دلگرم
امروز: جمعه, ۰۱ تیر ۱۴۰۳ برابر با ۱۴ ذو الحجة ۱۴۴۵ قمری و ۲۱ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی
بهترین روش نگهداری از جوجه ها در منزل
2835
زمان مطالعه: 8 دقیقه
هر ساله نزدیک به فصل تابستان جوجه های زیادی در بازار به فروش میرسند و خانواده ها به اصرار کودکان اقدام به خریداری آن ها میکنند. اما متاسفانه به دلیل کم توجهی،این موجودات ضعیف دچار بیماری و یا مرگ زودرس میشوند.

روش نگهداری از جوجه رنگی در آپارتمان

نگهداری از جوجه ها و روش نگهداری از جوجه ها: هرساله نزدیک به فصل تابستان جوجه های زیادی در بازار به فروش میرسند و خانواده ها به اصرار کودکان اقدام به خریداری آن ها میکنند.اما متاسفانه به دلیل کم توجهی،این موجودات ضعیف دچار بیماری و یا مرگ زودرس میشوند.اگر شما جز آن دسته کسانی هستید که میخواهیدبه جوجه ای که خریداری کرده اید کمک کنید و به خوبی نگهداری کنید، برای آگاهی از روش نگهداری جوجه ها با دلگرم همراه شوید.

آموزش نگهداری و مراقبت از انواع جوجه اردک و مرغ

در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﯾﺪ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎﯾﯽ رو ﺑﺨﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﯿﮏ ﺟﯿﮏ ﻣﯿﮑﻨﻦ و ﭼﺸﻤﮫﺎﺷﻮن ﺑﺎز ھﺴﺖ و ﺳﺮﭘﺎ اﯾﺴﺘﺎدن . ﺟﻮﺟﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ ﮐﺰ ﮐﺮدن و ﭼﺸﻤﮫﺎﺷﻮن رو ﺑﺴﺘﻦ و ﯾﺎ ﭘﺎﺷﻮن ﻟﻨﮓ ﻣﯿﺰﻧﻪ , ﺑﯿﻤﺎر ھﺴﺘﻦ و ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪارن . ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ رو ﺑﺮدارﯾﻦ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎل و ﭘﺎھﺎی ظﺮﯾﻒ اوﻧﮫﺎ رو ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎﻟﮫﺎ رو آروم ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻦ و زﯾﺮ اوﻧﮫﺎ رو ﺑﺒﯿﻨﯿﻦ . ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺛﺮی از ﺧﻮن ﻣﺮدﮔﯽ ﺑﺎﺷﻪ . اﮔﺮ ﺧﻮن ﻣﺮدﮔﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ , ﻧﺸﻮﻧﻪ ﺿﺮﺑﻪ دﯾﺪن و ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎل ھﺴﺖ ! ﭘﺎھﺎی اوﻧﮫﺎ رو ھﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و ﺟﻮﺟﻪ رو روی ﮐﻒ دﺳﺘﺘﻮن ﻗﺮار ﺑﺪﯾﻦ . اﻧﮕﺸﺖ ھﺎی ﺳﻪ دﺗﺎﯾﯽ اوﻧﮫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﻞ و اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﻪ و ﯾﺎ اﺛﺮی از زﺧﻢ و ﺧﻮن ﻣﺮدﮔﯽ روﺷﻮن ﺑﺎﺷﻪ . در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﭘﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﻧﺎﻗﺺ ھﺴﺖ ! ﻧﻮک ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ رو ھﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و اﺛﺮی از رﺷﺪ ﻧﺎﻗﺺ و ﯾﺎ زﺧﻢ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﭼﺸﻢ . روی ﺳﻄﺢ ﺑﺪن رو ھﻢ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﺛﺮی از زﺧﻢ و ﯾﺎ ﮐﭽﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﻪ !

چگونه از جوجه رنگی مراقبت کنیم که نمیرد؟

ﻧﮕﮫﺪاری اوﻟﯿﻪ از ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ :

ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺪاری از ﺟﻮﺟﻪ ھﺎی ﯾﮏ روزه راه ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ای وﺟﻮد داره ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ راه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ اوﻧﮫﺎ ﻧﻤﯿﺮن . ﯾﮏ ﮐﺎرﺗﻦ ﻣﻘﻮاﯾﯽ ﻧﺴﺒﺘﻦ ﺑﺰرگ رو اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ . دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﯿﺲ ﻧﺒﺎﺷﻪ و ﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺻﺎﺑﻮن و ﯾﺎ ﭘﻮدر ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﭼﻮن ﺑﻮی اون ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ آزاردھﻨﺪه ﺳﺖ . ﭼﻨﺪ ورق روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﻒ ﮐﺎرﺗﻦ ﭘﮫﻦ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﺮﭘﯿﭻ ﻻﻣﭗ رو ﺑﺮدارﯾﻦ و ﯾﮏ ﻋﺪد ﭼﺮاغ ﺧﻮاب ﮐﻮﭼﮏ 15 وات ﺑﻪ اون ﺑﺒﻨﺪﯾﻦ . ﮔﻮﺷﻪ ﮐﺎرﺗﻦ رو ﺳﻮراخ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﮑﻨﯿﻦ و ﺳﯿﻢ ﺑﺮﻗﺶ رو ازش رد ﮐﻨﯿﻦ . ﭼﺮاغ رو روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻦ و ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ رو داﺧﻞ ﮐﺎرﺗﻦ ﻗﺮار ﺑﺪﯾﻦ . ﯾﮏ ظﺮف ﮐﻮﭼﮏ ھﻢ در ﮐﻨﺎر اوﻧﮫﺎ دور از ﻻﻣﭗ ﻗﺮار ﺑﺪﯾﻦ و آب ﺗﻤﯿﺰ ﺗﻮی اون ﺑﺮﯾﺰﯾﻦ .

حتماً بخوانید:
چگونه جوجه مرغ بی حال را درمان کنیم ؟

چگونه جوجه مرغ بی حال را درمان کنیم ؟

آیا جوجه مرغ بی حال درمان میشود ؟ اگر شما هم مانند دیگر کاربران جوجه مرغ دارید اما ضعیف و بی حال شده و از درمان آن ناتوانید در ادامه مقاله ای کامل…

دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ظﺮف آﺑﺨﻮری اوﻧﮫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﺪ ﯾﮏ ﻧﻌﻠﺒﮑﯽ ! ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺬب ﭼﺮاغ ﺧﻮاب ﻣﯿﺸﻦ و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺧﻮدﺷﻮﻧﻮ ﻣﯿﭽﺴﺒﻮﻧﻦ ﺑﻪ ﻻﻣﭗ . از ﺳﻮﺧﺘﻨﺸﻮن ﻧﺘﺮﺳﯿﻦ ﭼﻮن ﻻﻣﭗ 15 وات ھﯿﭻ ﺣﺮارﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ !! در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ﮐﺎر ﺑﺪن ﻣﺮغ ﻣﺎدر رو اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪه و دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ رو و ﮔﺮﻣﺎی ﻻزم رو ﺑﺮای اوﻧﮫﺎ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻮن ﺑﮕﯿﺮن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﻪ .ﺧﻮاب ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ھﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اوﻧﮫﺎ ﺗﺎ ﻣﺪت ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب زﯾﺎدی اﺣﺘﯿﺎج دارن و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن آب و ﻏﺬا ﺧﻮردن از ﻻﻣﭗ دور ﻣﯿﺸﻦ و دوﺑﺎره ﻣﯿﺮن ﺳﻤﺖ ﻻﻣﭗ . در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻮن ﺑﮕﯿﺮن , از دﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﺮدن اوﻧﮫﺎ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ !!

ﻏﺬا دادن ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ

ﺑﻪ ھﻤﺮاه ظﺮف آب , ﯾﮏ ظﺮف ھﻢ داﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﺑﻄﻮر داﺋﻢ در ﮐﺎرﺗﻦ اوﻧﮫﺎﺑﺎﺷﻪ . ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻘﻮی و در ﺿﻤﻦ رﯾﺰ باﺷﻪ ﺗﺎ اوﻧﮫﺎ ﺑﺘﻮﻧﻦ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺨﻮرﻧﺶ . ﻏﺬای ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﻣﺨﻠﻮطﯽ از ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮری آرد ﺳﻔﯿﺪ ﮔﻨﺪم , ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮری ﺳﺒﻮس ﭘﻮدر ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ از ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ھﺎی ﺑﺮﺑﺮی ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﯿﻦ , ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری آرد ذرت , ﻧﻮک ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎی ﺧﻮری ﻧﻤﮏ , ﺑﻠﻐﻮر ﮔﻨﺪم , ﺑﻠﻐﻮر ﺟﻮ , در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آﺑﮕﻮﺷﺖ ﺧﻮردﯾﻦ , ﯾﮑﯽ دو ﺗﮑﻪ از اﺳﺘﺨﻮان ھﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه رو ﺑﺬارﯾﻦ ﺟﻠﻮی آﻓﺘﺎب ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﺑﺸﻪ و ﺑﻌﺪ ﭘﻮدرش ﮐﻨﯿﻦ و ﺑﻪ اﯾﻢ ﻣﺨﻠﻮط اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻦ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻠﻐﻮر ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎﺑﯽ رﯾﺰ ﺑﺎﺷﻪ! ﭼﻮن ﺑﻌﻀﯽ اﻧﻮاع ﺑﻠﻐﻮرھﺎ ﮐﻤﯽ درﺷﺖ ھﺴﺘﻦ !! اﯾﻦ ﺧﻮراک ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮراک اوﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺎد . ﯾﮑﯽ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻏﺬاھﺎ ﺑﺮای اوﻧﮫﺎ در اﯾﻦ دوره , زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ آب ﭘﺰ ھﺴﺖ ﮐﻪ ھﻢ ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ دارن و ھﻢ در رﺷﺪ اوﻧﮫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮه . ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ رو ﺑﺬارﯾﻦ آب ﭘﺰ ﺑﺸﻪ و ﺑﻌﺪ زرده اوﻧﻮ ﺗﻮی دﺳﺖ ﻟﻪ ﮐﻨﯿﻦ و ﺑﺪﯾﻦ ﺑﺨﻮرن .حتی از ﺳﻔﯿﺪه اون ھﻢ ﻧﻤﯿﮕﺬرن .

راهنمای تغذیه جوجه

دادن وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ به جوجه

ﺟﺰء اﺻﻠﯽ ﻏﺬای ھﺮ ﮐﻮدﮐﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺴﺖ . ﭼﻪ ﻧﻮزاد اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﻪ و ﭼﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت . ﻗﻄﺮه ﻣﻮﻟﺘﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻮزاد رو ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ از داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﯿﻦ . ﯾﮏ ﻗﻄﺮه از اون رو ﺗﻮی ظﺮف آﺑﺨﻮری ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﺑﭽﮑﻮﻧﯿﻦ و ﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮓ ﻣﺤﻠﻮل آب و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ رو ﮐﺸﯿﺪه و ھﺮ ھﻔﺘﻪ دو ﺑﺎر دھﻦ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ رو ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه از اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل رو داﺧﻞ دھﺎﻧﺸﻮن ﺑﺮﯾﺰﯾﻦ . ﺑﻌﺪ ھﺎ از ﻗﺮﺻﮫﺎی ﻣﻮﻟﺘﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﭘﻮدر ﺷﺪه در ﺧﻮراک اوﻧﮫﺎ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻦ .

ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ رو زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻦ دﯾﮕﻪ طﺮف ﭼﺮاغ ﺧﻮاب ﻧﻤﯿﺮن و ازش دوری ﻣﯿﮑﻨﻦ , ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ از ﺗﻮی ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﻦ و ﭼﺮاغ ﺧﻮاب رو ھﻢ در ﺑﯿﺎرﯾﻦ . از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﮔﺸﺘﻦ اوﻧﮫﺎﺳﺖ و ﺑﮫﺘﺮه در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻏﭽﻪ و ﺣﯿﺎط و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎک و ﭼﻤﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ اوﻧﮫﺎ رو رھﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺳﻨﮓ رﯾﺰه و ﺧﻮردن اون ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﺟﺰو ﻋﺎدت ھﺎی اوﻧﮫﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ھﻀﻢ ﻏﺬا در ﭼﯿﻨﻪ دان اوﻧﮫﺎ ﻣﯿﺸﻪ و ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﯿﻂ طﺒﯿﻌﯽ رھﺎ ﺑﺎﺷﻦ و در روز ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮔﺮدش ﮐﻨﻦ !اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺮاﻗﺐ ﮔﺮﺑﻪ ھﺎ ﺑﺎﺷﯿﻦ آزاد ﺑﻮدن ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز در رﺷﺪ اوﻧﮫﺎ اﺛﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﮫﻤﯽ داره . از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اوﻧﮫﺎ ﺑﺪﯾﻦ .ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻮﻧﺪه ﺑﺮﻧﺞ و ﺳﺒﺰی ﻧﺎھﺎر و ﺷﺎم , ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻮﻧﺪه ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺮغ و ﻣﯿﻮه ﺟﺎت و ﺣﺘﺎ ﺳﻮﺳﮏ و ﻣﮕﺲ و ... ! ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﻦ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯿﺨﻮرن و دﺳﺖ رد ﺑﻪھﯿﭻ ﺧﻮراﮐﯽ ای ﻧﻤﯿﺰﻧﻦ .کاربر گرامی چنانچه در مورد " نگهداری از جوجه ها " سوالی داشتید.

مراقبت از جوجه های رنگی

جوجه کشی از انواع جوجه ها و پرندگان با راندمان بالا

حال که با انواع روش های نگهداری جوجه آشنا شدید و آموختید که پرورش جوجه کار دشواری نیست قصد داریم به شما روشی برای کسب درآمد از طریق نگهداری جوجه را آموزش دهیم . با توجه به افزایش نرخ بیکاری و افزایش هزینه های مصرفی افراد جامعه بسیاری از مردم به دنبال شغلی پر درآمد میباشند که لازم به صرف سرمایه بالایی نیز نباشد. یکی از گزینه های خوب برای اینکاد پرورش جوجه و جوجه کشی از آن میباشد .درحقیقت شما با استفاده از جوجه گیری از انواع پرندگان زینتی ، اهلی و بومی و پرورش آنها میتوانید کسب درآمد کنید .

دستگاه جوجه کشی چیست ؟ دستگاه جوجه کشی وسیله ای است عایق بندی شده که شرایط درونی ماشین جوجه کشی ، از جمله دما و رطوبت دلخواه را برای تخم های نطفه دار داخل دستگاه تامین مینماید. با استفاده ازاین وسیله شما میتوانید از تخم نطفه دار انواع پرندگان جوجه گیری نمایید.

در حقیقت خرید دستگاه جوجه کشی رقابت شدیدی بین شرکت های مختلف و تولیدکنندگان این محصول به وجود آورده است . فروشگاه چیکن هچ یکی از انواع فروشگاه های اینترنتی فعال در حوزه جوجه کشی میباشد. این شرکت یکی از قدیمی ترین تولید کنندگان دستگاه جوجه کشی است که به تحلیل تک تک ماشین های جوجه کشی میپردازد.شما میتوانید در این وب سایت انواع دستگاه های جوجه کشی خارجی و ایرانی را در ظرفیت های متفاوت 10 تا 6هزار عددی را بررسی نموده و در صورت تمایل اقدام به خرید نمایید . لازم به ذکر است که تمامی دستگاه های جوجه کشی فروشگاه چیکن هچ دارای یک سال گارانتی بی قیدو شرط و 10 سال خدمات پس از فروش میباشد .

معایب نگهداری از جوجه رنگی در آپارتمان

1- جوجه‌های رنگی اغلب جوجه‌های ضیف و بیمار مرغداری‌های صنعتی هستند که به همین علت صرفه نگهداری برای مرغدار را ندارند، بنابراین بیشتر این جوجه‌ها عاملی برای انتقال بیماری هستند.

2- یکی از مهمترین بیماری‌های قابل انتقال از جوجه‌های رنگی به انسان و به ویژه کودکان بیماری سالمونلوز، آنفولانزای مرغی و ابتلا به اسهال است.

3- عمر این جوجه‌ها بسیار کوتاه است و اکثرا در کمتر از یک ماه می‌میرند و این برای کودک شما آسیب روحی به همراه خواهد داشت.

4- جوجه‌های رنگی توسط رنگ‌های غیر مجاز و غیر بهداشتی رنگ آمیزی می‌شوند که دست زدن به آن‌ها برای کودک مضر است.

5- پر‌های جوجه مرغ و خروس صنعتی بسیار آلرژی‌زاست و می‌تواند باعث بروز حساسیت، تب، سرفه، تنگی نفس و حملات شبیه آسم در کودک شما شود.


در مورد بزرگ کردن جوجه ها بیشتر بدانید :

نگهداری از جوجه طوطی ، بهترین روش برای نگهداری و بزرگ کردن جوجه گوشتی طوطی

نگهداری از جوجه اردک ، بهترین روش نگهداری از جوجه اردکاین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.4 از 5 (2835 رای)  

۲۱۴۶ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

هانیه | ۳ هفته پیش
سلام من میخوام جوجه بخرم من مرغ و خروس دارم اگه جوجه خریدم اشکال نداره کنار مرغ و خروسم بزارم؟
0
3
پریسا | ۴ هفته پیش
سلام من دوتا جوجه سیاه دارم که پشت باسن شأن هی دستشویی شأن میماند من باید چیکار کنم
0
6
پاسخ ها:
اسی | ۲ هفته پیش
باید بهشون آب قند بدی و یا اینکه به باسنش کمی روغن بزنی چون اگر مسیر دفعش مسدود باشه خیلی زود میمیره
0
1
‌Mhsa | ۷ ماه پیش
من چهار تا جوجه داشتم الان بزرگ شدن آدم نمیتونه بره سمت شون من بهشون دونه پارس می دادم
6
12
حمید | ۲ سال پیش
سلام مرغ من شش ماهه است دو روز است کز میکند متحرک ندارد
30
31
پاسخ ها:
ویتامین ۴قطره در آبش | ۱ سال پیش
خیلی خوب است
5
10
عرفان عزیزی | ۲ سال پیش
من چهار تا جوجه دارم با یک اردک باهم میگردن جوجه با اردک خوبه پیش هم باشن
16
73
پاسخ ها:
نت | ۱ سال پیش
خیر با هم کنار نمیان
17
14
مهدی | ۲ سال پیش
سلام میشه بگید غذایی که برای جوجه هامون در نظر میگیریم تا چند وقت میمونه و مسموم نمیکنتش؟؟
10
54
پاسخ ها:
السا | ۲ سال پیش
سلام نه خیر اصلا مسمومیت نداره
8
35
امیرمحمدسجادیان | ۲ سال پیش
غذای جوجه رنگی چیه
27
48
Manijeh | ۲ سال پیش
میخوام یه جوجه اردک بخرم باهاش برم شنا
بعد از یک ماهگی اشکال نداره ببرمش جایی که عمقش زیاد باشه؟
36
34
پاسخ ها:
طاها | ۲ سال پیش
من دوتا جوجه دارم مشکی همش دنبالم میان و جیک جیک زیاد میکنن خواب ندارم چیکار کنم
25
111
پری ماه خوش آبادی | ۲ سال پیش
سلام من ۲ تا جوجه دارم که نزدیک ۶ ماهه هستن چه کار کنم به غیر از لامپ که در هوای سر زنده بمونن؟
15
42
پاسخ ها:
Manijeh | ۲ سال پیش
جوجه هات خیلی بزگن و نیازی نیست کاری انجام بدی اما اگه هوا خیلی سرده شب ها داخل یه کارتن بزارشون و یه پتو هم روی کارتن بده
7
43
هلیا | ۲ سال پیش
سلام نزدیک بخاری یا شومینه یا شوفاژ قرارشون بده ولی تقریبا یکی دو متری فاصله داشته باشن از بخاری
13
46
Homoro | ۴ ماه پیش
۶ ماهه بزرگ شده دیگه...
3
5
دنیز | ۲ سال پیش
سلام لطفا جوجه نخرید چون بچه ها اذیت میکنن گناه داره
واما اگه خریدین اصلا تو دستتون نگیرید و دستمالی نکنین چون زود میمیرن لای پارچه نرم بزارین وجای گرم
13
69
یاشار | ۲ سال پیش
سلام
مولتی ویتامین ندیم اشکالی داره؟؟
20
39
پاسخ ها:
هلیا | ۲ سال پیش
نه اشکالی نداره ولی اگه بدی قوی‌تر می کنه بدنش رو
9
39
ایلیا | ۲ سال پیش
سلام باید توی قفس جوجه رنگی خاک بریزی؟؟
19
24
پاسخ ها:
هلیا | ۲ سال پیش
نه نریز
15
29
علیرضا | ۲ سال پیش
عالیه واقعا جواب داد من دو جوجه دو ماهه دارم
7
39
حسام | ۲ سال پیش
۱_سلام من دوتا جوجه۳روزه دارم بعد من روزی چند ساعت میبرمشون تو حیاط مشکل نداره
۲_لامپ۱۵وات زیاد نیست؟؟
13
26
پاسخ ها:
مرغ | ۲ سال پیش
با سلام بهتر نبرید تا دو یا سه هفتگی داخل کارتونی قفس چیزی نگهدارید بعد ببرید
لامپ 15وات بزارید بهتر ندارید هم عیبی نداره
9
32
مهدی | ۲ سال پیش
آیا خروس شهری با یه خروس دیگه جنگ میکنه
؟
13
32
مهدی | ۲ سال پیش
سلام اگه میخواید جوجه رنگی بخرید حتما بخرید من 4 تا گرفتم بزرگ شد ولی غذا اصلا به هیچ عنوان غذای خودشون رو ندید من گرجه و خیار نصف میکردم و بهشون میدادم و آلام سه 1 ماهشون هست و بزرگ شدن من از بچگی شون یه سبد زیرش کارتون پهن کردم و داخلش نگه داشتم بعد یه سوال داشتم ممنون میشم اگر جواب بدید
آیا خروس شهری با یه خروس دیگه دعوا میکنه
؟
چون میخام یه خروس دیگه هم بگیرم
17
31
پانته آ | ۲ سال پیش
دقیق چند رو تو کارتون باید باشن
5
25
کسری | ۲ سال پیش
ممنون بابت توضیحات کاملتون🙏
6
29
پانی | ۲ سال پیش
سلام ممنون از توضیحاتتون من میخوام جوجه بگیرم ولی نمیدونم اگه یکی باشه بهتره یا دو تا بگیرم که تنها نباشن؟؟
11
36
پاسخ ها:
اندیا | ۲ سال پیش
ممنونم خیلی کامل گفتید جناب یا سرکار عزیزم
19
28
محمد | ۲ سال پیش
دوتا بهتره
3
59
پانته آ | ۲ سال پیش
تنها باشه وابستت میشه ولی تنها خوب نی
8
52
تارا | ۲ سال پیش
سلام من یه دونه جوجه دارم که غذایی که براش می ذارم نمی خوره و اینکه غذاش همه اش یه نوع و اون بهش میدم می خوره غذایی که می خوره توش ذرت خورد شده است و اینا چه غذایی از بیرون می خریم می دهیم بهش می خوره همه اش میشینه چرت می زنه میاد تو خونه جیک جیک می کنه خیلی زیاد نمی دونم باید چیکار کنم خیلی گوشه گیر چیکارکنم خوب شه و اینکه سریع رشد کنه ممنون میشم جواب بدید
12
34
ایناز | ۲ سال پیش
من قرار در شمال جوجه بخرم نمیمیرن؟
20
25
پاسخ ها:
هلیا | ۲ سال پیش
نه خیلی هم خوبه تو فضای طبیعی بزرگ بشن
4
28
ایناز | ۲ سال پیش
من قراره جوجه بخرم در شمال اشکالی نداره اخه نگرانم زود بمیرن
24
21
حسین | ۲ سال پیش
جوجه را بشوریم میمیرد ؟
اخه ما هر روز ان ها را میشوریم
هیچیشون نمیشه
50
26
پاسخ ها:
محمد | ۲ سال پیش
هیچیش نشده تاحالا؟؟؟؟؟
6
39
پارسا | ۲ سال پیش
جوجه باید بخوابه یا نه
10
63
حسین | ۲ سال پیش
سلام، سؤالی داشتم مرغ ما 2 روز است دو تا جوجه در آورده است اما بقیه هنوز دنیا نیامده اند یکی از تخم ها خراب تا حدودی سیاه و بد بوست از کجا بفهمیم بقیه جوجه ها سالم و زنده اند؟ لطفا راهنمایی اضطراری و فوری فرمایید بزرگوار
16
16
علی فتوت | ۲ سال پیش
سلام من ۳تا جوجه خریده بودم که یکی زرد بود دومیم صورتی بود و سومیم سبزه
دوتاش مردن الانم سبز مونده خواستم سبز رو نگهداری کنم که تو اینترنت سرچ کردم که چگونه جوجه رنگی را نگهداریم که اینو اورد الانم جوجه ام رو گذاشتم تو حیاط دراز کشیده من دارم نگاش می کنم
از همتون ممنونم
11
23
نازنین زهرا حجتی پور | ۲ سال پیش
جوجه م پن شده اصلا تکون نمیخوره
روی زمین خواب هیچی هم نمیخوره
ن آب و ن غذا
چیکار کنم ؟؟
14
23
پاسخ ها:
پانته آ | ۲ سال پیش
داره میمیره
15
44
نازنین زهرا حجتی پور | ۲ سال پیش
سلام
جوجه های من معمولا به دست ها و پاهای من می چسبن و می خوابن و کم غذا میخورن
نگرانم از انجام بیش از حد این کار ها بمیرن چی کار کنم ؟
9
24
زهرا | ۲ سال پیش
اگر هم امکانش باشه جواب روبه ایمیلم ارسال کنین اینجا پیدانمیکنم
11
17
زهرا | ۲ سال پیش
سلام کسی هست بتونم درمورد جوجه ازش سوال بپرسم ممنون میشم کمکم کنین جوجو خیلی ضعیف شده پا به راه رفتن نداره حال خوردن نداره بزور هم غذامیدم مولتی ویتامین دادم دکتر برم گفت غذانخورده هرکاری میکنم فایده ندارد همش بی خاله کمک کنین لطفاً
6
14
پاسخ ها:
علی | ۲ سال پیش
نباید جاش بیش حد گرم باشه غذای سبک بده بهش
7
33
محمد | ۲ سال پیش
از من میتونی بپرسی
15
23
ملیکا | ۲ سال پیش
سلام من دوتا جوجه بومی دارم الان یک ماهشون هست یکیشون خوب رشد کرده و بزرگتر از اون یکی شده و اون یکی لاغر و یکم کوچیک مونده مشکلش چیه ؟؟
4
18
پاسخ ها:
مهرداد | ۲ سال پیش
سلام مشکلی نداره فقط کمی سنش از اون یکی کمتر جثه شم کوچیک تره
4
15
علی | ۲ سال پیش
اگه مریض نباشه مشکلی نیست جوجه همیشه باهم رشد نمیکنن
3
19
Manijeh | ۲ سال پیش
طبیعیه منم سه تا جوجه دارم مثل دالتوناهستن یکیشون مرغی واسه خودش اون یکی متوسطه اون کوچیکه انگار بچه اون بزرگست😂همسن هم هستن
2
33
Ď | ۲ سال پیش
سلام من دو تا جوجه محلی دارم که ۲ ماهشون.
دهنشون باز میکنن و تند تند نفس میکش یکیشون هم
بعضی وقت ها گردنش پیچ میده
ممنون میشم اگه جواب بدین .
11
17
پاسخ ها:
علی | ۲ سال پیش
فاتحشون بخون نیوکاسل دارن
39
19
گرم شونه.جای خنک بزا | ۲ سال پیش
گرم شونه.وقتی گرما اذیت شون کنه تند تند با دهان باز نفس میکشن
6
42
محمدبخا | ۲ سال پیش
بخاطر گرما ست
3
32
ژیلا | ۲ سال پیش
😍ممنون بابت توضیحات
7
19
مهسا | ۲ سال پیش
ببخشید اگر جوجه یه روزه واکسن نداشته باشه مشکلی داره؟
لطفا جواب بدید خیل واسم مهمه
7
17
پاسخ ها:
علی | ۲ سال پیش
نه ولی بزرگ شه حساس میشه
11
16
آیسل | ۲ سال پیش
سلام جوجه ی من از اون جوجه لاری نه خیلی کوچیکه نه خیلی بزرگه امروز یه دونه باد کنک قورت داده چیکار کنم ؟یه وقت نمیره؟
10
12
Narges | ۲ سال پیش
اگه در پای جوجه خونمردگی باشه میمیره
7
10
Narges | ۲ سال پیش
به جای چراغ چیزی دیگه ای هم میشه استفاده کرد
1
8
پاسخ ها:
زینب | ۲ سال پیش
میتونید یه شیشه مربایی از آب گرم پر کنید و بزارید کنارشون
اگه سرماشون باشه بهش میچسبن و اگه گرماشون باشه ازش دور میشن
3
12
...... | ۲ سال پیش
سلام ببخشید من ۲ روزه ۲ تا جوجه رنگی خریدم امروز یکیشون همش می خوابه و اصلا نا نداره که از جاش بلند شه راه حلی دارین؟ و دوم اینکه برای این دوتا جوجه ای که ۲ روزه خریدمشون باید بزارمشون تو کارتون و چراغ ۱۵ وات براشون بزارم یا نه؟ ممنون میشم زود تر جوابمو بدید خیلی نگرانم
0
12
پاسخ ها:
مهرداد | ۲ سال پیش
سلام
مولتی ویتامین بهشون بده تا چند روز با آبشون قاطی کن
نظافتشونم رعایت من
اگرم جاشون گرم باشه لازم به لامپ نیست
نظافتشونم رعایت کن بعد چند روز سرحال میشن
چرت زدن تو چند روز اول طبیعه‌
اگرم جاشون گرم باشه لازم به‌ لامپ نیست
0
23
دنا | ۲ سال پیش
سلام ببخشید من از دیشب جوجم پای چپشو دراز کرده و نمیتونه حرکت کنه.ولی هیچ آسیبی هم ندیده تو این چند روز.باید چیکار کنم؟
2
7
پاسخ ها:
مهرداد | ۲ سال پیش
پاهاش باد فتاده یکم بزارش تو آب
نون خیس شده هم بهش نده
7
9
یا یا | ۲ سال پیش
جوجه های من خیلی بی حالت میارمشون بیرون هم بازی میکنن اما بعضی وقت ها میچسبن به من و تو دستم مبخوابن مشکلی که ندارن؟؟
1
18
پاسخ ها:
Narges | ۲ سال پیش
چجوری بزرگشون کردی؟
2
12
sara | ۲ سال پیش
سایت خیلی خوبی دارید
امیدوارم موفق باشید
2
17
پرهام | ۲ سال پیش
من جوجه یک هفته ای گرفتم لامپ لازمه
5
16
پاسخ ها:
مهرداد | ۲ سال پیش
سلام
اگه جاشون گرم باشه لازم نیست
2
13
پرهام | ۲ سال پیش
سلام من میخواستم بدونم جوجه رو که یکهفتیای است رو میشه لامپ نزارم که
7
17
.. | ۲ سال پیش
سلام ببخشبد من 3 تا جوجه دارم یکی شون خیلی می خوابه و جیک جیک می کنه و یه چشمش بسته شدهو باز نمیشه اولم که خریدبودمش چشماش باز بود ولی امشب که خوابیدن صبح پاشدم دیدم ک یه چشمش باز نمی شهچی کار کنم ؟
3
12
اراد | ۲ سال پیش
سلام ببخشید خواستم بپرسم اگر برای جوجه مولتی ویتامین نگیریم مشکل پیش میاد؟؟؟ بعد خواستم بپرسم قیمت مولتی ویتامین مخصوص جوجه ها چند؟؟ و سوال اخر اینکه اگر قرص جوشان رو درست کنیم بدیم جوجه بخوره بجای ویتامین خوبه؟؟
18
8
پاسخ ها:
اردک | ۲ سال پیش
دوست عزیز یا جوجه نخر یا اگر میخری فکر هزینه اش نباش.
7
35
Amir | ۲ سال پیش
سلام. من چند ساله جوجه میخرم ولی از وقتی که نقل مکان کردیم جوجه هام سرشون ورم میکنه و چشماشون بسته میشه وقتی آب میخورن آب از دهنشون میریزه زمین یکم پماد زدم بهترشد واقعا نمیدونم چیکارکنم لطفا کمکم کنید.
7
7
Amir | ۲ سال پیش
سلام.ببخشید میتونید به من کمک کنید؟
18
5
M | ۲ سال پیش
سلام به همه! یه سوال داشتم! شمایی که توو آپارتمانین و تجربه جوجه داشتن دارین بعد اینکه بزرگ شد جوجتونو چی کار میکنین؟
خواهر کوچیکم خیلی جوجه دوست داره ولی نمیدونیم اگه بیاریم بعد که بزرگ شد چی کارش کنیم؟
به اضافه اینکه چه قدر عمر میکنن و چه قدر طول میکشه تا بزرگ بشن؟
ما یه تراس داریم ولی هی حس میکنم گناه دارن جوجه ها :(
5
24
پاسخ ها:
مینایی | ۲ سال پیش
جوجه مااولش که ازتخم مرغ بدنیا آمدخوب بود،ولی صبح یه روز که پاشدیم دیدیم پاش کج شده،،اصلا برگشته،،آیا راهی پیدامیشه براش دامپزشک هم گفت ازبین ببریدش،تاندوم پاش پاره شده،،خدارو خوش نمیاد،یه لنگه راه میره ولی دلمون میسوزه،،،آیا راه حلی داره
3
8
3aeed | ۲ سال پیش
سلام جوجه هارو اگه میخاین زود نمیرن بهترین مراقبت همین خوراک و نگهداریه جوجه ها بعد از چند ماه که بزرگ شدن میتونید بفروشین... مثلا توی دیوار یا شیپور آگهی کنین یا بپرسین شاید کسی خریدار بود اما اینم بگم اون متن بالا رو که راجب نگهداری جوجه ها از لحاظ تغذیه و اون مکان نگهداری گفته بود واقعا مفیده همونو رعایت کنین نمیمیرن
3
8
Samin | ۲ سال پیش
ھمونطور ک دوستان گفتن باىد اضافه کنم ک وقتی جوجه ھاتون ب مرغ و خروس تبدیل شدن باىد اونارو ب دامپزشک ببرین و واکسن مخصوص شونو بھشون بزنىن^~^ من اینکارو نکردم بعد چندوقت مریض شدن و مردن... درضمن سعی کنین تا جایی ک ممکنه ب خروس تون حشره ندین چون 40 درصد ممکنه وحشى بشه:/
4
11
عرفانه | ۲ سال پیش
باید بفروشینش. ما می بریم روستا ، تو باغ مامان بزرگم
3
9
فاطمه | ۲ سال پیش
سلام ما امروز جوجه خریدیم یکیشون خیلی آرومه و مدام چشم هاشو میبنده مریض هست؟چیکار کنم خوب شه؟
0
11
علی‌اکبر‌احمدی | ۳ سال پیش
سلام‌من‌۸تا‌جوج
ه‌داشتم‌۳‌تاش‌چ
شماشونو‌میبستن‌
میفتادن‌میمردن‌
همه‌چیشونم‌سالم
‌بود‌الانم‌دو‌ت
ا‌دارم‌اونجوریی
ن‌چیکار‌کنم‌خوب
‌بشنانتی‌بیوتیک
م‌دادم‌خوب‌نشدن
7
2
عرفان | ۳ سال پیش
سلام ما جوجه رنگی داریم برای بزرگ کردن جوجه رنگی باید چه کارکنیم
2
4
پاسخ ها:
ساجده | ۳ سال پیش
سلام من دوتا جوجه رسمی گرفتم تقریبا یه هفته پیش
یکیشون خیلی بزرگ و قد بلند شد اما یکییشون کوچلوتر شده و زیاد هم غذا نمیخوره میشه بگین چیکار کنم؟؟
راستی غذای اصلی جوجه رسمی چیه؟؟
4
11
اشکان | ۲ سال پیش
حداقل تا ده روز از دست زدن به آنها بپرهیزید چون بسیار تاثیر دارد در زنده ماندن آنها و غذای آسیاب شده ذرت و گندم وجو و سویا مناسب است و فقط غذا را خشک بدهید و آب داخل آن نریزد
3
7
آیناز | ۳ سال پیش
سلام من یک جوجه مرغ بونی دارم که ۳ هفتشه امروز متوجه شدم که پرای دور گردنش کم پشت شده و یک قسمتی از پرهای زیر گردنش کلا ریخته
جوجه خیلی سرحال هست ولی زیر گلوش بزرگ شده
باید چی کار کن؟؟
5
6
پاسخ ها:
ساجده | ۳ سال پیش
اشکال نداره جوجه های منم پرهای روی چینه دانشون ریخت بعد سه روز پرهای جدید در اومد نگران کننده نیس
2
19
محمدب | ۲ سال پیش
این به دلیل رشدشه
1
10
Manijeh | ۲ سال پیش
چیز خاصی نیست جوجه های منم کلا کچل شدن مثل کرکس😂دوباره مو در آوردن
1
14
مهدی | ۳ سال پیش
قطره مولتی ویتامین ریختم تو آبشون یکیشون مرد!
نه قطره فاسد بود نه مشکلی داشت فقط یک قطره ریختم تو آبشون
علت مرگ چی میتونه باشه؟ چون جوجه فوق العاده سرحال و شیطونی بود
5
10
عباسعلی | ۳ سال پیش
سلام من هروقت جوجه محلی میارم مریضی تنفسی میگیرن وغذانمیخورن میمیرن بااینکه واکسن میزنم محل نگهداری روهم تمیزمیکنم علت مرگ ومیرشون چیه ممنون ومتشکر
3
12
علی | ۳ سال پیش
چجوری بفهمیم جوجه نر هست یا ماده
3
12
پاسخ ها:
Sadra | ۳ سال پیش
بالش رو باز کن اگه پرهای جلویی یک اندازه بود نره ولی اگه نبود مادس
7
10
.. | ۳ سال پیش
وای ترخدا جواب بدین جوجه هام خیلی جیک جیک میکنن خیلی زیاد و یکیشون هم سرحال نیست و عطسه می‌کنه بگین چیکار کنم
و اینکه اگه لامپ براشون نزارم چیزی میشه؟
3
16
علی | ۳ سال پیش
سلام من یک جوجه رنگی دارم سنش پایینه دروز هیچ مشکلی نداشت امروز اومدم دیدم بی دلیل پاهاش داره میلنگه و نمیتونه راه بره پیشه کمکم کنید نمیخوام بمیره!!!🙏
5
9
پاسخ ها:
هلیا | ۳ سال پیش
کم بود ویتامین باعث لنگ شدن پای جوجه می شه بهترین راه واسه درمانش این هست که از داروخانه براش قطره ی مولتی ویتامین نوزاد بخرید و هر هفته یا نوک جوجه رو باز کنید با سرنگ بهش بدید یا تو آبشون قاطی کنید
2
8
سلام همش الکیه | ۲ سال پیش
همش الکیه من همه ی این کار هارو کردم
10
8
سانی | ۳ سال پیش
من ۲ تا جوجه دارم یکیش خیلی جیک جیک میکنه و حتی منو ساعت ۸ صبح بیدار کرد با جیک جیک کردناش تازه همش میخاد بپره ک بیاد بیرون غذا هم نمیخورن چیکار کنم؟
2
16
پاسخ ها:
عرفانه | ۲ سال پیش
تحمل😂
4
14
مهیا | ۳ سال پیش
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما ببخشید آیا مولتی‌ویتامین بچه رو میشه به جوجه داد
چکار کنم خس خس سینه شون بیوفته
ممنونم
1
12
ساجده | ۳ سال پیش
من سه تا جوجه یه ماهه بومی دارم یکی شون خیلی جیک جیک میکرد و غذا نمی خورد امروز یکی دیگه شون هم این طوری شده
چی کار کنم ؟
لطفاً پاسخ بدین
6
5
یکتا | ۳ سال پیش
جهان رو به اون یکی نشسته بود چشماشو بسته بود بعد از یه مدت بلند شد دوباره شروع کرد به جیک جیک کردن ایراد نداره من خیلی خیلی نگرانم که اونم بمیره
3
6
مهدی | ۳ سال پیش
سلام من چهارتا تازه از بازار خریدم داخل مغازه تو قفس نگه میخوان دارم کولرم دارین اشکالی داره ؟؟؟؟؟؟ سریع جواب بدید لطفا
5
9
پاسخ ها:
قافر | ۳ سال پیش
بله اشکال‌ داره
6
9
ارتین | ۳ سال پیش
سلام ببخشید من دو تا جوجه رنگی دارم میشه در قفس پرنده نگهداری کنم و چه غذا هی بدم
7
11
پاسخ ها:
قافر | ۳ سال پیش
بالا روبخون زرده تخم مرغ آپز
6
9
سلام | ۳ سال پیش
من یه بچه گربه دارم جوجه میخاد چیکار کنم
55
11
Harley Quinn | ۳ سال پیش
سلام خسته نباشید تروخدا یکی کمک کنه من 3 تا جوجه داشتم دوتاشون مردن اونیکی خیلی جیک جیک میکنه همین الان که دارم مینویسم هم ساعت 6 صبح هست من رو بیدار کرده همش بهم میچسبه چیکار کنم تروخدا بگین چیکار کنم
5
26
پاسخ ها:
Par | ۲ سال پیش
یکی دیگه واسش بخر
1
15
یک نفر | ۲ سال پیش
بهت وابسته شده شب ها باید کنارت بخوابونیش مگه نه میمیره

کار دیگه ای هم نمیشه کرد 😂
5
15
فاطمه | ۳ سال پیش
من یک جوجه از کوچمون پیدا کردم و خیلی زبل هست و حتما خروس میشهولی خیلی کم اب و غذا بخوره من میترسم بمیره ولی نمیدونم چکارش کنم لطفا بهم بگویید
3
17
پاسخ ها:
حسام | ۲ سال پیش
غذا بهش چ میدی
1
9
Sahar | ۳ سال پیش
سلام من دوتا جوجه محلی خریدم سنشون رو نمیدونم ولی جثه کوچیکی دارن دوتاشون موقع غذا خوردن خیلی انرژی دارن ولی یکیشون انگاری بی حاله و حس میکنم اسهال هم داره خابشونم زیاده میشه بگید چه مشکلی دارن
5
18
ورانیکا | ۳ سال پیش
سلام من 2 تا جوجه رنگی دارم که با امروز میشه 4 روزشون
یکی از جوجه رنگی هام خیلی خوب می‌پرید ولی الان وقتی که میپره نمیتونه بلند بپره مشکلش چیه؟؟؟؟
4
14
پاسخ ها:
Hhm | ۳ سال پیش
ربطی نداره
8
10
taha | ۳ سال پیش
من چهارتا جوجه داشتم گذاشتمشون جلوی آفتاب داخل حیاط رفتم براشون غذا بیارم اومدم دیدم چهارتا شون خشک شدن نو مردن دلیلش چی؟
19
9
پاسخ ها:
زینب | ۳ سال پیش
تو جعبه در بسته بودن؟
شاید خفه شدن شایدم از تشنگی مردن
6
15
یه نفر | ۱ سال پیش
گربه دیدن ترسیدن
خشک شدن
0
4

hits