دلگرم
امروز: جمعه, ۰۱ تیر ۱۴۰۳ برابر با ۱۴ ذو الحجة ۱۴۴۵ قمری و ۲۱ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی
گوشت در خواب: 51 نشانه و تعبیر خواب گوشت
91
زمان مطالعه: 6 دقیقه
خواب گوشت دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن گوشت در خواب را در دلگرم بخوانید .

گوشت در خواب دیدن چه تعبیری دارد ؟

مجله دلگرم: خواب گوشت ، گوشت خام و یا پخته ، خریدن گوشت ، خواب گوشت خوردن (گوشت انواع حیوانات ، گوشت گاو ، گوشت شتر ، گوشت خرگوش و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

تعبیر خواب گوشت

خواب گوشت و گوشت خوردن

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
خوردن گوشت جانوران در خواب بر چهار وجه است .

 • 1- مال
 • 2- میراث
 • 3-توانگری
 • 4- مصیبت دیدن
 • 5- تعبیر خواب خوردن گوشت هر جانوری که حلال باشد، نشانه مال حلال و خوردن گوشت حیوانی که گوشت آن حرام است ، تعبیرش مال حرام است.

حضرت دانیال گوید :
6- اگر کسی در خواب ببیند گوشت تن خود ( بدن خود ) را می خورد ، تعبیرش مال است .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

 • 7- دیدن خواب گوشت فربه نشانه مال و میراث است.
 • 8- تعبیر خواب دیدن گوشت لاغر نشانه غم و اندوه است.
 • 9- خوردن گوشت در خواب نشانه عزت و دولت است.

جابرمغربی گوید :
10- دیدن خواب گوشت چاق و فربه ، بهتر از گوشت لاغر است .

محمد بن سیرین
11- دیدن خواب گوشت نشانه مال است

آنلی بیتون می‌گوید :
12- اگر در خواب گوشت پخته ببیند ، علامت آن است که دیگران به آنچه او دوست می دارد ، دست خواهند یافت .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • 13- تعبیر خواب دیدن و خوردن گوشت حیوانات حلال خوب است و دیدن و خوردن گوشت حیوانات مکروه و حرام بد .
 • 14- اگر در خواب ببینید گوشت پخته دارید یا مشغول خوردن آن هستید آن چه می خورید و دارید غذا به حساب می آید و تعبیر اغذیه را دارد و خوب است زیرا نعمت و برکت خداوندی است .
 • 15- خوردن و دیدن گوشت گوسفند غنیمت و نعمت است .

کارل یون گ ، پ ر وفسور سوئیسی میگوید :

 • 16- خوردن یا پختن گوشت در خوابتان بیانگر این است که شما می بینید که دیگران چیزی که هنوز برایش تلاش می کنید و به دنبالش هستید را به دست آورده اند.
 • 17- دیدن گوشت خراب ( گوشت گندیده ) در خوابتان به تنزل روانی فیزیکی تان اشاره دارد. خواب ممکن است استعاره ای از مسائل سلامتی باشد.

تعبیر خواب خوردن گوشت انواع حیوانات

ابراهیم کرمانی گوید :

 • 18- اگر کسی در خواب بببیند که گوشت اسب می خورد ، نشانه آنست که از پادشاه منفعت کسب میکند.
 • 19- اگر کسی در خواب ببیند که گوشت شتر میخورد ، نشانه آنست که مال یتیمی را به بیماری میخورد.
 • 20- اگر کسی در خواب ببیند که گوشت پرستو می خورد ، نشانه کمبود در مال اوست.
 • 21- اگر کسی در خواب ببیند که گوشت بز می خورد ، نشانه بیماری و مصیبت است.
 • 22- اگر کسی در خواب ببیند که گوشت پلنگ می خورد ، نشانه آنست که در جنگی پیروز و معروف میشود.
 • 23- اگر کسی در خواب دید که گوشت گنجشک می خورد ، نشانه آنست که مال فرزندش را خواهد خورد .
 • 24- اگر کسی در خواب دید که گوشت فیل می خورد ، نشانه آنست که از پادشاه مال به دست میاورد.
 • 25- اگر کسی در خواب ببیند که گوشت چکاوک میخورد ، نشانه آنست که مال دزدی خواهد خورد .
 • 26- اگر کسی در خواب ببیند که گوشت خرگوش می خورد ، نشانه آنست که از زنان میراث به او خواهد رسید.
 • 27- تعبیر خوردن گوشت روباه بیماری و ترس است .
 • 29- تعبیر خواب خوردن گوشت سوسمار نشانه گرفتاری و گرفتار شدن است.
 • 30- اگر کسی در خواب دید که گوشت سار ( نوعی پرنده ) می خورد ، نشانه آنست که مسافرش بازمیگردد.
 • 31- تعبیر خواب خوردن گوشت سگ نشانه پیروزی بر دشمن است.
 • 32- دیدن خواب خوردن گوشت سیمرغ و یا شاهین نشانه راحت شدن از دست انسانی ستمکار است.
 • 33- اگر کسی در خواب بییند گوشت بره می خورد ، نشانه آنست که با انسان گمراهی هم قدم شود.
 • 34- اگر کسی در خواب دید گوشت شیر میخورد ، نشانه آنست که از سلطانی منفعت به دست خواهد آورد.
 • 35- اگر کسی در خواب بییند گوشت طاووس می خورد ،نشانه آنست که مالش تمام میشود.
 • 36- اگر کسی در خواب بییند گوشت طوطی می خورد ، نشانه آنست که دانشی بی فایده به دست خواهد آورد.
 • 37- خوردن گوشت گاو یا گاومیش در خواب نشانه منفعت است.
 • 38- خوردن گوشت گربه در خواب نشانه کسب مال از یک جای دور است.
 • 39- اگر کسی در خواب ببیند گوشت لاک پشت می خورد ، نشانه آنست که از عالمی ( انسان بزرگی ) علم می آموزد .
 • 40- اگر کسی در خواب دید که گوشت کفتار میخورد ، نشانه آنست که پیرزنی او را جادو میکند.
 • 41- اگر کسی در خواب بیند گوشت ماهی می خورد نشانه آنست که مال فراوان بدست می آورد .
 • 42- اگر کسی در خواب ببیند گوشت مرغابی می خورد ، نشانه آنست که به بزرگی و ولایت دست می یابد .
 • 43- اگر کسی در خواب دید گوشت نهنگ می خورد ، نشانه آنست که دچار بلا میشود .

محمدبن سیرین گوید :

 • 44- اگر کسی خواب ببیند گوشت گوسفند پخته می خورد ، نشانه آنست که به اندازه آن مال به دست آورد اما با زحمت زیاد.
 • 45- اگر کسی در خواب ببیند کبابی از گوشت گاو می خورد یا از اسب ، نشانه منفعت است ( از پادشاه ).

خواب گوشت خریدن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • 46- خواب گوشت خریدن و یا فروختن گوشت غم و اندوه و بلا و فتنه تعبیر شده ( حتی اگر حیوان حلال گوشت باشد یا حرام گوشت و یا مکروه ).
 • 47- خرید و فروش گوشت در خواب خوب نیست بخصوص اگر در خواب ببینید که از قصاب گوشت خریده اید و به خانه خویش می برید .

جابرمغربی گوید :
48- اگر کسی در خواب ببیند که گوشت خرید و به خانه برد ، تعبیرش مرگ است.

دیدن گوشت خام در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
49- خواب گوشت خام نشانه مالی است که به زحمت به دست می آید و خوردن و دندان زدن گوشت خام نیز بد است و نشانه تجاوز و ستمگری است .

آنلی بیتون می‌گوید :
50- اگر زنی گوشت خام در خواب ببیند ، علامت آن است که برای رسیدن به اهداف خود با دلسردی روبرو خواهد شد .

کارل یون گ ، پ ر وفسور سوئیسی میگوید :
51- دیدن گوش ت خام در خوابتان بیانگر موانع و دلسردی هایی است که شما در راه حرکت به سوی دستیابی به اهدافتان از آنها خواهید گذشت.

تهیه و ترجمه در مجله دلگرم

تعبیر خواب گوشت

تعبیرهای مرتبط :

تعبیر خواب آشپزی : ۳۵ نشانه و تفسیر دیدن خواب پختن انواع غذا

تعبیر خواب گوسفند : ۵۷ نشانه و معنی دیدن گوسفند و میش در خواب

تعبیر خواب یخچال : ۲۰ نشانه و تفسیر دیدن یخچال در خواب

تعبیر خواب سوسیس : ۱۶ نشانه و تفسیر دیدن سوسیس در خواب

تعبیر خواب برنج : ۳۱ نشانه و تفسیر دیدن برنج در خواباین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.0 از 5 (91 رای)  

۸ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

اسحاق | ۶ روز پیش
خواب دیدم ک طرف مقابل گوشت خام گاو آورد ریخت درمحل کارم و من جمع میکردم
0
0
علی | ۶ ماه پیش
خواب دیدم گوشت قرمز از برادری بخشید به من بعد من پیش برادر برادرزن آن شخص گوشت بخشیدن رفتم آنها طلب گوشت کردن من هم بخشیدیم نشانه چیست
3
8
SalleSuraya | ۶ ماه پیش
من در خواب دیدم شوهرم گوشت گوشت گاو میخورند من هم میخواهم بخورم اما نمیتوانم
0
7
سارا | ۶ ماه پیش
من در خواب دیدم کە با دست دارم گوشت خام قرمز رو از تو دهن و گلوم در میارم و قبلش خیلی بیقرار بودم اما بعد در آوردنش راحت شدم،تعبیرش چی میتونە باشە؟
3
5
علی | ۱۰ ماه پیش
رفتن به قصابی و خریدن گوشت کبابی ردیف که توسط قصاب ریز شده نشانه چیست
7
9
سعید | ۱ سال پیش
من درخواب دیدم که گوشت خریده‌ام ولی خراب است داخلش تعبیرش چیه
6
9
سلیمان | ۲ سال پیش
من در خواب دیدم در یک عروسی من کمک می کنم و به مهمان ها تکه گوشت می دهم
10
14
آیناز | ۴ سال پیش
سلام خواب دیدم دیگ جلوی یکی از فامیلا مون داخلش گوشت بود من تکه ای از گوشت برداشتم. اون گوشت اصلا طعمی خوبی نداشت. تعبیرش چیه
9
27

hits