نگهداری از جوجه ها،بهترین روش نگهداری از جوجه ها

۱۶۰,۳۷۷
۷۲۰
۳۳۶
دوشنبه, ۲۰ فروردين ۱۳۹۷ ۱۶:۱۵

نگهداری از جوجه ها و روش نگهداری از جوجه ها:هرساله نزدیک به فصل تابستان جوجه های زیادی در بازار به فروش میرسند و خانواده ها به اصرار کودکان اقدام به خریداری آن ها میکنند.اما متاسفانه به دلیل کم توجهی،این موجودات ضعیف دچار بیماری و یا مرگ زودرس میشوند.اگر شما جز آن دسته کسانی هستید که میخواهیدبه جوجه ای که خریداری کرده اید کمک کنید و به خوبی نگهداری کنید، برای آگاهی از روش نگهداری جوجه ها با دلگرم همراه شوید:

نگهداری از جوجه ها و روش نگهداری از جوجه ها

نگهداری از جوجه ها و روش نگهداری از جوجه ها

- روش نگهداری از جوجه ها:ﺧﺮﯾﺪ ﺟﻮﺟﻪ :

در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﯾﺪ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎﯾﯽ رو ﺑﺨﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﯿﮏ ﺟﯿﮏ ﻣﯿﮑﻨﻦ و ﭼﺸﻤﮫﺎﺷﻮن ﺑﺎز ھﺴﺖ و ﺳﺮﭘﺎ اﯾﺴﺘﺎدن . ﺟﻮﺟﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ ﮐﺰ ﮐﺮدن و ﭼﺸﻤﮫﺎﺷﻮن رو ﺑﺴﺘﻦ و ﯾﺎ ﭘﺎﺷﻮن ﻟﻨﮓ ﻣﯿﺰﻧﻪ , ﺑﯿﻤﺎر ھﺴﺘﻦ و ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪارن . ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ رو ﺑﺮدارﯾﻦ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎل و ﭘﺎھﺎی ظﺮﯾﻒ اوﻧﮫﺎ رو ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .

ﺑﺎﻟﮫﺎ رو آروم ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻦ و زﯾﺮ اوﻧﮫﺎ رو ﺑﺒﯿﻨﯿﻦ . ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺛﺮی از ﺧﻮن ﻣﺮدﮔﯽ ﺑﺎﺷﻪ . اﮔﺮ ﺧﻮن ﻣﺮدﮔﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ , ﻧﺸﻮﻧﻪ ﺿﺮﺑﻪ دﯾﺪن و ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎل ھﺴﺖ ! ﭘﺎھﺎی اوﻧﮫﺎ رو ھﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و ﺟﻮﺟﻪ رو روی ﮐﻒ دﺳﺘﺘﻮن ﻗﺮار ﺑﺪﯾﻦ . اﻧﮕﺸﺖ ھﺎی ﺳﻪ
ﺗﺎﯾﯽ اوﻧﮫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﻞ و اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﻪ و ﯾﺎ اﺛﺮی از زﺧﻢ و ﺧﻮن ﻣﺮدﮔﯽ روﺷﻮن ﺑﺎﺷﻪ . در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﭘﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﻧﺎﻗﺺ ھﺴﺖ ! ﻧﻮک ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ رو ھﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و اﺛﺮی از رﺷﺪ ﻧﺎﻗﺺ و ﯾﺎ زﺧﻢ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﭼﺸﻢ . روی ﺳﻄﺢ ﺑﺪن رو ھﻢ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﺛﺮی از زﺧﻢ و ﯾﺎ ﮐﭽﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﻪ !

نگهداری از جوجه ها و روش نگهداری از جوجه ها


-روش نگهداری از جوجه ها: ﻧﮕﮫﺪاری اوﻟﯿﻪ از ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ :

ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺪاری از ﺟﻮﺟﻪ ھﺎی ﯾﮏ روزه راه ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ای وﺟﻮد داره ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ راه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ اوﻧﮫﺎ ﻧﻤﯿﺮن . ﯾﮏ ﮐﺎرﺗﻦ ﻣﻘﻮاﯾﯽ ﻧﺴﺒﺘﻦ ﺑﺰرگ رو اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ . دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﯿﺲ ﻧﺒﺎﺷﻪ و ﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺻﺎﺑﻮن و ﯾﺎ ﭘﻮدر ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﭼﻮن ﺑﻮی اون ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ آزاردھﻨﺪه ﺳﺖ . ﭼﻨﺪ ورق روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﻒ ﮐﺎرﺗﻦ ﭘﮫﻦ ﮐﻨﯿﺪ .

ﺳﺮﭘﯿﭻ ﻻﻣﭗ رو ﺑﺮدارﯾﻦ و ﯾﮏ ﻋﺪد ﭼﺮاغ ﺧﻮاب ﮐﻮﭼﮏ 15 وات ﺑﻪ اون ﺑﺒﻨﺪﯾﻦ . ﮔﻮﺷﻪ ﮐﺎرﺗﻦ رو ﺳﻮراخ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﮑﻨﯿﻦ و ﺳﯿﻢ ﺑﺮﻗﺶ رو ازش رد ﮐﻨﯿﻦ . ﭼﺮاغ رو روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻦ و ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ رو داﺧﻞ ﮐﺎرﺗﻦ ﻗﺮار ﺑﺪﯾﻦ . ﯾﮏ ظﺮف ﮐﻮﭼﮏ ھﻢ در ﮐﻨﺎر اوﻧﮫﺎ دور از ﻻﻣﭗ ﻗﺮار ﺑﺪﯾﻦ و آب ﺗﻤﯿﺰ ﺗﻮی اون ﺑﺮﯾﺰﯾﻦ .

دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ظﺮف آﺑﺨﻮری اوﻧﮫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﺪ ﯾﮏ ﻧﻌﻠﺒﮑﯽ ! ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺬب ﭼﺮاغ ﺧﻮاب ﻣﯿﺸﻦ و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺧﻮدﺷﻮﻧﻮ ﻣﯿﭽﺴﺒﻮﻧﻦ ﺑﻪ ﻻﻣﭗ . از ﺳﻮﺧﺘﻨﺸﻮن ﻧﺘﺮﺳﯿﻦ ﭼﻮن ﻻﻣﭗ 15 وات ھﯿﭻ ﺣﺮارﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ !! در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ﮐﺎر ﺑﺪن ﻣﺮغ ﻣﺎدر رو اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪه و دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ رو و ﮔﺮﻣﺎی ﻻزم رو ﺑﺮای اوﻧﮫﺎ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻮن ﺑﮕﯿﺮن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﻪ .


ﺧﻮاب ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ھﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اوﻧﮫﺎ ﺗﺎ ﻣﺪت ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب زﯾﺎدی اﺣﺘﯿﺎج دارن و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن آب و ﻏﺬا ﺧﻮردن از ﻻﻣﭗ دور ﻣﯿﺸﻦ و دوﺑﺎره ﻣﯿﺮن ﺳﻤﺖ ﻻﻣﭗ . در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻮن ﺑﮕﯿﺮن , از دﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﺮدن اوﻧﮫﺎ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ !!

نگهداری از جوجه ها و روش نگهداری از جوجه ها

- روش نگهداری از جوجه ها:ﻏﺬا دادن ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ :

ﺑﻪ ھﻤﺮاه ظﺮف آب , ﯾﮏ ظﺮف ھﻢ داﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﺑﻄﻮر داﺋﻢ در ﮐﺎرﺗﻦ اوﻧﮫﺎﺑﺎﺷﻪ . ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻘﻮی و در ﺿﻤﻦ رﯾﺰ باﺷﻪ ﺗﺎ اوﻧﮫﺎ ﺑﺘﻮﻧﻦ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺨﻮرﻧﺶ . ﻏﺬای ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﻣﺨﻠﻮطﯽ از ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮری آرد ﺳﻔﯿﺪ ﮔﻨﺪم , ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮری ﺳﺒﻮس ﭘﻮدر ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ از ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ھﺎی ﺑﺮﺑﺮی ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﯿﻦ , ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری آرد ذرت , ﻧﻮک ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎی
ﺧﻮری ﻧﻤﮏ , ﺑﻠﻐﻮر ﮔﻨﺪم , ﺑﻠﻐﻮر ﺟﻮ , در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آﺑﮕﻮﺷﺖ ﺧﻮردﯾﻦ , ﯾﮑﯽ دو ﺗﮑﻪ از اﺳﺘﺨﻮان ھﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه رو ﺑﺬارﯾﻦ ﺟﻠﻮی آﻓﺘﺎب ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﺑﺸﻪ و ﺑﻌﺪ ﭘﻮدرش ﮐﻨﯿﻦ و ﺑﻪ اﯾﻢ ﻣﺨﻠﻮط اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻦ .

دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻠﻐﻮر ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎﺑﯽ رﯾﺰ ﺑﺎﺷﻪ! ﭼﻮن ﺑﻌﻀﯽ اﻧﻮاع ﺑﻠﻐﻮرھﺎ ﮐﻤﯽ درﺷﺖ ھﺴﺘﻦ !! اﯾﻦ ﺧﻮراک ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﺧﻮراک اوﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺎد . ﯾﮑﯽ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻏﺬاھﺎ ﺑﺮای اوﻧﮫﺎ در اﯾﻦ دوره , زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ آب ﭘﺰ ھﺴﺖ ﮐﻪ ھﻢ ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ دارن و ھﻢ در رﺷﺪ اوﻧﮫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮه . ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ رو ﺑﺬارﯾﻦ آب ﭘﺰ ﺑﺸﻪ و ﺑﻌﺪ زرده اوﻧﻮ ﺗﻮی دﺳﺖ ﻟﻪ ﮐﻨﯿﻦ و ﺑﺪﯾﻦ ﺑﺨﻮرن . ﺣﺘﺎ از ﺳﻔﯿﺪه اون ھﻢ ﻧﻤﯿﮕﺬرن ..

نگهداری از جوجه ها و روش نگهداری از جوجه ها


-روش نگهداری از جوجه ها: وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ :

ﺟﺰء اﺻﻠﯽ ﻏﺬای ھﺮ ﮐﻮدﮐﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺴﺖ . ﭼﻪ ﻧﻮزاد اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﻪ و ﭼﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت . ﻗﻄﺮه ﻣﻮﻟﺘﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻮزاد رو ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ از داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﯿﻦ . ﯾﮏ ﻗﻄﺮه از اون رو ﺗﻮی ظﺮف آﺑﺨﻮری ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﺑﭽﮑﻮﻧﯿﻦ و ﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮓ ﻣﺤﻠﻮل آب و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ رو ﮐﺸﯿﺪه و ھﺮ ھﻔﺘﻪ دو ﺑﺎر دھﻦ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ رو ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه از اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل رو داﺧﻞ دھﺎﻧﺸﻮن ﺑﺮﯾﺰﯾﻦ . ﺑﻌﺪ ھﺎ از ﻗﺮﺻﮫﺎی ﻣﻮﻟﺘﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﭘﻮدر ﺷﺪه در ﺧﻮراک اوﻧﮫﺎ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻦ .


ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ رو زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻦ دﯾﮕﻪ طﺮف ﭼﺮاغ ﺧﻮاب ﻧﻤﯿﺮن و ازش دوری ﻣﯿﮑﻨﻦ , ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ از ﺗﻮی ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﻦ و ﭼﺮاغ ﺧﻮاب رو ھﻢ در ﺑﯿﺎرﯾﻦ . از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﮔﺸﺘﻦ اوﻧﮫﺎﺳﺖ و ﺑﮫﺘﺮه در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻏﭽﻪ و ﺣﯿﺎط و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎک و ﭼﻤﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ اوﻧﮫﺎ رو رھﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺳﻨﮓ رﯾﺰه و ﺧﻮردن اون ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﺟﺰو ﻋﺎدت ھﺎی اوﻧﮫﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ھﻀﻢ ﻏﺬا در ﭼﯿﻨﻪ دان اوﻧﮫﺎ ﻣﯿﺸﻪ و ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﯿﻂ طﺒﯿﻌﯽ رھﺎ ﺑﺎﺷﻦ و در روز ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮔﺮدش ﮐﻨﻦ !

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺮاﻗﺐ ﮔﺮﺑﻪ ھﺎ ﺑﺎﺷﯿﻦ آزاد ﺑﻮدن ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز در رﺷﺪ اوﻧﮫﺎ اﺛﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﮫﻤﯽ داره . از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اوﻧﮫﺎ ﺑﺪﯾﻦ .


ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻮﻧﺪه ﺑﺮﻧﺞ و ﺳﺒﺰی ﻧﺎھﺎر و ﺷﺎم , ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻮﻧﺪه ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺮغ و ﻣﯿﻮه ﺟﺎت و ﺣﺘﺎ ﺳﻮﺳﮏ و ﻣﮕﺲ و ... ! ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﻦ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯿﺨﻮرن و دﺳﺖ رد ﺑﻪھﯿﭻ ﺧﻮراﮐﯽ ای ﻧﻤﯿﺰﻧﻦ .

کاربر گرامی چنانچه در مورد " نگهداری از جوجه ها " سوالی داشتید. در پائین همین صفحه در قسمت نظرات با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.

در مورد بزرگ کردن جوجه ها بیشتر بدانید :

نگهداری از جوجه طوطی ، بهترین روش برای نگهداری و بزرگ کردن جوجه گوشتی طوطی

نگهداری از جوجه اردک ، بهترین روش نگهداری از جوجه اردک

بهترین نحوه نگهداری و بزرگ کردن جوجه مرغ مینا

تغذیه جوجه شتر مرغ از بدو تولد تا سن تخم گذاری


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(720 امتیاز , میانگین: 4.5 از 5)  

پاسخ به سوالات پزشکی ، مامایی و جنسی شما (توسط پزشک و ماما مجله دلگرم)


۳۳۶ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
 
ir
مهسا | ۱ هفته پیش
ایا نگهدای جوجه رنگی یا محلی مریضی بهمراه می اورد
۰
۰
 
 
ir
هاشم | ۱ هفته پیش
سلام دوستان من حدودا 50 تا جوجه مرغ محلی دارم بعضی از جوجه هامریض شدن نمیتونن راه برن بدنشونم میلرزه علتش چیست تورو خدا کمکم کنید جوجه هام دارن میمیرن
۵
۰
 
 
ir
قادرزاده | ۲ هفته پیش
مراقبت از ۱۰۰ عدد جوجه
۱
۱
 
 
au
هادیزاده | ۲ هفته پیش
بسیار آموزنده و مفید بود.
یک کتاب جهت پرورش و نگهداری جوجه و مرغ محلی معرفی کنید.
با تشکر.
۳
۰
 
 
ir
حسام | ۳ هفته پیش
وقتی جوجه داریم باید آزاد ش کنیم بگرده آخه تو مطالبتون زدین تا بزرگ بشه
۲
۰
 
 
ir
مهدی نظری | ۴ هفته پیش
سلام خوبی من یه جوجه چابهاری گرفتم 50هزار تومان حالا میخاستم یدونست چه جوری ازش مراقبت کنم میشه بهم توضیح بدهید.
۲
۰
 
 
dk
سپهر | ۱ ماه پیش
می شود لامپ را جایی گزاشت که جوجه بهش بچسبه
۰
۱
پاسخ ها:
  ir
  jina | ۳ هفته پیش
  سلام نه لامپ روباید جایی که نزدیک جوجه نباشه بکاربرد.
  ۱
  ۰
 
 
ir
محمدرضا | ۱ ماه پیش
سلام درباره جوجه سوال دارم...
اول اینکه جوجه های رنگی بازار رو میشه بزرگ کرد؟
بعدی اینکه چه زمانی مولتی ویتامین به جوجه ها بدیم و چه مقدار آب باهاش مخلوط کنیم؟
و آخری سوال؛ من جوجه ای دارم که ضعیف شده (از جوجه های رنگی بازار است) میخواستم بدونم میشه بزرگش کرد یا نه.. چون خیلی لاغر شده و در راه رفتن مشکل داره هی میخواد بیفته.
با سپاس فراوان از شما و متشکرم برای مطلب کاملی که گذاشتین.
۰
۱
پاسخ ها:
  de
  مجید | ۱ هفته پیش
  بله میشه....
  تا دوماهگی...هر هفته دوبار....هر جوجه 1 الی 2 قطره
  میشه ولی باید براش از دامپزشکی دارو بخری
  ۰
  ۰
 
 
ir
محمود | ۱ ماه پیش
سلام من جوجه یک روزه محلی خریدم همش جمع میش رو هم وتلفات زیاد دادم باید چکار کنم که روی هم جمع نشن الان ۹ روزشون هست
۰
۲
پاسخ ها:
  de
  علیرضا | ۱ ماه پیش
  سلام. علت تجمع تلاش برای گرم شدنه و دلیل ش سرد بودن محل نگهداریشونه. البته باید دقت کنید توزیع دما هم باید متعادل باشه و ی نقطه اگر خیلی سرد یا گرم باشه باعث فرار جوجه ها از اون نقطه میشه
  ۱
  ۰
  ir
  محمد | ۱ ماه پیش
  جمع شدنشون دلیل گرم کردن همدیگه ست وهیچ ترس یا نگرانی نداره .
  ۰
  ۰
 
 
de
سیدرضا | ۱ ماه پیش
واکسن مرغ ازبدو تولد تابزرگ شدن چجوریه
۱
۰
 
 
ro
جواد | ۱ ماه پیش
سلام بر همه دوستان اگه درباره بیماری طیور مشکل بر خوردین میتونم کمکتون کنم
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  احمد عباسی | ۳ هفته پیش
  سلام،من10تا جوجه یک روزه خریدم،الآن یکی شون بی حاله،نمیدونم چیکارش کنم،لطفا کمکم کنید
  ۰
  ۰
 
 
ir
Davood | ۱ ماه پیش
شما اصلا جواب پیام هارا نمیدید!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!
!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۰
۰
 
 
eu
بی نام | ۲ ماه پیش
مرغم دارای سه تا جوجه هست اما خیلی ضعیف شده و چشماش بیحالت و گود شده و نمی تونه بایه چشش ببینه لطفا مشکلش چب هست؟
۰
۱
پاسخ ها:
  ir
  محمد | ۱ ماه پیش
  چشماش عفونت کرده حتماً باید براش قطره چشم مخصوص بگیری خوب میشه
  ۰
  ۰
 
 
ro
حمید | ۲ ماه پیش
من چند تا جوجه کوچک خریدم انگار صدای عطسه مریضی میکنن چه کنم زود خوب و قوی بشن؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  محمد | ۱ ماه پیش
  پیاز برا عطسه ومریضیشون خوبه
  ۰
  ۰
 
 
ro
حمید | ۲ ماه پیش
سلام من چند تا جوجه کوچک خریدم انگار صدای عطسه مریضی هست چه کار کنم خوب بشن؟ایا مریضن؟لطفا جوابمو بدید
۰
۰
 
 
ir
مريم | ۲ ماه پیش
يه جوجه خريدم ولي با توجه به اينكه الان زمستونه و هوا خيلي سرده بيرون چجور ازش مراقبت كنم مريض نشه؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  محمد | ۱ ماه پیش
  هنوز جوجه ست ضعیفه نمیتونه سرما رو تحمل کنه باید داخل خانه ازش مراقبت کنی
  ۰
  ۰
 
 
ir
فاطمه | ۲ ماه پیش
برای پرورش 200تا جوجه مرندی میشه غیر از دان اصلی از اضافه های اشپزخونه استفاده کنم؟مثل تفاله چای،نون،سبزیجات
و...؟باعث بیماری نمیشه؟میخوام به مرحله تخمی برسونمشون
۰
۰
 
 
ir
پوریا | ۲ ماه پیش
سلام.. جوجم خیلی کثیف شده چجور باید بشورمش؟ الان تقریبا دوماهش شده
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  محمد | ۱ ماه پیش
  تو سرما مریض میشه بشوریش اگه میتونی پرهای کثیفشو قیچی کن یا با آب گرم بشورش بعد زود با سشوار خشکش کن
  ۱
  ۰
 
 
ir
محمد رضا افخمی | ۲ ماه پیش
خییییییییییلی ممنون از این توضیحات مفید شما خیلی ممنون
۰
۰
 
 
ir
Reza | ۲ ماه پیش
سلام.ایا مرغ برای تخم گزاری وکرچ شدن به خروس نیازدارد؟ لطفا به سوالات جواب دهید.متشکر
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  محمد | ۱ ماه پیش
  خیر به تنهایی هم تخم میذاره وکرچ میشه ولی بدون خروس تخم ها نطفه ندارن که فقط میتونی تخم نطفه دار بخری زیرش بذاری
  ۰
  ۰
 
 
ir
Hasham | ۳ ماه پیش
سلام خسته نباشید من حدود بیست تا جوجه محلی بیست روزه دارم چه واکسنهایی وچه غذایی بهشون بدم تا زودتر بزرگ بشن لطفا جواب بدهید
۲
۰
پاسخ ها:
  ir
  Reza | ۲ ماه پیش
  سلام
  غذای مناسب:سبوس،ذرت خردشده،اردذرت
  واکسن: باید به دامپزشکی مراجعه نمایید.
  ۱
  ۰
 
 
ir
نسترن | ۳ ماه پیش
سلام من چیکار کنم جوجم بزرگ شه ؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  Reza | ۲ ماه پیش
  سبوس،اردسنجد،اردذرت،ذرت خردشده (دان ذرت) مکان مناسب
  ۰
  ۰
 
 
ir
صابر | ۳ ماه پیش
سلام جوجم پاش شکسته چیکارکنم لطفا کمکم کنید
۰
۱
 
 
ir
سجاد زارع | ۳ ماه پیش
سلام من میخوام 1500تا جوجه رنگی بخرم وبزگ کنم چون همشون خروس هستن چه جوره خوب هست
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  Reza | ۳ ماه پیش
  .اگر بخرید باید مکان بزرگ وتهیه غذا وویتامین مناسب ورسیدگی سریع.زیرااگر رسیدگی نکنید ازدست میروند. پیشنهادم به شما این است که جوجه بومی بخرید
  ۱
  ۰
 
 
ir
یونس کعبی | ۳ ماه پیش
سلام.. ببخشید میخاستم بدونم که جوجه‌های من 80تا هستند که هر روز صبح که بیدار میشم و نگاه شون میکنم میبینم که یکی یا دو تا مردند چه باید غذای خوبی بشون بدم که نمیرن
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  Reza | ۳ ماه پیش
  خوب رسیدگی نمیکنید یامکانشان مناسب نیست
  ۰
  ۰
 
 
ro
محمد رضا | ۳ ماه پیش
مرغ من 4 ماهشه چرا تخم نمیزاره چی کار کنم لطفا جواب بدین
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  Reza | ۳ ماه پیش
  مرغ هادممکن است در 6ماهگی تخم گذاری کنند.
  ۰
  ۰
 
 
ir
امیر علی | ۳ ماه پیش
من جوجم خیلی سر صدا میکنه شب ها هم فقط جیک جیک میکنه نمی خوابه به نظرتون زنده می مونه یا نه بعد چی جوری باید ساکتش کنم
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  زهرا | ۳ ماه پیش
  روشو ی پارچه بندازید یا اینکه جای تاریک بذاریدشون
  ۰
  ۰
 
 
ir
مهران | ۳ ماه پیش
چی کنم جوجه هام زود بزرگ شن ؟چی باید بدم زود رشد کنن؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  Reza | ۳ ماه پیش
  سبوس و ارد ذرت بدهید برنج هم براشون بزارید
  ۰
  ۰
 
 
ir
احمد | ۳ ماه پیش
سلام ببخشید میگن پودر صدفم میخورن بدم به جوجه هام یانه!!!!
۰
۰
 
 
ir
jina | ۳ ماه پیش
سلام وخسته نباشید یه اردک دارم که قبل ازمن نمیدونم چه موادی پاشیدن بهش کمی سرپرهاش به هم چسپیده چطوری میتونم پاکشون کنم وآیا خودشون میریزه .اردکم درحال حاضر تخم گذاره. ممنوم از پاسختون
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  Reza | ۳ ماه پیش
  احتمالا خودشون بریزند
  ۰
  ۰
 
 
ir
امیرحسین | ۳ ماه پیش
به جای کارتن جعبه چوبی نمی شه
۰
۰
پاسخ ها:
  gb
  Reza | ۳ ماه پیش
  تا یک ماهگی باید درکارتن نگهداری شود ومیتوان بعد در جعبه چوبی نگهداری کنید.
  ۰
  ۰
 
 
it
مجید | ۴ ماه پیش
سلام.من چند روز پیش 10 تا جوجه محلی دو ماهه خریدم ولی گندم سالم نمیخورن...چکار کنم؟چی بدم بهشون بهتره؟
یکی از جوجه هام سر جاش وایستاده و چشم هاش رو بسته هیچی هم نمیخوره؟مریضه یا نه؟چی بدم خوب بشه؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  *** | ۳ ماه پیش
  آره بهش سیر و ماست بده و واکسن بزن و از بقیه جداش کن پودر ذرت و سبوس هم به عنوان دان قاطی کن و بده بخورن
  ۰
  ۰
 
 
ir
مهران | ۴ ماه پیش
چه کار کنم جوجه هام زود بزرگ شن؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ee
  محمد رضا | ۴ ماه پیش
  سبوس و ارد سنجد و زرده ی تخم مرغ قاتی کن بده بهشون
  ۰
  ۰
 
 
ir
محمد | ۴ ماه پیش
سلام قیمت جوجه یکساله چنده
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  محمد | ۲ هفته پیش
  یکساله! دیگه جوجه نیست
  ۰
  ۰
 
 
ir
ریحانه | ۴ ماه پیش
سلام جوجهی من بقل چینه دونش پر های سیاه ودضبر در آوردن برای چین مریضی نیستش جوجه های شما هم این طوری شدن لطفا جواب بدین
۰
۰
 
 
ir
يوسف | ۴ ماه پیش
سلام . من 20 مرغ بومي محلي دارم ميشه فرمول جيره مناسب مرغ تخمگذار كه خودم درست كنم بهم بگيد .سپاس
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  محبی علی | ۳ ماه پیش
  برای هرمرغ 30گرم سویا 30گرم پودر زرت گندو م 20گرم همه آسیاب شده مخلوط کنید
  ۰
  ۰
 
 
ir
مصطفی | ۴ ماه پیش
سلام ' آیا خوردن قند برای جوجه ها ضرر داره? آخه جوجه ما واسه قندحاضره جون بده
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  علیرضا | ۴ ماه پیش
  بله ضرر داره ، دندوناش خراب میشن
  ۲
  ۰
  ir
  محمد | ۱ ماه پیش
  شکر با آب مخلوط کن بهش بده
  ۰
  ۰
 
 
ir
مهران | ۴ ماه پیش
دوستان ببخشید چی باید بدم جوجه هام بزرگ بشن؟ اون دانی که نوشتم چه طور لطفا سریع جواب بدید خیلی برام مهمه جوجه هام زود بزرگ شن
۰
۰
 
 
ir
مهران | ۴ ماه پیش
دوستان اگه میشه لطفا جوابمو بدید
۰
۰
 
 
ir
عالیه | ۴ ماه پیش
سلام یه دان درست کردم از مخلوط دان استار و استارتر و پودر ذرت و سبوس و آرد گندم و گندم و جو و نمک و پودر سنگگ و پودر استخوان خشک شده خواستم ببینم توی رشدشون تاثیر داره؟و جوجه هام نمیرن چون دانش خیلی قویه
یه سوال دیگه یه جوجه دارم دور چشماش خالی شده یعنی موهاش ریخته و سر شده چکار کنم خوب شه؟ لطفا جواب بدید ممنون
۱
۰
پاسخ ها:
  سینا | ۲ هفته پیش
  سلام.نباید به جوجه ها از اینها بدی. این خوراک براشون قویه و برای مرغ و خروس هاست.برای اینکه میخواهی قویشون کنی براشون پالت بخر.هم مخلوط از اینهاست و هم زود بزرگ میشن و بهشون آسیب نمیزنه.
  ۰
  ۰
 
 
gb
Reza | ۴ ماه پیش
باعرض سلام.
جوجه تاکی باید درکارتن نگهداری شود؟
۰
۰
 
 
ir
رضا | ۴ ماه پیش
سلام جوجم بزرگ نمیشه چه غداهایی بهش بدم
۰
۰
پاسخ ها:
  gb
  Reza | ۴ ماه پیش
  سلام جوجه که نباید سریع بزرگ شود.سبوس،ارد ذرت،وغلات بهش بدید
  ۰
  ۰
 
 
ir
سارا | ۴ ماه پیش
جوجم مرد..خواهرم برای بچه هاش خریده بود دادش به من ازش مراقبت کنم
خیلی دلم میسوزهههه حتی توی این سن نشستم کلی براش گریه کردم.. گناه دارن تورو خدا نخرین این موجودات کوچولوی بی دفاع رو...اون دنیا باید جواب بدین???????????
?????????
۰
۰
پاسخ ها:
  gb
  Reza | ۴ ماه پیش
  شما اگر میخواهید نخرید.چرا به بقیه هشدار میدید؟
  اگر در هنگام خرید دقت نماییدودرست ازش مراقبت کنید هرگز نمی میرند.
  ۰
  ۰
  ir
  ابراهیم | ۴ ماه پیش
  والا من ۳تا رسمی خریدم ولشون کردم پشت بوم همه چیم دادم خوردن بزرگ شدن یکیش خروس شد دوتاش مرغ خروسو تا صداش در امد بریدم خوردم مرغمم یکیش الان نشسته رو تخم برای جوجه شدن تخم خریدم گذاشتم زیرش این سوسول بازیارو نداشتم برای بزرگ کردنشون
  ۰
  ۰
 
 
gb
Reza | ۴ ماه پیش
اندازه کارتن برای جوجه باید بزرگ باشد با کوچک؟
۰
۰
پاسخ ها:
  gb
  Reza | ۴ ماه پیش
  اگر کارتن جوجه برگتر باشد بهتراست
  ۰
  ۰
 
 
ro
امیر | ۴ ماه پیش
جوابمو ندید باشه 4 تا پیام دادم جوابمو نمی دید
۰
۰
 
 
ir
طاها | ۴ ماه پیش
چرا جوجه هام اب نمیخورن؟
۰
۰
پاسخ ها:
  gb
  Reza | ۴ ماه پیش
  جوجه درزمانی که جوجست کمتر اب میخوره نگران نباشید
  ۰
  ۰
 
 
ir
طاها | ۴ ماه پیش
سلام من طاها 15 ساله هستم . میخواستم بدونم چیکار کنم جوجه هام مریض نشن و شانس زنده موندنشون بیشتر بشه
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  محمد رضا | ۴ ماه پیش
  تو گرما نگهش دار روزی 1 ساعت بزار بچرخن البته مواظب باش گربه یا کلاغ نبره میتونی پیاز هم ریز ریز کنی بدی بهشون
  ۰
  ۰
 
 
ir
Ali | ۴ ماه پیش
سلام دو تا جوجه محلی خریدم سالم و سرحال هستن فقط از تو دماغشون یه صدایی بیرون میدن جریان چیه
این کار بده ؟.. مریضن ؟؟
۰
۰
پاسخ ها:
  gb
  Reza | ۴ ماه پیش
  خیر.این صدای عطسه جوجه هاست اصلا نگران نباشید
  ۰
  ۰
 
 
ir
طاها | ۴ ماه پیش
سلام دیروز واسه پسرم یه جوجه یه روزه گرفتم ولی نمیدونستم باید جای گرم و لامپ باشه بجز اب چیز دیگم نمیخوره دیروز خیلی خیلی سرحال بود ولی از صبح دیگه حتی راه هم نمیتونه بره لطفا کمکم کنین چیکار کنم و چی بدم بهش حس میکنم داره میمیره
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  علیرضا | ۴ ماه پیش
  متاسفم ، داره نفس های آخرش رو می‌کشه
  ۰
  ۰
  ir
  nc | ۴ ماه پیش
  یک چارم قرص مولتی ویتامینو پودر کنین با آب مخلوط کنین بد با سرنگ بدون سوزن بریزین تو دهنش
  ۰
  ۰
 
 
de
بردیا | ۴ ماه پیش
سلام ببخشید من دو روزه ۵ تا جوجه گرفتم روز اول حالشون خیلی خوب بود خونمون یک انباری بزرگ خالی داریم گزاشتمشون اونجا بعد اخرشب گزاشتمشون تو کارتن اوردمشون تو خونه صبح که پاشدم دیدم یکی شون منگ میزنه زمینو نوک میزنه بعد که دقت کردم دیدم روی یکی از پلک چشاش عفونت کرده انگار پلکش برش خورده لطفا کمک کنید
۰
۰
پاسخ ها:
  gb
  Reza | ۴ ماه پیش
  جوجه تازمانی که کوچک است باید در کارتن نگهداری شود
  به انها رسیدگی کنید
  ۰
  ۰
 
 
us
امیر | ۴ ماه پیش
من 4 تا جوجه محلی دارم فقط دانه مرغی می خورند چکار کنم؟ الانه 2 ماهه اند!
۰
۰
 
 
ca
امیر | ۴ ماه پیش
من 4 تا جوجه محلی فکر کنم 2 ماهه اند فقط دانه مرغی می خورند چکار کنم ؟ نه انگور و نه چیز دیگه ای نمی خورند
۰
۰
 
 
us
وحید | ۴ ماه پیش
میگم جوجه من ۲ماهشه ولی اندازه یه جوجه۲۰روزه رشد کرده به نظرت دلیلش چیه
۰
۰
 
 
ir
امیر قلمی | ۴ ماه پیش
ببخشید کارشناس محترم شما هم جوجه دارین؟ اگه دارین الان بزرگ شدن ؟
۰
۰
 
 
ir
zahra | ۴ ماه پیش
جوجه من حدودا یک ماهشه ولی چند روزیه بال هاش ول شده و یکمی از تحرکش کم شده...ولی خوراکش خوبه..ایا براش مشکلی پیش اومده؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ro
  امیر | ۴ ماه پیش
  ایا شما جوحه اتان را زیاد با دست گرفتید؟ اگر گرفتید به خاطر همینه و از این به بعد باید رعایت کنید
  ۰
  ۰
 
 
ir
وحید | ۵ ماه پیش
توروخدا کسی نمیدونه جوجه چند ماهش باشه گربه دیگه نمیتونه بگیردش
۰
۰
پاسخ کارشناس:
جوجه شما 2 ماهه که بشه گربه دیگه نمیتونه بگیرتش.
 
 
یاسی | ۵ ماه پیش
سلام
من تقریبا ۲ ماهه که ۲ تا جوجه رسمی دارم و توی کارتن بودن ، خیلی خوب راه میرفتن و حالشون خوب بود . امروز بعد از تقریبا ۱ هفته بیرون آوردمشون ولی مریضن و نمیتونن روی پاهاشون وایسن و یکیشون اصلا غذا و آب نمیخوره. باید چیکار‌کنم تا نمیرن ؟
۰
۰
 
 
ir
دام و طیور | ۵ ماه پیش
خیر سبوس بدید زیرا هم مقآی است هم چاق تخم ولیچاقی زیاد هم بده لطفا اندام جوجتون رو کنترل کنید مچکریم
۰
۰
 
 
ir
Reza | ۵ ماه پیش
سلام
برای چاق شدن وبزرگ ترشدن جوجه چه غذایی مقوی تراست؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  محمد رضا | ۴ ماه پیش
  سبوس بده چاق و بزرگ میشن زود بزرگ میشن
  ۰
  ۰
 
 
ir
Reza | ۵ ماه پیش
باعرض سلام
جوجه مرغ درچند روز خروس یامرغ میشود؟
۰
۰
 
 
ir
Reza | ۵ ماه پیش
باسلام.
جنسیت جوجه چگونه تشخیص داده می شود؟
خواهش میکنم جواب بدهید.
۰
۰
 
 
ir
وحید | ۵ ماه پیش
سلام خسته نباشید ببخشید یه سوال دارم. جوجه ها باید چند ماهشون بشه که دیگه گربه یا کلاغ نتونه بگیردشون
۰
۰
 
 
ro
علیرضا | ۵ ماه پیش
سلام من ۴٠ تا جوجه حدود ٣ ماه دارم چی بهشون بدم که چاق و بزرگبشن تا حالا هم بهشون دانه رشدان و پسدان میدادم ولی الان قدرت خرید اونا را ندارم الان چه بهشون بدم اگه بهشون گندم بدم لاغر میشن یا نه
۰
۰
 
 
ir
Reza | ۵ ماه پیش
سلام.
آیادادن قطره ومولتی ویتامین به جوجه اجباری است؟
بهتراست در جوجگی در کارتن نگهداری شوند یا درقفس؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  دام و طیور | ۵ ماه پیش
  کارتن خوب است زیرا قفس خوب نبوده و به گفته همین سایت کارتن بخاطر وجود لامپ ضروری است
  ۰
  ۰
  ir
  دام و طیور | ۵ ماه پیش
  زیاد ضروری نیست ولی برای جلوگیری از سرماخوردگی و ضعیفی خوب است
  ۰
  ۰
 
 
ir
Reza | ۵ ماه پیش
باعرض سلام.آیا می توان جوجه هارا درزمانی که کوچک هستند در فضای آزاد رها کنیم؟
چگونه تعیین کنیم که جنسیت جوجه چیست؟
باتشکر
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  دام و طیور | ۵ ماه پیش
  بله و لی باید سرشون باشید درضمن در سرما نمیشه و در هنگام گرم شدن هوا میتونید ازاد کنید
  ۰
  ۰
 
 
ir
مهدی | ۵ ماه پیش
سلام من‌۱۰۰۰تاجوجه‌خ
ریدم‌الان‌۵روزش
ونه‌،از‌همون‌رو
ز‌اول‌مرتب‌دارم
‌تلفات‌میدم.مدف
وعشون‌زرده‌وبه‌
سختی‌دستشویی‌می
کنم.باید‌چکار‌ک
نم‌که‌خوب‌بشن؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  دام و طیور | ۵ ماه پیش
  متاسفنه خشک شدگی روده و مدفوع داره باید به یک داروخانه دامپزشکی مراجعه کنید و داروی مورد نیاز را بخرید
  ۰
  ۰
 
 
ir
امیر | ۵ ماه پیش
سلام
من تو این ماه میتونم جوجه بخرم
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  دام و طیور | ۵ ماه پیش
  بستگی به وظعیت اب هوایی داره تو سرما خریدنش خوب نیست
  ۰
  ۰
 
 
ir
دام و طیور | ۵ ماه پیش
دوستان جوجه من نیوکاسل گرفت اما با بررسی فهمیدم نیوکاس نوع ضعیفی که تو اون غذای خشک نمیخورن گرفته دوستان هرکدومتون جوجش خدایا نکرده مریضی داشت به من بگه درضمن اگه دیدین وضعش خرابه نوکشو باز کنید اگه دهنش کف داشت نیوکاس قوی گرفته و حتما صابون بزنید و از دست زدن به جوجه پرهیز کنید اگر کف نداشت معلومه نیوکاسل ضعیف گرفته و باید قرص تهیه کنید دان مخصوص بخرید و روش رب بریزید بعد مخلوط کنید و بدین بخورن
۰
۰
 
 
ir
امیر قلمی | ۵ ماه پیش
قیمت این جوجه ها چند هست؟ چون یادمه بچگیم یه۵۰۰تومنی بود
۰
۰
 
 
ir
امیر قلمی | ۵ ماه پیش
ببخشید جوجه رو تا کی تو بازار میفروشن
۰
۰
پاسخ کارشناس:
اوایل شهریور دیگه جوجه داخل بازار نیس
 
 
ir
Ayda | ۵ ماه پیش
سلام
الان من ۲تا جوجه گرفتم یه صورتی یه زرد الان ۴روزه که دارمشون و غذا هم بهشون نون خورد میکنم و کمی اب میزنمو بهشون میدم همین الان اون جوجه زرده هرجا که وایمیسه سریع چشاشو می‌بنده پاهاشم اصن جون ندارم برا وایسادن کلن هرجا میزارمش سریع چشاشو می‌بنده
نگرانم میترسم خداای نکرده بمیره میشه بگین باید چیکار کنم لطفااا خیلی نگرانم
۰
۰
پاسخ کارشناس:
اگه خوب غذا میخوره مشکلی نداره
 
 
ru
زهرا | ۵ ماه پیش
سلام ممنون از توضیحتون سوال من اینه که تا چند هفته جوجه ها تو ی کارتن میمونن سوال بعدیم اینه که برای جوجه کسل چکار کنیم که نمیره
۰
۰
 
 
ro
عباس | ۵ ماه پیش
سلام ببخشید من 100عدد جوجه خریدم و روز اول 4تا شون مردن چکار کنم تا تلفات کمتر بشه
۰
۰
پاسخ ها:
  gb
  Reza | ۴ ماه پیش
  باید خوب به انها رسیدگی کنید
  ۰
  ۰
 
 
علی | ۵ ماه پیش
سلام تغذیه جوجه چهار مواد، ذرت و جو ....بهشون می دهم تو باغچه نگهداری می کنم آب زیر پایشان هست برای خنک بودنشان الان 4 روزه که گرفتم جنب و جوش دارند قطره مولتی ویتامین بهشون بدهم؟ توی ظرف آب بریزم لطفا راهنمایی کنید.
۰
۰
پاسخ کارشناس:
خوبه بهشون بده هیچ مشکلی نداره ولی روی قوطی مولتی ویتامین رو بخون و از طریقه استفاده اش کمک بگیر چون زیادی از حد باعث اسهال میشه ، سعی کن 2 روز در میون بده
 
 
ro
نرگس | ۵ ماه پیش
سلام يه جوجه رسمي خريدم الان تقريبا سه تا چهار هفته دارمش اوايل خيلي تحرك داشت كمتر ميخوابيد الان دو روز ميبينم همش يه گوشه خواب يه وقتاي بلند ميشه يه چيز ميخوره بعد دوباره ميخوابه طبيعي يا مريض ؟ اگه مريض چيكارش كنم ؟ ميشه زودتر جوابم بديد ممنون
۰
۱
پاسخ کارشناس:
تشخیص بیماری پرندگان را فقط میشه از روی مدفوع اش تشخیص داد ، مدفوع اش باید سبز سفید باشد ، اگر ابکی امکان مریض بودنش است، محیط باز برای گردش بهش بده و در محیط باز و آب هوا خوب زودتر هم رشد میکنه
 
 
ir
علی اکرمی | ۵ ماه پیش
با سلام، من امروز دو تا جوجه مرغ خریدم آوردم توی حیاط خونمون ازشون نگه داری میکنم یکیشون مرغه یکیشون هم خروس ولی نمیدونم چرا همش گوشه حیاط میوفتن میخوابن بیدارشون هم میکنم بیدار میشن یکم راه میرن کمی آب و دونه میخورن بعد که فرصتی پیدا کردن بازم میرن میخوابن دوستام میگن هنوز اولشه عادت نکردن کم کم عادت میکنن منم میگم نکنه مریض باشن ؟؟ چیکار کنم بنظرتون ؟؟؟راهنماییم بکنین ممنون میشم
۰
۰
پاسخ کارشناس:
دوست عزیز اول از اینکه جنسیت جوجه الان مشخص نمیشه ، دوم اینکه مزاحم استراحتشون نشو چون مثل بچه آدم میمونن و تقریبا کلا روز میخوابن ، اگه مزاحم استراحتشون بشی ممکنه مریض بشن بکیرن یا اینکه خواب زیادیشوت علتش مریضیشون باشه
 
 
ir
محمد | ۵ ماه پیش
سلام به شما.من شبا جوجمو میزارم لایه یه دستمال تا بخوابه میخواستم بدونم این روش مشکلی نداره؟درضمن حدودا تا ساعت 8یا9صبح میذاریم بخوابه البته شبم ساعت 12تا1میخوابونیم
ش این تایم برای یه جوجه ی سه هفته ای بسه یا باید توی روزم بخوابه؟اگر باید بخوابه چند ساعت در روز هستش؟ممنون میشم جواب بدین.
۰
۰
پاسخ کارشناس:
شما کار درستی میکنی ، بعد از غذا خوردن هم همون دسمال بذار تا بره استراحت کنه چون به دسمالی که برای جوجه گذاشتین حکم مادر داره
 
 
ir
امیر قلمی | ۵ ماه پیش
سلام من لامپ ۱۵وات خریدم ولی زیادی گرم میشه لطفا جوبمو بدید ممنون میشم
۰
۰
پاسخ کارشناس:
تو این هوای گرم نیازی به لامپ ندارن فقط بذارید ،یه مدت کوتاه داخل آفتاب باشن و زمانی که دوس داشتن برگردن به سایه مواظب باشید که آفتاب زیادی نگیرن چون ممکنه بی حال شن و دیگه توان سایه آومدن نداشته باشن
 
 
ir
وانیه | ۵ ماه پیش
من جوجه ام رو توی پشت بوم توی یه قفس بزرگ پیش دو تا جوجه ی چهار ماهه و دو مرغ نگه میدارم این مشکلی نداره؟
و در ضمن هر وقت میرم پیش جوجم دماغش خون اومده چیکار کنم نگرانشم؟
۰
۰
پاسخ کارشناس:
امکان داره اذیتشون کنن تا میشه جدا باشن بهتره
 
 
de
عسل n | ۵ ماه پیش
شرمنده جوجه من شبا خیلی جیک جیک میکنه چکار کنم
۰
۰
پاسخ ها:
  gb
  هرچی | ۵ ماه پیش
  اگ یه دونست یکی دیگه بگیر چن تا ک باشن چون باهمن کمتر جیک جیک میکنن و احساس امنیت بیشتری دارن و بیشتر هم زنده میمونن
  ۰
  ۰
 
 
ir
M.m | ۵ ماه پیش
سلام ببخشید جوجه هی چرت میزنه چه درمانی براش هست
۰
۰
 
 
us
عسل | ۵ ماه پیش
من جوجم از صب ببحاله
صب کمی اب خورد ک اونم بالا اورد
میشه بگین چیکا کنم؟!
۰
۰
پاسخ ها:
  gb
  هرچی | ۵ ماه پیش
  یه نفر دیگه جوجش مثل جوجه شما شده بود همون روز مرد????????
  ۰
  ۰
 
 
it
لیلی | ۵ ماه پیش
سلام من پنج تا جوجه محلی گرفتم و الان چندماهی میگذره و تا حدودی بزرگ شدن. میخواستم بدونم الان میشه تو فضای آزاد باغچه رها باشن؟ چطور در برابر گربه ها ازشون مراقبت کنم؟ آخه نمیتونم تمام مدت بالای سرشون باشم و مواظبت کنم. لطفا بگید باید چه کار کنم.
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  دام و طیور | ۵ ماه پیش
  شما میتونید یه بخش رو تور کشیده و توش جوجه هارو بزارید به طرف بیرونی خروس و مرغ بگذارید تا هنگام حمله گربه بتونن بزنندش بالای تور هم توصیه میشه پارچه بندازید
  ۰
  ۰
 
 
ir
محمد رضا | ۵ ماه پیش
سلام ایا میشه به جوجم سبوس بدم چون شنیدم اگه سبوس بدم زودتر گنده میشه ؟
۰
۰
پاسخ ها:
  gb
  Reza | ۴ ماه پیش
  بله_میشه بدهید ولی نباید زیاد بدید
  ۰
  ۰
 
 
ro
سمیه | ۶ ماه پیش
سلام. یه جوجه دارم تازه از تخم اومده بیرون ولی گردنش کجه. درمانی هست براش؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  دام و طیور | ۵ ماه پیش
  اگر گردنش کج باشه نیوکاسل داره افسردگی اینام داره؟ ویا بی اشتهاست اگه دارای این دو نشون که اضافه کردم باشه نیوکاسل داره
  ۰
  ۰
 
 
de
Saman | ۶ ماه پیش
سلام جوجه هاي من ٢روزي هست صداي عتصه از خود در مياورند و با صداي خيلي بلند جيك جيك ميكنند مي خواستم بدونم آيا مشكلي برايشان پيش آمده؟؟
۰
۰
پاسخ ها:
  gb
  Reza | ۴ ماه پیش
  خیر مشکلی ندارند_فقط اگر درکارتن هستند باید کارتن آنها تمیز باشد.
  ۰
  ۰
 
 
ir
Sara | ۶ ماه پیش
آیا بد هست ک به جوجه هام انگور بدم ؟
آخه یکیشون با اینکه انگور رو خیلی ریز کرده بودم و تیکه ی کوچکی داده بودم هی می خوره زمین
۰
۰
پاسخ کارشناس:
جوجه نباید الان غذایی جز غلات داشته باشه
 
 
us
پارمیدا | ۶ ماه پیش
سلام من میخوام جوجه بخرم ولی یه سوال اگه بخوام یه جوجه ماشینی. و یه حوجه محلی که یکشون نر و یکیشون ماده باشه میتونن جفت گذاری کنن؟
بعد یه سوال دیگه جوجه اردک غذای خاصی داره؟
۰
۰
پاسخ کارشناس:
مشکلی با جوجه ماشینی و خونگی برا جفت کردنشون ندارید جوجه اردک سبزیجات - خیار - گوجه - کاهو و غیره باید ریز ریز کنید براشون
 
 
ir
M | ۶ ماه پیش
غذا زیاد نمیخورن چی باید بدیم
۰
۰
پاسخ کارشناس:
بزرگتر بشن غذا بیشتر میخورن / از مغازه هایی که دانه دام میفروشن بگین غذای جوجه میخوام بهتون میدم و از اونا بدید که ترکیب همه چی هست و سریع بزرگ میشن
 
 
ir
فاطمه | ۶ ماه پیش
سلام
من جوجم الان سه هفته شده
دو سه روزه که به دهانه مقعدش جبران میچسبه سعی میکنم هر روز تمیز کنم ولی باز صبح همان آش و همان کاسه است
شما نمیدونم باید چکار کنم؟
وایمکس چه غذایی مناسب تره براش؟؟؟ چون هر چی می آرم جلوش نمیخوره جز گروه فرنگی و مغز خیار
۰
۰
پاسخ کارشناس:
من که نفهمیدیم چی گفتین ! با این حال اگه چسبندگی مدفوع داره یعنی عفونت کرده و باید ببریش دامپزشکی
 
 
ir
فاطمه | ۶ ماه پیش
سلام ما یه مرغ داریم که کرچ شده بود و امروز یکی از جوجه هاش درومده اما انگار وقتی درومده پرنده ها به سر و گردنش نوک زدن و الان زخمیه تکون میخوره جیک جیکم میکنه اما نمیتونه پاشه توروخدا بگید چیکار کنم نمیره..مامانشم زیر خودش نمیزارتش
۰
۰
 
 
ir
Diana | ۶ ماه پیش
سلام خسته نباشین من جوجه هام یه ماهه شدن ولی قسمت گردن و سینه پراشون ریخته خیلی میترسم نمیرن یوقت بد خیلی جیک جیک میکنن غذا دارن اب دارن ولی وقتی من میشینم کنارشون ساکتن همین ک میرم سروصدامیکنن خیلی افتضاح جیک جیک میکنن کمکم کنین لطفا
۰
۰
 
 
ir
ازاد | ۶ ماه پیش
سلام من دو تا جوجه ی دو هفته‌ای خریدم والان 20روزه خریدم تا دیروز حالشون خوب بود ولی امروز یکی نه غذا نه آب خورد چه کار باید بکنم لطفا زود راهنمایی کنید
۰
۰
 
 
ir
امیررضا | ۶ ماه پیش
سلام ببخشیدمیخواستم ببینم نور لامپ چشم های جوجه رو اذیت نمیکنه؟
۰
۰
پاسخ ها:
  gb
  Reza | ۴ ماه پیش
  خیر.اصلا خود جوجه ها چشم های خودشون رو به سمت لامپ نمی گیرند.
  ۰
  ۰
 
 
ir
زهرا | ۶ ماه پیش
لام من یه جوجه محلی دارم با دوتا جوجه اردک.جوجه محلیه پراش خیلی خیس و کثیف شده بهم چسبیده چجوری تمیزش کنم؟میترسم خیسش کنم بمیره????
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  Reza | ۵ ماه پیش
  شما میتوانید جوجه را بشویید
  ۰
  ۰
  ir
  محمد رضا | ۴ ماه پیش
  دستتو خیس کن و بکش به اونجایی که کثیفه
  ۰
  ۰
 
 
ir
مریم | ۶ ماه پیش
سلام دوتا جوجه غاز داشتم که بعد چند روز فلج شدن و مردن علتش چییه
۰
۰
 
 
ro
سعیده | ۶ ماه پیش
سلام من ۳تا جوجه محلی کوچیک خریدم چیکار کنم زود رشد کنن؟
مولتی ویتامین چقد بهشون بدم؟
۰
۰
پاسخ کارشناس:
دارو اصلا بهشون نده و نیازی هم ندارن , ته مونده غذاها بریز میخورن بزرگ میشن ولی اگه واقعا میخوای زود بزرگ بشن باید سیرابی بگیرین بپزین و با قیچی ریز ریز کنین بهشون بدید ولی اگه عادت کنن به سیرابی یا غذای گوشتی کلا دیگه همیشه باید بهشون گوشت بدید. بهتره همون رژیم خانگی شامل ته خورده نون و برنج و ته بشقاب و سبزیجات و کاهو گوجه و ... بخورن
 
 
ro
سعیده | ۶ ماه پیش
سلام من۳تا جوجه کوچیک محلی خریدم چیکار کنم ک زود رشد کنن؟
مولتی ویتامین هم اثر داره بهشون بدم؟ چ مقدار بهشون بدم؟
۰
۰
 
 
de
سجاد | ۶ ماه پیش
درود.یه جوجه مرغ دارم نمیتونه جیک جیک کنه،وقتی میخواد جیک جیک کنه دهنشو باز میکنه انگار نفس کشیدن براش سخته.نمیدونم چکارش کنم
۰
۰
 
 
ir
جوجه خان | ۶ ماه پیش
سلام من لامپ ۱۵وات خرید کردم ولی شیشه لامپ زیادی گرم میشه چیکار کنم بنظرتون
۰
۰
 
 
ir
فاطمه طهرانیان | ۶ ماه پیش
جوجه های نکش و می کوبه به هم سرش می ندارد پایین چشا شو می بنده خانم تاروخداکمک
۰
۰
 
 
ir
فاطمه طهرانیان | ۶ ماه پیش
من یک جوجه اردک وجوجه دارم جوجه سه تا ادسه کرد وخیلی خیلی کم صدا ش یک ضره تغییر کرده به نهوه احسند ازشون مراقبت میکنم جوجه اردکم هم از گرسنگی صبح زود بیدار شد بعد کمی خسته بود جوجه جم مریض شده؟ راهی برای درمانش هست ؟ جوجه اردکم چون خوابش میاد د خوابالو؟این مسايل برای من مهم است کمکم کنید
۰
۰
 
 
ir
فاطمه طهرانیان | ۶ ماه پیش
جوجه ی من ۳تا ادسه کرد وهمش می چسب به من سرماخورده ایا ؟ خیلی قشنگ کوچیکه است باید واسش لامپ بذارم ؟ایا سرما خورده؟اگه سرما خورده چی کار کنم
۰
۰
 
 
ir
فاطمه طهرانیان | ۶ ماه پیش
سلام بابا به حرفم گوش داد فردا قرار بگیریم جوجه و جوجه اردک
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  اردک خیلی | ۶ ماه پیش
  اردک خیلی کثیف کاری میکنه خونه رو به گند میکشه
  ۰
  ۰
 
 
ir
فاطمه طهرانیان | ۶ ماه پیش
می خواهم یک جوجه ویک جوجه اردک بخرم ولی بابام نمی زاره ما نوروز دیگه میریک شمال برای همین می خواهم بخرم بابا م میگه به وقتش می. خرم چند شبه خواب ه جوجه وجوجه اردک می بینم به خدا وقتی می خوردن جیگرم اب میشد به خدا اینقدر گریه میکردم و میکنم زود تر کمکم کنین فوری خداوند حافظه شما
۰
۰
 
 
ممنون همین توضیحات رواسم روعمل کنین
۰
۰
 
 
ir
سید ابراهیم | ۶ ماه پیش
سلام
جوجه امپراطور دارم ۵ روزه چند تاشون بیحال شدند
متوجه شدم مدفوع پشتشان خشک شده ۳ تا شون مردند.
سوالم اینه که چه باید کرد؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  محمدلو | ۶ ماه پیش
  دوست عزیز بنده پرورشگاه دارم اونا حیوونن ولی جای حیوون طبیعته نه خونه نه پرورشگاه نباید همه چی روشون امتحان کرد مشکل شما با اب ولرم حل میشه اگه خشک ازش جدا کنیزخمی میشه با پارچه و اب ولرم موفق باشید
  ۰
  ۰
 
 
de
Nsim | ۶ ماه پیش
ببخشید میخواستم بدونم دونه هایی که بیرون همراه جوجه ها میفروشن ضرری براشون نداره ؟
۰
۰
 
 
de
Nsim | ۶ ماه پیش
ببخشید میخواستم بدونم دونه هایی که بیرون همراه جوجه میفروشن خطری نداره؟
۰
۰
 
 
ro
سیاوش | ۶ ماه پیش
سلام بجای لامپ از چی میشه استفاده کرد؟
۰
۰
 
 
ir
فاطمه طهرانیان | ۶ ماه پیش
خیلی خیلی عالی بود خیلی چیز ها متوجه شدم خیلی خیلی ممنون
۰
۰
 
 
de
???? | ۶ ماه پیش
سلام من جوجم راه روده اش بسته شده بود که تمیز کردم (بیماری پستینگ جوجه)الان مشکل کاملا حل نشده همش بیحاله و میخوابه و مگه به زور چیزی بخوره تازه ۴،۵روزه خریدم خیلی کوچیکه خیلی میخوام کمکش کنم راهنمایی کنید?
۰
۰
پاسخ ها:
  ro
  سمیه | ۶ ماه پیش
  یه جایی خوندم آب شکر باعث رقیق شدن معده شون میشه
  ۰
  ۰
 
 
ir
هادی | ۶ ماه پیش
سلام من دوازده عدد جوجه دارم وچندتایی آنها فکرکنم مریض شدند چون گلوی آنها خس خس میکنندلطفا راهنمایم کنید که برایشان چکار کنم ممنونم ازلطف شما
۰
۰
 
 
حمیدرضا | ۷ ماه پیش
سلام من جوجه دارم پنج تا پشت همو میکنن خون میاد چکار کنم نکننپشت همو
۰
۰
 
 
حمیدرضا | ۷ ماه پیش
سلام من جوجه پنج تا گرفتم پشت همه جوجه هارو یه جوجه زخمی میکنه من چکار کنم سریع لطفا جواب بدید
۰
۰
 
 
sa.hakimi | ۷ ماه پیش
با سلام هم جوجه رسمی دارم هم رنگی، اول رنگی شروع کرد به باز و بسته کردن نوکش و مرد الان هم دوتا از رسمی ها اینجوری شدند که کز کردند و نوک شون رو باز و بسته میکنند. لطفا راهنمایی کنید که چی بدم بهشون که خوب بشند . سپاسگزار
۰
۰
 
 
us
مريم | ۷ ماه پیش
من سه تا جوجه رسمي خريدم دوهفته پيش
دوتاش مردن الان اين يكي كه مونده خيلي جيك جيك ميكنه
حتي وقتي ميذارمش لاي يه حوله ،يا روش پارچه ميندازم ساكت نميشه،اصلا نميخوابه
ديوونم كرده :(
۰
۰
پاسخ ها:
  de
  Nsim | ۶ ماه پیش
  فک کنم باید یه دوست براش پیدا کنی ادما ام وقتی تنها باشن بی قراری میکنن من خودم یه اردک و جوجه داشتم وقتی از هم دور میشدن صداشون در میومد
  ۰
  ۰
 
 
ir
محمد رضا | ۷ ماه پیش
سلام جوجه رنگیم اصلا تکون نمیخوره 2جوجه دیگم اونو میزنن تورو خدا زودتر جواب بدید لطفا
۰
۰
 
 
ir
سیمین | ۷ ماه پیش
بچه ها داخل آب جوجه حتما یه نوک قاشق چایخوری شکر بریزید،و برای بیماری های عفونی احتمالی یک چهارم قرص تتراسایکلین رو سه روز بهش بدید،مولتی ویتامین هم بدید و دونه مخصوص زود رشد میکنن افتابم در ۲۴ساعت ۸ساعت لازمه،بهتره جوجه رنگی نخرید????
۰
۰
 
 
ir
سیمین | ۷ ماه پیش
سلام من عاشق جوجه ام و همیشه هم بزرگ میشن و به دستم میان ،یه پیشنهاد داشتم همیشه جوجه رنگی بخرید و غیر لز ویتامین و دونه داخل ابشون یه نوک قاشق شکر بریزید ک باعث سرحالی و بیش فعالی جوجه میشه،و جوجه های دارای عفونت رو بهشون یک چهارم قرص تتراسایکلین رو تا سه روز بدید
۰
۰
 
 
ir
محمد رضا | ۷ ماه پیش
سلام جوجم گمشده ممکنه چه جایی رفته باشه زود جواب بدید
۰
۰
پاسخ کارشناس:
جوجه گم نمیشه چون علاقه به مخفی شدن نداره ! اگه رو حیاط بوده , یا گربه یا کلاغ بردتش !
 
 
ir
نسرین | ۷ ماه پیش
سلام من ۲جوجه رسمی خریدم قبلا هم چند بار جوجه خریدم ولی هر دفعه به خاطر دلایلی از دستشون دادم ولی الان میخوام بزرگشون کنم لطفا از نظر تقویت غذایی بهم کمک کنید و همچنین یکی ازجوجه هاکمی بین انگشتان پاهاش قرمزه مریضه؟ممنون میشم اگه کمکم کنید
۰
۰
 
 
ir
علی | ۷ ماه پیش
سلام خسته نباشیدئ لطفا سریعه سریع جواب بدید من 3 تا جوجه دارم دو تا پنبه ای یکی محلی محلی بدون مشکل (خیلی خیلی عذر میخوام نمیدونستم باید از چه کلمه ای استفاده کنم ) دستشویی می کنه اما بین اون دوتا پنبه ای یکی شون هی به پشتش یعنی باسنش دستشویی میچسبه تا اینکه یک موقع خاصی دستشویی می کنه چند بارم سعی کردم از پشتش بکنمش چون خشک شده وقتی میخوام بکنمش بیچاره جوجم بلند بلند جیج جیک میکنه حالا این به کنار ، کنده نمیشه لطفا توروخدا راهنمایی کنید خیلی دلم براشون میسوزه نمیتونم باهاشون بازی کنم کم کنید
۰
۰
 
 
us
الهام | ۷ ماه پیش
سلام جوجه ام 3 هفتشه یعنی من 3هفتست خریدمش الان مادهه کم غذا شده و همش میخوابه چیکار باید انجام بدم
۰
۰
 
 
ir
مینا | ۷ ماه پیش
سلام خستہ نباشید من یہ مرغ مینیاتورے دارم براش سہ تا تخم نطفہ دار خریدم الان شدن سہ تا جوجہ ے ناز مامانشون خیلے مراقبشونہ دو روزشونہ آیا گربہ با وجود مامانشونمیتونہ آسیبے بہشون بزنہ؟
۰
۰
 
 
ir
سعیده | ۷ ماه پیش
سلام...من دوتا اردک خریدم الان یه هفته ای میشه...خیلی کم تحرکن اصلا تکون نمیخورن...خودشم میپیچن به هم اصلا از جاشون تکون نمیخورن...تو اب هم میندازم اصلا شنا نمیکنن خودشونو میندازن بیرون...نگرانشو
نم چیکار کنم؟؟البته تو قفس گذاشتمشون تو اتاقم..به خاطر جاشون نباشه؟
۰
۰
 
 
ir
علی | ۷ ماه پیش
سلام من میخوام جوجه بخرم جوجه رنگی مشکل داری
۰
۰
 
 
ir
پارميس | ۷ ماه پیش
أيا بهتر است دو تا جوجه بريم يا بهتر است يك جوجه بخريم ؟
۰
۰
 
 
ir
AMIRHOSSEINAHMADI | ۷ ماه پیش
سلام
من چند تا جوجه دارم که یک شون اصلا غذا ک میخوره حضم نمیشه و همش خابالو است چیکار کنم
۰
۰
 
 
ir
احمد | ۷ ماه پیش
سلام .
خسته نباشید.میخواستم بپرسم فضای کافی برای نگهداری 10 جوجه چقدر باید باشه و آیا میشه در شهر های گرم که هوا 40 تا 45 درجه هست دیگه از چراغ برای جوجه ها استفاده نکنیم؟!!
آیا لازم هست وقتی جوجه ها رو خریداری کردیم واکسنشون هم بزنیم یا آمپول هورمونی؟!!
ممنونم از پاسخگویی شما.
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  سهند | ۷ ماه پیش
  لازم نیست
  چون به 35 درجه بالای صفر نیاز دارند
  ۰
  ۰
  ir
  علی | ۷ ماه پیش
  هر یک متر مربع مخصوص نگهداری هشت جوجه تا سن سه ماهگی است.
  ۰
  ۰
 

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter