alexametrics
دلگرم
امروز: دوشنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۰ برابر با ۰۶ رمضان ۱۴۴۲ قمری و ۱۹ آوریل ۲۰۲۱ میلادی
بهترین روش نگهداری از جوجه ها در منزل
2372
زمان مطالعه: 7 دقیقه
آموزش نگهداری و مراقبت از انواع جوجه اردک و مرغ در خانه / نکات حیاتی برای جلوگیری از مرگ و میر جوجه ها که باید بدانید

نگهداری از جوجه ها و روش نگهداری از جوجه ها:هرساله نزدیک به فصل تابستان جوجه های زیادی در بازار به فروش میرسند و خانواده ها به اصرار کودکان اقدام به خریداری آن ها میکنند.اما متاسفانه به دلیل کم توجهی،این موجودات ضعیف دچار بیماری و یا مرگ زودرس میشوند.اگر شما جز آن دسته کسانی هستید که میخواهیدبه جوجه ای که خریداری کرده اید کمک کنید و به خوبی نگهداری کنید، برای آگاهی از روش نگهداری جوجه ها با دلگرم همراه شوید:

حتماً بخوانید:
20 راه قطعی برای تشخیص جنسیت جوجه مرغ در خانه

20 راه قطعی برای تشخیص جنسیت جوجه مرغ در خانه

چگونه جنسیت جوجه رنگی را تشخیص دهیم ؟ راه های تشخیص جنسیت مرغ و خروس را در زمان جوجگی بسیار متنوع و زیاد هست که برخی علمی و اثبات شده و برخی تجربی و…

آموزش نگهداری و مراقبت از انواع جوجه اردک و مرغ

ﺧﺮﯾﺪ جوجه:

در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﯾﺪ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎﯾﯽ رو ﺑﺨﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﯿﮏ ﺟﯿﮏ ﻣﯿﮑﻨﻦ و ﭼﺸﻤﮫﺎﺷﻮن ﺑﺎز ھﺴﺖ و ﺳﺮﭘﺎ اﯾﺴﺘﺎدن . ﺟﻮﺟﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ ﮐﺰ ﮐﺮدن و ﭼﺸﻤﮫﺎﺷﻮن رو ﺑﺴﺘﻦ و ﯾﺎ ﭘﺎﺷﻮن ﻟﻨﮓ ﻣﯿﺰﻧﻪ , ﺑﯿﻤﺎر ھﺴﺘﻦ و ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪارن . ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ رو ﺑﺮدارﯾﻦ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎل و ﭘﺎھﺎی ظﺮﯾﻒ اوﻧﮫﺎ رو ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .

ﺑﺎﻟﮫﺎ رو آروم ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻦ و زﯾﺮ اوﻧﮫﺎ رو ﺑﺒﯿﻨﯿﻦ . ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺛﺮی از ﺧﻮن ﻣﺮدﮔﯽ ﺑﺎﺷﻪ . اﮔﺮ ﺧﻮن ﻣﺮدﮔﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ , ﻧﺸﻮﻧﻪ ﺿﺮﺑﻪ دﯾﺪن و ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎل ھﺴﺖ ! ﭘﺎھﺎی اوﻧﮫﺎ رو ھﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و ﺟﻮﺟﻪ رو روی ﮐﻒ دﺳﺘﺘﻮن ﻗﺮار ﺑﺪﯾﻦ . اﻧﮕﺸﺖ ھﺎی ﺳﻪ
ﺗﺎﯾﯽ اوﻧﮫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﻞ و اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﻪ و ﯾﺎ اﺛﺮی از زﺧﻢ و ﺧﻮن ﻣﺮدﮔﯽ روﺷﻮن ﺑﺎﺷﻪ . در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﭘﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﻧﺎﻗﺺ ھﺴﺖ ! ﻧﻮک ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ رو ھﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و اﺛﺮی از رﺷﺪ ﻧﺎﻗﺺ و ﯾﺎ زﺧﻢ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﭼﺸﻢ . روی ﺳﻄﺢ ﺑﺪن رو ھﻢ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﺛﺮی از زﺧﻢ و ﯾﺎ ﮐﭽﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﻪ !

نگهداری از جوجه ها و روش نگهداری از جوجه ها

ﻧﮕﮫﺪاری اوﻟﯿﻪ از ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ :

ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺪاری از ﺟﻮﺟﻪ ھﺎی ﯾﮏ روزه راه ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ای وﺟﻮد داره ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ راه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ اوﻧﮫﺎ ﻧﻤﯿﺮن . ﯾﮏ ﮐﺎرﺗﻦ ﻣﻘﻮاﯾﯽ ﻧﺴﺒﺘﻦ ﺑﺰرگ رو اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ . دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﯿﺲ ﻧﺒﺎﺷﻪ و ﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺻﺎﺑﻮن و ﯾﺎ ﭘﻮدر ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﭼﻮن ﺑﻮی اون ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ آزاردھﻨﺪه ﺳﺖ . ﭼﻨﺪ ورق روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﻒ ﮐﺎرﺗﻦ ﭘﮫﻦ ﮐﻨﯿﺪ .

ﺳﺮﭘﯿﭻ ﻻﻣﭗ رو ﺑﺮدارﯾﻦ و ﯾﮏ ﻋﺪد ﭼﺮاغ ﺧﻮاب ﮐﻮﭼﮏ 15 وات ﺑﻪ اون ﺑﺒﻨﺪﯾﻦ . ﮔﻮﺷﻪ ﮐﺎرﺗﻦ رو ﺳﻮراخ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﮑﻨﯿﻦ و ﺳﯿﻢ ﺑﺮﻗﺶ رو ازش رد ﮐﻨﯿﻦ . ﭼﺮاغ رو روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻦ و ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ رو داﺧﻞ ﮐﺎرﺗﻦ ﻗﺮار ﺑﺪﯾﻦ . ﯾﮏ ظﺮف ﮐﻮﭼﮏ ھﻢ در ﮐﻨﺎر اوﻧﮫﺎ دور از ﻻﻣﭗ ﻗﺮار ﺑﺪﯾﻦ و آب ﺗﻤﯿﺰ ﺗﻮی اون ﺑﺮﯾﺰﯾﻦ .

حتماً بخوانید:
چگونه جوجه مرغ بی حال را درمان کنیم ؟

چگونه جوجه مرغ بی حال را درمان کنیم ؟

آیا جوجه مرغ بی حال درمان میشود ؟ اگر شما هم مانند دیگر کاربران جوجه مرغ دارید اما ضعیف و بی حال شده و از درمان آن ناتوانید در ادامه مقاله ای کامل…

دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ظﺮف آﺑﺨﻮری اوﻧﮫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﺪ ﯾﮏ ﻧﻌﻠﺒﮑﯽ ! ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺬب ﭼﺮاغ ﺧﻮاب ﻣﯿﺸﻦ و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺧﻮدﺷﻮﻧﻮ ﻣﯿﭽﺴﺒﻮﻧﻦ ﺑﻪ ﻻﻣﭗ . از ﺳﻮﺧﺘﻨﺸﻮن ﻧﺘﺮﺳﯿﻦ ﭼﻮن ﻻﻣﭗ 15 وات ھﯿﭻ ﺣﺮارﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ !! در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ﮐﺎر ﺑﺪن ﻣﺮغ ﻣﺎدر رو اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪه و دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ رو و ﮔﺮﻣﺎی ﻻزم رو ﺑﺮای اوﻧﮫﺎ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻮن ﺑﮕﯿﺮن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﻪ .

ﺧﻮاب ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ھﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اوﻧﮫﺎ ﺗﺎ ﻣﺪت ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب زﯾﺎدی اﺣﺘﯿﺎج دارن و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن آب و ﻏﺬا ﺧﻮردن از ﻻﻣﭗ دور ﻣﯿﺸﻦ و دوﺑﺎره ﻣﯿﺮن ﺳﻤﺖ ﻻﻣﭗ . در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻮن ﺑﮕﯿﺮن , از دﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﺮدن اوﻧﮫﺎ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ !!

نگهداری از جوجه ها و روش نگهداری از جوجه ها

ﻏﺬا دادن ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ :

ﺑﻪ ھﻤﺮاه ظﺮف آب , ﯾﮏ ظﺮف ھﻢ داﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﺑﻄﻮر داﺋﻢ در ﮐﺎرﺗﻦ اوﻧﮫﺎﺑﺎﺷﻪ . ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻘﻮی و در ﺿﻤﻦ رﯾﺰ باﺷﻪ ﺗﺎ اوﻧﮫﺎ ﺑﺘﻮﻧﻦ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺨﻮرﻧﺶ . ﻏﺬای ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﻣﺨﻠﻮطﯽ از ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮری آرد ﺳﻔﯿﺪ ﮔﻨﺪم , ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮری ﺳﺒﻮس ﭘﻮدر ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ از ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ھﺎی ﺑﺮﺑﺮی ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﯿﻦ , ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری آرد ذرت , ﻧﻮک ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎی ﺧﻮری ﻧﻤﮏ , ﺑﻠﻐﻮر ﮔﻨﺪم , ﺑﻠﻐﻮر ﺟﻮ , در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آﺑﮕﻮﺷﺖ ﺧﻮردﯾﻦ , ﯾﮑﯽ دو ﺗﮑﻪ از اﺳﺘﺨﻮان ھﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه رو ﺑﺬارﯾﻦ ﺟﻠﻮی آﻓﺘﺎب ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﺑﺸﻪ و ﺑﻌﺪ ﭘﻮدرش ﮐﻨﯿﻦ و ﺑﻪ اﯾﻢ ﻣﺨﻠﻮط اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻦ .

دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻠﻐﻮر ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎﺑﯽ رﯾﺰ ﺑﺎﺷﻪ! ﭼﻮن ﺑﻌﻀﯽ اﻧﻮاع ﺑﻠﻐﻮرھﺎ ﮐﻤﯽ درﺷﺖ ھﺴﺘﻦ !! اﯾﻦ ﺧﻮراک ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮراک اوﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺎد . ﯾﮑﯽ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻏﺬاھﺎ ﺑﺮای اوﻧﮫﺎ در اﯾﻦ دوره , زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ آب ﭘﺰ ھﺴﺖ ﮐﻪ ھﻢ ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ دارن و ھﻢ در رﺷﺪ اوﻧﮫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮه . ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ رو ﺑﺬارﯾﻦ آب ﭘﺰ ﺑﺸﻪ و ﺑﻌﺪ زرده اوﻧﻮ ﺗﻮی دﺳﺖ ﻟﻪ ﮐﻨﯿﻦ و ﺑﺪﯾﻦ ﺑﺨﻮرن . ﺣﺘﺎ از ﺳﻔﯿﺪه اون ھﻢ ﻧﻤﯿﮕﺬرن ..

بیشتر بخوانید:: ۴۵ پرسش و پاسخ کلیدی در مورد نگهداری جوجه مرغ

نگهداری از جوجه ها و روش نگهداری از جوجه ها

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ :

ﺟﺰء اﺻﻠﯽ ﻏﺬای ھﺮ ﮐﻮدﮐﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺴﺖ . ﭼﻪ ﻧﻮزاد اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﻪ و ﭼﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت . ﻗﻄﺮه ﻣﻮﻟﺘﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻮزاد رو ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ از داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﯿﻦ . ﯾﮏ ﻗﻄﺮه از اون رو ﺗﻮی ظﺮف آﺑﺨﻮری ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﺑﭽﮑﻮﻧﯿﻦ و ﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮓ ﻣﺤﻠﻮل آب و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ رو ﮐﺸﯿﺪه و ھﺮ ھﻔﺘﻪ دو ﺑﺎر دھﻦ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ رو ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه از اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل رو داﺧﻞ دھﺎﻧﺸﻮن ﺑﺮﯾﺰﯾﻦ . ﺑﻌﺪ ھﺎ از ﻗﺮﺻﮫﺎی ﻣﻮﻟﺘﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﭘﻮدر ﺷﺪه در ﺧﻮراک اوﻧﮫﺎ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻦ .

ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ رو زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻦ دﯾﮕﻪ طﺮف ﭼﺮاغ ﺧﻮاب ﻧﻤﯿﺮن و ازش دوری ﻣﯿﮑﻨﻦ , ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ از ﺗﻮی ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﻦ و ﭼﺮاغ ﺧﻮاب رو ھﻢ در ﺑﯿﺎرﯾﻦ . از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﮔﺸﺘﻦ اوﻧﮫﺎﺳﺖ و ﺑﮫﺘﺮه در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻏﭽﻪ و ﺣﯿﺎط و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎک و ﭼﻤﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ اوﻧﮫﺎ رو رھﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺳﻨﮓ رﯾﺰه و ﺧﻮردن اون ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﺟﺰو ﻋﺎدت ھﺎی اوﻧﮫﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ھﻀﻢ ﻏﺬا در ﭼﯿﻨﻪ دان اوﻧﮫﺎ ﻣﯿﺸﻪ و ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﯿﻂ طﺒﯿﻌﯽ رھﺎ ﺑﺎﺷﻦ و در روز ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮔﺮدش ﮐﻨﻦ !

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺮاﻗﺐ ﮔﺮﺑﻪ ھﺎ ﺑﺎﺷﯿﻦ آزاد ﺑﻮدن ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز در رﺷﺪ اوﻧﮫﺎ اﺛﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﮫﻤﯽ داره . از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اوﻧﮫﺎ ﺑﺪﯾﻦ .

ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻮﻧﺪه ﺑﺮﻧﺞ و ﺳﺒﺰی ﻧﺎھﺎر و ﺷﺎم , ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻮﻧﺪه ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺮغ و ﻣﯿﻮه ﺟﺎت و ﺣﺘﺎ ﺳﻮﺳﮏ و ﻣﮕﺲ و ... ! ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﻦ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯿﺨﻮرن و دﺳﺖ رد ﺑﻪھﯿﭻ ﺧﻮراﮐﯽ ای ﻧﻤﯿﺰﻧﻦ .

کاربر گرامی چنانچه در مورد " نگهداری از جوجه ها " سوالی داشتید. در پائین همین صفحه در قسمت نظرات با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.

حتماً بخوانید:
900 اسم زیبا و فانتزی برای جوجه رنگی (مرغ،خروس)

900 اسم زیبا و فانتزی برای جوجه رنگی (مرغ،خروس)

اسم برای جوجه، اگر انتخاب نام جوجه رنگی برای شما آسان نیست و در پی گزینه ای مناسب برای اسم جوجه رنگی خود می باشید، در ادامه مجموعه ای از زیباترین نام…

separator line

جوجه کشی از انواع جوجه ها و پرندگان با راندمان بالا

حال که با انواع روش های نگهداری جوجه آشنا شدید و آموختید که پرورش جوجه کار دشواری نیست قصد داریم به شما روشی برای کسب درآمد از طریق نگهداری جوجه را آموزش دهیم . با توجه به افزایش نرخ بیکاری و افزایش هزینه های مصرفی افراد جامعه بسیاری از مردم به دنبال شغلی پر درآمد میباشند که لازم به صرف سرمایه بالایی نیز نباشد. یکی از گزینه های خوب برای اینکاد پرورش جوجه و جوجه کشی از آن میباشد .درحقیقت شما با استفاده از جوجه گیری از انواع پرندگان زینتی ، اهلی و بومی و پرورش آنها میتوانید کسب درآمد کنید .

دستگاه جوجه کشی چیست ؟ دستگاه جوجه کشی وسیله ای است عایق بندی شده که شرایط درونی ماشین جوجه کشی ، از جمله دما و رطوبت دلخواه را برای تخم های نطفه دار داخل دستگاه تامین مینماید. با استفاده ازاین وسیله شما میتوانید از تخم نطفه دار انواع پرندگان جوجه گیری نمایید.

در حقیقت خرید دستگاه جوجه کشی رقابت شدیدی بین شرکت های مختلف و تولیدکنندگان این محصول به وجود آورده است . فروشگاه چیکن هچ یکی از انواع فروشگاه های اینترنتی فعال در حوزه جوجه کشی میباشد. این شرکت یکی از قدیمی ترین تولید کنندگان دستگاه جوجه کشی است که به تحلیل تک تک ماشین های جوجه کشی میپردازد.

شما میتوانید در این وب سایت انواع دستگاه های جوجه کشی خارجی و ایرانی را در ظرفیت های متفاوت 10 تا 6هزار عددی را بررسی نموده و در صورت تمایل اقدام به خرید نمایید . لازم به ذکر است که تمامی دستگاه های جوجه کشی فروشگاه چیکن هچ دارای یک سال گارانتی بی قیدو شرط و 10 سال خدمات پس از فروش میباشد .


در مورد بزرگ کردن جوجه ها بیشتر بدانید :

نگهداری از جوجه طوطی ، بهترین روش برای نگهداری و بزرگ کردن جوجه گوشتی طوطی

نگهداری از جوجه اردک ، بهترین روش نگهداری از جوجه اردکاین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.4 از 5 (2372 رای)  
  ۱۷۴۷ دیدگاه

  شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید  کد امنیتی کد جدید
  علی یاسر رضایی | ۲۰ ساعت پیش
  من جوجه رو حموم کردم الانم داره می لرزه چیکار کنم
  1
  0
  فاطمه | ۲۲ ساعت پیش
  اگه جوجه ها در افتاب باشن نمیمیرن .
  اخه خوجه ی من افتابو خیلی دوست داره وقتی که میره توافتاب خوابش میگیره
  2
  0
  زهرا | ۲۲ ساعت پیش
  سلام جوجه من نمی تونه جیک جیک کنه صداش درنمیاد چیزی هم نمیخوره همش کز میکنه ی گوشه علتش چیه
  3
  0
  نگار | ۲ روز پیش
  سلام من جوجه ام بی‌حال شده اصلا نمیتونه جیک جیک کنه صداش گرفته انگار فلج شده نمیتونه راه بره آب که میخوره از دهنش ابا میریزه غذا هم اصلا نمیخوره کلا داره میمیره میشه راهنماییم کنین لطفااااااا

  دیشب هم گذاشتمش توی کارتن نسبتا بزرگ بعد یا پتوی کوچولو هم گذاشتم روی جوجم از وقتی خریدمش اصلاااااااا غذا نمیخوره صب رفتم سراغش دیدم خوابیده بعد بلندش کردم اصلاا جیک جیک نمیکنه بزارمش توی آفتاب اشکال داره؟
  0
  2
  ابولفضل | ۲ روز پیش
  سلام ویتامین جوجه هارو باید از کی شروع بشه و تمام بشه
  1
  1
  mahdiyar | ۲ روز پیش
  سلام لامپ چند وولت باشه؟؟؟
  1
  4
  ماردین | ۲ روز پیش
  سلام حتما باید به جوجه محلی واکسن بزنیم ضروریه؟؟؟؟؟؟؟با
  ید از چند روزگی بهش واکسن زد؟؟؟؟؟
  3
  1
  ناشناس | ۳ روز پیش
  لطفا میشه سوال جوابم را بدید برای چی چشمه جوجه ی من قرمز شده است ؟ 🙁🙁🙁
  1
  1
  میلاد خاطری | ۳ روز پیش
  اصلا صداشون خوب نشده ولی خیلی کم عطسه می کنن
  چرا صداشون اینجوری شده لطفا راهنمایی کنید 😐😐

  امروز انقدر آب خوردن نانی استفراغ کرد عادیه🥺🥺
  1
  2
  مریم درودگر | ۳ روز پیش
  سلام لامپ ۹ وات مناسبه یا فقط ۱۵ وات؟لتفا جواب بدید
  2
  1
  Malaki | ۳ روز پیش
  من دو روز پیش شش تا جوجه خریدم. یکی از اونا بی حال بود. بردم عوضش کردم سفیدشو گرفتم ولی جوجه ی طبیعی نیست. روز اول با این یکی ها غریبی میکرد ولی الان بهتر شده. یکم کوچولو تر از اینکه هاست ولی ناز تره. بیشتر از بقیه هم جیک جیک میکنه ولی غذا بیشتر میخوره چیکار کنم تا کمتر جیک جیک کنه توی قاشق بهشون آب میدم که خودشون رو کثیف نکنن ولی روزی ۵بار بیشتر اب میخورن حیاط هم میرن لامپ هم نزاشتم ولی همیشه کنار بخاری هستن به نظرتون چیکار کنم
  2
  2
  ابولفضل | ۳ روز پیش
  واکسن زدن به جوجه ها خیلی واجبه و باید حتما بزنیم اگه واکسن به جوجه ها نزنیم چی میشه اگه هم خواستیم واکسن بزنیم پیش کی بریم و شرایط هاش چجوری هست
  0
  2
  ناشناس | ۳ روز پیش
  سلام من سوال داشتم می خواستم ببینم حتما باید برایشان لامپ بزاریم ؟
  0
  4
  پاسخ ها:
  هستی | ۱ روز پیش
  نه بابا لامپ نمیخواد
  2
  1
  محمد | ۴ روز پیش
  سلام من یه جوجه رنگی ازبازار خریدم ذرت روخورد کردم بهش دادم
  خیلی زیاد ازش خورده چینش بزرگ شده .حالا یکم حالش بده .لطفا بگین چیکار کنم.
  4
  0
  Mahdiye | ۴ روز پیش
  سلام.خسته نباشید.من دوتا جوجه گرفتم.از رشت با اتوبوس آوردم زنجان ولی خداروشکر هیچ مشکلی براشون پیش نیومد.نه لامپی براشون گذاشتم ونه مولتی ویتامین دادم.می خواستم ببینم چرا جوجه ها هی می خوان از کارتون بیان بیرون ومیپرن.واز کجا بفهمم که جوجه چند روزه است و باید چه غذایی بدم.غذای خودشون تموم شد.الان گندم خورد شده میدم.میشه کامل من رو راهنمایی که کنید که چی کار باید بکنم.رنگی نیستن.خیلی میرتسم که بمیرن.یکی از جوجه هام احساس میکنم پاش قرمز شده.بفضی موقع ها هم چرت میزنن ولی خیلی شیطونن
  1
  5
  پاسخ ها:
  الهه | ۳ روز پیش
  خوب کارتن کوچیکه خسته میشن باید کارتن بزرگ ترری تهیه کنید باید مراقب باشید که نمیرن جای گرم و اینا باشن مولتی ویتامین و اینا بهشون بدید
  0
  1
  رضا | ۴ روز پیش
  چطوری میتونم این صدای جیک جیکش رو کم کنم تو رو خدا یکی بگه دیگه دیوانه میشم
  1
  7
  پاسخ ها:
  ماردین | ۲ روز پیش
  باید جایی که توش هستن کاملا تاریک باشه
  0
  1
  مبین زلفی | ۲ روز پیش
  ببین این یا تکه یا دوستش مریضه اگه دوستش مریضه یعنی به دوروز سخت می رسه البته دوستش میمیره نه خودش اما اگه تکه یعنی دوست میخاد یا حوصله‌اش سر رفته
  1
  0
  الهه | ۴ روز پیش
  سلام من دوتا جوجه رنگی دارم یکیش خیلی خوب غذا می خوره و بزرگ شده ولی اونیکی کم غذا می خوره و هنوز هم کوچولو مونده☹️ چیکار کنم ؟؟ممنون میشم جواب بدین
  1
  2
  میلاد خاطری | ۴ روز پیش
  اسم جوجه های من هانی و نانی بچه ها من دخترم
  مال من از اول شیطون بودند هی بازی می کردند ودنبالم میوفتادند😍
  3
  7
  عسل | ۴ روز پیش
  من یه جوجه رنگی دارم هیچی نمیخوره همه چیزم براش درس کردم فقط می خوابه باید چیکار کنم
  1
  5
  عسل | ۴ روز پیش
  سلام من یه جوجه رنگی دارم هیچی نمیخوره همه چیزم براش درس کردم فقط می خوابه باید چیکار کنم
  4
  0
  ابولفضل | ۵ روز پیش
  سلام خسته نباشید لامپ ال ای دی هم هست ۱۵ ولت و پر مصرف هم هست ۱۵ ولت کودمشو بگیرم
  1
  1
  هستی | ۵ روز پیش
  سلام میشه به جوجه نون داد وشب هاچیکار کنم جیک‌جیک نکنه لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً جواب بدین ممنون میشم.
  0
  6
  پاسخ ها:
  زهرا | ۴ روز پیش
  بله واقعا آزار دهنده هس
  3
  0
  ریحان | ۶ روز پیش
  سلام من جوجم همش جیک جیک میکنه طبیعی هست
  0
  8
  میلاد خاطری | ۱ هفته پیش
  سلام من دوتا جوجه رنگی دارم یه ماهشونه امروز عطسه میکردند و صداشونم یه جورایی شده لطفا راهنماییم کنید نمی خوام بمیرند🥺🥺
  2
  11
  پاسخ ها:
  حمید | ۶ روز پیش
  جوجه تا یک ماهگی دماش محلش باید نزدیک سی درجه باشه،شما میتونین از لامپ رشته استفاده کنین،و بهص مولتی ویتامین بدید.و از دان سوپر استاتر استفاده کنید
  0
  2
  ساینا نانکلی | ۵ روز پیش
  من یک جوجه خریدم قهوه ای هست خیلی شیتونه ما فکر می کردیم نمی تونه از زیره در بره بیرون یک روز ولش کردیم تواتاق بهشم کاری نداشتیم رفت داخل هال راستی سعالم یادم رفت بگم دیروز بیست و سوم خیلی جیش کرد هم تو جعبه ای که گزاشته بودیمش هم وقتی ولش کرده بودیم نماقشم یه هفته پیش خون امد ولی خوبیش اینه که بالاش روشت کرده و یاد گرفته که از بالاش برای پریدن استفاده کنه اگه خواستین جوجه بخرین توجو کنید که جوجتون خیلی شیتون باشه اگه نباشه زود می میره راستی اسم جوجه ی من هی هی هست 😍😍😍
  2
  2
  ساینا نانکلی | ۵ روز پیش
  سلام جوجه ی من اسمش هی هی هست بعضی روزا خیلی جیش می کنه و خون دماق شده و بعضی وقتا کمی خون از جیش جیشیش میاد بیرون باید چی کار کنم؟؟؟
  2
  2
  میلاد خاطری | ۵ روز پیش
  سلام من اصلا لامپ براشون نگذاشتم ولی زیر کارتون پارچست
  اشکال نداره لامپ براشون نزارم☺️
  3
  2
  میلاد خاطری | ۱ هفته پیش
  سلام من دوتا جوجه رنگی دارم که یک ماهشونه اما امروز هم عطسه میکردند هم صداشون یه جورای شده نمیدونم چه شونه
  لطفا راهنماییم کنید نمی خوام بمیرند🥺
  3
  3
  فاطمه | ۱ هفته پیش
  نمیشه چراغ نندازیم ؟ خواهشا یک راه حل دیگه ای بگید ممنونم ازتون
  5
  4
  پاسخ ها:
  حمید | ۶ روز پیش
  نور برای جوجه ها امر حیاتیه،تا یک ماهگی باید از نور استفاده کنید،میتونین از لامپ های رشته ای استفاده کنین که هم انگل ها از بین برن هم باعث بشه جوجه نور جذب بدنش بشه و دچار بیماری نشه
  0
  1
  بنیامین | ۱ هفته پیش
  سلام ببخسید جوجه من موقع خواب می لرزه مشکلش چیه باید چی کار کنم تا خوب بشه؟
  0
  3
  پاسخ ها:
  حمید | ۶ روز پیش
  دما محیط تا سی درجه افزایش بدید.
  0
  4
  sheyda | ۱ هفته پیش
  سلام منم یع جوجه صورتیه یه هفتس پیش خودمه نمیدونم موقعی خریدمش چند روزه بود ولی خاستم بگم خیلی بهم وابستش هرجای میریم دنبالم میاد موقعی خابش همش جیک جیک میکنه تا پیش خودم نباشه نمیخابه ولی خیلی سر حاله تقریبا همه چیم میخوره اگه یه جوجه دیگه واسش بخرم وابستگیش بهم کمتر میشع؟
  1
  6
  پاسخ ها:
  محمد | ۶ روز پیش
  ی جوجه دیگه براش بگیر تا جیک جیک کمترین بکنه
  1
  2
  Ef jewf | ۱ هفته پیش
  ببخشید میشه به جوجه ویتامین نداد ممنون میشم اگه جواب بدین
  2
  3
  پاسخ ها:
  حمید | ۶ روز پیش
  شما باید هفته ای سه بار حداقل ویتامین بدید،وگرنه جوجه دچار بیماری میشه.جوجه مثل نوزاد میمونه باید رسیدگی کرد.محیط گرم نور کافی و دان استاتر مناسی و ویتامین
  0
  1
  علی | ۱ هفته پیش
  سلام من یک لانه ۳ متری دارم لامپ ۲۲۰ وصل کنم اشکال نداره
  5
  3
  پاسخ ها:
  حمید | ۶ روز پیش
  سعی کنید از لامپ صد و پنجاه وات استفاده کنید لامپ رشته ای و گرما هم ایجاد کنه محیط گرم دمای کف سرد نباشه
  0
  0
  k | ۱ هفته پیش
  سلام من دو جوجه دارم تا دیروز خوب بودن بعد حالا یکی شون یکی سوراخ های بینی اش بسته شده چیکار کنم
  2
  6
  پاسخ ها:
  حمید | ۶ روز پیش
  دچار عفونت شدن،محیط گرم کنید و مولتی ویتامین بدید و کلینیک دارو مورد نیاز تهیه کنید.دمای محیط شما پایینه
  0
  2
  امیر | ۱ هفته پیش
  سلام من سه تا جوجه 15روزه دارم اینا مثل مرده می‌خوابم .ولی خیلی خیلی زرنگن . و لامپ روشن میکنم میرم پیشش میشه زود راهنمایی کنید
  1
  2
  علی | ۱ هفته پیش
  سلام من ۳ تا جوجه دارم که یکی از آنها غذا نمی خوره و بی حال است لطف کنید بگید چیکار کنم حالش بهتر شود؟
  2
  11
  پاسخ ها:
  اسرا | ۶ روز پیش
  اها منم میدونستم
  0
  1
  اسرا | ۶ روز پیش
  خیلی خوب فقط میگم که جوجه ها بیشتر چی دوست دارن؟
  0
  2
  🌸پرستش🌸 | ۱ هفته پیش
  سلام
  من یه جوجه بدون رنگ دارم رنگ نشده نمیدونم چرا اصلا آب نمیخوره میشه بگید چیکار کنم و دلیلش چیه که آب نمیخوره
  2
  9
  پاسخ ها:
  حمید | ۶ روز پیش
  هر چند تا الان نمرده باشن، با سرنگ همراه با مولتی ویتامین .محیط گرم.
  0
  1
  🌸پرستش🌸 | ۱ هفته پیش
  من یه جوجه دارم اما رنگی نیست نمیدونم چرا اصلا آب نمیخوره میشه بگید چیکار کنم و دلیلش چیه
  0
  4
  الهه محمدی | ۱ هفته پیش
  سلام من دیروز ۲ تا جوجه گرفتم سرحالن و غذا میخورن خداروشکر فقط یکیشون همش پای اون یکی رو نوک می‌زنه و اون یکی پاش قرمز شده یکم الان هم از همدیگر جدا هستن چکار کنم که دیگه نوک نزنه ؟
  1
  3
  جواب بدید | ۱ هفته پیش
  سلام من یکی جوجه دادشتم ابجیم هم مینطور روزا جوجه ها رو تو حیاط ول میکردیم تا بهشون غذا میدادم شب با جاش گ ذاشتم تو حموم مامانم گفت چراغ حموم هم روشن کن وقتی گشنشون شد غذا بخورن منم همیشه همین کار رو کردن جوجه ام هم اصلا نمرد واسه خواهرم هم همینطورب بعد که بزرگ شد یه مریضی بود که مرغ و جوجه و ..... میگرفتن جوجه منم گرفت به خاطر همین مجبور شدیم سر بزنیم بعد اینکه سر زدیم مامانم گفت روده هاش دون دونی زده بود میشه بگین مریضیش چی بود؟؟
  0
  6
  پاسخ ها:
  حمید | ۶ روز پیش
  دچار بیماری گوارشی شدن
  0
  0
  p. | ۱ هفته پیش
  سلام من امروز جوجه گرفتم یکیشون وقتی خوابه دهنشو هی باز و بسته میکنه و یکم بی حاله به نظرتون چیکار کنم لطفا جواب بدید
  0
  2
  پاسخ ها:
  مبین زلفی | ۲ روز پیش
  متاسفانه ایشون به دوروز نمیرسه
  0
  0
  mobin | ۱ هفته پیش
  شب ها چراغ رو خاموش کنیم یا نه
  1
  6
  mobin | ۱ هفته پیش
  سلام من دوتاطبیعی خریدم نمی دونم چند روزن ولی یه کارتن کوچیک لامپ 20وات گزاشتم گرمای داخل معمولی نیشه ولی با جوجه ها فاصله داره جوجه ها اونور میرن یکم هم بالاشون در اومده سر کارتن رو هم میزارم یکمی هم سوراخ کردک خوبه یا عوضش کنم؟
  0
  1
  Setayesh | ۱ هفته پیش
  سلام من یک جوجه خریدم نه لامپی گذاشتم تو کارتن نه زرده تخم مرغ بهش دادم یکم بزرگ شد بعد انگار برش داشتم از دستم پرید پاس لنگ شد اصلا نمی تونست پاش رو ،روی زمین بزاره اومدم هر روز به پاش وازلین میزدم بعد پنج روز پاش خوب شد الان قشنگ می‌تونه بدوبدو کنه خیلی خوب شده
  0
  10
  نیما احمدی | ۱ هفته پیش
  سلام خیلی ممنون از راهنمایی هاتون من پنج تا جوجه رنگی گرفتم و یکیشون یکم بیحاله و غذا نمیخوره ولی دنبالم میاد به نظر شما من چیکار کنم؟
  1
  14
  زهرا | ۱ هفته پیش
  سلام من هم جوجه ام صبح که برش داشتم حالش آنقدر بد بود که یک گوشه افتاده بود و نه آبی خورده بود نه غذایی الان 6 روزش هست من هم لامپ روشن نکردم الان دیر نشده
  جوجه ام خیلی بهم وابسته شده وقتی دستمه ارومه اما تا میارمش جیک جیک می کنه و هر جا می رم بود بود میاد بعد هر وقت روی کنه یا چشم و یا دهنمو و یا گوشم نوک می زنه و میگه روی شونم لای موهایم می خوابه و معمول آروم میشه اما تا برش میدارم باز شروع میکنه اول 3 جوجه داشتم که چهار روزشون بود مردن هر دوتا شون تو یک روز بعد از موقعی که تنها شده خیلی میاد پیشم اما اوایل که جوجه های دیگه هم بودن اینجوری نمی کرد و حتی از بغل و روی دست بودن بدش می اومد و از من فرار می کرد😕
  می گم الان من مولتی هم بهشون دادم روز دوم و به بعد ندادم
  راستی الان این که خیلی بغلم و پیشم بد نیست و اصلا از قفس خوشش نمیاد و سعی میکنه بیاد بیرون وقتی هم میارمش باصدای بلند انگار داره جیغ می کشه آنقدر صداش بالنده
  3
  7
  لطفا ج بدید | ۱ هفته پیش
  سلام برای جوجه ها باید لامپ چه رنگی باشه؟
  لطفا جواب بدید♥️
  2
  9
  طاها | ۲ هفته پیش
  سلام
  من دیروز دوتا جوجه خریدم دو روزشه عطسه میکنه چیکار کنم
  5
  4
  پاسخ ها:
  Uyffut | ۱ هفته پیش
  پرنده شما آنفولانزا دارد یا به دامپزشک مراجعه کنید یا از خونه بیندازید بیرون یا بدید گربه بخوره
  26
  8
  ماردین | ۲ هفته پیش
  سلام اگر برای جوجه لامپ نزاری میمیره؟؟؟
  3
  10
  پاسخ ها:
  Uyffut | ۱ هفته پیش
  خیر نمیمیرن
  4
  6
  احمد میرزابابایی | ۱ هفته پیش
  اگه لامپ نداری کنار بخاری بزار که کمی گرما بهش بده یا کارتنشو بزار کنار بخاری فقط زیاد نباشه از گرما بسوزه
  5
  10
  تبسم | ۱ هفته پیش
  آقای احمد میرزابابایی اگر جوجه رو کنار بخاری بزاری حتی دمای گرم میمیره
  3
  2
  ملیکا | ۲ هفته پیش
  سلام
  من جوجم یه چن ساعتی میشه بد غذا شده هرچی میدم بهش نمیخوره نگرانم از گرسنگی نمیره
  ولی الان ساکت رو پام نشسته سنگدونش خالیه تقریبا
  3
  10
  پاسخ ها:
  سروش | ۱ هفته پیش
  یه مقدار آب قند بدید بهش و زرده تخم مرغ حتما میخوره
  4
  9
  Uyffut | ۱ هفته پیش
  غذا رو کنارش بگذارید خودش میخوره
  2
  9
  احمد میرزابابایی | ۱ هفته پیش
  مولتی ویتامین نوزاد بده حالش خوب میشه سعی کن کنار بخاری بزاری جاش گرم باشه
  3
  7
  Yasin | ۲ هفته پیش
  سلام من وقتی جوجه میخرم روزا ولشون میکنم تو کوچه غذای جوب میخورن و شبا میزارمشون تو کارتن و هیچ لامپی هم تو کارتن نمیزارم و تازه الان بزرگ شدن دوتاشون مرغه و دوتای دیگشون هم خروس هستن و هر چند روز یکبار تخم میزارن مرغا😎
  7
  12
  پاسخ ها:
  فاطمه | ۱ هفته پیش
  مگه همه‌ی جوجه رنگی ها خروس نیستن منو خواهرم یه بار خردیم صورتی بودن هردوشون خروس در اومدن امسال میخوام بخرم ولی هنوز تو بازار نیومره چون هوا یه روز سره یه روز گرم میمره جوجه های من اصلا نمردن وقتی بردموش خونه خون دستشویی میکردن ولی چون زیاد این ور اون ور رفته بودن به خاطر همین بود همشون بزرگ شدن واسه من روده هاش دون دونی زده بود واسه خواهرمم کمی زده من فک کردم همه جوجه رنگی ها خروسن
  2
  6
  سنچولی | ۲ هفته پیش
  سلام
  جوجه من دیروز پاش سوخت اولش پاشو جم میکرد الان بیحال شده
  یکم که راه میره روی دوتا پاش میشینه غذا هم کم میخوره چیکار کنم دوباره سرحال بشه
  5
  3
  امیر | ۲ هفته پیش
  من الان جوجه هام ۵روزه هستن الان میشه اونارو از کارتون بیرون بیارم و تو حیاط ولشون کنم لطفاً پاسخ بدید و اینکه ۴روز اونا کنار لامپ خوابیدن و الان سرحال هستن ۲تاشون جواب بدید رهاشون کنم؟؟
  6
  3
  پاسخ ها:
  Uyffut | ۱ هفته پیش
  سلام شما باید تا چند هفته صبر کنید هنوز زود است خودت رو سکر که سرحال هستن
  0
  3
  امیر | ۲ هفته پیش
  سلام من دوتا جوجه داشتم یکی اش مرد و یکی دیگه اش زنده است این یکی که زنده است بعضی موقع ها سرحال است بعضی موقع ها بی حال کمی هم چرت میزنه میشه بگین باید چیکارش کنم؟
  2
  3
  لطفا جواب بدید | ۲ هفته پیش
  سلام من ۳جوجه رنگی دارم چیکار کنم که فرز بشن
  2
  5
  شهلا | ۲ هفته پیش
  سلام من قبل از ی هفته یدونه جوجه خریدم خیلی خوبه و سرحاله و جیک جیک میکنه ولی یکم کثیفه و من خیلی حساسم و میخوام بشورمش اگه تو اب بشورمش ممکنه چیزیش بشه ؟ ممکنه بیمار بشه ؟ حتی نمیشه با اسپره اب تمیزش کنم ؟؟
  3
  4
  پاسخ ها:
  پاسخ به شما | ۲ هفته پیش
  سلام من این کار رو کردم یعنی با اب شستم ولی از تو باید به اندازه ی ۱ یا ۲ در بطری باشه بعد هم بلافاصله باید اون رو توی افتاب بزاری تا خشک بشه
  2
  4
  سارا | ۲ هفته پیش
  شب یکی از سه تاجوجه هام هی جیک جیک میکنه و نمی خوابه
  1
  2
  پاسخ ها:
  پاسخ به شما | ۲ هفته پیش
  باید توی تاریکی بزاری تا بخوابن اول یکم جیک جیک میکنند ولی بعدش میخوابند
  1
  7
  سارا | ۲ هفته پیش
  جوجه ی من عطسه میکنه
  3
  1
  پاسخ ها:
  Uyffut | ۱ هفته پیش
  باید به دامپزشک مراجعه کنید هرچه سریع تر چون آنفولانزا پرندگان داره!
  4
  1
  آریا | ۲ هفته پیش
  سلام من یدونه جوجه خریدم همش به لامپ میچسبه گشنش میشه میاد غذا بخوره لامپ چند وات بزارم بسته و چند تا جوجه بزارم
  1
  5
  پاسخ ها:
  امیر | ۱ هفته پیش
  ۱۵وات بزار
  0
  4
  بهنام کوثری کیا | ۲ هفته پیش
  سلام ببخشید میشه بجای چراغ یک چراغ قوه کوچیک گذاشت
  4
  6
  دیانا | ۲ هفته پیش
  سلام ببخشید از جوحه رنگی هم میشه مراقبت کرد؟ واگه جوجه رنگی بزرگ شد رنگش عوض میشه؟ ممنون میشم جوابم رو بدید
  3
  11
  پاسخ ها:
  امیر | ۲ هفته پیش
  بله رنگ اونها کاملا سفید میشه
  0
  10
  هستی | ۲ هفته پیش
  سلام جوجه من خوب بوده الان کر میکنه چکار کنم خوب شه
  4
  7
  hits