دلگرم
امروز: سه شنبه, ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ برابر با ۱۶ ذو القعدة ۱۴۴۴ قمری و ۰۶ ژوئن ۲۰۲۳ میلادی
رفع بوی پا،راهکار رفع بوی پا با طب سنتی چیست؟
15
زمان مطالعه: 4 دقیقه
رفع بوی پا-رفع بوی پا با طب سنتی-روش رفع رفع بوی پا-روش طب سنتی رفع بوی پا-آموزش رفع بوی پا-آموزش طب سنتی رفع بوی پا-روش رفع بوی پا-روش طب سنتی رفع بوی پا-چگونگی رفع بوی پا-راههای موثر رفع بوی پا-بوی بد پا-رفع بوی بد پا-چگونگی رفع بوی بد پا-روش رفع...

رفع بوی پا:ﻋﺪه اى ﺑﺮاى اﯾﻨﻜه ﭘﺎﯾﺸﺎن ﺑﻮ ﻧﺪھﺪ زﯾﺎد آن را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﻣﻰ ﺷﻮﯾﻨﺪ و ھﺮﭼه زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﯾﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠه ی ﻣﻌﻜﻮس ﻣﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ.ﺑﺮاى رﻓﻊ ﺑﻮى ﭘﺎ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠه اﯾﺠﺎد ﺗﺮﺷﻰ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻛﺎر را ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﺎ دﺳﺘﻮرات زﯾﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﺮد:

رفع بوی پا و رفع بوی پا با طب سنتی

رفع بوی پا و رفع بوی پا با طب سنتی


رفع بوی پا با طب سنتی:ﭘﺲ از اﺳﺘﺤﻤﺎم و ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدى ﺑﺪون ﺟﻮراب راه ﺑﺮوﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺎى ﺷﻤﺎ ﻋﺮق ﻛﻨﺪ و ﻋﺮق آن ﺧﺸﻚ ﺷﻮد.ﺑﺮاى ﺗﺮش ﻛﺮدن ﭘﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﺮﺷﯿﮭﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﮫ ﯾﻚ ﮔﺮم ﺟﻮھﺮ ﻟﯿﻤﻮ را در ﺻﺪ ﮔﺮم آب ﺣﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﭘﺎى ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﺷﺴﺘه و ﺑﮕﺬارﯾﺪ اﯾﻦ آب در آﻧﺠﺎ ﺧﺸﻚ ﮔﺮدد.

رفع بوی پا و رفع بوی پا با طب سنتی


رفع بوی پا با طب سنتی:اﮔﺮ ﺑﺮاى ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﭘﺎ ﭘﻮدر اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺳﻌﻰ ﻛﻨﯿﺪ ﻛه آن ﭘﻮدر ﺗﺮش ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻰ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻛﮫ اﯾﻨﮭﺎ ھﯿﭽﻜﺪام ﺗﺮﺷﻰ ﻃﺒﯿﻌﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺲ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﺎرى ﻛﻨﯿﺪ ﻛه زﯾﺎد ﻋﺮق ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺮاى اﯾﻦ ﻛﺎر ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﻮر، ﺧﻮردن ﻏﺬاھﺎى ﻣﻌﺮق اﺳﺖ ﻛه ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎ ﺧﺮﺑﺰه، اﻧﯿﺴﻮن، ﺧﺒﺎزى، ﭘﺮﺳﯿﺎوﺷﺎن، ﺟﻮزھﻨﺪى،دار ﭼﻨﯿﻦ، زﻧﺠﺒﯿﻞ و ﮔﻞ ﮔﺎو زﺑﺎن اﺳﺖ.

رفع بوی پا و رفع بوی پا با طب سنتی


رفع بوی پا با طب سنتی:دم ﻛﺮدهء ﮔﻞ ﮔﺎو زﺑﺎن ﺑﺎ ﻟﯿﻤﻮى ﻋﻤﺎﻧﻰ را ﻣﻰ ﺗﻮان ﺻﺒﺢ ﺑه ﺟﺎى ﭼﺎى ﺧﻮرد. و ﻧﯿﺰ زﻧﺠﺒﯿﻞ، دار ﭼﯿﻦ و ﺟﻮزھﻨﺪى ﺟﺰو ادوﯾه اى ھﺴﺘﻨﺪ ﻛﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﮫ ﻏﺬا ﻣﻰ زﻧﻨﺪ.ﺑﺎ ﺧﺒﺎزى و ﭘﺮﺳﯿﺎوﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻰ ﺗﻮان ﺷﺮﺑﺘﮭﺎى ﺧﻮﺷﮕﻮارى در ﺳﺖ ﻛﺮد. اﺛﺮ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑه ﻋﻠﺖ ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎى ﻧﺒﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﮫ در آﻧﮭﺎ ﺑﻮده و ﻏﺪد ﻋﺮق از آﻧﮭﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

رفع بوی پا و رفع بوی پا با طب سنتی


رفع بوی پا با طب سنتی:دم ﻛﺮده ی دار ﭼﯿﻦ ﺑﮫ ﺟﺎى ﭼﺎى ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده و ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻓﻊ اﺳﺖ.

رفع بوی پا و رفع بوی پا با طب سنتی

توصیه های دیگر برای رفع بوی پا:

رفع بوی پا:جوراب را فراموش نکنید

یکی از نکاتی که باید به دقت آن را رعایت کنید پوشیدن جوراب است. گاهی اوقات دیده می شود که برخی افراد کفش ها را بدون جوراب به پا می کنند و این باعث می شود تا پای شما عرق کرده و چون جوراب نیست که آن را به خود جذب کند به سمت انگشت ها می رود و در میان آن ها قرار می گیرد. پوشیدن جوراب در خانه نیز می تواند به همین صورت به شما کمک کرده و از بو گرفتن پا جلوگیری کند.

رفع بوی پا و رفع بوی پا با طب سنتی


رفع بوی پا:کفشتان را آماده کنید

استفاده از کفش های مناسب نیز از جمله راه های پیشگیری از بوی پا است.در کنار اینکه باید کفشی مناسب پا و به اندازه داشته باشید این نکته را نیز در نظر بگیرید که همیشه بعد از رسیدن به خانه کفش را به داخل نیاورید و بگذارید تا کاملا در هوای آزاد بماند تا بوها و باکتری ها از بین بروند. استفاده از پودر بچه در کفش نیز می تواند از بو گرفتن پای شما جلوگیری کند.

رفع بوی پا و رفع بوی پا با طب سنتی


رفع بوی پا:الکل بهترین بوگیر پا

اگر بوی بد پای شما از بین نمی رود باید به سراغ یک راه بسیار اساسی بروید. استفاده از الکل می تواند بهترین گزینه برای رفع بوی پا باشد. یک دستمال را به مقداری الکل آغشته کنید و به کمک آن پای خود را کاملا تمیز کنید. بین انگشتان را کاملا با الکل شست شو دهید تا دیگر اثری از بو باقی نماند.

رفع بوی پا و رفع بوی پا با طب سنتی


رفع بوی پا:زمان مراجعه به پزشک

اگر بوی بد پای شما همچنان ادامه دارد بهتر است سریعا به یک پزشک پوست مراجعه کنید. ممکن است بوی بد پای شما از بیماری های مختلف پستی مانند قارچ ها باشد که شما با آن آشنا نیستید. این بیماری های پوستی به کمک بوهای مختلف شما را آکاه می کنند.

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرماین مطلب چقدر مفید بود ؟
3.1 از 5 (15 رای)  
توجه: مطالب پزشکی و سلامت مجله دلگرم ، از منابع معتبر داخلی و خارجی تهیه شده اند و صرفا جنبه اطلاع رسانی دارند ، لذا توصیه پزشکی یا درمانی تلقی نمی شوند ، چنانچه مشکل پزشکی دارید حتما برای تشخیص و درمان به پزشک یا متخصص مراجعه کنید.


دیدگاه ها
اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !