دلگرم
امروز: سه شنبه, ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ برابر با ۱۴ شوّال ۱۴۴۵ قمری و ۲۳ آوریل ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر خواب طلا : 61 تفسیر و تعبیر دیدن طلا در خواب
84
زمان مطالعه: 9 دقیقه
خواب طلا دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های طلا دیدن در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب طلا دیدن چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب طلا ، تعبیر خواب سکه طلایی ، تعبیر خواب گم شدن طلا ، تعبیر خواب دنبال طلا گشتن و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم.

تعبیر خواب طلا

تعبیر خواب طلا

لوک اویتنهاو می گوید :
1- تعبیر خواب طلا ، دوست داشتن چیزهای بی ارزش است
2- تعبیر خواب پرداختن چیزی با طلا آنست که با دوستانتان بگو مگو خواهید داشت.
3- تعبیر خواب آب کردن طلا ، آسایش مادی است.
4- تعبیر خواب طلا گذاشتن بر روی خود به شما میگوید افزایش احتیاط ضرری ندارد.

ابراهیم کرمانی گوید :
5- اگر کسی درخواب بیند زرو یا سیم می گداخت ، تعبیر آنست که بر زبان مردم افتد .
6- اگر خواب بیند که طلا با حجم زیادی با خود به خانه میبرد ،تعبیر آنست که مـال بسیار یابد .
7- اگر کسی خواب یند که زر می خورد ، تعبیر آنست که به قدر طلایی که در خواب خورده است ، مال بر عیال هـزینه کند .

جابر مغربی گوید :
8- تعبیر خواب طلا و زر ، برای مردان بد و برای زنان خوب است
9- اگر کسی در خواب ببیند که زر و سیم به یک جا جمع بود ، تعبیر آنست که عز و جاه یابد .
10- اگر خواب سیم ببیند ، تعبیر آنست که که دختری را به زنی گیرد ، اما اندوهگین شود .
11- اگر بیند با زرگری نشسته و با او معامله می کرد ، دلیل که او را با مردی دروغگو سر و کار افتد .

یوسف نبی علیه السلام گوید :
12- هر که زر در خواب بیند کار دنیا بر وی نظام گیرد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
13- تعبیر دیدن خواب طلا در خواب برای مردان رنج و اندوه است و برای زنان نیکو است .
14- اگر خواب ببیند که طلا به خانه می برد تعبیرش آنست که ثروتمند می شود .
15- اگر ببیند طلا می خورد تعبیر ، آنست که مال خویش را هزینه می کند یا هدر می دهد .
16- تعبیر خواب هر جنسی و جسمی که از طلا ساخته شده باشد برای مردان خوب نیست و در خواب زنان نیکو است .
17- اگر کسی در خواب ، زرگری ببیند نشانه آنست که با مردی دروغ گو و لاف زن بر خورد می کند .
18- اگر بیننده خواب ببیند طلا می ریزد دلیل آفت و هلاکت است.

آنلی بیتون می‌گوید :
19- یافتن رگه ای طلا در خواب ، علامت آن است که به شهرتی پر دردسر دست خواهید یافت .
20ـ اگر خواب ببینید تصمیم دارید در معدن طلا کار کنید ، تعبیر ، آن است که می کوشید از حقوق دیگران دفاع کنید . باید مراقب باشید رسوایی در محیط خانوادگی راه نیابد .

تعبیر خواب طلا ابن سیرین

محمدبن سیرین گوید :
21- تعبیر دیدن طلا یا زر در خواب ، برای مردان غم و اندوه و برای زنان نیکو و پسندیده است.
22- اگر کسی خواب ببیند که زر و طلا ببافت یا کسی به او داد ، تعبیر ضرر و زیان مالی دارد و یا کسی بر وی خشم گیرد .

تعبیر خواب سکه طلایی

23- مرحوم مجلسی نوشته اگر کسی سکه طلا به خواب ببیند که به او می دهند تعبیر ، آنست که به آن شخص ریاست می رسد.


تعبیر خواب گم شدن طلا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
24- چنانچه ببیند طلا گم کرده است تعبیر ، آنست که از بیماری شفا می یابد .

لوک اویتنهاو می گوید :
25- تعبیر خواب گم کردن طلا ، نشانه آنست که به شما خیانت خواهد شد.

آنلی بیتون می‌گوید :
26- اگر در خواب طلا گم کنید ، علامت آن است که در اثر سهل انگاری بهترین فرصت را در زندگی خود از دست می دهید .


تعبیر خواب طلا پیدا کردن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
27- اگر مردی در خواب ببیند که مقداری طلا پیدا کرده است یا در جیب و کیف خویش دارد تعبیر ، آنست که به اندازه آن طلا ( نه به ارزش آن ) مالش از بین می رود و زیـان می بیند .
28- اگر کسی در خواب ببیند طلا یافته و جسمی زرین پیدا کرده تعبیر ، آنست که مجبور به پرداخت دیه می شود یا تاوان می دهد .

لوک اویتنهاو می گوید :
29- تعبیر خواب پیدا کردن طلا نشانه دریافت ارث است.

آنلی بیتون می‌گوید :
30- تعبیر خواب پیدا کردن طلا ، آن است که در کسب افتخار و ثروت با توانایی پیروز خواهید شد .


تعبیر خواب دنبال طلا گشتن

لوک اویتنهاو می گوید :
31- تعبیر خواب دنبال طلا گشتن در دل خاک نشانه آنست که خوشبختی به ناگهان به شما روی خواهد کرد.


تعبیر خواب طلا دزدیدن

لوک اویتنهاو می گوید :
32- تعبیر خواب دزدیدن طلا ، خبرهای بد است .


تعبیر خواب خرید و فروش طلا

آنلی بیتون می‌گوید :
33- اگر خواب ببینید طلا معامله می کنید ، تعبیر ، آن است که در هر کاری موفق خواهید شد .
آنلی بیتون می‌گوید :
34- اگر دختری خواب ببیند کسی به او زیورآلاتی از طلا هدیه می کند ، تعبیر ، آن است که با مردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد .


تعبیر خواب زنجیر طلا

35- دیدن زنجیر طلایی در خواب نشانه ثروت و اتفاقات خوب است. ممکن است در آینده سرنوشتتان تغییر کند و زندگی روی خوشش را به شما نشان بدهد . این خواب همچنین نشانه این است که با شخصی مهم ملاقات خواهید کرد که کسب و کار شما را رونق خواهد داد.
36- تعبیر دیدن زنجیر طلا به همراه پلاک نشانه عشق و وفاداری به همسرتان و نشانه صلح و دوستی است .
37- تعبیر زنجیر طلایی به همراه صلیب طلا نشانه این است که به لحاظ عرفانی و معنوی در جایگاه بسیار بالایی قرار گرفته‌اید صلیب طلا نشانه شادی و خوشبختی است.
38- اگر در خواب دیدید که صلیب شکست تعبیرش این است که به زودی اتفاق بدی برای شما رخ خواهد داد. شما نمی توانید با این چالش‌ها مقابله کنید و در واقع خود را به دست سرنوشت سپرده اید.به شما توصیه می کنیم که ناامید نشوید.
39- اگر زنجیر طلا شکسته شود تعبیرش این است که به زودی بیمارمی شوید و عادت های بد خود را رها می کنید. امید هایتان بر باد خواهد رفت و ناامیدی زندگیتان را نابود خواهد کرد.
40- اگر دختری در خواب دید که به او زنجیر طلایی هدیه دادند تعبیرش این است که آن دختر نسبت به همسرش بی وفایی می کند و کسانی که این هدیه را به او دادند سعی دارند تا این بی اعتمادی را از بین ببرند.


تعبیر خواب گم شدن زنجیر طلا

41- تعبیر گم شدن زنجیر طلا نشانه ورشکستگی و تنبلی است.
42- اگر در خواب دیدید که زنجیر طلایی روی گردن شخص غریبه بود تعبیرش این است که آن فرد از شما نفع خواهد بود و از شما استفاده می‌کند و به قول معروف سر شما را کلاه می‌گذارد. سعی کنید دوستان و دشمنان خود را بشناسید.


تعبیر خواب هدیه دادن طلا

43- هدیه دادن طلا معانی مختلفی دارد ولی در کل بهتر است که از شک و تردید دست بکشید و به دوستان واقعی خود اعتماد کنید.

لوک اویتنهاو می گوید :
44- تعبیر خواب طلا هدیه گرفتن ، شرمساری است.


تعبیر خواب خریدن زنجیر طلا

45- اگر در خواب دیدید که زنجیر طلایی خریدید تعبیرش این است که به زودی به آرزوهایتان خواهید رسید.اگر زنجیر، قلابی بود تعبیرش این است که شخصی شما را فریب خواهد داد. بنابراین باید به هرکسی اعتماد نکنید‌.


تعبیر خواب گوشواره طلا

46- تعبیر گوشواره های طلا در خواب نشانه تجارت عاشقانه و سود و منفعت و شنیدن اخبار خوب است.
47- اگر مردی در خواب دید گوشواره طلایی زنجیره ای به کسی هدیه داد تعبیرش این است که به شما هشدار می دهد که مسئولیت ها و تعهدات خود را زیر پا نگذارید. اگر آن مرد گوشواره ها را در دستانش نگه داشته باشد تعبیرش این است که شانس در خانه او را خواهد زد.
48- اگر زنی این خواب را دید تعبیرش این است که پسری به دنیا خواهد آورد. این خواب نشانه خبرهای خوب است به زودی اوضاع شما خوب خواهد شد و استقلال خود را به دست خواهید آورد.
49- اگر دختر جوانی این خواب را دید تعبیرش این است که به زودی مسئولیت های سنگینی را به دوش خواهد کشید .
50- اگر زن غریبه ای گوشواره گوشش بود تعبیرش این است که ممکن است به زودی رقیب شما شود. سعی کنید بیشتر مراقب باشید هر چه گوشواره طلا زیباتر باشد وضعیت بیننده خواب بهتر خواهد شد.
51- تعبیر دیدن گوشواره شکسته در خواب نشانه تهمت‌ها و فتنه هاست.
52- تعبیر خواب گوشواره های جدید طلایی نشانه پیدا کردن دوست یا شریک تجاری بسیار خوب برای کسب و کار است.
53- تعبیر خواب گوشواره طلای حلقه ای این است که شما مدام در گذشته سیر می کنید. سعی کنید از گذشته بیرون بیاید.
54- تعبیر پیدا کردن گوشواره طلا در خواب نشانه سود و منفعت در تجارت است.
55- تعبیر خواب گم شدن گوشواره طلا این است که در زندگی کارهای احمقانه ای می کنید. سعی کنید در تصمیمات خود بیشتر دقت کنید .


تعبیر خواب دندان طلایی

56- تعبیر خواب دندان طلایی در خواب نشانه رفاه و روزی حلال و خانواده سالم است. گوستاو میلر می‌گوید دندانهای طلا نشان می‌دهد به زودی شرایط زندگی بیننده خواب تغییر خواهد کرد و کسب و کارتان سکه می شود.
57- اگر در خواب دیدید که دندان های طلایتان از بین رفتن تعبیرش این است که باید خود را برای یک دوره سخت آماده کنید . دلیل دیگر این خواب این است که به زودی به تهمت ناروایی گرفتار می شوید.
58- اگر خواب ببینید که دندان طلایی تان افتاد تعبیرش این است که شخصی که دشمنتان است به زودی موفق می شود و شما را شکست می دهد خیلی مراقب اطرافتان باشید.
59- اگر در خواب دیدید که دندان طلایی پیدا کردید تعبیرش این است که می‌توانید با کمک افراد دیگر برنامه‌های خود را عملی کنید.
60- اگر خواب ببینید که تصمیم گرفته اید تا دندان‌های خود را طلا کنید تعبیرش این است که در زندگی مسیر درستی را انتخاب کرده اید.
61- اگر خواب دیدید که دندان طلایی دیگران را در دهان خود گذاشتید تعبیرش این است که فرصتی برای پیشرفت پیدا خواهید کرد.

ترجمه : معصومه راهی

تعبیر خواب طلا

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر خواب گوشواره : ۲۲ نشانه و تفسیر دیدن گوشواره در خواب

تعبیر و تفسیر دیدن الماس در خواب چیست ؟

تعبیر و تفسیر خواب دستبند طلا و نقره چیست ؟این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.0 از 5 (84 رای)  

۲ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

فاطیما | ۴ سال پیش
لطفا برای ازبین رفتن طلا هم تعبیر بگید
1
3
کاظم پور | ۴ سال پیش
سلام
خواب دیدم وقتی باران میاد روی پشت بام اتاق داخل حیاط خونمون خاک طلا پیدا میشه که من آن ها رو جمع میکنم وداخل بطری میرزم و وقتی یک بطری کامل پر میشود به برادرم میگم بطری دوم روبیار وبه خانواده ام میگم خدا گفته بود بهت یه ماشین میدم این همونه ووقتی به سمت خانه ی عموم میروم یک سکه ی طلا ی خیلی قدیمی داخل جوب پیدا میکنم اگر میشود تعبییر کنید ممنون
6
13

hits