای به دست آورده‌ای، نشانه آنست که با زنی ازدواج می‌کنی، و اگر شتری که دیده‌ای بچه هم داشته باشد، نشانه آنست که زنی که می‌گیری دارای فرزند نیز می‌باشد.


تعبیر خواب گله شتر

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:
24- اگر در خواب ببینی گله شتری که می‌دانی برای خودت می‌باشد را می‌چرانی، نشانه آنست که فرمانروای یک سرزمین و ولایت می‌شوی .

جابر مغربی می‌گوید:
25- اگر در خواب ببینی در بیابان یک گله شتر به دست آورده‌ای، نشانه آنست که بر مردم بیابانگرد، ریاست می‌کنی.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:
26- اگر ببینی شترهای عربی بسیار زیادی داری، یـعـنـی در سرزمین عرب «پادشاه» می‌شوی، و اگر شترها عجمی بودند، یـعـنـی در سرزمین عجمی پادشاه خواهی شد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:
27- اگر در خواب ببینی در باغی ، گله شتر وجود دارد، یـعـنـی «پادشاه» آنجا بر دشمنان پیروز می‌شود.
28- اگر در خواب ببینی گله شتر در زمین یا روستائی جمع می‌شوند، نشانه آنست که دشمنان در آنجا جمع می‌شود، یا سیل آن مکان را خراب می‌کند، یا مردم آنجا دچار بیماری می‌شوند،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی شترها بار جو و گندم دارند، نشانه آنست که از آن دشمنان به آنجا خیر و برکت می‌رسد.


تعبیر خواب شیر شتر

ابراهیم کرمانی می‌گوید:
29- خوردن شیر شتر در خواب ، نشانه گستردگی و فراخی می‌باشد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:
30- اگر در خواب ببینی شیر شتر را می‌دوشی، نشانه آنست که به اندازه شیری که دوشیده‌ای «پادشاه» به تو مال و اموال می‌دهد، ولی اگر ببینی از پستان شتر به جای شیر، خون بیرون می‌آید، نشانه آنست که مال و اموالی که به تو می‌رسد حرام است .

تعبیر خواب پوست و پشم شتر

ابراهیم کرمانی می‌گوید:
31- تعبیر خواب دیدن پشم شتر نشانه ارث و میراث از مردی بزرگ می‌باشد،

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:
32- اگر زنی در خواب ببیند پوست شتر می‌خورد، تعبیرش دریافت مال و اموال از «پادشاه» می‌باشد.

جابر مغربی می‌گوید:
33- دیدن پشم شتر در خواب ، نشانه مال و اموال از طرف پادشاه می‌باشد،‌‌‌‌‌ ( بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش ارث و میراث است .)

تعبیر خواب گوشت شتر

ابراهیم کرمانی می‌گوید:
34- اگر در خواب ببینی کسی به تو مقدار زیادی گوشت شتر داده است، نشانه آنست که به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری .

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:
35- اگر در خواب ببینی گوشت شتر می‌خوری، نشانه آنست که بیمار می‌شوی،

ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید:
36- خواب گوشت شتر ، نشانه این است که مال یتیمی را با رنج و ناخوشی مصرف خواهی کرد.

ابن سیرین می‌گوید:
37- اگر در خواب ببینی قلیه‌ای از گوشت شتر می‌خوری، نشانه آنست که از شخصی بزرگ مال و اموال به دست می‌آوری.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:
38- اگر زنی در خواب ببیند گوشت شتر خورده است، نشانه آنست که «پادشاه» به او مال و اموال می‌دهد.


تعبیر خواب قربانی کردن شتر

ابن سیرین می‌گوید:
39- خواب قربانی کردن شتر نشانه آنست که اگر بنده و «برده» هستی، آزاد می‌شوی، یا اگر آزاد هستی، به رهایی و خلاصی دست پیدا می‌کنی و حج را به جا می‌آوری، یا اگر بیمار هستی، بهبود پیدا می‌کنی، یا اگر از چیزی ترسیده باشی، ایمنی پیدا می‌کنی، یا اگر در مضیقه و تنگنا هستی از تنگنا رها می‌شوی، اگر این خواب را نزدیک عید قربان ببینی تاثیر آن بیشتر است.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:
40- اگر در خواب ببینی شتر را قربانی کرده‌ای و از گوشت آن به هر کسی می‌دهی، نشانه آنست که مرد بزرگی در آنجا قربانی می‌شود، یا از دنیا می‌رود،

جابر مغربی نیز می‌گوید:
41- اگر ببینی گروهی از افراد، شتری را کشته و گوشت آن را قسمت کردند، نشانه آنست که در آنجا مرد ثروتمندی از دنیا می‌رود و اموالش را به صورت ارث و میراث تقسیم می‌کنند.


تعبیر خواب سوار شتر شدن

ابن سیرین می‌گوید:
42- تعبیر خواب سوار شدن بر شتر نشانه آنست که بزرگی و سود و منفعت به دست می‌آوری
43- اگر در خواب ببینی سوار شتری شده‌ای که تا به حال آن را ندیده‌ای و آن شتر هم با سرعت و شتاب حرکت می‌کند، نشانه آنست که به مسافرت می‌روی.
44- اگر ببینی سوار شتری شده‌ای و تاخت و تاز می‌کنی، نشانه آنست که غمگین و آشفته می‌شوی (صدقه بدهید).
45- اگر ببینی سوار شتر شده‌ای و نمی‌دانی به کجا می‌روی و راه را گم کرده‌ای، نشانه آنست که در کار خودت دچار عجز و ناتوانی می‌شوی و راه حل را پیدا نمی‌کنی.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:
46- اگر ببینی سوار شتر خشمگین و عصبانی شده‌ای، نشانه آنست که بر مرد بزرگی غلبه و تسلط پیدا می‌کنی.

جابر مغربی می‌گوید:
47- اگر ببینی سوار شتر یک ساله شده‌ای، نشانه آنست که غمگین خواهی شد.


تعبیر خواب حمله شتر

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:
48- اگر خواب ببینی با شتری درگیر شده ای جنگ و نبرد می‌کنی، نشانه آنست که با مرد «عجمی» که دشمن تو می‌باشد دعوا و درگیری پیدا می‌کنی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:
49- اگر ببینی بر شتری غلبه نموده‌ای و او را خوار و حقیر کرده‌ای، نشانه آنست که دشمن را شکست می‌دهی و خوار و حقیر می‌نمائی.

ابن سیرین می‌گوید:
50- اگر خواب حمله شتر را دیدی و در خواب مشاهده کردی که شتری به تو لگد زده است، نشانه آنست که در اثر مسافرت دچار زحمت و مشقت می‌شوی ( صدقه بدهید ).
51- اگر در خواب ببینی شتر اطاعت نمی‌کند و رام نیست و با او درگیر شده ای نشانه آنست که دچار غم و اندوه می‌شوی.


تعابیر دیگر شتر دیدن در خواب

ابن سیرین می‌گوید:
52- اگر در خواب ببینی مانند شتر راه می‌روی، نشانه آنست که به سعادت دنیوی می‌رسی.

جابر مغربی می‌گوید:
53- اگر در خواب ببینی سر تو مثل سر شتر شده است، نشانه آنست که به فرمانروائی و حکومت می‌رسی و دشمن را شکست می‌دهی .
54- اگر در خواب ببینی پای تو مثل پای شتر یا گاو می‌باشد، نشانه آنست که مال و اموال و قوت تو بیشتر می‌شود.

dividerاین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.0 از 5 (74 رای)  
  • منبع
  • تعبیرستان
۱۴ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
الهه | ۲ هفته پیش
باسلام وخسته نباشید
خواب دیدم دوتاشتردارم که یک بچه دارندویکی ازاین شترهاماداست وشیرمیدهد
ممنون ازپاسخگویی
0
0
مهدی | ۱ ماه پیش
سلام.خانومم خواب دیده ک صاحب مغازه طلا فروشی یک بچه شتر بهش داده و گفته ببره ب کسی بده ک توی راه متوجه میشع دست و پای شتر بسته شده و یک میله اهنی توی دهانش هست بعد میله رو از دهنش خارج میکنه و بهش آب میده.لطفا تعبیرش کنین
0
0
پویان | ۴ ماه پیش
سلام خواب دیدم مردی هستم که به قصر زنی رفته ام و او عاشق من شد و مرا بوسیددر دل نصف شب باهم به یکی از پنجره های قصر رفتیم و از آنجا رودخانه یخ زده ای را دیدیم که سه شتر در آن در حال غرق شدن بودن ولی صاحبانشان نمی توانستند به آنها کمک کنند
0
0
پویان | ۴ ماه پیش
سلام خواب دیدم پادشاهی که زن بود عاشق من شده و من در خواب مرد بودم با هم در قصرش نصف شب قدم میزدیم از یکی از پنجره های قصر سه شتر را دیدیم که با بارشان در حال غرق شدن بودن و صاحبانشان نمی توانستند کمکشان کنند
0
0
پریسا | ۹ ماه پیش
خواب دیدم دو تا شتر.شتر مادر و بچه اش بهم حمله میکنند.تعبیرش چیه؟
0
1
Esmaeil | ۱۱ ماه پیش
سلام خواب دیدم ک گله ای شتر دارم ک ب رنگهای قهوه ای و سیاه و روشن دارم میچرانم.و آلونکی در پایه تپه دارم.و در داخل الونک بچه سگی هست و در بیرون در الونک چند شتر وایسادن ک در تا پا خونن ولی زخمی نیستن.یهو چندتا از شتر ها ب سمت الونک هجوم میارن من فک میکنم ک تشنه هست یه قابلمه بزرگ هست داخل الونک ک اب لوله کشی هم دارد پر اب کردم تا پر شد شترا ها برگشتن و پایین الونک جوی اب بود اون طرف جوی اب باغ انگور بود و داخل اب خون بود اولش گفتم اگه تشنه باشن میخورن اما دیدم ن جوی خونه روش کلی کف کرده بعد اون بچه سگی اومد بیرون وروده و شکم حیوانی ب ان چسبیده بود برداشت فرار کرد.رفتم بغل جوی خون نشستم گریه کردم احساس گناه میکردم.هی میگفتم امام زمان امام سجاد منو ببخش.فک میکرد گناهی کردمو زخم ب جیگرشون زدم و خون اوناس جوی اب شده برام.ممنون از شما منتظر پاسختون هستم
0
0
آمنه | ۱۱ ماه پیش
سلام ، خواب دیدم یه شتر در خونه ما هست دنبالم دوید از ترس رفتم داخل اتاق در رو بستم...
4
0
ندا ناز | ۱۱ ماه پیش
سلام. خواب دیدم من و بابام رو یی شتر سوار هستیم و شتر خیلی آرام و خوب حرکت میکند و برا من خیلی خوشایند بود این شتر سواری و تو کوچه خونه قبلیمون داشتیم شتر سواری میکردیم و همچنان همه جا هم برف و هم سبزه من تعجب میکنم که هم برف و هم سر سبزی بود
0
0
زهرا | ۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم دست و پای شتر بسته بود من آن را باز کردم و سوار شتر شدم و خیلی رام است کمی راه را سوار بر شتر رفتم و میگفتم بشین و یا بلند شو به حرف گوش می کرد خخ بعد پیاده شدم و سوار ماشینم شدم .
0
0
ش ه م ز | ۱ سال پیش
من درخواب شتری نبستن کوچک دیدم کنار پنجره ایستاده بهش سبزی دادم بعدش فرار کرد ممنون میشم تعبیرش را بدانم صبح بعد نماز دیدم. درضمن بعد خوابم نبرد و دوباره دیدم در یک جا مثل پشت بام ویا حیاط بزرگ رختخواب پهن کردیم برای خواب بچه های کوچکمان خواب بودن و ناگهان آسمان رادیدم یک توده سیاه مثل طوفان میاید و خواستم لباسهای روی طناب راجمع کنم فرصت نشد توده نزدیک شد و منو در بر گرفت و زود رد شد ولی من کمی احساس بدی داشتم ودستانم دودی شده بود ولی همه چیز عادی بود ممنون میشم جواب این تعبیر خواب و بدونم 1350
0
1
زهرا | ۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم دو شتر که یکی از انها بچه و دیگری بزرگ بود در داخل کوچه به درخت بسته بودند و بار روی انها بود
0
0
محبوبه | ۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم چهار تا شتر دارم سوار کشتی کردم فرستادم ایران از یه جزیره بعد خیالم راحت بود و که به سلامت رسیدند
0
0
M | ۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم گه یک شتر امد به خانه بعد ماهمه درها قفل کردیم ولی اون شتر نمیدانم چیشد که یکدفعه امد وسط حال خانه
نشست بعدش کشتیمش
0
0
پاسخ ها:
عباس گرمه | ۱ سال پیش
شما ازارث سهم خواهید گرفت، به شما پول میرسه صد در صد
0
2
hits
statcounter