دلگرم
امروز: جمعه, ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ برابر با ۲۳ ذو القعدة ۱۴۴۵ قمری و ۳۱ مه ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر خواب کفش : دیدن کفش در خواب نشانه چیست ؟
131
زمان مطالعه: 6 دقیقه
خواب کفش دیدن دکمه تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن کفش در خواب را در دلگرم بخوانید .

کفش در خواب دیدن چه تعبیری دارد ؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب کفش ( کفش نو ، کفش پاره و کهنه ، کفش تنگ ، خواب پوتین ، خواب کفش بچه ، نداشتن و نپوشیدن کفش و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم.

تعبیر خواب کفش

تعبیر خواب کفش

محمدبن سیرین گوید :

 • خواب کفش نشانه زن است
 • خواب کفش سیاه نشانه زن ثروتمند است
 • خواب کفش سبز نشانه زن نجیب است
 • خواب کفش قرمز نشانه زن مهربان و نیکوست
 • اخواب کفش زرد نشان زن بیمار است

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن خواب کفش بر 8 وجه بود .

 • زن
 • خادم
 • کنیزک
 • قوت و نیرومندی
 • معیشت
 • مال
 • سفر ( مسافرت )
 • مردی که میراث قسمت میکند .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

 • خواب پوشیدن کفش نشانه زن گرفتن و از پادرآوردن کفش نشانه طلاق است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • خواب کفش نشانه زن و همسر است
 • خواب کفش برای مرد نشانه زن است و برای زن نشانه زندگی زناشوئی است
 • اگر مردی در خواب ببیند کفش پایش را می زند با همسرش اختلاف پیدا می کند .
 • اگر مردی در خواب ببیند کفش برای پایش کوچک شده همسرش از او تقاضائی می کند که قادر به بر آوردن آن نیست .
 • اگر مردی در خواب ببیند کفشش سوراخ شده زنش به او خیانت می کند
 • اگر مردی در خواب ببیند کفشش آن قدر فرسوده است که نمی تواند بپوشد همسرش بیمار می شود .
  ( این تعابیر برای زنان نیز هست با این تفاوت که کفش زن به زندگی خانوادگی او نیز اشاره می کند و تنها شوهرش مطرح نیست .)

آنلی بیتون می‌گوید :

 • اگر خواب ببینید به کفشهایتان واکس سیاه زده اید ، علامت آن است که امور زندگی به خوبی پیش خواهد رفت و اتفاق مهمی باعث رضایت خاطر شما خواهد شد .
 • اگر در خواب متوجه شوید بند کفشهای خود را نبسته اید ، نشانه آن است که با دیگران به مشاجره و دعوا خواهید پرداخت .
 • اگر دختری خواب ببیند کسی از کفشهای او تعریف می کند ، نشانه آن است که باید بیشتر مراقب افرادی باشد که تازه با آنها آشنا شده است .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • خواب کفش بیانگر رویکرد شما به زندگی است.
 • پوشیدن کفش در خوابتان بیانگر این است که شما جای پایتان سفت است.
 • اگر خواب کفشی را ببینید که پای شما را می زند، به این معنی است که شما در مورد جهت مسیری که پیش گرفته اید شک دارید.

تعبیر خواب کفش نو

محمدبن سیرین گوید :
خواب کفش نو نشانه آنست که همسری اختیار میکند و یا کنیزکی میخرد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • خواب کفش نو نشان دهنده روابط خوب بیننده خواب و همسرش است
 • اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببینید کفشی جدید و نو پوشیده نشانه آنست که او ازدواج خواهد کرد

آنلی بیتون می‌گوید :

 • خواب کفش نو، نشانه آن است که تغییراتی سودمند در زندگی شما رخ خواهد داد .
 • اگر خواب ببینید کفشهای نو ، پای شما را می زنند ، نشانه آن است که دوستان هم کار و خوشگذران ، شما را مورد ریشخند قرار خواهند داد .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • دیدن کفش های نو و جدید در خوابتان بیانگر این است که شما به موفقیت خود سخت مطمئنید.
 • خواب کفش نو ممکن است نشان دهنده این باشد که در مسیر زندگی ای باشید که برای شما اشنا نیست

تعبیر خواب کفش پاره و کهنه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • خواب کفش پاره و کهنه نشانه روابط بد زناشویی است
 • اگر مردی در خواب ببیند کفش هایش را لنگه به لنگه پوشیده از همسرش جدا می شود و اگر مرد مجردی این خواب را ببیند زنی کج خو و بد خلق نصیب او می شود .

آنلی بیتون می‌گوید :

 • خواب کفش پاره و کهنه نشانه آن است که با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از دیگران ، دشمنانی برای خود خواهید ساخت .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • دیدن کفش های کهنه و پاره در خوابتان بیانگر این است که شما با سخت کوشی و پشتکار، موفقیت کسب می کنید.

تعبیر خواب گم شدن کفش

آنلی بیتون می‌گوید :

 • خواب گم شدن کفش ، نشانة طلاق و جدایی از همسر است .
 • اگر در خواب ببینید شب هنگام کسی کفشهای شما را دزیده است ، نشانه آن است که در کاری ضرر خواهید کرد ، ولی در کار دیگر منفعت خواهید برد .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • خواب گم شدن کفش میتواند بیانگر این باشد که به دنبال هویت و پیدا کردن خود هستید.
 • تعبیر خواب گم شدن کفش بنشانه آنست که شما موانعتان را پشت سر می گذارید.

تعبیر خواب پیدا شدن کفش

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • خواب پیدا شدن کفش بیانگر این است که جای پا و جایگاتان را در زندگی بدست آورده اید. شما به مسیر درست برگشته اید و رو به جلو در حرکتید .

تعبیر خواب نپوشیدن کفش

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • خواب نپوشیدن کفش بیانگر فقر، نبود حرکت یا سو تفاهم است.
 • کفش نپوشیدن در خواب ، بیانگر این است که اعتماد به نفس پایینی دارید و به خودتان مطمئن نیستید. شما با مسائلی در مورد هویت درگیر هستید.
 • تعبیر دیگر خواب نپوشیدن کفش ممکن است بیانگر نگرش بازیگوش و چارچوب ذهنی آرام و بی خیال شما باشد.

تعبیر خواب کفش بچه

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • خواب کفش بچه نمادی از خلوص، بی گناهی، آسیب پذیری، محبت و تمایل به عشق است. اگر شما برنامه ریزی می کنید که بچه داشته باشید یا تا الان بچه داشتید، بیانگر این است که بچه موجب میشود که بیشتر در خانه باشید .

تعبیر خواب پوتین ( بوت )

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • خواب پوتین از کسی گرفتن نشانه قبول تقویت و حمایت از جانب دیگران است
 • خواب پوتین به کسی دادن نشانه کمک و یاری به دیگران است .
 • خواب خریدن بوت نیازی را خبر میدهد که به تقویت و حمایت و کمک دیگران دارید .
 • اگر در خواب دیدید که پوتین می پوشید و بند های آن را گره می زنید و محکم می کنید به سفری پر تلاش و تقلا می روید یا تحولی در زندگی عادی شما پیدا می شود که باز مستلزم فعالیت و پیگیری است
 • خواب پوشیدن پوتین کهنه نشانه آنست که در انجام کاری که می کنید موفق نخواهید بود یا اندوه و ملالی پیش می آید . همین حالت شدید تر است وقتی در خواب ببینید که لباس نو و تمیز پوشیده اید اما پوتین یا کفش کهنه و مندرس به پا دارید .
 • خواب پوتین لنگه به لنگه و نا همرنگ نشانه اشتباه در انتخاب راه است ( نه هدف ) و یا این است که کسی به شما خیانت میکند
 • اگر در خواب ببینید که پوتین شما در پای دیگران است نشانه آنست که فریب می خوریدو دسترنج خود را از دست می دهید . چنانچه خود شما پوتین متعلق به دیگری را پوشیده باشید تعبیر عکس این است .

تهیه و ترجمه در مجله دلگرم

تعبیر خواب کفش

تعبیرهای مرتبط :

تعبیر خواب کیف : 15 نشانه و تعبیر دیدن کیف ( کوله پشتی ) در خواب

۳۰ نشانه و تعبیر دیدن کیف پول در خواب

تعبیر خواب جوراب : ۶۰ نشانه و تفسیر دیدن جوراب در خواباین مطلب چقدر مفید بود ؟
3.9 از 5 (131 رای)  

۲ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

محمد | ۲ سال پیش
سلام
بسیار ممنون بابت مطلب مفیدتون!
0
0
اتنا | ۲ سال پیش
سلام، من در خواب دیدم که کفش پاشنه داری خریدم که وقتی به خونه رسیدم و پام کردم تنگ بود نشانه چیست من در تیکه ای اول این خواب معشوق خود را دیده ام معنی این خواب چیست
2
6

hits