دلگرم
امروز: دوشنبه, ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ برابر با ۱۵ ذو القعدة ۱۴۴۴ قمری و ۰۵ ژوئن ۲۰۲۳ میلادی
تعبیر درب در خواب : 51 نشانه و تعبیر خواب درب دیدن
45
زمان مطالعه: 10 دقیقه
خواب درب دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن درب در خواب را در دلگرم بخوانید ...

دیدن درب در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب درب ، تعبیر خواب بستن درب ، تعبیر خواب قفل کردن درب ، تعبیر خواب درب بسته ، تعبیر خواب بستن درب ، تعبیر خواب درب باز و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

separator line

تعبیر درب در خواب

1- درب در خواب نشانه مشکلات و موانع و مسیر ورود به جایی است. درب، بسته به نوع خواب تعابیر متفاوتی دارد.
2- اگر در خواب دیدید که سعی کردید دربی را پیدا کنید تعبیرش این است که در حال حاضر در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته‌اید و با چالش های بدی رو به رو شده اید احتمالاً تصمیمات بدی گرفته‌اید و نمیدانید تصمیمتان درست است یا نه. این موضوع نشانه ادامه یک زندگی دشوار است.
3- اگر در خواب دیدید که گم شدید و درب اشتباهی را باز کردید تعبیرش این است که فرصت های تان را می سوزانید شما نمی توانید از شانس خود نهایت استفاده را ببرید و به همین دلیل افسرده و پشیمان هستید.
4- دیدن سوراخ بزرگ روی درب نشانه خوبی نیست این خواب نشان می‌دهد که اطرافیانتان قصد دارند آبروی شما را ببرند و به شما آسیب برسانند یا شما را تحریک کنند که کار اشتباهی انجام دهید. سعی کنید حواستان بیشتر به اطرافتان باشد....
5- تعبیر دیدن درب خیلی باریک در خواب نشانه خوبی نیست .به احتمال زیاد مشکلاتتان بسیار بزرگ است و شما خیلی ضعیف هستید به همین دلیل مجبورید با برخی شرایط کنار بیایید.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
6- دیدن در به خواب بر سه وجه است .
اول : صاحب خانه .
دوم : زن .
سوم : خادم .
هر که دروازه شهر به خواب دید ، دلیل بود بر حاجت و دربانی پادشاه و مردی بزرگ است .

تعبیر خواب ابن سیرین درب

محمدبن سیرین گوید :
7- اگر خواب بیند در سرای کسی بشکست و ببردند و نداند که به کجا بردند ، دلیل که در محنت و مصیبت افتد .
8- اگر خواب بیند درب خانه اش از جایگاه خود زایل شد ، دلیل که حال او از نیکی به بدی زایل گردد ، به سبب اهل او .
9- اگر خواب بیند خواب درب خانه اش انباشته است ، دلیل که اهل آن سرای را مصیبت رسد .
10- اگر خواب بیند درب میان خانه او کوچک بود ، دلیل که آفتی و مکروهی به عیال او رسد .
11- اگر خواب بیند در سرای او بزرگ و قوی گردید ، دلیل بود بر نیکی اهل و عیال او .
12- اگر بیند در سرایش چنان فراخ بود که هیچ در به آن فراخی نبود ، دلیل که قومی بی فرمان او در سرای او شوند ، به هنگام مصیبت یا به وقت خصومت .
13- اگر خواب بیند حلقه در سرای کسی می جنبانید ، اگر جوابش داد ، دعای او مستجاب شود و باشد که گنجی طلبکند و بیابد .
14- اگر خواب بیند چون حلقه بجنبانید زود در سرای بگشادند ، دلیل که حق تعالی البته دعای او مستجاب کند و بر دشمن ظفر یابد .

لوک اویتنهاو می گوید :
15- تعبیر خواب دری که جیرجیر میکند : یک ملاقات ناخوشایند

آنلی بیتون می‌گوید :
16ـ اگر خواب ببینید از دری تو می روید ، نشانة آن است که دشمنانی که بیهوده سعی می کنید از آنها بگریزید به شما تهمت می زنند .
17ـ اگر خواب ببینید از در خانة کودکی تو می روید ، علامت آن است که روزهای لبریز از نعمت و شادمانی در انتظار شما است .
18ـ اگر خواب ببینید در شبی بارانی از دری تو می روید ، نشانة آن است که قرار ملاقاتهایی خواهید داشت و از ثروت خود برای انجام کارهایی غیر قانونی استفاده خواهید کرد . اگر زنان چنین خوابی ببینند ، نشانة آن است که به اعمال نابخشودنی دست خواهند زد .
19ـ اگر خواب ببینید دیگران به سوی در می روند ، علامت آن است که برای کسب ثروت ، کوششهایی بیهوده و بی ثمر انجام می دهید . اگر کشاورزان و سیاستمداران چنین خوابی ببینند ، علامت تغییر و تحول در زندگی است . اگر نویسنده ای چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که خوانندگان آخرین اثر او ، روش او را در بیان واقعیاتها به باد انتقاد می گیرند .

تعبیر خواب بستن درب

20- اگر خواب دیدید که درب را پشت سر کسی بستید تعبیرش این است که شما دوست دارید از خود و خانواده خود در مقابل شایعات محافظت کنید.

آنلی بیتون می‌گوید :
21ـ اگر خواب ببینید هنگامی که سعی می کنید دری را ببیندید در از لولا جدا می شود و به کسی آسیب می رساند ، علامت آن است که با پند و اندرز مهربانی دوستی را بدبخت می کنید .

تعبیر خواب قفل کردن درب

22- قفل کردن درب در خواب نشانه افرادی است که از شما قوی تر هستند شما برای حل این اوضاع به نیرو و شجاعت زیادی نیاز دارید
23- اگر درب را با کلید قفل کردید تعبیرش این است که با یکی از دوستان خود ازدواج میکنید
24- قفل کردن درب معمولاً نشانه آرزوی برآورده نشده و نداشتن آرامش و امید برای آینده است.

آنلی بیتون می‌گوید :
25ـ اگر خواب ببینید کسی سعی می کند دری را قفل کند ولی نمی تواند ، علامت آن است که از بدبختی دوستی آگاه می شوید اما توان کمک به او را نخواهید داشت .

تعبیر خواب درب بسته

26- درب بسته یا بستن درب در خواب نشانه نبرد با ترس ها و مشکلات است این خواب در رویای زن به معنی ترس از بارداری ناخواسته یا تقلب یا خیانت شریک زندگی است . ممکن است یک گفتگوی ناخوشایندی با شریک زندگی خود داشته یا بر سر موضوعی مدتی اختلاف نظر داشته باشید.
27- اگر در خواب دیدید که نمی توانستید درب را باز کنید تعبیرش این است که هر چقدر هم که تلاش می کنید نمی توانید به هدف خود برسید این خواب همچنین نمادی از اخبار غیر منتظره یا مشکلاتی است که برای حل شدنش به حضور شما نیاز دارد.
28- تعبیر خواب دری که بسته نمی شود اگر در خواب دیدید که قفل در خراب بود و در بسته نشد تعبیرش این است که نمی توانید شرایط را کنترل کنید.

لوک اویتنهاو می گوید :
29- تعبیر خواب در بسته : یک موقعیت ناخوشایند

تعبیر خواب درب باز

30- درب باز در خواب نشانه آمادگی برای انجام کار و داشتن روابط جدید در زندگی است درب باز آپارتمان در خواب نشانه مهمانان ناخوانده یا آرزوی داشتن یک زندگی مستقل است.
31- تعبیر دیگر این خواب این است که به زودی سرمایه‌گذاری سودآوری انجام می دهید اما این معامله پس از مدتی با شکست مواجه می شود و کسی کلاه شما را بر می دارد.
32- اگر خودتان با کلید درب را باز کردید تعبیرش این است که دانش شما به شما کمک می کند تا سریع ترین راه حل را برای مشکلات پیدا کنید اگر پشت در باز مرد یا زنی ایستاده بود تعبیرش این است که به زودی ازدواج موفقی خواهید داشت.

لوک اویتنهاو می گوید :
33- تعبیر خواب در باز : سود

تعبیر خواب درب زدن

34- زدن درب در خواب نشانه شنیدن خبرهای خوبی است که مدت‌ها انتظارش را می کشیدید. ضربه خشمگین و محکم در خواب نشانه دعوا و درگیری و نزاع است.
35- این خواب همچنین نشانه تلاش‌های شما برای تبرئه خودتان است. دشمنان شما قصد دارند اعتبار شما را خراب کنند. بنابراین باید بیشتر مراقب باشید.

تعبیر خواب درب چوبی قدیمی

36- درب قدیمی و چوبی نشانه مشکلات مالی است

تعبیر خواب درب جدید

37- درب جدید و زیبا در خواب نشانه زایمان و کار جدید و یا انتقال به مکان جدید است.

تعبیر خواب درب شکسته

38- درب شکسته در خواب نشانه شکست در شغل و حرفه و کسب و کار شما است. اگر در خواب دیدید که کسی قصد دارد درب را بشکند تعبیرش این است که کسی به شما خیانت می کند و چهره واقعی شما مشخص می شود ممکن است کسی درصدد انتقام از شما باشد.
39- اگر خودتان در را شکستید تعبیرش این است که قصد دارید بدی های دیگران را جبران کنید
40- در اگر در خواب دیدید که به زور قفل در را شکستید تعبیرش این است که با برخی چالش‌ها مواجه می شوید ولی در آخر موفق می شوید که آن ها را شکست دهید احتمالاً برخی می خواهند جلوی پیشرفت شما را بگیرند اما به زودی با شکست مواجه می‌شوند.

تعبیر خواب لای در ماندن

41- اگر در خواب دیدید که کسی سعی کرد شما را لای در بگذارد تعبیرش این است که شخصی به شدت شما را تحت فشار گذاشته است. این خواب همچنین نشانه مقاومت شما در برابر عادات غلط دیگران است.

تعبیر خواب درب منوچهر مطیعی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
42- اگر در خواب ببینید که خانه شما همان است اما در آن عوض شده زنی ناشناس راه را بر شما می بندد و مانع کار شما می شود و سدی پیش راه تان به وجود می آورد .
43- اگر آن در را گشوده دیدید و به درون رفتید آن موانع را از میان بر می دارید و اگر هم چنان بسته ماند مشکل شما باقی می ماند .
44- اگر به جائی رسیدید که در بزرگی وجود داشت و شما آن در را نمی شناختید ، چنان چه آن در پیش روی شما گشوده شد یا خودتان آن را گشودید راه زندگی شما باز و هموار می شود و کامیاب می گردید و اگر در بسته ماند و نتوانستید باز کنید مشکل شما باقی می ماند .
45- اگر در خواب دیدید در خانه شما و یا در خانه ایکه شماحس می کنید متعلق به شما است شکسته یا تغییر شکل داده و شما از دیدنش ناراحت شدید اتفاق نا مطلوبی برای شما می افتد و معبران نوشته اند ابتلا و بلائی پیش می آید .
46- اگر بیننده خواب ببیند که در خانه اش را با تیر و تخته و آت و آشغال و چوب و آجر انباشته اند . برای اهل خانه غمی پیش می آید .
47- اگر بیننده خواب ببیند در خانه اش دو تا شده یعنی یک در دیگر هم به وجود آمده زنی در زندگیش پیدا می شود و به همین علت با همسرش اختلاف پیدا می کند .
48- اگر بیننده خواب ببیند در خانه اش کوچک شده همسرش بیمار یا غمگین می شود و اگر دیدید بزرگتر از حد معمول و متعارف شده برای بیننده خواب مهمان ناخوانده می رسد .
49- اگر در خواب ببینید که در خانه شما را رنگ زده اند و آن رنگ سیاه است عزت و حرمت شما افزوده می شود .
50- اگر در خانه شما را رنگ زرد زده باشند همسرتان بیمار می شود . اگر سرخ یا سفید بود شادی و نشاط برای همسرتان ایجاد می گردد و شما هم خوشحال می شوید .
51- اگر دیدید در کوچکی در دل در بزرگ خانه شما به وجود آمده همسرتان فرزند دختر می آورد که آن دختر از هر جهت به مادرش شبیه می شود .

ترجمه : معصومه راهی

separator line

تعبیرهای مرتبط:

58 تعبیر و معنی دیدن خواب خانه و خانه خریدن

تعبیر خواب سقف : ۳۱ نشانه و تفسیر دیدن سقف در خواب

تعبیر خواب پنجره : ۳۲ نشانه و تفسیر دیدن پنجره در خواباین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.1 از 5 (45 رای)  


۳ دیدگاه
شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

صفورا | ۱ سال پیش
من همیشه در خواب میبینم می خوام در ببندم ولی نمیتونم در خواب در های مختلف میبینم مثلا در اطاق، در بیرون،در مسجد که خیلی بزرگ بود به هر حال من زیاد در میبینم وخواست ببینم معنی در دیدن چیه و چرا من همیشه در خوابم در میبینم
7
26
اعظم | ۲ سال پیش
تعبیرخواب اینکه دربزنی وباخوشحالی دربرات باز کنن خوشحال باشی چیه بعددرهم درخانه خودمون بودوزن همسایه برام بازکردخیلی هم بوسش کردم
5
13
پاسخ ها:
ندا | ۱ سال پیش
خوابت خیره.دعات مستجاب میشه
2
4