دلگرم
امروز: دوشنبه, ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ برابر با ۱۵ محرّم ۱۴۴۶ قمری و ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۴ میلادی
آیا به نگهداری و پرورش گل یاس علاقه دارید؟
310
زمان مطالعه: 6 دقیقه
نگهداری و پرورش گل یاس در خانه و چگونگی نگهداری و سالم نگه داشتن و پرورش گل یاس

نگهداری و پرورش گل یاس

ﮔﻞ ﯾﺎس ﺳﻔﯿﺪ:


Jasminum Officinale ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎس ﺳﻔﯿﺪ ﺷﮫﺮت دارد، ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﮔﻠﮫﺎی ﯾﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻄﺮ و ﺑﻮی آن در ﺟﮫﺎن ﺷﮫﺮت دارد و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ھﺎی ﻋﻄﺮ و ادﮐﻠﻦ از اﺳﺎﻧﺲ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ. ﮐﺸﻮر ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺪأ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ.


اﯾﻦ ھﻤﺎن ﮔﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﺮا از آن زﯾﺎد ﻧﺎم ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ و ﮔﻞ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺎﻋﺮان ﺑﺰرگ اﯾﺮان اﺳﺖ و در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آﻧﺮا Poet's jasmine ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﯾﺎس ﺷﺎﻋﺮان اﺳﺖ ﻣﯿﻨﺎﻣﻨﺪ اﯾﻦ ﮔﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﻄﺮ ﺧﻮد را در ھﻨﮕﺎم ﻏﺮوب دارد و ﺑﺮداﺷﺖ آن ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﯾﻦ زﻣﺎن اﺳﺖ. ﯾﺎس ﺳﻔﯿﺪ آﻓﺘﺎب ﻓﺮاوان و ﮐﻮد ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﻪ 12-12-12 اﺳﺖ ﻧﯿﺎز دارد اﯾﻦ ﮐﻮد در آب ﺣﻞ ﻣﯿﺸﻮد و آﺑﯽ رﻧﮓ
اﺳﺖ ﻧﯿﻢ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری آﻧﺮا در ﭼﮫﺎر ﻟﯿﺘﺮ آب ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ آب ﭘﺎش روی ﺑﺮﮔﮫﺎی ﮔﯿﺎه ﺑﭙﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﺮا ﺧﯿﺲ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻗﯽ را در ﭘﺎی ﮔﯿﺎه و در ﮔﻠﺪان ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ در ﺻﻮرت ﺑﺰرگ ﺑﻮدن ﮔﯿﺎه اﮔﺮ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﯿﺪ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻮد ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻋﺪد اول ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺘﺮوژن دوﻣﯽ ﻣﯿﺰان ﻓﺴﻔﺮ و ﻋﺪد ﺳﻮم ﻣﯿﺰان ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ را در ﮐﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ھﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﻮد اﯾﻦ در ﺻﺪ ھﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز ﮔﯿﺎه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺪھﻨﺪ ﺗﺎ اﺛﺮی ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ در ﮔﯿﺎه ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﻋﺪد وﺳﻄﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻠﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺮای اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺰرگ را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮﮔﮫﺎی آن را دﭼﺎر ﺧﺎل ھﺎی ﺧﺸﮏ و ﺳﻮﺧﺘﻪ ﮐﻨﺪ . اﻣﺎ ﮐﻮد ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮای ﮔﯿﺎه ﯾﺎس ﺑﺎﺷﺪ ، اﮔﺮ ﻋﺪد اول ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﮔﯿﺎھﺎن ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﺑﺮگ زﯾﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ھﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ زﯾﺎدی آن ﮔﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .

 نگهداری و پرورش گل یاس


ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﻠﮫﺎی ﮔﯿﺎه ﯾﺎس ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﮔﻠﺪان ﺑﻪ ﮐﻮد دھﯽ ﻣﻨﻈﻢ آن ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ رﺑﻂ دارد، ﮐﻮد دادن را در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻞ ﮔﻞ دھﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اواﯾﻞ زﻣﺴﺘﺎن ھﻢ ﻣﯿﺮﺳﺪ ھﺮ ﭘﺎﻧﺰده روز ﯾﮑﺒﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اداﻣﻪ دھﯿﺪ از ﻗﺎﺷﻖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و اﻧﺪازهء ﮐﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪھﯿﺪ. وﻗﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻪ 10 درﺟﻪ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻣﺴﻘﻒ ﺑﯿﺎورﯾﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آن ﮐﻮد ﻧﺪھﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﮫﺎر ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ھﻮا دوﺑﺎره ﮔﺮم ﺷﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آﻧﺮا ﺑﯿﺮون ﺑﮕﺬارﯾﺪ .

ﭘﺲ از آن ﺑﺎز ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻤﺤﺾ ﺑﯿﺪار ﺷﺪن ﮔﯿﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮد دھﯽ ﺑﻪ آﻧﺮا اداﻣﻪ دھﯿﺪ . ﯾﺎس داﺧﻞ ﮔﻠﺪان زﯾﺎد ﺑﺰرگ ﻧﻤﯿﺸﻮد , در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮ آﻧﺮا ﺑﯿﺮون و در ﺣﯿﺎط ﺑﮑﺎرﯾﺪ و از ﻧﯽ ﯾﺎ ﭼﻮب ﺑﺮای ﺳﺮ ﭘﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﮔﯿﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ آﻧﺮا ﮐﻨﺎر دﯾﻮار ﺑﮑﺎرﯾﺪ ﺗﺎ روی دﯾﻮار ﺣﯿﺎط رﺷﺪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﻔﺘﺪ. در ﻣﻨﺎﻃﻖ ھﺸﺖ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺑﺎﻻ آﻧﺮا ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻣﯿﺸﻮد در ﺑﺎﻏﭽﻪ ﮐﺎﺷﺖ و ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﮔﻞ
دھﯽ آﻧﺮا ﮐﻤﯽ آراﯾﺶ داد .


ﯾﺎس ﺳﻔﯿﺪ را ھﺮ از ﭼﻨﺪی ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎراﯾﯿﺪ و ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ھﺎی ﮔﻞ ﮐﺮده ﺳﺘﺒﺮ را ﮐﻤﯽ ﺑﭽﯿﻨﯿﺪ و آﻧﺮا دوﺑﺎره ﺷﺎداب ﮐﻨﯿﺪ . از ﺧﺎک ﺧﻮب دارای ھﯿﻮﻣﻮس و ﯾﺎ ھﻮﻣﻮس ﺑﺎ ﭘﺮﻻﯾﺖ و ﯾﺎ ﺑﺪون آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ . اﮔﺮ ﺧﺎک ﮔﻠﺪان در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﺸﻮد و در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺣﺘﻤﺎ ﺧﺎک ﺧﻮب ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﮑﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ، زﯾﺮا ﮔﯿﺎه ﯾﺎس ﺳﺎﻟﮫﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﺪ آﻓﺮﯾﺪ؛ ﺧﺎک ھﺎ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ و ﺧﺎک ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻪ و ﭘﯿﺖ ﻣﺎس و ﺧﺎک ﺑﺮگ و ﭘﺮﻻﯾﺖ و ﭼﻮب ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﯿﺪه ﺷﺪه در اﺛﺮ رﺷﺪ دادن ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ ﺑﺎ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺎﮐﮫﺎ ھﺴﺘﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺧﺸﮏ ﺑﻮدن ھﻮا اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻏﺒﺎر ﭘﺎﺷﯽ روزاﻧﻪ دارد.

 نگهداری و پرورش گل یاس

ﮔﻠﮫﺎ را از ﺧﯿﺲ ﺷﺪن ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.ﺟﮫﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﮔﻠﺪان را درون ﮔﻠﺪاﻧﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻗﺮار داده و ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﯿﻦ آن دو را ﺑﺎ ﺧﺰه ﻣﺮﻃﻮب ﭘﺮ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.


ﻋﺼﺎره اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در ﻃﺐ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺜﻼً ﺑﺮای درﻣﺎن ھﭙﺎﺗﯿﺖ در ﺟﻨﻮب ﭼﯿﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺎی ﺿﺪ وﯾﺮوﺳﯽ اﺳﺖ. اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺟﻮاﻧﻪ ھﺎی ﺗﺎزه ﮔﻞ ﺑﺮ روی ﺑﺎروری زنراھﻨﻤﺎی ﻧﮕﮭﺪاری و ﭘﺮورش اﺳﺖ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺎی ﺿﺪ وﯾﺮوﺳﯽ اﺳﺖ. اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺟﻮاﻧﻪ ھﺎی ﺗﺎزه ﮔﻞ ﺑﺮ روی ﺑﺎروری زن ﻋﻄﺮ ﯾﺎس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آرام ﺑﺨﺶ و ﺗﺴﮑﯿﻦ دھﻨﺪه اﺳﺖ و ﮐﻤﯽ ﺧﻮاب آﻟﻮد ﺷﺮح داده ﺷﺪه و ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ھﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﺳﺒﺐ ﮐﺎھﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ در ﺳﻄﺢ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺑﻮده اﺳﺖاﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺳﺘﺮس ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺼﺎره ﯾﺎس ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻏﺮاﯾﺰ ﺟﻨﺴﯽ در دارو ﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد. ﻣﻘﺪار ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ روﻏﻦ از ﯾﺎس ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ روﻏﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان اﺳﺖ ، اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را در ﻏﻠﻈﺖ ھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮد.
اﮔﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺮﮔﮫﺎی ﺟﺪﯾﺪ رﯾﺰ و ﮔﻠﮫﺎ ﻇﺎھﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ: ﮔﯿﺎه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻮد دھﯽ دارد. ھﺮ دو ھﻔﺘﻪ اﮔﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺮﮔﮫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ و ﺣﺸﺮات ﺳﺒﺰرﻧﮕﯽ روی آن وﺟﻮد دارﻧﺪ: ﮔﯿﺎه را ﺑﺎ ﺳﻢ ﺣﺸﺮه ﮐﺶ ﯾﮑﺒﺎر ﮐﻮد دھﯽ ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ رﺷﺪ ﮔﯿﺎه ﮐﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮔﻠﺪاﻧﮫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻔﻮذی ﺳﻢ ﭘﺎﺷﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺸﺮات از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ.اﮔﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﺪ ﺣﺸﺮات رﯾﺰی در اﻃﺮاف ﮔﻠﺪاﻧﮫﺎ در ﺣﺎل ﭘﺮوازﻧﺪ: ﮔﯿﺎه را ﺑﺎ ﺳﻢ ﺣﺸﺮه ﮐﺶ ھﺮ ھﻔﺘﻪﺳﻢ ﭘﺎﺷﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺸﺮات از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ.اﮔﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺮﮔﮫﺎ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪه و ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ: ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﺑﯿﺎری ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه اﺳﺖ. اﺟﺎزه دھﯿﺪ ﺳﻄﺢ ﺧﺎک ﻗﺒﻞ از آﺑﯿﺎری ﺧﺸﮏ ﺷﻮد ﺳﭙﺲ آﺑﯿﺎری ﮐﻨﯿﺪ. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ آﺑﯿﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎز دارد.اﮔﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺮﮔﮫﺎ و ﻏﻨﭽﻪھﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎز ﺷﺪن ﻗﮫﻮهای ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ: ھﻮا ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ اﺳﺖ. ﮔﯿﺎه را ﻏﺒﺎر ﭘﺎﺷﯽ ﮐﻨﯿﺪ.اﮔﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺮﮔﮫﺎ ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوﮐﺪار و ﻗﮫﻮهای ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ: ﺧﺎک ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺸﮏ و ﯾﺎ ﮔﯿﺎه در ﻣﻌﺮض اﺷﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻓﺘﺎب ﺑﻮده اﺳﺖ. اﮔﺮ ﮔﯿﺎه اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ آﺑﯿﺎری دارد آن را ﺑﻪ ﻣﺪت 15 دﻗﯿﻘﻪ درون ﺳﻄﻞ ﭘﺮ از آب ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ آﻧﺮا ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﮔﯿﺎه را ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ اﺷﻌﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺒﺮﯾﺪ.اﮔﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﺪ ﮔﻠﮫﺎ ﺑﺎز ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ: ﻧﻮر ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﯿﺎه را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﺮﻧﻮرﺗﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ.


اﮔﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺮﮔﮫﺎ رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪه و ﺳﻄﺢ زﯾﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ دارای ﺗﺎر ﻋﻨﮑﺒﻮت اﺳﺖ: ﮐﻨﻪ رﯾﺰ ﻗﺮﻣﺰ ﻋﺎﻣﻞ آن اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﻔﻨﺞ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻢ ﮐﻨﻪ ﮐﺶ ﺳﻄﺢ زﯾﺮﯾﻦ ﺑﺮﮔﮫﺎ را ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدﻧﺪ. اﯾﺠﺎد رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص رﻃﻮﺑﺖ داﯾﻤﯽ و ﭘﺎﯾﺪار در ﮐﺎھﺶ آﻓﺖ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.اﮔﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺮﮔﮫﺎ ﺳﯿﺎه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ: ھﻮا ﺳﺮد اﺳﺖ ﮔﯿﺎه را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮔﺮﻣﺘﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺑﺮاق ﮐﻨﻨﺪه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ از آﻧﮫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺗﮑﺜﯿﺮ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺎ رﯾﺸﻪدار ﻧﻤﻮدن ﻗﻠﻤﻪ در اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪن ﺷﺎﺧﻪھﺎ و ﺟﺪا ﮐﺮدن ﭘﺎﺟﻮشھﺎ در ﺑﮫﺎر اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ روﻏﻦ ﯾﺎس ﺳﻔﯿﺪ در ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد اﮔﺮ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و در ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻮزش ﻣﯿﺸﻮد ﻣﯽ
ﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ در ﻏﻠﻈﺖ ھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪاین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.2 از 5 (310 رای)  

۱۹ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

امین | ۳ سال پیش
چرا گل یاس دانه نمیده وگل هاش هی میریزه؟
1
5
حمید | ۳ سال پیش
چجوری زیادش کنیم تو باغچه
0
3
مینا | ۳ سال پیش
ممنون از اطلاعات خوبتون عالی بودن
0
1
ادیب | ۴ سال پیش
با سلام، آخر فروردین هستیم ، میتونیم الان یاس را با ریشه اصلی از باغچه در بیاریم و در باغچه خانه دیگری بکاریم
2
4
Soli | ۴ سال پیش
با سلام
من دو تا یاس دارم تو باغچه که با هم کاشتم جفتشون شاداب و سر حالن رشدشون هم عالیه و حسابی سرحالن ولی یکیش همیشه پر گله یکی دیگه یکساله هنوز گل نداده . البته هر کدومو از یه جایی خریدم ولی برگها و ساقه هاشون کپی هم هستند ، ممکنه یکی دیگه نژادش یه چی دیگه باشه؟!
4
5
hero | ۶ سال پیش
سلام ما گل یاس گلدانی داریم وقتی خریدیم گل داشت ولی گلدونشو عوض کردم گل نمیده دیگه واینکه تو حیاطه زیر افتاب چکارش کنم؟
1
4
پاسخ کارشناس:
گل یاس همیشه گل نداره ! و فروردین و گاهی اوایل زمستان گل داره . بکارینش توی باغچه و اگه زیر سایه آفتاب باشه بهتره براش.
Shayan | ۶ سال پیش
سلام من یه گل یاس کاشتم بعد دو روز برگاش پژمرده شد و اویزون شد چیکار کنم درست شه راهنمایی کنید لطفا ممنون
0
1
پاسخ ها:
سابرین | ۴ سال پیش
سلام عزیزم هر روز باید اب بدی یه لیوان کامل من هم یاسم خشک خشک شد ولی هر روز اب دادم بهش یهو جوانه زد و الان درختی شد برای خودش
0
2
مهدی | ۶ سال پیش
سلام لطفا جواب بدید چرا گل یاس ما میمیره
4
5
سارينا | ۷ سال پیش
ياس ما خشك شده به خاطر اينكه نفت و دوغ زيرش ريخته شده نه يك بار نه دو باربلكه ٤ بار اين كار تكرار شده ممنون
0
1
bijan | ۷ سال پیش
چرا گل یاس من بو نداره
1
1
bijan.jalili@web.de | ۷ سال پیش
چرا گل یاس من بو نداره
3
3
leyla | ۷ سال پیش
باسلام
گل یاس رازقی دارمالان برگاش دورش سفیدک زده خاک گلدون هم عوض کردم نشدسم شته هم زدم نشدچکار کنمبرگای یاسم سبز کم رنگه از همون اوللطفا راهنمائیم کنید. ممنون
3
1
لیلا | ۹ سال پیش
سلام
2
2
خشایار | ۹ سال پیش
گل یاس من بعد از گلدهی تخم های سیاه رنگ خوشه ای داده ایا این تخم ها همان بذر گل یاس است متشکرم
1
3
پاسخ ها:
a*** | ۸ سال پیش
تکثیر از طریق قلمه است
1
3
پوریا | ۹ سال پیش
سلام.
یه سوال داشتم
من میتونم یه بوته کوچیک یاس توی گلدون داخل اتاقم نگه داری کنم؟؟
افتاب چندانی داخل اتاقم ندارم.........
2
9
علی | ۱۰ سال پیش
از شما متشکرم
2
2
پاسخ ها:
رامین وکیلی | ۹ سال پیش
سلام روش پیوند یاس سفید چگونه است چون چندبارانجام دادم اماموفق نشدم
4
5

hits