دلگرم
امروز: پنج شنبه, ۰۷ بهمن ۱۴۰۰ برابر با ۲۳ جمادى الآخر ۱۴۴۳ قمری و ۲۷ ژانویه ۲۰۲۲ میلادی
مهمترین اصل ها برای خوش شانس بودن
7
زمان مطالعه: 5 دقیقه
مهمترین اصل ها برای خوش شانس بودن:اصل خوش شانس شدن از پروفسور وایزمن/با دلگرم همراه باشید تا بدانید عاملهای مهم در خوش شانس بودن چیست؟

رازهای اصلی خوش شانس شدن

اصل خوش شانس شدن از پروفسور وایزمن

با دلگرم همراه باشید تا بدانید عاملهای مهم در خوش شانس بودن چیست؟

http://www.delgarm.com/

خوش شانس شدن و راه های مهم برای خوش شانس بودن

ﭼﺮا ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮدم ﺑﯽ وﻗﻔﻪ در زﻧﺪﮔﯽ "ﺷﺎﻧﺲ" ﻣﯽ ﺁورﻧﺪ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ هﻤﻴﺸﻪ "ﺑﺪﺷﺎﻧﺲ" هﺴﺘﻨﺪ؟

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاﯼ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻴﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺁن را "ﺷﺎﻧﺲ" ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ، دﻩ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺷﺮوع ﺷﺪ.
ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺪاﻧﻢ ﭼﺮا ﺑﺨﺖ و اﻗﺒﺎل هﻤﻴﺸﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀﯽ هﺎ را ﻣﯽ زﻧﺪ، اﻣﺎ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ از ﺁن ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﭼﺮا ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم "ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ" و ﻋﺪﻩ دﻳﮕﺮ "ﺑﺪﺷﺎﻧﺲ" هﺴﺘﻨﺪ؟

شانس موضوعی است که گاهی ما را در یه جا نگه میدارد و مدام فکر میکنیم که چرا ما شانس نداریم.

آیا دوست دارید کاری کنید که شانستان بیشتر شود و موفقیت و خوشبختی به سوی شما بیاید ؟

پس مقاله زیر را مطالعه کنید.
پروفسور وایزمن یک روانشناس بریتانیایی است که تحقیقات زیادی درباره خوش شانس شدن انجام داد و به این نتیجه رسید که خوش شانس شدن با افکار و رفتار شما رابطه مستقیم دارد.

4 اصل خوش شانس شدن از پروفسور وایزمن


۱- خوش شانس شدن با توجه به فرصت‌های خوش‌شانسی و ایجاد آنها

پروفسور وایزمن در آزمایشی از افراد خواست تا تعداد تصاویر در یک روزنامه را شمارش کنند. در صفحه دوم جمله‌ای بود که به آنها گفته شد دیگر نخوانید و تعداد عکس‌ ها را بیان کنید. مردم خوش‌شانس به این جمله دقت کرده بودند اما افراد بدشانس ان را ندیده بودند و به خواندن ادامه دادند. مردم خوش‌شانس به فرصت‌ ها بیشتر از مردم بدشانس دقت می کنند.به گزارش پروفسور وایزمن خوش شانس ها هیچ به یک‌ روال خاص بسنده نمی‌کنند.

بر اهدافشان کارهای جدید انجام می‌دهند، با افراد جدید صحبت می‌کنند و امکانات مختلفی برای خود فراهم می‌کنند.بر طبق تست‌های شخصیت در آزمایشی، افراد خوش‌شانس اضطراب و نگرانی کمتر نسبت به افراد بدشانس دارند. اضطراب توانایی فرد را محدود می‌کند، به‌طوری‌که اضطراب مانعی در مسیر خوش‌شانسی فرد محسوب می‌شود. به خاطر ایجاد مهم‌ترین اصل، مهم است که اضطراب خود را کنترل کنید.


۲- خوش شانس شدن با گوش دادن به بصیرت خود

گوش دادن به افکار و احساسات میتواند شانس شما را زیاد کند . افراد خوش‌شانس با گوش دادن به افکار و احساسات خود، به‌عبارت‌دیگر به بصیرت خود تصمیم‌گیری می‏کنند. او همچنین اشاره می‌کند که افراد خوش‌شانس به درک بصیرت خود، از طریق فعالیت‌هایی مانند مدیتیشن، تلاش می‌کنند. بصیرت خود را افزایش دهید که یکی از راه‌هایی است که می‌توانید شانس خود را افزایش دهید.


۳- خوش شانس شدن با داشتن انتظارات و پیشگویی‌های مثبت نسبت به خود

افراد خوش شانس مثبت اندیش هستند و مدام میگویند که ما موفقیم . افراد خوش‌شانس به‌ روشنی آینده ایمان‌ دارند. این انتظارات مثبت باعث می‌ شوند در کنار مردم با تعامل زندگی می‌کنند و بدون اینکه انتظار چیزی را داشته باشند. با مثبت اندیشی بیشتر، آن‌ها موقعیت‌های بهتری مقابل بدشانسی ایجاد می‌کنند.


۴- خوش شانس شدن با تبدیل شانس بد به شانس خوب

باید برای خوش شانس شدن دیدتان را عوض کنید .وایزمن به واکنش افراد خوش‌شانس و بدشانس به بد شومی شگفت‌زده شد. برای آزمایش، از آن‌ها پرسید اگر در بانک دزدی به آن‌ها حمله کند و به بازوی آن‌ ها شلیک کند، چه فکر می‌کنند. افراد بدشانس گفتند یک بدشانسی است، ولی افراد خوش‌شانس گفتند خوش‌شانسی است که صدمه بدتر ندیدند. حتی یک نفر خوش‌شانس اشاره کرد که این می‌تواند یک فرصت برای فروش داستان باشد.

خوش شانس شدن

شانس بهتر است یا انرژی مثبت؟

بنابراین برای خوش شانس شدن باید دید مثبت داشته باشید تا همیشه مثبت ها پیش شما بیایند. بگویید من این ازمون را با موفقیت میدهم . من خوشبخت می شوم . من شادم . امروز بهترین روز عمر من است و ...

همچنین برای خوش شانس شدن باید مثبت اندیش باشید و هر اتفاقی که افتاد مثبتش را ببینید. مثلا اگر در یک ازمون قبول نشدید بگویید حتما قرار است من در ازمون استخدامی خیلی بهتری قبول شوم و خدا را شکر.در ضمن یادتان باشد برای خوش شانس شدن باید تلاش کنید. نه اینکه گوشه اتاق بنشینید و منتظر باشید جناب شانس زنگ درتان را بزند. وقتی کسی برای امتحانی میخواند و شما نمیخوانید نمره ی بهتر گرفتن او دلیل بر خوش شانسی اش نیست.یا وقتی کسی ازدواج بهتری کرده حتما بهتر در جامعه دیده شده و برای بهتر دیده شدن تلاش کرده است.

ﭼﻬﺎر ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮاﯼ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاهند ﺧﻮش اﻗﺒﺎل ﺷﻮﻧﺪ :

1 - ﺑﻪ ﻏﺮﻳﺰﻩ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺧﻮد ﮔﻮش ﮐﻨﻴﺪ، ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺎرﯼ اﻏﻠﺐ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ دارد.

2 - ﺑﺎ ﮔﺸﺎدﮔﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرب ﺗﺎزﻩ روﺑﺮو ﺷﻮﻳﺪ و ﻋﺎدات روزﻣﺮﻩ را ﺑﺸﮑﻨﻴﺪ.

3 - هر روز ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ اﯼ را ﺻﺮف ﻣﺮور ﺣﻮادث ﻣﺜﺒﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻴﺪ.

4 - ﭘﻴﺶ از ﻳﮏ دﻳﺪار ﻳﺎ ﻳﮏ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﻬﻢ، ﺁن را ﺑﺮاﯼ ﺧﻮد ﻣﺠﺴﻢ ﮐﻨﻴﺪ و ﺧﻮد را در ﺁن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

خوش شانس شدن

گردآوری شده ی مجله اینترنتی دلگرم

مرجان امینیاین مطلب چقدر مفید بود ؟
3.6 از 5 (7 رای)  
  • منبع
  • گردآوری شده ی دلگرم
۳ دیدگاه

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است

مریم | ۵ سال پیش
من خودم همیشه از گفتن جمله ی من چه آدم بدشانسیم دوری میکنم،اتفاقات تو زندگیم بد نیست، شانس های خوب هم سر راهم قرار گرفته اما نه همیشه.شاید استفاده هم نکردم گاهی
0
0
محبوبه | ۵ سال پیش
با سلام و خسته نباشید از ارسال مطالب اگر مقدور است از این جور مطالب در خصوص روانشناسی بیشتر ارسال نمایئید. با تشکر
0
0
پیمان | ۵ سال پیش
من خودم همیشه از گفتن جمله ی من چه آدم بدشانسیم دوری میکنم،اتفاقات تو زندگیم بد نیست، شانس های خوب هم سر راهم قرار گرفته اما نه همیشه.شاید استفاده هم نکردم گاهی
0
0