دلگرم
امروز: دوشنبه, ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ برابر با ۱۵ محرّم ۱۴۴۶ قمری و ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر خواب شتر/ دیدن شتر در خواب های ما نشانه چیست ؟
146
زمان مطالعه: 9 دقیقه
خواب دیدن شتر تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن شتر در خواب را در دلگرم بخوانید ...

خواب شتر دیدن به چه معناست ؟

تعبیر دیدن شتر در خواب ، خواب شیر شتر ، گوشت شتر ، درگیری با شتر ، گرفتن شتر از کسی ، پوست و پشم شتر ، قربانی کردن شتر ، سوار شتر شدن و ...) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

divider

تعبیر خواب شتر

امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیرهای دیدن خواب شتر عبارتند از:

 1. پادشاه
 2. مردی امیر
 3. مرد مومن
 4. سیل
 5. فتنه
 6. آبادانی و ساخت و ساز
 7. زن
 8. حج
 9. نعمت
 10. مال

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

 • دیدن شتر ماده‌ در خواب نشانه آنست که به آرزویت می‌رسی .
 • اگر در خواب ببینی شتر، بچه‌ای به دنیا آورده است،نشانه آنست که زن تو فرزندی به دنیا می‌آورد و مال و اموالت زیاد می‌شود.
 • اگر در خواب ببینی شتر ماده‌ تو فرار کرده یا دزدیده شده است، نشانه آنست که از زن خودت جدا می‌شوی، یا میان شما دعوا و دشمنی بوجود آید.
 • اگر در خواب ببینی شتر مادۀ تو مُرده است، یـعـنـی زن تو از دنیا می‌رود ( صدقه بدهید ).

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • اگر در خواب ببینی شتری که تا به حال او را ندیده‌ای پشت سر تو در حال حرکت است، نشانه آنست که حیران و آشفته می‌شوی.
 • اگر در خواب ببینی شتر بانگ و فریاد می‌کند، نشانه آنست که به سفر حج خواهی رفت یا سفر تجاری می‌کنی و در آن سود و منفعت به دست می‌آوری.

جابر مغربی می‌گوید:

 • اگر در خواب ببینی با شتر نزدیکی میکنی نشانه آنست که از سختی و مشقت رها می‌شوی و بر دشمن پیروز خواهی شد و مال و اموال تو افزایش می‌یابد و به شهرت می‌رسی .

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

 • تعبیر خواب حرف زدن شتر نشانه آنست که خیر و نیکی به تو می‌رسد.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • خواب شتر نشانه این است که نیاز دارید محافظه کار تر باشید، شما مسئولیت ها، بار ها و مسائل زیادی را به روی دوش هاتان می کشید.
 • خواب دیدن اینکه شما یک شتر را نوازش می کنید نشانه این است که شما آماده اید که یک سری بار، مسئولیت یا بار های احساسی که به دوشتان است و حملش می کنید را رها کنید

تعبیر خواب شتر گرفتن از کسی

جابر مغربی می‌گوید:

 • خواب شتر گرفتن از کسی نشانه آنست که به اندازه تعداد و ارزش شتر از کسی به تو سود و منفعت می‌رسد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

 • اگر در خواب ببینی کسی به تو شتر ماده‌ای بخشید، یا از کسی خریده‌ای، نشانه آنست که با زنی ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری،

ابن سیرین نیز می‌گوید:

 • اگر در خواب ببینی شتر ماده‌ای به دست آورده‌ای، نشانه آنست که با زنی ازدواج می‌کنی، و اگر شتری که دیده‌ای بچه هم داشته باشد، نشانه آنست که زنی که می‌گیری دارای فرزند نیز می‌باشد.

تعبیر خواب گله شتر

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

 • اگر در خواب ببینی گله شتری که می‌دانی برای خودت می‌باشد را می‌چرانی، نشانه آنست که فرمانروای یک سرزمین و ولایت می‌شوی .

جابر مغربی می‌گوید:

 • اگر در خواب ببینی در بیابان یک گله شتر به دست آورده‌ای، نشانه آنست که بر مردم بیابانگرد، ریاست می‌کنی.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

 • اگر ببینی شترهای عربی بسیار زیادی داری، یـعـنـی در سرزمین عرب «پادشاه» می‌شوی، و اگر شترها عجمی بودند، یـعـنـی در سرزمین عجمی پادشاه خواهی شد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • اگر در خواب ببینی در باغی ، گله شتر وجود دارد، یـعـنـی «پادشاه» آنجا بر دشمنان پیروز می‌شود.
 • اگر در خواب ببینی گله شتر در زمین یا روستائی جمع می‌شوند، نشانه آنست که دشمنان در آنجا جمع می‌شود، یا سیل آن مکان را خراب می‌کند، یا مردم آنجا دچار بیماری می‌شوند،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی شترها بار جو و گندم دارند، نشانه آنست که از آن دشمنان به آنجا خیر و برکت می‌رسد.


تعبیر خواب شیر شتر

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • خوردن شیر شتر در خواب ، نشانه گستردگی و فراخی می‌باشد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

 • اگر در خواب ببینی شیر شتر را می‌دوشی، نشانه آنست که به اندازه شیری که دوشیده‌ای «پادشاه» به تو مال و اموال می‌دهد، ولی اگر ببینی از پستان شتر به جای شیر، خون بیرون می‌آید، نشانه آنست که مال و اموالی که به تو می‌رسد حرام است .

تعبیر خواب پوست و پشم شتر

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • تعبیر خواب دیدن پشم شتر نشانه ارث و میراث از مردی بزرگ می‌باشد،

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

 • اگر زنی در خواب ببیند پوست شتر می‌خورد، تعبیرش دریافت مال و اموال از «پادشاه» می‌باشد.

جابر مغربی می‌گوید:

 • دیدن پشم شتر در خواب ، نشانه مال و اموال از طرف پادشاه می‌باشد،‌‌‌‌‌ ( بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش ارث و میراث است .)

تعبیر خواب گوشت شتر

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • اگر در خواب ببینی کسی به تو مقدار زیادی گوشت شتر داده است، نشانه آنست که به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری .

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

 • اگر در خواب ببینی گوشت شتر می‌خوری، نشانه آنست که بیمار می‌شوی،

ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید:

 • خواب گوشت شتر ، نشانه این است که مال یتیمی را با رنج و ناخوشی مصرف خواهی کرد.

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر در خواب ببینی قلیه‌ای از گوشت شتر می‌خوری، نشانه آنست که از شخصی بزرگ مال و اموال به دست می‌آوری.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

 • اگر زنی در خواب ببیند گوشت شتر خورده است، نشانه آنست که «پادشاه» به او مال و اموال می‌دهد.

تعبیر خواب قربانی کردن شتر

ابن سیرین می‌گوید:
خواب قربانی کردن شتر نشانه آنست که اگر بنده و «برده» هستی، آزاد می‌شوی، یا اگر آزاد هستی، به رهایی و خلاصی دست پیدا می‌کنی و حج را به جا می‌آوری، یا اگر بیمار هستی، بهبود پیدا می‌کنی، یا اگر از چیزی ترسیده باشی، ایمنی پیدا می‌کنی، یا اگر در مضیقه و تنگنا هستی از تنگنا رها می‌شوی، اگر این خواب را نزدیک عید قربان ببینی تاثیر آن بیشتر است.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • اگر در خواب ببینی شتر را قربانی کرده‌ای و از گوشت آن به هر کسی می‌دهی، نشانه آنست که مرد بزرگی در آنجا قربانی می‌شود، یا از دنیا می‌رود،

جابر مغربی نیز می‌گوید:

 • اگر ببینی گروهی از افراد، شتری را کشته و گوشت آن را قسمت کردند، نشانه آنست که در آنجا مرد ثروتمندی از دنیا می‌رود و اموالش را به صورت ارث و میراث تقسیم می‌کنند.

تعبیر خواب سوار شتر شدن

ابن سیرین می‌گوید:

 • تعبیر خواب سوار شدن بر شتر نشانه آنست که بزرگی و سود و منفعت به دست می‌آوری
 • اگر در خواب ببینی سوار شتری شده‌ای که تا به حال آن را ندیده‌ای و آن شتر هم با سرعت و شتاب حرکت می‌کند، نشانه آنست که به مسافرت می‌روی.
 • اگر ببینی سوار شتری شده‌ای و تاخت و تاز می‌کنی، نشانه آنست که غمگین و آشفته می‌شوی (صدقه بدهید).
 • اگر ببینی سوار شتر شده‌ای و نمی‌دانی به کجا می‌روی و راه را گم کرده‌ای، نشانه آنست که در کار خودت دچار عجز و ناتوانی می‌شوی و راه حل را پیدا نمی‌کنی.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

 • اگر ببینی سوار شتر خشمگین و عصبانی شده‌ای، نشانه آنست که بر مرد بزرگی غلبه و تسلط پیدا می‌کنی.

جابر مغربی می‌گوید:

 • اگر ببینی سوار شتر یک ساله شده‌ای، نشانه آنست که غمگین خواهی شد.

تعبیر خواب حمله شتر

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

 • اگر خواب ببینی با شتری درگیر شده ای جنگ و نبرد می‌کنی، نشانه آنست که با مرد «عجمی» که دشمن تو می‌باشد دعوا و درگیری پیدا می‌کنی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • اگر ببینی بر شتری غلبه نموده‌ای و او را خوار و حقیر کرده‌ای، نشانه آنست که دشمن را شکست می‌دهی و خوار و حقیر می‌نمائی.

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر خواب حمله شتر را دیدی و در خواب مشاهده کردی که شتری به تو لگد زده است، نشانه آنست که در اثر مسافرت دچار زحمت و مشقت می‌شوی ( صدقه بدهید ).
 • اگر در خواب ببینی شتر اطاعت نمی‌کند و رام نیست و با او درگیر شده ای نشانه آنست که دچار غم و اندوه می‌شوی.

تعابیر دیگر شتر دیدن در خواب

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر در خواب ببینی مانند شتر راه می‌روی، نشانه آنست که به سعادت دنیوی می‌رسی.

جابر مغربی می‌گوید:

 • اگر در خواب ببینی سر تو مثل سر شتر شده است، نشانه آنست که به فرمانروائی و حکومت می‌رسی و دشمن را شکست می‌دهی .
 • اگر در خواب ببینی پای تو مثل پای شتر یا گاو می‌باشد، نشانه آنست که مال و اموال و قوت تو بیشتر می‌شود.

divider

تعبیرهای بیشتر:

تعبیر خواب شتر مرغ : دیدن شترمرغ در خواب نشانه چیست ؟

گوشت در خواب: 51 نشانه و تعبیر خواب گوشت

20 نشانه و تعبیر خواب افسار ( لگام ، یوغ و ... )

تعبیر خواب مرد عرب و زبان عربی چیست ؟این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.0 از 5 (146 رای)  

۳۵ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

مریم | ۳ ماه پیش
خواب دیدم شتر بزرگی از پستان مادرم شیر میخورد
1
2
حاتم اسکانی | ۸ ماه پیش
خواب دیدم سوار ماشین رانندگی میکنم در بیابان شتری از جلوامد سرشو پشت شیشه روبرو نزدیک آورد ویک که از دور انگار شتر زد و شتر که اولش داشت فرار میکرد سری سرشو از روبروی شیشه ماشین کنار برد ولی اون شتر زدن از دور افتادشتر ومادرمرحوم که فوت شده خواب‌من‌امد‌بود
‌همین‌لحظه‌بیدا
ر‌شدم
0
0
سپید | ۸ ماه پیش
من خواب دیدم یه مرد به شمشیر یا شایدم قمه یک ضربه به کمر شتر زد و از وسط نصفش کرد و یکی دیگه هم خیلی سریع با یه ضربه سر شتر رو لز تنش جدا کرد هیچ خونی هم نبود پشت سرش هم یه زن با مانتو سورمه ای و مقنعه مشکی داشت پوست تن یه گاو رو که قبلا کشته بودن جدا میکرد ( سر گاوه به تنش بود اما توی خوابم انگار قبلا ذبح شده بود) منم و هاج واج نگاه میکردم

تعبیر داره اصلا؟
0
2
پاسخ ها:
بهرام | ۲ ماه پیش
در یک شب نزدیک بامداد دو بار به خواب دیدم که گروهی که جامه هایشان با هم یکی بود و بیشتر به جامه نظامیان می مانست، و بیشتر بنظر مردان بودند و من آشکارا زنی را میان ایشان ندیدم، پی در پی برای ایشان سرهای پخته بریده دارای پوست و چشم شتر هایی را که از پایین گردن بریده شده بود و همه گردن شترها همراه سر بود، می آوردند، و بر هم تلنبار می کردند، و ایشان با ولع و حرص به سمت این سرها می رفتند تا از آنها بخورند، هیچ بخش و اندام دیگری از شتر نبود، هوا بسیار دم کرده بود و فضا بسته و بدور از آفتاب بود، می خواستند که من هم بخورم، اما نخوردم زیرا بنظرم این گوشت ها نیم پخته بود، و این را به عنوان دلیل خودم از پرهیز از خوردن این گوشت بیان کردم و تنها بنظرم کمی مزه کردم و نخوردم....حس کردم جنگی شده که این گروه از مردان با این جامه ها کنار هم گرد آمده اند....تاریخ خواب 9 اردیبهشت 1403 سپاس از پاسختان
0
2
حمید رضا | ۱۰ ماه پیش
خواب دیدم دختر مجرد سوار بر شتر سفید شده
هیچ جایی تعبیرشا پیدا نکردم
0
2
حمید رضا | ۱۰ ماه پیش
سلام.خواب دیدم دختر مجرد سوار شتر سفید هستش
هیچ جا تعبیرش نبود
0
2
امیر | ۱ سال پیش
سلام من درخواب کاروان امام حسین رادیدم وسوار یکی از شترها شخصی نوحه میخواند
1
5
Black heart 🖤 | ۲ سال پیش
سلام خواب دیدم که داداشم یه شتر قهوه ای داره اوایل خوابم باهام خوب بود و من نازش می کردم اما یهو دنبالم اومد و منم ترسیدم و فرار کردم هر جایی میرفتم دنبالم میومد مامانم هم بهم می گفت فرار کن البته شتر خیلی یواش میومد و آروم بود ظاهراً نمی‌خواست بهم آسیبی بزنه اما من میترسیدم
ما تو روستا بودیم و بارون هم شدید داشت میومد و منم حسابی خیس شده بودم رفتم خونه خالم و اونجا عمومو که داماد خالم هم میشه دیدم اون بغلم کرد و منو برد تو خونه
وقتی رفتم تو خونه دیدم زنش که دختر خاله فارغ شده و یه دختر به دنیا آورده که دندون هم داره آخه الان زن عموم حاملس و بچش هم پسره یه کمی که اونجا نشستم شتر اومد و محکم خودشو به در میزد میخواست در رو بشکنه شتر داشت حرف میزد با یه صدای کلفت می‌گفت دختره بیا بیرون منم گفتم نمیام گفت پس من درو می‌شکنم میام تو خونه و خودشو محکم به در میزد
منم خیلی ترسیده بودم که یهو بیدار شدم و دیدم خدارو شکر که همه چیز خواب بوده😊
خب قصه ما به سر رسید
6
16
الهه | ۲ سال پیش
خواب دیدم سوار شترم و شتر میپره آخرین پرشش خیلی بلند بود انگار نزدیک آسمون بودم و خودمو محکم چسپوندم بهش و پایین و نگاه میکردم
1
17
خدیجه | ۲ سال پیش
خواب دیدم تو لبنیات فروشی هستم اما در قفل بود درو که هول دادم در باز شد اومدم بیرون صاحب لبنیات فروشی یه خانم چاق و تپل بودن گفتن اگه چیزی میخواید بردارید تشکر کردم اومدم سر خیابون بچه های هیئتی دوستای پسرم بودن جوان و نوجوان تعدادی بچه شتر بودن بچه ها میخواستن برن سوار موتور بشن که حرکت کنن شترها سرشونو پایین میاوردن که یعنی سوار شترها بشن اما دوستای پسرم سوار موتور یا ماشین ها شدن پسرم گفت من باشترها میام و موقعی که پسرم کنار شترها راه میرفت شترها خودشونو به پسرم میمالیدن یعنی نوازشش میکردن چون پسرم نازشون میکرد چون تو خواب میخواست برای محرم اسب اجاره کنه و نشده بود شترهارو آورده بودن که این شترها به رنگ عسلی و زینت داده شده بودن(البته پسرم چندسال مدام سقا میشد تو هیئت و چند سالی هم خادم حرم امام علی(ع)بود و الان هم سرباز هست)
4
6
رضا جمشیدی | ۳ سال پیش
سلام خواب پدرم و دیدم از دنیا رفته با سه شتر بود گفت میترسم یکی از این شترها ببرم اون دوتا خیلی بی قراری کنن . یعنی چی
6
17
علی | ۳ سال پیش
سلام درخواب دیدم چندشتر از پشت دیواری آمدن بیرون و به سمت من درحرکتن ولی میدونستم به من کاری ندارن ومن حی میگفتم وای وای اینها الان میخان بهچه کسی حمله کنن شترها از من رد شدن وخودمو دوباره در خونه خودم دیدم که شترها بادهان کف کرده پشت پنجره توی تراس ایستاده ان تا اگر صدایی از خانه بشنوند حمله کنن که من صریح بچه کوچکمو برداشتم وبه خانمم گفتم ساکت بریم بیرون در همین حین بودیم که از خانه فرار کنیم از خواب بیدار شدم وشترها هنوز داخل نیامده بودن و به ما حمله نکرده بودن
6
9
دخدر رپ | ۳ سال پیش
سلام خواب دیدم پسرعموم و بابام واینا تو یه جایی مثل باغ بودیم بعد میرن غذا بخورن فک کنم کباب بود بعد من خجالت میکشم پیش مردا میرم از اونجا بعدش هی یه جا ی شتر بود میرم پیش یکیشون که رامش کنم میفته دنبالم که بزنتم خودم فک مکنم بی معنیه_
8
6
لیلا | ۳ سال پیش
سلام من خواب دیدم سوارشترشدم وبرادرم اون روساربانی میکنه بعدشترپامولیس زد زیادحالت تاول شد پیاده شدم ممنون میشم تعبیرشوبفرمایید
.
3
12
ندا | ۳ سال پیش
سلام خواب دیدم با با پدر مادرم سوار شتر شدیم داشتیم از کنار یه دره رد میشدیم که شتر من سر خورد و افتاد و من هم همراهش روی خاک قرمز و نرمی سرخوردم و افتادم هیچ اسیبی بهم نرسید بعدش یه نفرکه توی خواب نمیشناختمش اومد کمک کرد بلند شدم بعد دیدم کنار دره یه رودخونه کوچیک هست توی اون دستو صورتمو شستم
6
7
ندا | ۳ سال پیش
خواب دیدم که با خانوادم هرکدوم سوار یه شتر قرمز رنگ به بارش شدیم داشتیم از کنار یه دره رد میشدیم که من باشترم افتادم از دره و روی خاک نرم و قرمز رنگ قل خوردم هیچیم نشد بعد یه نفر که نمشناختم اومد کمک کرد بلند شدم تعبیرش چی میشه کسی میدوونه
4
7
نازنین | ۳ سال پیش
سلام خاب دیدم ک سوار شتر خیلی بلندی شدم و همرو از بالا میبینم و داخل کوچه ای میشم ک دسته های عزاداری هست و میخان شتر قربانی کنن،شتر من یک لحظه گم میشه میخاستم قربانی کنم عموم پیداش میکنه و پاهاشو با طناب بسته بوده و برام میاره
0
7
سمانه | ۳ سال پیش
سلام من خواب دیدم یه شتر تو پشت بوم خونه ما نشسته تعبیرش چیه میشه جوابمو بدین
9
20
ناشناس | ۳ سال پیش
من خواب دیدم دوستم یک شتر ماده خریده میگه گوشتشو میخوایم بخوریم. من گفتم اون شتر مادست یه شتر نر بخر بخور.لطفا خواب بدین
3
7
طغرل گردانی | ۳ سال پیش
سلام خواب دیدم درمراسم عروسی ام دوشتر سفید باهم جنگ میکنند
4
13
الهه | ۳ سال پیش
باسلام وخسته نباشید
خواب دیدم دوتاشتردارم که یک بچه دارندویکی ازاین شترهاماداست وشیرمیدهد
ممنون ازپاسخگویی
1
14
مهدی | ۳ سال پیش
سلام.خانومم خواب دیده ک صاحب مغازه طلا فروشی یک بچه شتر بهش داده و گفته ببره ب کسی بده ک توی راه متوجه میشع دست و پای شتر بسته شده و یک میله اهنی توی دهانش هست بعد میله رو از دهنش خارج میکنه و بهش آب میده.لطفا تعبیرش کنین
3
9
پویان | ۴ سال پیش
سلام خواب دیدم مردی هستم که به قصر زنی رفته ام و او عاشق من شد و مرا بوسیددر دل نصف شب باهم به یکی از پنجره های قصر رفتیم و از آنجا رودخانه یخ زده ای را دیدیم که سه شتر در آن در حال غرق شدن بودن ولی صاحبانشان نمی توانستند به آنها کمک کنند
4
2
پویان | ۴ سال پیش
سلام خواب دیدم پادشاهی که زن بود عاشق من شده و من در خواب مرد بودم با هم در قصرش نصف شب قدم میزدیم از یکی از پنجره های قصر سه شتر را دیدیم که با بارشان در حال غرق شدن بودن و صاحبانشان نمی توانستند کمکشان کنند
0
1
پریسا | ۴ سال پیش
خواب دیدم دو تا شتر.شتر مادر و بچه اش بهم حمله میکنند.تعبیرش چیه؟
4
20
Esmaeil | ۴ سال پیش
سلام خواب دیدم ک گله ای شتر دارم ک ب رنگهای قهوه ای و سیاه و روشن دارم میچرانم.و آلونکی در پایه تپه دارم.و در داخل الونک بچه سگی هست و در بیرون در الونک چند شتر وایسادن ک در تا پا خونن ولی زخمی نیستن.یهو چندتا از شتر ها ب سمت الونک هجوم میارن من فک میکنم ک تشنه هست یه قابلمه بزرگ هست داخل الونک ک اب لوله کشی هم دارد پر اب کردم تا پر شد شترا ها برگشتن و پایین الونک جوی اب بود اون طرف جوی اب باغ انگور بود و داخل اب خون بود اولش گفتم اگه تشنه باشن میخورن اما دیدم ن جوی خونه روش کلی کف کرده بعد اون بچه سگی اومد بیرون وروده و شکم حیوانی ب ان چسبیده بود برداشت فرار کرد.رفتم بغل جوی خون نشستم گریه کردم احساس گناه میکردم.هی میگفتم امام زمان امام سجاد منو ببخش.فک میکرد گناهی کردمو زخم ب جیگرشون زدم و خون اوناس جوی اب شده برام.ممنون از شما منتظر پاسختون هستم
0
4
آمنه | ۴ سال پیش
سلام ، خواب دیدم یه شتر در خونه ما هست دنبالم دوید از ترس رفتم داخل اتاق در رو بستم...
13
22
ندا ناز | ۴ سال پیش
سلام. خواب دیدم من و بابام رو یی شتر سوار هستیم و شتر خیلی آرام و خوب حرکت میکند و برا من خیلی خوشایند بود این شتر سواری و تو کوچه خونه قبلیمون داشتیم شتر سواری میکردیم و همچنان همه جا هم برف و هم سبزه من تعجب میکنم که هم برف و هم سر سبزی بود
4
10
زهرا | ۴ سال پیش
سلام من خواب دیدم دست و پای شتر بسته بود من آن را باز کردم و سوار شتر شدم و خیلی رام است کمی راه را سوار بر شتر رفتم و میگفتم بشین و یا بلند شو به حرف گوش می کرد خخ بعد پیاده شدم و سوار ماشینم شدم .
3
6
ش ه م ز | ۴ سال پیش
من درخواب شتری نبستن کوچک دیدم کنار پنجره ایستاده بهش سبزی دادم بعدش فرار کرد ممنون میشم تعبیرش را بدانم صبح بعد نماز دیدم. درضمن بعد خوابم نبرد و دوباره دیدم در یک جا مثل پشت بام ویا حیاط بزرگ رختخواب پهن کردیم برای خواب بچه های کوچکمان خواب بودن و ناگهان آسمان رادیدم یک توده سیاه مثل طوفان میاید و خواستم لباسهای روی طناب راجمع کنم فرصت نشد توده نزدیک شد و منو در بر گرفت و زود رد شد ولی من کمی احساس بدی داشتم ودستانم دودی شده بود ولی همه چیز عادی بود ممنون میشم جواب این تعبیر خواب و بدونم 1350
1
5
زهرا | ۴ سال پیش
سلام من خواب دیدم دو شتر که یکی از انها بچه و دیگری بزرگ بود در داخل کوچه به درخت بسته بودند و بار روی انها بود
1
4
محبوبه | ۴ سال پیش
سلام من خواب دیدم چهار تا شتر دارم سوار کشتی کردم فرستادم ایران از یه جزیره بعد خیالم راحت بود و که به سلامت رسیدند
3
4
پاسخ ها:
زهرا | ۲ سال پیش
خواب دیدم که شتر هفت رنگ هستش
0
2
M | ۵ سال پیش
سلام من خواب دیدم گه یک شتر امد به خانه بعد ماهمه درها قفل کردیم ولی اون شتر نمیدانم چیشد که یکدفعه امد وسط حال خانه
نشست بعدش کشتیمش
3
5
پاسخ ها:
عباس گرمه | ۴ سال پیش
شما ازارث سهم خواهید گرفت، به شما پول میرسه صد در صد
6
22

hits