دلگرم
امروز: سه شنبه, ۲۶ تیر ۱۴۰۳ برابر با ۰۹ محرّم ۱۴۴۶ قمری و ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر خواب آواز خواندن : 52 نشانه و تفسیر آواز و خوانندگی در خواب
86
زمان مطالعه: 8 دقیقه
خواب خوانندگی و آواز خواندن دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن خوانندگی در خواب را در دلگرم بخوانید ...

خواب آواز خواندن و خوانندگی نشانه چیست ؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب آواز خواندن ( تعبیر خواب آواز خواندن گروهی ، تعبیر خواب شنیدن صدای آواز آشنا ، تعبیر خواب شنیدن آواز دیگران ، تعبیر خواب آواز خواندن در عروسی و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

تعبیر خواب آواز

تعبیر خواب آواز خواندن و خوانندگی

1- تعبیر خواب آواز خواندن و خوانندگی کردن ، خوشحال بودن و لذت و تمایل عاطفی است و البته تعبیر آن بستگی به نوع آهنگ و متن شعر متفاوت است.
2- آواز خواندن در خواب احساسات و خواسته های درونی شما را نشان می دهد.
3- اگر خواب دیدید که تنها راه می روید و آواز می خوانید تعبیرش رضایت شما از زندگی است. شاید در آینده ای نزدیک به تنهایی سفر کنید و از این سفر لذت ببرید.
4-اگر خواب دیدید که در کلیسا مشغول آواز خواندن بودید تعبیرش این است که به دنبال معنویات هستید و دوست دارید در این راه کاری انجام دهید که دلتان آرام بگیرد.
5- تعبیر خواب آواز خواندن در کلیسا یا گوش دادن به موسیقی کلسیا نشانه خوبی است. این خواب به این معنی است که با تلاش و زحمت خود به سود بسیاری خواهید رسید.
6- به گفته بعضی معبران تعبیر خواب آواز خواندن در کلیسا دلبستگی و عشق بدون شرط است.
7- تعبیر خواب شنیدن صدای آواز غریبه نشانه خوبی نیست. ممکن است نشان دهنده موانع بزرگی بر سر راهتان باشد.
8- اگر خواب دیدید که کسی آواز میخواند و صدایش برای شما آشنا بود تعبیرش این است که دلتنگ او هستید و دوست دارید هر چه زودتر او را ببینید. به گفته بعضی معبران این خواب نشانه ملاقات با دوست قدیمی تان می باشد.
9- اگر در خواب دیدید که در جنگل آواز می خواندید تعبیر خوبی دارد . احتمالا روزهای خوبی در انتظار شما خواهد بود. چنین خوابی نشانه حوادث و اتفاقات مهم در زندگی است.
10- اگر در خواب دیدید که در مراسم ترحیم و تشیع جنازه آواز می خواندید تعبیرش غم و اندوه و حوادثی است که شما را بسیار ناراحت و غمگین کرده است.
11- اگر خواب دیدید که خارج ازخانه آواز می خواندید تعبیرش خوب است. احتمالا تحت فشار زیادی هستید و می خواهید این استرس و فشار را به دیگران انتقال دهید. بهتر است کمی آرام باشید.
12- تعبیر خواب صدای حیوانات اگر به گوش شما دلنشین آمد و از آن لذت بردید تعبیرش شادی و ثروت است و اگر برعکس صدای گوشخراشی بود و از شنیدن آن ناراحت شدید تعبیرش غم و اندوه و ضرر مالی خواهد بود.

محمد بن سیرین گوید :
13- تعبیر آواز مرد درخواب ، اگر با صدای بلند بود تعبیرش بزرگی او در میان مردم است.

ابراهیم کرمانی گوید :
14- تعبیر خواب آواز خواندن مردان ، شرف و شهرت است.
15- تعبیر خواب آواز خواندن زنان خوب نیست.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
16- اگر مردی در خواب ببیند که صدا و آوازش بلند شده به طوری که تا دور دست ها می رود و مردم از شنیدن آواز خوششان می آید تعبیرش خرمی است و گویای شهرت و آوازه و این که در میان مردم بزرگی کسب می کند.

17- تعبیر خواب شنیدم صدای آواز آشنا دوستی و محبت است.

لوک اویتنهاو می گوید :
18-تعبیر خواب آواز خواندن خوشحالی و شادمانی است
19- تعبیر خواب شعر خوانی بروز مشکلات است
20- تعبیر خواب شنیدن آواز حیوانات جشن و سرور در محیطی سر باز و عشق خالصانه است

لیلا برایت می‌گوید :
21- اگر در خواب دیدید که در حال خواندن آواز شاد هستید ، تعبیرش آن است که اتفاقاتی بسیار خوشحال‌کننده‌ در حال رخ دادن است .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
22- تعبیر خواب آواز خواندن خودتان ناکامی و تنهایی است

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
23- تعبیر خواب آواز خواندن در خوابتان بیانگر شادی، هارمونی و لذت در موقعیت یا رابطه است


تعبیر خواب خوانندگی در جمع

24- اگر در عالم رویا دیدید که روی صحنه آواز می خواندید و مخاطبان زیادی روبروی شما بودند تعبیرش این است که دوست دارید دیگران درد و دل شما را بشنوند و به شما گوش دهند. اخیرا کسی به شما اهمیت نمی دهد و به همین دلیل احساس تنهایی شدیدی می کنید.
25- تعبیر خواب آواز خواندن درگروه کر این است که از برقراری روابط با دیگران لذت می برید. این خواب همچنین نشان دهنده هماهنگی و روابط خوب شما با خانواده و دوستان است.


تعبیر خواب آواز خواندن دسته جمعی

26- اگر خواب دیدید که در گروهی آواز میخواندید تعبیرش این است که به زودی دوستان قدیمی خود را ملاقات خواهید کرد و اوقات خوبی را با آن ها خواهید داشت.
27- تعبیر خواب آواز خواندن جمعیت زیادی از مردم نشانه طلب کردن آزادی و استقال در زندگی است.

لوک اویتنهاو می گوید :
28- تعبیر خواب آواز خواندن گروهی شادمانی و بی غمی است

لیلا برایت می‌گوید :
29- اگر در خواب دیدید که در جمعی در حال آواز خواندن گروهی می‌باشید ، تعبیرش آن است که دارای دوستانی بسیار خوب و وفادار می‌باشید .
30- اگر در خواب دیدید که با شخص دیگری در حال خواندن هستید ، تعبیرش آن است که با یک فرد بسیار خوب و متشخص دوست خواهید شد .

آنلی بیتون می‌گوید :
31- آواز خواندن دو نفره در خواب ، تعبیر خوبی بر عشاق دارد . تعبیر آن وصال و زندگی لبریز از صلح و صفا می‌باشد .
32- اگر در خواب دیدید که دو خواننده با یکدیگر آواز دو نفره را اجرا می‌کنند ، تعبیرش آن است که از یک فرد ناشناس خبری بد دریافت خواهید کرد ، اما اخبار دیگر که یک دوست به شما می‌دهد ، شما را بسیار خوشحال خواهد کرد .


تعبیر خواب آواز خواندن دیگران

33- تعبیر خواب شنیدن آواز دیگران به این معنی است که به زودی با آن شخص دیدار خواهید کرد و یا مشکلاتی که دارید به دست آن شخص حل خواهد شد.
34- به گفته بعضی معبران اگر در خواب صدای آواز دیگران دلنشین باشد تعبیرش آزادی و رهایی است و اگر صدای آن غمگین باشد به معنی غم و اندوه است.
35- اگر خواب دیدید که صدای آواز دیگران را می شنیدید تعبیرش این است که شما گوش شنوای خوبی دارید و دوست دارید دیگران از خودشان برایتان تعریف کنند.

لوک اویتنهاو می گوید :
36- تعبیر خواب شنیدن آواز دیگران برگزاری یک مراسم عروسی است

لیلا برایت می‌گوید :
37- اگر در خواب آواز شادی شنیدید ، تعبیرش آنست که در آینده خبرهایی بسیار خوب دریافت خواهید کرد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
38- تعبیر خواب اینکه دیگران آواز می خوانند ، شادی نا خواسته است
39- تعبیر خواب یک آواز خوان ، حسادت در عشق است

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
40- تعبیر خواب شنیدن آواز دیگران ارضای روحی و احساسی است و نشان دهنده دیدگاه مثبت به شما زندگی است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
41- صدای نا آشنا و آواز کسی که دیده نمی شود و در خواب خود او را نمی بینیم خبری است که از یک مسافر دور رفته به شما می رسد و چنان چه مسافری ندارید کسی خبری به شما می دهد که این خبر می تواند خوش باشد .


تعبیر خواب مداحی

42- تعبیر دیدن مداحی یا آواز مذهبی درخواب این است که در آینده نزدیک تغییرات بزرگی در زندگی تان اتفاق خواهد افتاد و دوره بسیار خوبی را در زندگی خواهید دید. لازم نیست نگران آینده باشید. قطعا به تمام اهذافتان خواهید رسید و صلح و هماهنگی را در زندگی برقرار خواهید کرد.


تعبیر خواب آواز غمگین خواندن

43- اگر در خواب صدای غمگینی شنیدید تعبیر خوبی ندارد . ممکن است شخصی بخواهد به شما آسیب برساند. بهتر است بیشتر مراقب خود باشید.
44- تعبیر خواب شنیدن صدای غمگین شکست عاطفی و آسیب روحی است. اجازه ندهید کسی با احساسات شما بازی کند.
45- اگر در خواب با خستگی و نا امیدی آواز می خواندید تعبیرش این است که در بیداری از شما انتقاداتی شدید خواهد شد و شما را اندوهگین و ناراحت خواهد کرد.

لیلا برایت می‌گوید :
46- تعبیر شنیدن آواز غمگین در خواب نیز برای شما خبرهای بدی را به همراه خواهد داشت .


تعبیر خواب آواز خواندن در عروسی

47- تعبیر آواز خواندن در عروسی نشانه خوبی است. به شرطی که آهنگ شاد و دلنشینی خوانده شود. اما اگر لحن و صدای آواز غمگین بود تعبیرش این است که شخصی عروسی شما را به هم میزند و یا به گفته معبران دیگر می تواند نشانه یک بیماری خطرناک در خانواده شما باشد.


تعبیر خواب خواندن آواز مذهبی

48- تعبیر خواب خواندن آواز مذهبی تغییر بزرگ در زندگی است همچنین این خواب نشان دهنده صلح و آرامش در زندگی است.


تعبیر خواب آواز عاشقانه خواندن

49- تعبیر شنیدن آوازهای عاشقانه بسیار خوب است. خبرهایی خوب در انتظار شماست. ممکن است یک رابطه عاشقانه عالی را در آینده تجربه کنید.


تعبیر خواب آواز خواندن کودک

50- تعبیر خواب آواز کودکانه نشانه خوبی است و ممکن است نشانه شادی و خوشبختی در خانواده باشد.


تعبیر خواب آواز خواندن پیرمرد

51- اگر در خواب پیرمردی دیدید که آواز می خواند نشانه خوبی نیست و ممکن است در آینده شاهد روزهای بدی باشید.


تعبیر خواب آواز خواندن پرندگان

52- تعبیر شنیدن آواز پرندگان درخواب نشانه هرج و مرج و شلوغی اطرافتان است. شما نیاز به تنهایی و آرامش دارید.


تهیه و ترجمه (مجله دلگرم)

تعبیر خواب آواز

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر و تفسیر خواب مراسم عروسی چیست ؟

تعبیر خواب جشن : ۳۰ نشانه و تفسیر دیدن جشن در خواباین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.2 از 5 (86 رای)  

۱ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

علیرضا | ۳ سال پیش
من خواب دیدم که توی جایی هستم و اومدم تست خوانندگی بدم افراد دیگه ای هم بودند،بعدش من که تست دادم خودم باورم نمشد اینقدر صدام خوب باشه و قبول شدم و خیلی خوشحال بودم،اتفاقا اون یکی ها هم همراه من قبول شدن و مثل این که مارو برای مراسمی بردن که اواز بخونیم بعد مثلا پشت صحنه داشت عین کسایی که اواز میخونن یا شعبده بازی میکنن و ...بعدش مثلا ما پیش تماشاگران مینشستیم تا بقیه اجرا کنن بعدش نوبت بعدی میشد تون ا بین تماشاگران بجپا میشد میرفت میخوند و ضمنا ما اواز هایی که میخوندیم به زمان فارسی نبود، انگلیسی بود.منتها من و اخرین نفر اجرا میگردم واسه همین متن اهنگمو یادم رفت و بعد رفتم پشت صحنه و تمرین کردم و اینکه خیلی هم استرس داشتم و بعد نوبت من شد و اخر خوب یادم نمیاد ،ولی من نخوندم،یعنی اخراش میخواستم بخونم اما دیدم اصلا بحث خوبام عوض شده و همچین جور دیگه ای شده،خودم گیج شدم
4
10

hits