تعبیر خواب مرده : دیدن مرده در خواب نشانه چیست ؟

۲,۹۵۸
۳
۰
چهارشنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ۱۱:۳۷

دیدن خواب مرده چه پیامی برای ما دارد ؟

مجله دلگرم: دیدن مرده در خواب از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

divider

تعبیر خواب مرده

یوسف نبی علیه السلام گوید :

 • تعبیر خواب مرده بیرون آمدن از غم و ناراحتی است
 • تعبیر خواب صحبت با مرده بسیار نیکوست
 • تعبیر خواب سلام کردن به مرده نشانه شادی است
 • دیدن خواب مرده که در کنارتان است نشانه خوشحالی است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • تعبیر خواب مرده دوست و مهمان است و دیدن خواب مرده نشانه آنست که دوستی را ملاقات می کنید یا مهمانی برای شما می رسد .
 • اگر در خواب مرده شما را دعوت کند و شما همراه او بروید تعبیرش خوب نیست . ( حتی اگر با او نروید هم خوب نیست )
 • وقتی که در خواب یک زنده را مرده ببینیم و آن زنده آشنا باشد تعبیرش طول عمر و سلامت او است .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • تعبیر خواب دیدن یا صحبت کردن با مرده در خوابتان، هشداری ازین است که شما تحت تاثیر افراد منفی هستید و با یک جمع نادرست می گردید.
 • اگر خواب کسی را ببینید که مدتها پیش مرده است، نشانه یک موقعیت یا رابطه ی حال حاضر در زندگی تان است که شبیه ویژگی و مدل فرد متوفی است.
 • اگر شما خواب کسی را ببینید که اخیرا مرده است، به این معنی است که مرگشان هنوز در ذهنتان تازه است. شما هنوز تلاش می کنید که به واقعیت که او رفته است خو بگیرید.
 • اگر در خواب مرده تلاش می کند که شما را بگیرد و به جایی با خودش ببرد، بیانگر این است که شما تلاش می کنید مرگ آنها را درک کنید. شما نمی خواهید تنها بمانید
 • دیدن و صحبت کردن با والدین مرده تان در خواب، بیانگر این است که می ترسید آنها را از دست بدهید یا بیانگر راهی است که با فقدان آنها کنار میایید.
 • خواب دیدن بچه مرده تان، راهی است برای شما که کودکتان را از طریق خواب هاتان زنده نگه دارید. برای والدینی که کودک از دست داده ند، خیلی سخت است. این خواب ها، به خاطر این اتفاق می افتد که شما هنوز نمی توانید این را قبول کرده یا درک کنید که چگونه و چرا کودکتان، انقدر زود از شما گرفته شده است

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

 • اگر کسی خواب دید مرده او را در آغوش گرفت، تعبیر آن تندرستی است.
 • اگر کسی در خواب دید مرده با او دعوا کرد یا روی از او بگردانید ، نشانه آن است که وصیتی که کرده بود به جای نیاورده است.
 • اگر کسی در خواب ببیند که مرده خندان بود ، نشان آنست که شخص مرده ، کافر بوده است .
 • اگر خواب دید مرده در نماز است ، دلیل که آن مرده در دنیا بسیار استغفار کرده است
 • اگر در خواب ببیند با مرده مجامعت ( نزدیکی ) کرد و اب منی از وی جدا نشده . نشانه منفعت است و اگر از آب منی جدا شد بد است .
 • اگر کسی در خواب ببیند با زن مرده نزدیکی کرد ، نشانه آنست که از مال مرده چیزی به او میرسد .

ابراهیم کرمانی گوید :

 • اگر زنی در خواب مرده خود را ببیند ، نشانه آنست که فقیر شود .
 • اگر زنی در خواب پسر مرده خود را دید ، نشانه آنست که از غم و غصه رها میشود .

تعبیر خواب مرده ناراحت

محمدبن سیرین گوید :

 • اگر در خواب دید که مرده ناراحت بود نشانه آنست که آن مرده بدکردار بوده در دنیا .
 • اگر خواب دید مرده از سردرد می نالید ، نشانه آنست که در دنیا با مردم تکبر کرده باشد .
 • اگر خواب دید مرده از درد چشم می نالید ، نشانه آنست که غیبت مردم باشد .
 • اگر خواب دید مرده از درد دندان می نالید ، دلیل که فحش بسیار به مردم داده باشد
 • اگر خواب دید مرده از درد پهلو می نالید ، نشانه آنست که با زنان بدکردار بوده است .
 • اگر خواب دید مرده از درد شکم می نالید ، نشانه آنست که حرام خورده است .

جابرمغربی گوید :

 • اگر خواب دید که مرده از درد پشت می نالید ، نشانه آنست که زنان بسیار داشته است و به پدر و خویشان خود بدی کرده است .

مطالب مرتبط :
تعبیر خواب زنده شدن و برگشتن مرده به خانه
تعبیر خواب نوع لباس مرده
تعبیر خواب دادن چیزی به مرده یا گرفتن چیزی از مرده

divider


تعبیر خواب مرده : دیدن مرده در خواب نشانه چیست ؟
امتیاز : 3.8 تعداد رای : 4
3
1

پاسخ به سوالات پزشکی ، مامایی و جنسی شما (توسط پزشک و ماما مجله دلگرم)


دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter