نگهداری از جوجه ها،بهترین روش نگهداری از جوجه ها

۲۷۰,۳۶۹
۱,۶۲۰
۹۷۶
دوشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۸:۲۷

نگهداری از جوجه ها و روش نگهداری از جوجه ها:هرساله نزدیک به فصل تابستان جوجه های زیادی در بازار به فروش میرسند و خانواده ها به اصرار کودکان اقدام به خریداری آن ها میکنند.اما متاسفانه به دلیل کم توجهی،این موجودات ضعیف دچار بیماری و یا مرگ زودرس میشوند.اگر شما جز آن دسته کسانی هستید که میخواهیدبه جوجه ای که خریداری کرده اید کمک کنید و به خوبی نگهداری کنید، برای آگاهی از روش نگهداری جوجه ها با دلگرم همراه شوید:

نگهداری از جوجه ها و روش نگهداری از جوجه ها

روش نگهداری از جوجه ها:ﺧﺮﯾﺪ ﺟﻮﺟﻪ :

در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﯾﺪ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎﯾﯽ رو ﺑﺨﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﯿﮏ ﺟﯿﮏ ﻣﯿﮑﻨﻦ و ﭼﺸﻤﮫﺎﺷﻮن ﺑﺎز ھﺴﺖ و ﺳﺮﭘﺎ اﯾﺴﺘﺎدن . ﺟﻮﺟﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ ﮐﺰ ﮐﺮدن و ﭼﺸﻤﮫﺎﺷﻮن رو ﺑﺴﺘﻦ و ﯾﺎ ﭘﺎﺷﻮن ﻟﻨﮓ ﻣﯿﺰﻧﻪ , ﺑﯿﻤﺎر ھﺴﺘﻦ و ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪارن . ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ رو ﺑﺮدارﯾﻦ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎل و ﭘﺎھﺎی ظﺮﯾﻒ اوﻧﮫﺎ رو ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .

ﺑﺎﻟﮫﺎ رو آروم ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻦ و زﯾﺮ اوﻧﮫﺎ رو ﺑﺒﯿﻨﯿﻦ . ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺛﺮی از ﺧﻮن ﻣﺮدﮔﯽ ﺑﺎﺷﻪ . اﮔﺮ ﺧﻮن ﻣﺮدﮔﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ , ﻧﺸﻮﻧﻪ ﺿﺮﺑﻪ دﯾﺪن و ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎل ھﺴﺖ ! ﭘﺎھﺎی اوﻧﮫﺎ رو ھﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و ﺟﻮﺟﻪ رو روی ﮐﻒ دﺳﺘﺘﻮن ﻗﺮار ﺑﺪﯾﻦ . اﻧﮕﺸﺖ ھﺎی ﺳﻪ
ﺗﺎﯾﯽ اوﻧﮫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﻞ و اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﻪ و ﯾﺎ اﺛﺮی از زﺧﻢ و ﺧﻮن ﻣﺮدﮔﯽ روﺷﻮن ﺑﺎﺷﻪ . در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﭘﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﻧﺎﻗﺺ ھﺴﺖ ! ﻧﻮک ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ رو ھﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و اﺛﺮی از رﺷﺪ ﻧﺎﻗﺺ و ﯾﺎ زﺧﻢ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﭼﺸﻢ . روی ﺳﻄﺢ ﺑﺪن رو ھﻢ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﺛﺮی از زﺧﻢ و ﯾﺎ ﮐﭽﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﻪ !

نگهداری از جوجه ها و روش نگهداری از جوجه ها

روش نگهداری از جوجه ها: ﻧﮕﮫﺪاری اوﻟﯿﻪ از ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ :

ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺪاری از ﺟﻮﺟﻪ ھﺎی ﯾﮏ روزه راه ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ای وﺟﻮد داره ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ راه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ اوﻧﮫﺎ ﻧﻤﯿﺮن . ﯾﮏ ﮐﺎرﺗﻦ ﻣﻘﻮاﯾﯽ ﻧﺴﺒﺘﻦ ﺑﺰرگ رو اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ . دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﯿﺲ ﻧﺒﺎﺷﻪ و ﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺻﺎﺑﻮن و ﯾﺎ ﭘﻮدر ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﭼﻮن ﺑﻮی اون ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ آزاردھﻨﺪه ﺳﺖ . ﭼﻨﺪ ورق روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﻒ ﮐﺎرﺗﻦ ﭘﮫﻦ ﮐﻨﯿﺪ .

ﺳﺮﭘﯿﭻ ﻻﻣﭗ رو ﺑﺮدارﯾﻦ و ﯾﮏ ﻋﺪد ﭼﺮاغ ﺧﻮاب ﮐﻮﭼﮏ 15 وات ﺑﻪ اون ﺑﺒﻨﺪﯾﻦ . ﮔﻮﺷﻪ ﮐﺎرﺗﻦ رو ﺳﻮراخ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﮑﻨﯿﻦ و ﺳﯿﻢ ﺑﺮﻗﺶ رو ازش رد ﮐﻨﯿﻦ . ﭼﺮاغ رو روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻦ و ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ رو داﺧﻞ ﮐﺎرﺗﻦ ﻗﺮار ﺑﺪﯾﻦ . ﯾﮏ ظﺮف ﮐﻮﭼﮏ ھﻢ در ﮐﻨﺎر اوﻧﮫﺎ دور از ﻻﻣﭗ ﻗﺮار ﺑﺪﯾﻦ و آب ﺗﻤﯿﺰ ﺗﻮی اون ﺑﺮﯾﺰﯾﻦ .

دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ظﺮف آﺑﺨﻮری اوﻧﮫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﺪ ﯾﮏ ﻧﻌﻠﺒﮑﯽ ! ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺬب ﭼﺮاغ ﺧﻮاب ﻣﯿﺸﻦ و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺧﻮدﺷﻮﻧﻮ ﻣﯿﭽﺴﺒﻮﻧﻦ ﺑﻪ ﻻﻣﭗ . از ﺳﻮﺧﺘﻨﺸﻮن ﻧﺘﺮﺳﯿﻦ ﭼﻮن ﻻﻣﭗ 15 وات ھﯿﭻ ﺣﺮارﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ !! در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ﮐﺎر ﺑﺪن ﻣﺮغ ﻣﺎدر رو اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪه و دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ رو و ﮔﺮﻣﺎی ﻻزم رو ﺑﺮای اوﻧﮫﺎ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻮن ﺑﮕﯿﺮن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﻪ .

ﺧﻮاب ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ھﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اوﻧﮫﺎ ﺗﺎ ﻣﺪت ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب زﯾﺎدی اﺣﺘﯿﺎج دارن و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن آب و ﻏﺬا ﺧﻮردن از ﻻﻣﭗ دور ﻣﯿﺸﻦ و دوﺑﺎره ﻣﯿﺮن ﺳﻤﺖ ﻻﻣﭗ . در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻮن ﺑﮕﯿﺮن , از دﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﺮدن اوﻧﮫﺎ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ !!

نگهداری از جوجه ها و روش نگهداری از جوجه ها

روش نگهداری از جوجه ها:ﻏﺬا دادن ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ :

ﺑﻪ ھﻤﺮاه ظﺮف آب , ﯾﮏ ظﺮف ھﻢ داﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﺑﻄﻮر داﺋﻢ در ﮐﺎرﺗﻦ اوﻧﮫﺎﺑﺎﺷﻪ . ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻘﻮی و در ﺿﻤﻦ رﯾﺰ باﺷﻪ ﺗﺎ اوﻧﮫﺎ ﺑﺘﻮﻧﻦ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺨﻮرﻧﺶ . ﻏﺬای ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﻣﺨﻠﻮطﯽ از ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮری آرد ﺳﻔﯿﺪ ﮔﻨﺪم , ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮری ﺳﺒﻮس ﭘﻮدر ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ از ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ھﺎی ﺑﺮﺑﺮی ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﯿﻦ , ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری آرد ذرت , ﻧﻮک ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎی ﺧﻮری ﻧﻤﮏ , ﺑﻠﻐﻮر ﮔﻨﺪم , ﺑﻠﻐﻮر ﺟﻮ , در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آﺑﮕﻮﺷﺖ ﺧﻮردﯾﻦ , ﯾﮑﯽ دو ﺗﮑﻪ از اﺳﺘﺨﻮان ھﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه رو ﺑﺬارﯾﻦ ﺟﻠﻮی آﻓﺘﺎب ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﺑﺸﻪ و ﺑﻌﺪ ﭘﻮدرش ﮐﻨﯿﻦ و ﺑﻪ اﯾﻢ ﻣﺨﻠﻮط اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻦ .

دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻠﻐﻮر ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎﺑﯽ رﯾﺰ ﺑﺎﺷﻪ! ﭼﻮن ﺑﻌﻀﯽ اﻧﻮاع ﺑﻠﻐﻮرھﺎ ﮐﻤﯽ درﺷﺖ ھﺴﺘﻦ !! اﯾﻦ ﺧﻮراک ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮراک اوﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺎد . ﯾﮑﯽ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻏﺬاھﺎ ﺑﺮای اوﻧﮫﺎ در اﯾﻦ دوره , زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ آب ﭘﺰ ھﺴﺖ ﮐﻪ ھﻢ ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ دارن و ھﻢ در رﺷﺪ اوﻧﮫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮه . ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ رو ﺑﺬارﯾﻦ آب ﭘﺰ ﺑﺸﻪ و ﺑﻌﺪ زرده اوﻧﻮ ﺗﻮی دﺳﺖ ﻟﻪ ﮐﻨﯿﻦ و ﺑﺪﯾﻦ ﺑﺨﻮرن . ﺣﺘﺎ از ﺳﻔﯿﺪه اون ھﻢ ﻧﻤﯿﮕﺬرن ..

بیشتر بخوانید:: ۴۵ پرسش و پاسخ کلیدی در مورد نگهداری جوجه مرغ

نگهداری از جوجه ها و روش نگهداری از جوجه ها

روش نگهداری از جوجه ها: وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ :

ﺟﺰء اﺻﻠﯽ ﻏﺬای ھﺮ ﮐﻮدﮐﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺴﺖ . ﭼﻪ ﻧﻮزاد اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﻪ و ﭼﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت . ﻗﻄﺮه ﻣﻮﻟﺘﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻮزاد رو ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ از داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﯿﻦ . ﯾﮏ ﻗﻄﺮه از اون رو ﺗﻮی ظﺮف آﺑﺨﻮری ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﺑﭽﮑﻮﻧﯿﻦ و ﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮓ ﻣﺤﻠﻮل آب و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ رو ﮐﺸﯿﺪه و ھﺮ ھﻔﺘﻪ دو ﺑﺎر دھﻦ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ رو ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه از اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل رو داﺧﻞ دھﺎﻧﺸﻮن ﺑﺮﯾﺰﯾﻦ . ﺑﻌﺪ ھﺎ از ﻗﺮﺻﮫﺎی ﻣﻮﻟﺘﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﭘﻮدر ﺷﺪه در ﺧﻮراک اوﻧﮫﺎ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻦ .

ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ رو زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻦ دﯾﮕﻪ طﺮف ﭼﺮاغ ﺧﻮاب ﻧﻤﯿﺮن و ازش دوری ﻣﯿﮑﻨﻦ , ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ از ﺗﻮی ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﻦ و ﭼﺮاغ ﺧﻮاب رو ھﻢ در ﺑﯿﺎرﯾﻦ . از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﮔﺸﺘﻦ اوﻧﮫﺎﺳﺖ و ﺑﮫﺘﺮه در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻏﭽﻪ و ﺣﯿﺎط و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎک و ﭼﻤﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ اوﻧﮫﺎ رو رھﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺳﻨﮓ رﯾﺰه و ﺧﻮردن اون ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﺟﺰو ﻋﺎدت ھﺎی اوﻧﮫﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ھﻀﻢ ﻏﺬا در ﭼﯿﻨﻪ دان اوﻧﮫﺎ ﻣﯿﺸﻪ و ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﯿﻂ طﺒﯿﻌﯽ رھﺎ ﺑﺎﺷﻦ و در روز ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮔﺮدش ﮐﻨﻦ !

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺮاﻗﺐ ﮔﺮﺑﻪ ھﺎ ﺑﺎﺷﯿﻦ آزاد ﺑﻮدن ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز در رﺷﺪ اوﻧﮫﺎ اﺛﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﮫﻤﯽ داره . از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اوﻧﮫﺎ ﺑﺪﯾﻦ .

ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻮﻧﺪه ﺑﺮﻧﺞ و ﺳﺒﺰی ﻧﺎھﺎر و ﺷﺎم , ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻮﻧﺪه ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺮغ و ﻣﯿﻮه ﺟﺎت و ﺣﺘﺎ ﺳﻮﺳﮏ و ﻣﮕﺲ و ... ! ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﻦ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯿﺨﻮرن و دﺳﺖ رد ﺑﻪھﯿﭻ ﺧﻮراﮐﯽ ای ﻧﻤﯿﺰﻧﻦ .

کاربر گرامی چنانچه در مورد " نگهداری از جوجه ها " سوالی داشتید. در پائین همین صفحه در قسمت نظرات با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.


در مورد بزرگ کردن جوجه ها بیشتر بدانید :

نگهداری از جوجه طوطی ، بهترین روش برای نگهداری و بزرگ کردن جوجه گوشتی طوطی

نگهداری از جوجه اردک ، بهترین روش نگهداری از جوجه اردک

بهترین نحوه نگهداری و بزرگ کردن جوجه مرغ مینا

تغذیه جوجه شتر مرغ از بدو تولد تا سن تخم گذاری


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(1620 امتیاز , میانگین: 4.3 از 5)  
 • برچسب ها:
 • نگهداری از جوجه ها
 • روش نگهداری از جوجه ها
 • چگونگی نگهداری از جوجه ها
 • روش های نگهداری از جوجه ها
 • آشنایی با روش نگهداری از جوجه ها
 • نگهداری از جوجه
 • نگهداری از جوجه رنگی
 • نگهداری از جوجه مرغ
 • راههای نگهداری از جوجه ها
 • روش خرید نگهداری از جوجه

۹۷۶ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
 
ir
محمدرضا | ۲ روز پیش
سلام خواهشا چند تا سوال دارم جواب بدید
کارتن جوجه ها باید تو خونه باشه یا تو حیاط؟
مولتی ویتامین تا کی باید داده شه؟
وقتی میخوان بخوابن چراغ خاموش شه؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۱ روز پیش
  سلام،اصولا نگهداری جوجه داخل کارتن زیاد توصیه نمیشه،ولی سعی کنید در یک محیطی بزارید که زیاد گرم نباشه و محیط خیلی بسته هم ندارید اکسیژن بهشون برسه،اگه خواستید داخل حیاط بزارید مواظب گربه ها باشید.
  مولتی ویتامین اگه مشکل خاصی ندارن و بهشون خوب می‌رسید،هفته ای یک بار کافیه.
  اگه سنشون بیشتر از یک‌هفتس چراغ لازم نیست.

  **دوستان به دلیل مشغله کاری قادر به پاسخگویی نمیباشم ولی سعی میکنم به بعضی موارد پاسخ بدم.
  فقط در صورتی که حال جوجتون خیلی خرابه با آیدی تلگرام زیر در تماس باشید.
  animal_lover1
  ۰
  ۰
 
 
ir
ایلیا | ۲ روز پیش
سلاوقتی جفت شدن تخم ممیزارند یا دو ماه بعد بنده اینکه میخام جوجه کشی چهلم هشت تایی کنم بعد جوجه هارو تو چند تا کارتن برای مراقبت بزارم بعد اینکه چه جور جایی برای تخم مرغ کردن مرغ ها اورتن کنند و بعد خروس ها وقتی قوقولی قوقو میکنن یعنی بالغ شدن
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۱ روز پیش
  سلام،مرغ تخم می‌زاره وقتی بالغ بشه حتی بدون خروس،ولی برای جوجه کشی احتیاج به تخم نطفه دار هست که خروس احتیاجه.
  ولی توصیه میکنم از تخم جوجه های که تازه به تخم میان برای جوجه کشی استفاده نکنید،سن خروس هم باید نه زیاد باشه نه کم تا تخم ها درصد نطفه دار شدنشون بالا بره،خروس یک ساله باشه خوبه برای بازدهی بهتر.
  **دوستان به دلیل مشغله کاری قادر به پاسخگویی نمیباشم ولی سعی میکنم به بعضی موارد پاسخ بدم.
  فقط در صورتی که حال جوجتون خیلی خرابه با آیدی تلگرام زیر در تماس باشید.
  animal_lover1
  ۰
  ۰
 
 
ir
امیرحسین | ۴ روز پیش
بدبخت شدم چرا راهنماییم نکردین ۳ تاشون مردن و یکی دیگه مونده اونم از تنهایی فقط جیغ و داد می کشه
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۱ روز پیش
  سلام
  از دانه پارس نرم استفاده کردید؟
  اون یک جوجه رو بزارید یک محیط با دمای مناسب و دانه ی پارس هم زیاد بهش ندید،از مولتی ویتامین هم استفاده کنید.
  دوستان به دلیل مشغله کاری قادر به پاسخگویی نمیباشم ولی سعی میکنم به بعضی موارد پاسخ بدم.
  فقط در صورتی که حال جوجتون خیلی خرابه با آیدی تلگرام زیر در تماس باشید.
  animal_lover1
  ۱
  ۰
 
 
gb
**** | ۴ روز پیش
سلام
مطالبتون خیلی مفید بود فقط من یه سوالی داشتم
من دیروز یخ جوجه ۵ روزه خریدم و اون بزور غذا میخوره
برنج و زرده تخم‌مرغم نمیخوره و در کل فقط جیک جیک میکنه و تا من بالا سرش نباشم و به غذاها اشاره نکنم هیچی نمیخوره و اگرم بخوره کم میخوره ولی بازم درخواست غذا میکنه فک نکنم عادی باشه میشه یه راه حل بگید لطفا؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۱ روز پیش
  سلام،یک جوجه دیگه هم بخرید،مشکل حل میشه
  اگه جوجه می‌خرین حتما دوتا بخرین تا به مشکل نخورید.
  دوستان به دلیل مشغله کاری قادر به پاسخگویی نمیباشم ولی سعی میکنم به بعضی موارد پاسخ بدم.
  فقط در صورتی که حال جوجتون خیلی خرابه با آیدی تلگرام زیر در تماس باشید.
  animal_lover1
  ۰
  ۰
 
 
ir
امیرحسین | ۶ روز پیش
سلام خدمت شما من چهار تا جوجه رنگی گرفته ام بهشون دونه پرسی میدم یه ظرف اب هم گذاشتم کنارشون توی یه کارتون نگه داریشون می کنم شب ها خواب نمیرن و داعم غذا می خورن جیک جیک هم خیلی می کنن البته کارتون رو گذاشتم تو خونمون تو خونمونم اسپلیت روشنه می خواستم ببینم جاشون خوبه و چکار کنم که خواب برن؟ من دلم می خواد بزرگ بشن و بشن یه مرغ اگه راهنمایی ام کنین خوشحال میشم دستتون درد نکنه.ترو خدا بهم جواب بدهید.
۲
۱
پاسخ ها:
  ir
  ایلیا غیاثی | ۲ روز پیش
  چون اون جوجه ها نمی‌فهمن همش غذذا میخوره بعد برداری روزی سه بار تغذیشون کنی اگر همش هست میخورن غذا بردار جلسه تاریک بزارشون تا جیک جیک نکنن شاید اون ها نیاز به گشت داشته باشه وقتی از نور دور میشن باید یک مکان خوب تو پارکی حیاطی جاایی چمن داشته باشه زیرشون
  ۰
  ۰
 
 
ir
امیرحسین | ۶ روز پیش
سلام خدمت شما من چهار تا جوجه رنگی گرفته ام بهشون دونه پرسی میدم یه ظرف اب هم گذاشتم کنارشون توی یه کارتون نگه داریشون می کنم شب ها خواب نمیرن و داعم غذا می خورن جیک جیک هم خیلی می کنن البته کارتون رو گذاشتم تو خونمون تو خونمونم اسپلیت روشنه می خواستم ببینم جاشون خوبه و چکار کنم که خواب برن؟ من دلم می خواد بزرگ بشن و بشن یه مرغ اگه راهنمایی ام کنین خوشحال میشم دستتون درد نکنه. ترو خدا جواب بدهید
۰
۰
 
 
ir
مهدیه۲۱۲۱ | ۱ هفته پیش
سلام
از سه تا جوجه ام اونی که از بقیه کوچیک تر بود(در حد سه روز) نمیتونه وقتی کج میشه موقع دراز کشیدن خودش برگرده. و جیغ میزنه.غذا میخوره.علائم دیگه ایی نداره.در کل ولی خوابالو بوده به نسبت اون یکیا از اول که به حساب کوچیک تر بودنش گذاشته بودم.غداشونم گندپ و جو و برنج اسیاب شده است.گاهی بهشون سویا و تخم کتان اسیاب شده میدم.گاهی یه کم‌گوجه . و برنج که دوست دارن . مولتی ویتامین هم دادم بهشون قبلا. ۲ بار ۸ ساعت با فاصله دو روز.توی ابشون ریختم
۱
۰
 
 
ir
Salar | ۱ هفته پیش
تخم مرغ ها رو باید از روز اول که تو دستگاه چیدیم بچرخونیم هر روز باید چند بار بچرخونیم
تو رو خدا جواب بدین به کمک تون نیاز دارم
۳
۱
 
 
ir
محمدامین | ۱ هفته پیش
میشه دوتا جوجه داشته باشم و یه جوجه خروس و یه جوجه مرغ چون میخوام جفت بشن ؟.......اگر اینجور باشه غذا شون باید جدا باشه یانه؟؟.........
از کجا بفهمم کدو مرغه کدوم خروس......توی آفتاب آسیب نمیبینه؟؟چون ما آپارتمانی هستیم توی بالکن باشه نه؟
۰
۰
 
 
ir
محمدامین | ۱ هفته پیش
وقتی میخواد بخابه چراغش باید خاموش کنم یا نه؟؟
۰
۰
 
 
ir
محمدامین | ۱ هفته پیش
برنامه ی غذایی جوجه چجوره
........اگه لامپ دوسه وات کمتر و بیشتر باشه اتفاقی براش میوفته؟
۱
۰
 
 
ir
محمدامین | ۱ هفته پیش
سلام وقتی جوجه میخریم چجور بفهمیم چند روزس ......مولتی ویتامین هرهفته چند قطره بخوره .......چند روزش که بشه باید مولتی ویتامین رو قطع کنم.
۱
۰
 
 
us
تينا | ۱ هفته پیش
سلام وقت بخير من به جوجه اي دارم كه تا ديروز خيلي زبل وزرنگ بود ولي نميدونم امروز چش شد كلا يه گوشه كز كرده همش چشاش بسته ميشه انگاري افسرده شد خيلي نگرانشم ميترسم بميره
۱
۰
 
 
ir
Salar | ۱ هفته پیش
جوجه ها از چند ماهگی گندم میخورن
و تو دستگاه جوجه کشی خانگی چند بار باید تخم مرغ هارو جابجا کنیم شب ها چیکارکنیم

ممنون اگه جواب بدین
۰
۰
 
 
ir
Salar | ۱ هفته پیش
ارد ذرت رو با تخم مرغ قاطی کنیم بزاریم یا جدا جدا واسه چند تا تخم مرغ یک قاشق ارد ذرت بزاریم
۱
۰
 
 
ir
معین | ۱ هفته پیش
سلام از کجا بفهم جوجم چند روزه؟
۲
۰
 
 
ro
مهدیه | ۱ هفته پیش
سلام..من یدونا جوجه مرغ محلی تقریبا پنج روزه گرفتم. آیا شبا هم لازمه یک ساعت ب یک ساعت براش غذا بذارم؟ چون شرایط طوری نیست ک آب و غذا توی کارتنش باشه ..چراغ اینام نداره...لابلای دستمال نرم و تمیز میذارمش بعد داخل کارتن میذارم با منافذ برای عبور هوا؛ خیلی ام دوست داره جاشو..حالا برای غذای شباش چیکارش کنم؟
۰
۱
 
 
ir
فاطمه | ۱ هفته پیش
سلام من دو تا جوجه بلژیکی یک ماهه دارم بردمشون برا واکسن اما پشت گردنشون جایی که واکسن زده شده خونی شده مشکلی نداره با آب گرم بشورم؟؟ طوری شون نمیشه؟؟
ممنون میشم جواب بدید
۰
۲
 
 
ir
فاطمه | ۱ هفته پیش
سلام من دو تا جوجه بلژیکی یک ماهه دارم و بردمشون برا واکسن حالا پشت ‌گردنشون جایی که واکسن زده شده خونی شده مشکلی نداره با اب گرم بشورم ؟؟طوریشون نمیشه؟

ممنون میشم جواب بدید
۰
۰
 
 
ir
مهدی | ۱ هفته پیش
سلام دوستان،متاسفانه به دلیل مشغله کاری نمیتونم پاسخگو باشم،از دوستان اگه کسی هست که تجربه داره در این زمینه،به بقیه هم یاری برسونه.
((سعی میکنم به بعضی از نظرات پاسخ بدم))
۰
۰
 
 
ir
مهدیه۲۱۲۱ | ۱ هفته پیش
سلام
از راهنمایی هاتون ممنون
یه سوال جدید پیش اومده
جوجه هام خیلی بد غذا شدن.
هرچی جلوشون میزارم جیغ میزنن و فقط برنج میخوان.
چیکار کنم؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۱ هفته پیش
  سلام،احتمالا این غذا رو زیاد بهشون دادید و عادت کردن به برنج.
  راه حل اول و بهتر:
  میتونید غذا های مد نظرتون رو با برنج قاطی کنید تا همراه برنج اون غذا رو بخورن.دانه پارس نرم تهیه کنید،احتمالا دوست داشته باشن ولی اگه تا الان بهشون دانه پارس ندادید اولش شاید علاقه نشون ندن ولی چند ساعت که جلوشون باشه و گرسنه باشن میخورن.
  راه حل دوم:
  شما احتمالاجوجه هاتون رو همیشه سیر نگه میدارید،اگه کمی گرسنه نگه دارید هر غذایی رو میخورن(گرسنگی در حد چند ساعت نه بیشتر)
  ۳
  ۰
 
 
ir
صالحه | ۱ هفته پیش
سلام یه سوال دارم لطفا جواب بدین من جوجه دارم و میخواهم برم مسافرت متونم اونهارم با خودم ببرم
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۱ هفته پیش
  سلام،لزومی نداره با خودتون ببرید،دچار استرس حمل و نقل میشن و ...
  راه حل های زیر رو پیشنهاد میکنم:
  یک جای خوب براشون پیدا کنید و دان خوری و آب خوری‌‌ بخرید(دان خوری و آب خوری اندازه سنشون) و پرشون کنید.چند تا ظرف هم به غیر از دان و آب خوری برای اطمینان آب و غذا کنید که خیالتون راحت باشه(ظرف زیاد بزرگ‌نباشه که گرفتار بشن)
  راه حل دوم و آسون تر:
  بسپرید به کسی تا موقعی که برگردید،براتون نگه دارن.

  اگرم خواستید ببرید با خودتون،یک قفس مناسب پیدا کنید و‌ مولتی ویتامین و پودر ORS دامی هم با خودتون داشته باشید.
  ۰
  ۰
  ir
  حمید | ۱ هفته پیش
  سلام من ۳ تا جوجه ی دو روزه دارم به هم زیاد می چسبن و چشماشون رو هم می بندن دلیلش چیه؟
  ۰
  ۰
 
 
ir
مهدیه۲۱۲۱ | ۱ هفته پیش
براشون مولتی ویتامین دادم و با همون بار اول حالش خیلی بهتر شد و اشتهاش بیشتر شد. علائم‌دیگه ایی نداشت. من براشون کیسه اب گرم میزارم ولی جاشون بزرگه و اگر گرمشون بشه میتونن برن اون طرف و اب همیشه دارن . کیسه اب گرم ممکنه مضر باشه؟تخم مرغ اصلا نمیخورن و بدشون میاد حتی فکرکنم.فقط برنج میخورن و جو و گندم اسیاب شده.خوبه؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۱ هفته پیش
  خوشحال شدم از اینکه حال جوجتون خوب شده.
  مشکلش همون کمبود ویتامین بوده.
  کیسه آب گرم رو به نظرم نزارید.
  غذاهایی که میدین خوبه،برنج‌ چرب ندید بهشون،گندم و جو رو همیشه آسیاب شده بدید.
  حالا که حاشون خوبه و علاقه نشون ندادن به تخم مرغ آب پز شده،براشون استفاده نکنید.
  در مصرف مولتی ویتامین هم زیاده روی نکنید که خودش باعث مشکل میشه
  ۱
  ۰
 
 
ir
درسا | ۱ هفته پیش
سلام اشکال نداره لامپی براشون نذاریم
جوجه ها رنگی و دو سه روزه هستن
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۱ هفته پیش
  سلام،برای این سن لامپ باشه بهتره
  ولی میتونید از چند روز دیگه لامپ رو حذف کنید
  ۱
  ۰
 
 
ir
Amirhossin | ۱ هفته پیش
سلام اقا مهدی از دوقطره مولتی ویتامین استفاده می کنن و برای ابخوریشون از جای حلوا شکری استفاده می کنم اولش براشون همون طور که گفتید یک قطره مولتی ویتامین میریزم البته به دامپزشکی دست رسی نداریم به خاطره همین از مولتی ویتام نوزادان میریزم تو ابشون ،بعدش دیدم ابشون زیاده دو قطره مولتی ویتامین میریزم تو ابشون در ضمن نمیدونم مدفوعش سفته یا اسهالش سفته اخه معلموم نیست وقتی نگاه می کنی، راستی اینکه میگید از رژیم غذایی استفاده کنید چه غذا هایی شاملش میشه ممنون از جوابتون.
۱
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۱ هفته پیش
  سلام،هنوز مشکل چسبیدن مدفوع رفع نشده؟
  مقعد رو با پارچه تمیز و آغشته به روغن زیتون تمیز کنید و نزارید اصلا مدفوع بمونه به مقعد و هرگز سعی نکنید بدون چرب کردن یا مرطوب کردن مدفوع رو بکنید.
  از آرد ذرت و جو دو سر خام استفاده کنید غذای مخصوص خود جوجه استفاده کنید.
  مولتی ویتامین هم زیاد ندید بهشون،به نظرم تا موقعی که این مشکلشون رفع نشده،مولتی ویتامین رو قطع کنید.
  ۰
  ۰
  ir
  مهدی | ۱ هفته پیش
  آرد ذرت رو به عنوان غذای مستقل ندید،مقداری قاطی کنید با خوراکی که میخورن که جلوی چسبیدن مدفوع به مقعد رو بگیره
  ۰
  ۰
 
 
nl
مهدیه۲۱۲۱ | ۱ هفته پیش
سلام خدا قوت
من سه تا جوجه ۸ روز پیش خریدم.
از امروز صبح یکیشون (که از بقیه هم بزرگ تره یکمی)بیحاله.مدا
م خوابالوعه.غذا خیلیییی کم میخوره یعنی فقط الکی نوک میزنه.فقط وایمیسه نگاه میکنه. چیکار کنم؟لطفا هرچه سریع تر جوابمو بدین ممنون
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۱ هفته پیش
  سلام،بی حالی علت های زیادی داره.
  از چه غذایی براشون استفاده میکنید؟
  علایم دیگه ای نداره؟
  ممکنه علتش کمبود ویتامین باشه،از داروخانه دامپزشکی مولتی ویتامین مخصوص طیور تهیه کنید.
  تخم مرغ آب پز شده براش ریز رنده کنید بزارید جلوش بخوره یا هر غذایی که اشتهاش تحریک بشه و به اشتها بیاد وگرنه ضعیف میشه،آب تمیز هم همیشه در دسترسش باشه و محیط خیلی گرم هم نزارید(ممکنه گرمایی شده باشه).روزی چند ساعتم بزارید آزاد باشند که بتونن بقیه نیازهاشون رو مثل سنگ ریزه تامین کنن.احتمالا با مولتی ویتامین و همین روش هایی که گفتم مشکلش برطرف میشه ولی اگه نشد احتیاج به دارو و دامپزشک داره.
  ۲
  ۰
 
 
ir
پارسا | ۲ هفته پیش
سلام من ی جوجه ی ۲ هقته ای دارم یا شایدم ۳ هفته بعد دنبال دست من راه می افته وقتی ام که میزارمش توی جاش هی دنبال دست من میگرده و بلند بلنو جیک جیک می کنه چیکار کنم توروخدا جواب بدین???????????
???????????????
???????????????
???????????????
???????????????
???????????????
??????????
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۲ هفته پیش
  سلام،با این مورد زیاد برخورد داشتم،جوجه وقتی تنها باشه احساس هراس داره و وابسته میشه به انسان،و هر جا که شما برید اونم دنبالتون میاد که اصلا خوب نیست.
  هر چه زودتر یک جوجه دیگه هم سنش تهیه کنید،چون وقتی بزرگ تر بشه رفتاراش براتون قابل تحمل نیست.
  ۱
  ۰
 
 
ir
ملیکا | ۲ هفته پیش
سلام لطفا بگید چی کار کنم تا بخوابن
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۲ هفته پیش
  سلام،گرسنه نباشن و بزارید یک جای نسبتاً تاریک،احتمالا میخوابن.
  ۰
  ۰
 
 
ir
ملیکا | ۲ هفته پیش
سلام من دو تا جوجه رسمی خریدم در هفته چند بار باید بهشون زرده تخم مرغ بدم ؟ راستی زیاد میخورن واصلا سیر نمیشن بعد عیبی نداره همش بهشون غذا بدم چون سیر نمیشن
۱
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۲ هفته پیش
  سلام،کل تخم مرغ رو رنده کنید بزارید جلوشون،زرده تنها کافی نیست.اگه سنشون بیشتر از دو هفتست،هفته ای دو بار تخم مرغ برای رشدشون خوبه
  غذا رو در حدی بدید که سیر بشن،اصولا وقتی جوجه سیر باشه دیگه سروصدا نمیکنه
  ۰
  ۰
 
 
ir
ملیکا | ۲ هفته پیش
ممنون بابت توضیحات خوبتون عالی
۲
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۲ هفته پیش
  خواهش میکنم
  در حدی که بتونم و بدونم کمک میکنم به همه ی دوستان
  ۰
  ۰
 
 
ir
علی | ۲ هفته پیش
من دوتا جوجه مصری دارم وقتی میزارم حیاط و دیگه نمیتونم بگیرم و میترسم برم بگیرم چیزی شون شه وقتی میگیرمشون میزارم جاشون نفس نفس میدن چیکار کنم
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۲ هفته پیش
  اگه جوجه ها بیشتر از دو هفته سن دارن،گرفتنشون مشکل خاصی ایجاد نمیکنه.نفس نفس زدنشون به خاطر اینکه دنبالشون میکنید که معمولاً برطرف.
  ولی میتونید موقع گرفتن، ظرف غذاشون رو نشون بدید بهشون و موقعی که اومدن بخورن بگیریدشون.
  یا ظرف غذا رو بزارید داخل قفسشون خودشون معمولاً میرن‌داخل قفس
  ۰
  ۰
 
 
ir
Amirhossin | ۲ هفته پیش
سلام دو تا جوجه نیم ماهه دارم یکیشون مدفوعش دفع نمیشه و میمونه تو معدش من مجبورم چند رو یکبار پاکش کنم لطفا راهنمایی کنید
با تشکر.
۰
۰
 
 
ir
Amirhossin | ۲ هفته پیش
سلام اقا مهدی من دو تا جوجه دارم یکیشون وقتی مدفوعش میاد میمونه تو معقدش و بعد چند روز مدفوع رو هم میمونه و بزرگ میشه مجبورم خودم بکنمش راستی نیم ماهه هستن. با تشکر لطفا جواب بدید
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۲ هفته پیش
  سلام،احتمالا دچار عفونت گوارشی شدن.اگه مقدوره براتون به یک دامپزشک نشون بدید.
  جوجه ها رو گرم نگه دارید،داخل پنجاه سی سی آب پنج قطره سرکه سیب بریزید و به جای آب از این محلول مصرف کنن.
  بهداشت رو براشون کاملا رعایت کنید و نزارید زیرشون مدفوع جمع بشه.
  آب خوری و دان خوریشون رو کاملا ضدعفونی کنید
  اگه خوب نشدن،کپسول داکسی سیکلین 100 از داروخانه انسانی تهیه کنید و یک پانزدهم رو بریزید داخل یک یا دو سی سی آب بدید بخوره.
  از رژیم غذایی ساده استفاده کنید
  از مولتی ویتامین زیاد استفاده نمیکنید یا هر داروی دیگه ای؟
  از چه غذایی استفاده میکنید؟
  اسهالن یا مدفوشون سفته؟
  ۰
  ۰
 
 
ir
بهروز | ۲ هفته پیش
سلام من میخوام مرغ و خروس دو یا سه ماهه بگیرم چه جوری به فهمم مریض یا سالم
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۲ هفته پیش
  سلام،سعی کنید از جاهای معتبر جوجه بخرید.
  به جوجه ها خوب نگاه کنید،که علایمی مثل عطسه،آبریزش از چشم و بینی،خرخر،بی حالی غیرعادی،اسهال و هر علامت مشکوک دیگه ای که به نظرتون غیرعادیه رو نداشته باشن.
  به علایم ظاهری جوجه هم بی توجه نباشید
  ۰
  ۰
 
 
ir
حسن علیجان زاده | ۲ هفته پیش
سلام.من دوتا جوجه رسمی گرفتم یکیشون امروز مرد ولی هرچه فک میکنم دیروز سالم بود برام عجیب ه که مرده الان چکنم یعنی این یکی از تنها بودن میمیره
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۲ هفته پیش
  سلام،علت مرگش دلیل های زیادی داره و تشخیص دقیق رو با کالبد شکافی میدن.
  ولی ممکنه دچار سندرم مرگ ناگهانی شده باشه.
  بعیده یک جوجه از تنهایی بمیره،ولی اگه بمیره یک مشکلی وجود داشته.مثل یک بیماری مهلک یا غذای نامناسب و...
  ۰
  ۰
 
 
ir
Nima | ۲ هفته پیش
سلام اقا مهدی من یه سوال ازت دارم یه جوجه خروس دارم چندروزخ غذا نمیخوره و کاملا افسرده و بیحال و پرهاش افتاده و یه گوشه کز کرده
راه درمانی برای این بیماری پیشنهاد دارید ؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۲ هفته پیش
  سلام،بی حالی علت های زیادی داره.
  خطاب به همه‌ی دوستان:
  من نمیتونم سرخود هردارویی رو معرفی کنم،من فقط داروهای ایمن رو معرفی میکنم،که خدایی نکرده به پرنده آسیبی نرسه،اگه خوب نشدن باید نشون داده بشن به یک دامپزشک تا تشخیص دقیق داده بشه،از راه دور تشخیص دقیق داده نمیشه.

  شما میتونید از دارو های زیر استفاده کنید:
  مولتی ویتامین مخصوص طیور
  کپسول داکسی سیکلین 100 از داروخانه انسانی تهیه کنید.وزن جوجه رو هم نگفتید که مقدار دارو رو بگم.
  یک پانزدهم دارو رو بریزید داخل یک سی سی آب بهش بدید بخوره.اگه جوجه بیشتر از یک ماهشه یک دهم بریزید
  ۰
  ۰
 
 
ir
علی احمدی | ۲ هفته پیش
من جوج هام 15 روزشونه تقریبا دو هفته اینارو من باید روزی چند بار بهشون غذا بدم؟؟؟ فقط هم دانه پارس میدم روزی 4 وعده میدم میخورن زیاده یا کمه راهنمایی کنید
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۲ هفته پیش
  همون روزی چهار بار خوبه،ولی هر دفعه به اندازه بریزید،نه زیاد نه کم
  موقعی که دارید وعده آخر رو میدید،یک دست بزنید به چینه دانشون باید نه خالی باشه نه زیاد پر و سفت
  از سه هفتگی جوجه ها به بعد رژیم غذاییشون رو تنوع بدید و فقط از دانه پارس استفاده نکنید
  ۰
  ۱
 
 
ir
Karen K | ۲ هفته پیش
با سلام من دوتا جوجه ۱ و ۲ ماهه دارم سر حال هستند میخورند و مشکلی ندارن ولی بعضی وقت ها دراز میکشند طوری که انگار میخوان تخم بزارن مشکلی نداره لطفا توضیح دهید.
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۲ هفته پیش
  سلام،منظورتون اینکه مثل حالت مدفوع کردن به خودشون میگیرن و میخوان انگار دفع کنن؟
  مدفوعشون سفت نیست؟
  اگه منظور همین حالتیه که گفتم،ممکنه دچار یبوست شده باشند.
  داخل مدفوعشون رو نگاه کنید ببینید کرم یا لارو نیست،لارو به صورت نقطه های سفید در مدفوع دیده میشه
  ۰
  ۰
 
 
ir
سعیده غنی پور | ۲ هفته پیش
سلام ما سه تا جوجه ی یک هفته ای داریم.
یکی شون داره می میره و خیلی بی حاله و اصلا نمی تونه روی پاهایش وایسته.
بیهوش شده!
باید چی کار کنیم؟


من بهشون قطره دادم اما مرد.
یکی دیگه شون هم اون جوری شده!
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۲ هفته پیش
  بعیده قطره باعث مرگ شده باشه،مگه اینکه زیاد داده باشید یا بیماری باعث مرگ شده باشه.
  بهتره هرچه سریع تر برید دامپزشکی
  بی حالی علت های زیادی داره مثل کمبود ویتامین،بیماری های باکتریایی و...
  باید بررسی بشن.
  قطره هم ندید جهت اطمینان
  ۰
  ۱
 
 
ir
رها | ۲ هفته پیش
سلام
من ۲ تا جوجه محلی کوچیک دارم متاسفانه برادرم اون ها رو زیر شیر اب گرفته الان اصن حال یکیشون خوب نیست اب و غذا هم نمیخوره ممکنه راهنماییم کنین؟؟ امکان داره بمیره؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ae
  مهدی | ۲ هفته پیش
  سلام،جداش کنید و بزاریدش یک مکان گرم،داخل آبش مولتی ویتامین مخصوص طیور بریزید یا مولتی ویتامین مخصوص نوزادان یک قطره بندازید داخل دهانش.
  سعی کنید اشتهاش رو برگردونید تا ضعیف نشه.
  از غذاهای اشتها آور استفاده کنید،البته غذای چرب بهش ندید.میتونید از کمی تره،تخم مرغ آب پز رنده شده یا هرچیزی که فک میکنید خیلی دوست داره استفاده کنید.
  ۰
  ۰
 
 
ir
Salar | ۲ هفته پیش
سلام غذای جوجه یک ماهه چیه
۱
۰
پاسخ ها:
  ae
  مهدی | ۲ هفته پیش
  سلام،دانه ی پارس،برنج پخته شده البته چرب نباشه اگرم چربه بگیرید زیر آب تا چربیش گرفته بشه،سبزیجات (اگه اسهال گرفتن ندید)و...
  ۱
  ۰
 
 
ir
سعیده غنی پور | ۲ هفته پیش
سلام ما سه تا جوجه ی یک هفته ای داریم.
یکی شون داره می میره و خیلی بی حاله و اصلا نمی تونه روی پاهایش وایسته.
بیهوش شده!
باید چی کار کنیم؟
۱
۰
پاسخ ها:
  ae
  مهدی | ۲ هفته پیش
  سلام،علایم دیگه ای نداره؟مثل آبریزش از چشم و بینی،اسهال و....
  احتمالا دچار کمبود ویتامین شده،از داروخانه دامپزشکی مولتی ویتامین مخصوص طیور تهیه کنید وطبق راهنمای روی دارو پیش برید،اگه دسترسی ندارید به داروخانه دامپزشکی از داروخانه انسانی قطره مولتی ویتامین مخصوص نوزادان تهیه کنید و یک قطره بندازید داخل دهانش.
  ۱
  ۰
  ir
  سعیده غنی پور | ۲ هفته پیش
  اگر یک جوجه اسهال داشته باشد باید چکار کرد؟
  ۲
  ۲
 
 
ir
Saghar | ۲ هفته پیش
سلام.من جوجم از صبح بیرون مونده تو جعبه.گرمشون شده.یکیشون هیچی نمیخوره و خیلی بی حاله.چیکارش کنم؟????
۰
۰
پاسخ ها:
  ae
  مهدی | ۲ هفته پیش
  سلام،بزاریدشون یک جایی که گرمایی نشن،آب تمیز همیشه در اختیارشون باشه،احتمالا گرمایی شدن و کم آبی گرفتن.مولتی ویتامین اگه تونستید براشون تهیه کنید.
  ۰
  ۱
 
 
ir
ایلیا | ۲ هفته پیش
سلام دو سه سوال داشتم یکی این که ایادر دوران هچ دماشونو بالا یا پایین بیاریم بعد به دیمر نیاز داریم یا این که با سوراخ کردن کارتن دماشو کنترل کنم وبعد میگن که کارتون همه جاشو بپوشونی بعد یک جاشو هی باز کنی که تخمارو بچرخونی و بعد مادریزرگم در دام داریشون بااغ دارن بعد میگه که انجا رو تور بکشید و جوجه هارو ازاد کنیم بنظرتون خوبه انجا برایشان اب و غذا میگذاریم
۰
۰
 
 
ir
علی | ۲ هفته پیش
من شش تا مرغ دارم یکی از مرغ هام نمیتوانست پاشه و غذا و آبش رو هم جلوش میداشتیم و چشمش نیمه بازه و یکی از بالش رو زده بودن یکم خون داشت یک قصابی بود دادیم اون قربانی کرد الان اونو بخوریم یا ضرر داره
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۲ هفته پیش
  بزارید خوب بپزه،مشکلی نداره مصرفش
  ۰
  ۰
 
 
ir
arshiya | ۲ هفته پیش
سلام جوجه ی من سمت ظرف ابش نمیره و اب زیاد نمیخورن چیکار کنم
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۲ هفته پیش
  سلام،میزان خورن آب بستگی داره به نوع غذای مصرفی،شدت گرمای هوا و...
  اگه سرحالن و علایمی ندارن،نیازی به مداخله کردن نیست.
  ۰
  ۰
 
 
ir
شاهین | ۳ هفته پیش
سلام به نظر شما‌جوجه محلی خوبه یا ماشینی
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۲ هفته پیش
  سلام،قبلا هم چند بار به این سوال پاسخ دادم،جوجه محلی بهتره از همه لحاظ
  در برابر بیماری ها مقاوم تره،فروشش آسون تره و...
  ۰
  ۰
 
 
ir
شاهین | ۳ هفته پیش
سلام من ۳تا جوجه دارم که یکیش تو آفتاب میخوابه و اصلا بیدار نمیشه وغذا هم نمیخوره
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۲ هفته پیش
  سلام،سنشون رو نگفتید
  به هر حال،اگه علایم دیگه ای مثل آبریزش از چشم و بینی یا هر علامت مشکوک دیگه ای نداره احتمالا دچار کمبود ویتامین شده،مولتی ویتامین مخصوص طیور تهیه کنید از داروخانه دامپزشکی اگرم دسترسی ندارید به داروخانه دامپزشکی از داروخانه انسانی قطره مولتی ویتامین مخصوص نوزادان تهیه کنید و یک قطره بدید بخوره.
  جوجه ای که کمبود ویتامین داره خیلی تو چرته،پرهاش ژولیده به نظر میاد،سسته،اشتها هم نداره.
  ۰
  ۰
 
 
ir
Salar | ۳ هفته پیش
سلام من یدونه دستگاه جوجه کشی خانگی درست کردم ترموستات رو گذاشتم تو درجه ۳۷.۷خاموش شش دهم بیاد پایین بشه ۳۷.۱ چراغ روشن بشه این شش دهم برای جوجه ها خطری نداره اول می خواستم ۳ دهم کنم گفتن لامپ می ترکه ۶ دهم کردم رطوبت هم چند درجه این ور اون ور بشه ایبی داره
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۲ هفته پیش
  سلام،اصولا دستگاه جوجه کشی دست ساز راندمان خوبی ندارن و تلفاتش بالاس.
  چون کمتر از یک درجه سانتیگراد بوده احتمالا مشکلی پیش نمیاد،ولی سعی کنید دما رو ثابت نگه دارید.
  ۰
  ۰
  ir
  Salar | ۲ هفته پیش
  شما از کجا میدونید که عیبی نداره اگه مطمعاً هستین من تخم ها رو بزارم رطوبت هم یکم این ور اون ور بشه چیزی نمیشه
  ۰
  ۰
 
 
ir
جواد | ۳ هفته پیش
سلام خسته نباشید جوجه رنگی ام از صبح هیچ غذایی نخورده ومعده اش پرمیشه الان داره جون میده منتظر جواب شما هستم
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۳ هفته پیش
  سلام،منظورتون رو دقیق نفهمیدم،یعنی جوجه هیچ غذایی نخورده و چینه دانش پره؟مطمئنید هیچی نخورده؟آب زیاد نمیخوره؟
  دست بزنید ببینید چینه دانش شله یا سفت
  علایم دیگه ای مثل استفراغ و اسهال سفید نداره؟
  ممکنه دچار انسداد باشه یا عفونت قارچی و بیماری های دیگه
  ۱
  ۰
 
 
ir
جواد | ۳ هفته پیش
جوجه رنگی ام ازصبح بی حاله وهی می افته غذا واب نمی خوره وسینه اش باد کرده
۰
۰
 
 
ir
سلاماسما | ۳ هفته پیش
سلام می خواستم بدونم اگه به جوجه ماست بدیم اتفاقی نمی افتد
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۳ هفته پیش
  سلام،هفته ای چند بار به مقدار کم مشکلی ندارن.
  اگه مقدار کمی هم سیر اضافه کنید برای پیشگیری از بیماریهای طیور مناسبه.
  ۰
  ۰
 
 
ir
سلام | ۳ هفته پیش
من 2هفته پیش 4 جوجه گرفتم ولی یکیشون مرده و 2 تاشون خییییییلی بیحال هستن یعنی روی پایایشان می ایستند و چشمانشان را می بنندد و جیک جیک می کنند . من چی کارشون کنم می ترسم بمیرن

منتظر جوابتون هستم
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۳ هفته پیش
  سلام،اگه علایم دیگه ای مثل آبریزش از چشم و بینی،اسهال و هر علامت مشکوک دیگه ای ندارن احتمالا دچار کمبود ویتامین شدن.
  از داروخانه دامپزشکی مولتی ویتامین مخصوص طیور تهیه کنید اگه دسترسی به داروخانه دامپزشکی ندارید از داروخانه انسانی قطره مولتی ویتامین مخصوص نوزادان تهیه کنید ویک قطره بدید بخورن.
  ۰
  ۰
 
 
ir
دنیا | ۳ هفته پیش
از کی شروع به تخم کردن میکنند؟؟لطفا اگه میدونین ج بدین
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۳ هفته پیش
  بسته به نژاد و تغذیه داره.
  ولی به طور معمول بین پنج تا هفت ماهگی
  ۰
  ۰
 
 
ae
پارسا پشتاره | ۳ هفته پیش
وقتی آب می خورن و بعد می خواهن بچسبند به لامپ نوک خیس را به لامپ نمی زنن ؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۳ هفته پیش
  بعیده مشکل خاصی پیش بیاد
  ۰
  ۰
 
 
ir
ایلیا | ۳ هفته پیش
ببخشید منو راهنمایی کنید کی باید از دستگاه بیرونشون کنیم چند روز یعد یعنی یا چقدر باید پشت گردنشون خیس باشه که بیرونشون بیاریم
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۳ هفته پیش
  به‌ خاطر اینکه دستگاه های جوجه کشی باهم فرق دارن بهتره شما هر شش ساعت در دستگاه رو باز کنید و جوجه هایی رو که خشک شدن رو به زیر مادر مصنوعی انتقال بدید.
  ۰
  ۰
 
 
ir
ایلیا | ۳ هفته پیش
سلام خدمت شما وقتی که نیاز به گشت داشته باشن اسان ترین جا کجاس من نمیدونم گربه خیلی زیاد شده بعد قطره مولتی ظروریه یا بهش بدم هالش خوب باشه بعد اسان ترین جا برای گشتنش کجاس داخل خانه که نمیشه داخل گلخانه چطور من میترسم ببرم باغچه اونارو چون گربه به یک چشم به هم زدن میدوزددشون هالا کجا برای گشت ببرم خانه خوبه!؟؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۳ هفته پیش
  سلام،آزادشون کنید در یک باغچه کوچیک و حواستون بهشون باشه،در حد یک ساعت آزادی برای جوجه چند روزه بسه.وقتی شما باشید گربه جرات نداره بیاد جلو مگه اینکه خانگی باشه.
  ۰
  ۰
 
 
ir
ممد | ۳ هفته پیش
سلااام من مرغ دارم جوجه ۱ روزه داره ۱۵ تا دوتاشون رو صورتشون زخم هایی مثل زیگیل دارن میشه راهنمایی کنین غذاشونو میخورون سرحال هستن
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۳ هفته پیش
  سلام،از راه دور نمیشه تشخیص دقیق داد،ولی ممکنه مبتلا به آبله باشن،بهتره از بقیه جداشون کنید وبه یک دامپزشک نشون بدید.
  ۰
  ۰
 
 
ir
Amir | ۳ هفته پیش
سلام من جوجه خریدم همش جیک جیک میکنه غذاهم نمیخوره چی کار کنم بنظرتون ؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۳ هفته پیش
  سلام،اگه جوجه تنهاست،احتمالا دلیلش همین می‌تونه باشه یک جوجه دیگه هم تهیه کنید.
  شایدم غذاشو دوست نداره،غذا رو عوض کنید ببینید نمیخوره.
  یک تخم مرغ رو خوب آب پز کنید و با قسمت ریز رنده،رنده کنید،احتمالا میخوره.
  ۰
  ۰
 
 
ir
Karen K | ۳ هفته پیش
با سلام امروز وقتی که رفتم به جوجه هام سر بزنم
دیدم یکیشون خیلی نوک شو رو زمین میماله فکر کردم شاید نوکش کثیفه ولی دیدم نیست بزرگ هم هست 2 ماه و نیم هست سن ش نر هم هست
بنظر شما مشکل چیه ؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۳ هفته پیش
  سلام،زیاد روی هر حرکت جزئی جوجه حساس نباشید.
  اگه نوکشو زیاد میماله به زمین و یا نشانه‌های دیگه ای مثل عطسه،آبریزش،بی حالی و... داره احتیاج به مداخله داره.
  ممکنه چیزی رفته داخل بینی یا غذا چسبیده باشه به سقف دهانش که معمولاً برطرف میشه.
  ۰
  ۰
 
 
ir
Milad | ۳ هفته پیش
سلام _ چرا جوجه ها عطسه پیدا میکنن ؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۳ هفته پیش
  سلام،عطسه علت های زیادی داره:
  رایج ترین دلایل عطسه عبارتند از:

  التهاب ناشی از گرد و غبار و یا شوره

  عفونت های باکتریایی

  عفونت های قارچی

  کمبود های تغذیه ای

  وجود اجسام خارجی در بینی

  ولی اگه همراه عطسه علایم دیگه ای مثل بی حالی،بی اشتهایی و هر علامت مشکوک دیگه ای دیده شده باید بررسی بشه.
  ۰
  ۰
 
 
ir
کارن | ۳ هفته پیش
با سلام لطفا به سوال هم جواب دهید ممنون من وقتی جوجه هایم را در افتاب ازاد میکنم تا بگردند میروند داخل افتاب و بال هایشان را باز میکنن و دراز میکشند من فکر میکنم میخواهند افتاب بگیرند حالا این کار برایشان خوب است یا بد میشه بگید چرا این کار را میکنند .
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۳ هفته پیش
  سلام،طبیعیه و مشکلی نداره
  آب کافی و تمیز در اختیارشون باشه تا کم آبی نگیرن.
  ۰
  ۰
 
 
ir
کارن | ۳ هفته پیش
سلام ببخشید
جوجه مرغ و خروس بهتره یا جوجه اردک؟

جواب بدید منتظر پاسخ شما هستم ممنون
۰
۰
پاسخ ها:
  ae
  مهدی | ۳ هفته پیش
  سلام،بستگی به سلیقه خودتون داره،ولی به نظر من اردک مناسب نیست.
  ۰
  ۰
 
 
ir
زهراعبادی | ۳ هفته پیش
سلام من جوجه مرغ کوچیک دارم ولی یکی از اونها خیلی بیحاله غذا هم نمیخوره نمیتونه هم رو دست و پاش باسته ولی اونها اینطوری نیستن ولی یکی از اونها اینطوری است
منتظر پاسخ شما هستم
ممنون
۰
۰
پاسخ ها:
  ae
  مهدی | ۳ هفته پیش
  سلام،سنش چقدره؟
  احتمالا کمبود ویتامین داره،از داروخانه دامپزشکی مولتی ویتامین مخصوص طیور تهیه کنید،اگه دسترسی ندارید به داروخانه دامپزشکی از داروخانه انسانی قطره مولتی ویتامین مخصوص نوزادان بگیرید.ولی از دامپزشکی بخرید خیلی بهتره
  ۰
  ۰
 
 
ir
زهراعبادی | ۳ هفته پیش
سلام من جوجه مرغ کوچیک دارم ولی یکی از اونها اصلا حال نداره مریضه نمیتونه دست و پاش باسته و غذا هم نمیخوره ولی اونها اینطوری نستن
منتظر پاسخ شما هستم
ممنون
۰
۰
 
 
ir
زهراعبادی | ۳ هفته پیش
سلام من جوجه مرغ کوچیک دارم ولی یکی از آنها نمی تواند از جاش حرکت کند و یک جا ایستاده تکون
نمیخوره چه کار کنم که جوجم خوب بشه
منتظر پاسختون هستم
ممنون
۰
۰
 
 
ir
کارن | ۴ هفته پیش
با سلام لطفا به سوال هایم جواب بدهید ممنون میشم

1- من دو تا جوجه 2 ماهه دارم آیا میتوانم ان ها رو درون یک تشت که زیاد عمیق نباشد و در اب گرم بگزارم براشون بد نیست ؟

2- جوجه های من خیلی زیاد میرن دستشویی و زیاد مدفوع میکنند ایا میتوانید بگوعید چکار کنم تا انقدر این کار را نکنند ؟

3- یک جوجه ۲ ماهه چقدر زمان میخواد تا به یک مرغ و خروس تبدیل بشه و قابل سر بریدن باشه ؟

راستی برای زیر پای جوجه موکت خوبه ؟

ببخشید زیاد شد منتظر پاسخ شما هستم
۰
۰
پاسخ ها:
  ae
  مهدی | ۳ هفته پیش
  سلام،آب تنی مشکلی ندارن فقط سرشون رو داخل آب نکنید،در حد یک دقیقه داخل آب باشن و بعد بیرون بکشید،آب تنی رو ساعت گرم روز انجام بدید
  یعنی چی کمتر دفع کن؟جوجه باید دفع کنه تازنده بمونه،ولی میتونید کمتر سبزیجات بدید
  بستگی به تغذیه و نژاد داره ولی اگه خوب بهشون برسید دو سه ماه دیگه خروس قابل ذبحه.موکت مناسب نیست ولی فک نکنم مشکل خاصی پیش بیاد
  ۰
  ۰
 
 
ir
مهدی | ۴ هفته پیش
سلام من دوتا جوجه رسمی خریدم یکیش زیاد می خوابه و انگار بیحاله وکم اشتها ست .وقتی خودش و تمیز می کنه تعادل نداره ایا مریض است ؟ اگه مریضه اسم بیماری و دارو را بگویید ؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ae
  مهدی | ۳ هفته پیش
  سلام،بستگی به سن داره؟
  اگه کمتر از ده روزه هستن خواب طولانی طبیعیه،ولی احتمال کمبود ویتامین بالاست چون گفتید تعادل ندارن،از داروخانه دامپزشکی مولتی ویتامین مخصوص طیور بخرید بهشون بدید.
  ۰
  ۰
 
 
cw
سجاد | ۱ ماه پیش
سلام. میخوام ۲۰۰۰تایی جوجه رنگی که داخل خیابون میفروشن پرورش بدم صرفه اقتصادی داره برا مدت ۳ماه
۰
۰
پاسخ ها:
  ae
  مهدی | ۳ هفته پیش
  سلام،خیر توصیه نمیکنم،این جوجه ها تلفات بالایی دارن و قابل نگهداری به تعداد بالا نیستن و نود درصدشون خروسن و کاربردی ندارند،وگرنه خود مرغداری نگهشون میداشت
  ۰
  ۰
 
 
ir
Sara | ۱ ماه پیش
سلام
من امروز رفتم دیدم جوجہ ام باد کردھ دھنشم ھعے باز میکنہ جیک بزنہ ولے صدایے ازش خارج نمیشہ
مامانشم(مرغہ)نمیذارھ بگیرمش
چیکار کنم☹????
۰
۰
پاسخ ها:
  ae
  مهدی | ۳ هفته پیش
  سلام،احتمالا دچار عفونت کیسه زرده شده،اگه تا الان تلف نشده،باید ببرید دامپزشکی.
  احتیاج به آنتی بیوتیک داره.
  ۰
  ۰
 
 
ir
یوسف | ۱ ماه پیش
سلام .من قصد دارم جوجه نگهداری کنم بهتره محلی بخرم یا ماشینی ؟
2تا مرغ و خروس بگیرم بهتره یا یدونه تنها ؟

ممنون از سایت خوبتون.
۰
۰
پاسخ ها:
  ae
  مهدی | ۳ هفته پیش
  سلام،معلومه که محلی بهتره
  تکی نخرید حتما دوتا جوجه بگیرید که گرفتار سروصدای جوجه تنها نشین.
  ۰
  ۰
 
 
ir
مریم | ۱ ماه پیش
سلام. جوجه های من پشت مقعدشون باد کرده.انگار غذایی که میخورن دفع نمیشه.سنگین هستند. نفس نفس میزنن .الان چند تایی مردن.بهشون انتی بیوتیک و ویتامین دادم.یعنی دکتر داد.دوزش رو هم درست دادم.اما هر روز دو تا شون میمیرن.
۰
۰
پاسخ ها:
  ae
  مهدی | ۱ ماه پیش
  سلام،تشخیص دکتر چی بود؟
  چه آنتی بیوتیکی دادن؟
  ۰
  ۰
 
 
ir
محدثه | ۱ ماه پیش
سلام من دوتا جوجه دارم یه ماهو چند روزشونه یکیشون خیلی خوبه ولی یکیشون یهویی شروع کرد ب جیک زدن با صدای بلند و سرشو محکم تکون میده هر چن دقیقه یکبار.نمیدونم شاید چیزی تو گلوش گیر کرده نگرانشم و نمیخوام چیزیش بشه لطفا راهنمایی کنید چکاری از دستم بر میاد براش انجام بدم؟لازمه ببرمش دامپزشکی؟؟؟؟؟؟؟
منتظر پاسختون هستم
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۱ ماه پیش
  سلام،ضربه ای به سرش نخورده؟
  اگه حس میکند که واقعاً چیزی تو گلوشه چند قطره روغن زیتون با احتیاط و کم کم بهش بدید،ببینید بهتر نمیشه،فقط دقت کنید که وارد ریه هاش نشه و موقع دادن سرشو زیاد بالا نگیرید.

  به نظرم اگه خوب نشد ببرید دامپزشکی بهتره،از راه دور نمیشه تشخیص دقیق داد،باید معاینه بشه.
  ۰
  ۰
  ir
  مهدی | ۱ ماه پیش
  احتمال اینکه چیزی پریده باشه تو گلوش هم هست،معمولا بعد چند ساعت رفع میشه،اگه رفع نشده ،طبق نظر قبلی پیش برید
  ۰
  ۰
 
 
ir
علی شبرو | ۱ ماه پیش
سلام
جوجه ها تا چه زمانی میتونند در مقابل گربه ها از خودشون دفاع کنند و دیگه گربه نمیتونه بهشون حمله کنه؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  نگین | ۱ ماه پیش
  جوجه های من اصلا سمت اون چراغ نمی رن من نگرانشونم بسوزن و تازه 3 روزشونه و من مخلوط غذاهایی رو که شما اینجا گفته بودید رو بهشون دادم و خیلی خوب میخورن ! در مورد قطره ی مولتی ویتامینی که گفتید باید مخصوص دام باشه یا همین قطره هایی که بچه ها هم میخورن رو بخورن مشکلی نداره؟
  ۰
  ۰
  ir
  نگین | ۱ ماه پیش
  جوجه های من با اینکه 3 روزه ان اما اصلا طرف چراغ نمیرن چرا؟
  در مورد قطره ی مولتی ویتامینی که گفتید حتما باید مخصوص دام باشه یا مشکلی نداره از اونایی که نوزادا میخورن رو بخورن؟
  از کجا باید بفهمیم که نر یا ماده ان!
  ۰
  ۰
  ir
  نگین | ۱ ماه پیش
  از کجا باید بفهمیم نر یا ماده ان
  ۰
  ۰
  ir
  نگین | ۱ ماه پیش
  چرا زیر لامپ نمیرن؟با اینکه 3 روزن
  ۰
  ۰
  ir
  نگین | ۱ ماه پیش
  وقتی ی گوشه کز می کنن یعنی چی؟
  قطره ی مولتی ویتامین با ید حتما مخصوص دام باشه یا اگه از اینایی که بچه ها میخورن رو بهشون بدیم مشکلی نداره؟
  ۰
  ۰
 
 
ir
مهدی | ۱ ماه پیش
سلام من 2 تا جوجه 1ماهه خریدم یکی مرغ یکی خروس الان تقریبا 2ماهه شدن من گاهی اوقات حس میکنم خروسم عطسه میکنه نمیدونم چرا تو جعبه نگه میدارم از اون پلاستیکی ها چیکار کنم جاشون گرم شه تا الان هم شانسی نگه داشتم شنیدم خاک اره برای زیرشون خوبه غدا هم مناسب لطفا پیشنهاد کنید اصلا سر در نمیارم گاهی هم با پاش نوکشو چند باز میزنه
ممنون میشم کمکم کنید
خیلی علاقه دارم
بگید غذا چه دون هایی بدم؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۱ ماه پیش
  سلام،جوجه دو ماهه رو نباید همیشه داخل جعبه نگه داشت،روزی چند ساعت آزادشون کنید یک محیط مناسب مثل باغچه.
  علایم دیگه ای نداره؟مثل آبریزش از چشم و بینی و...
  یک پارچه تمیز و نرم رو بزنید داخل آب ونمک(نمک آب زیاد نباشه)بعد آب اضافی پارچه رو بگیرید،بعد بینیشو تمیز کنید،چند روز تکرار کنید اگه خوب نشه احتیاج به دارو داره.
  غذا هم میتونید از دانه پارس و سبزیجات ومانده غذای خودتون استفاده کنید،فقط غذای چرب بهشون ندید.
  ۰
  ۰
 
 
ir
احمدرضا | ۱ ماه پیش
من ۸۰تاجوجه میخوام بخرم فضام ۱۰متر هست ایا کمه براشون ؟
اگه هوا گرم شد فن هوا کافیه؟
زیرپاشون چی بزارم تا۲هفته اول بعد ۲هفته چی بزارم
دارو رو از کی بهشون بدم مثلاداخل ظرف۱لیتری چند قطره بریزم اسم دارو هارو بگید
جوجه هام ۱روژه هستند بهشون اب قند بدم اب قند و شکر که فرقی نمیکنه؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۱ ماه پیش
  ده متر کافیه
  فن هوا کمک کننده است،همیشه باید دقت داشت که در اختیار جوجه ها آب به مقدار کافی باشد
  مولتی ویتامین های زیادی وجود داره،معمولا شیوه مصرف روی بسته بندی دارو نوشته شده،ولی اگه متوجه نشدید از دکتر داروخانه دامپزشکی سوال کنید
  ««مخلوط آب با شکر»»
  **به ازای هر لیتر آب پنجاه تا صد گرم شکر در نظر گرفته شود**
  ۰
  ۰
  ir
  مهدی | ۱ ماه پیش
  آب قند 24 الی 39 ساعت پس از بیرون اومدن از تخم در اختیارشون باشه.
  ۰
  ۰
 
 
ir
Salar | ۱ ماه پیش
میگم تو توضیح بالا چند تا غذا رو نوشته که مخلوط کنیم بلغوری گندم و بلغوری جو ننوشته چقدر بریزیم اون یکی هارو نوشته
ممنون میشم اگه بگین
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  ; | ۳ هفته پیش
  سلام نوک قاشق غذا خوری گفته شده
  ۰
  ۰
 
 
ir
احمدرضا | ۱ ماه پیش
زیر پای جوجه ۱روزه چی باید باشه و چه مدت باید داخل کارتون باشه غذای جوجه ۱رزه تا ۱،۲هفته
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۱ ماه پیش
  باید از موادی استفاده کنید که قابلیت جذب رطوبت رو داشته باشن تا مانع از رشد قارچ‌ بشن.
  مثل ترکیب خاک اره،پوشال چوب و پوسته برنج
  ۰
  ۰
 
 
ir
Arshia | ۱ ماه پیش
سلام.آقا من امروز قراره جوجه بخرم و به چیزایی که شما گفتید توجه میکنم ولی:
۱-ازکجا میشه فهمید جوجه دیگه قوی شده و میتونه قدم بزنه و بدوه
۲_نمیشه بجای اون غذا های مخصوص بالا گندم و آرد ذرت و سبوس رو قاطی کنیم؟
ممنون از سایت خوبتون❤
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۱ ماه پیش
  سلام،در هنگام جوجه خریدن به نکات زیر توجه کنید:
  از جاهای معتبر جوجه بخرید،جوجه واکسن زده بخرید،به جوجه کاملآ دقت کنید که علایم غیرعادی مثل عطسه،آبریزش،بی حالی،سستی و... نداشته باشن.
  میشه از گندم و سبوس و آرد ذرت(به مقدار کم) استفاده کرد،ولی غذای مخصوص بهتره براشون اگه میتونید تهیه کنید وگرنه مشکلی نیست.
  ۰
  ۰
 
 
ir
آرمین | ۱ ماه پیش
خونه ما تراس نداره از پارکینگ و حیاطشم برای نگه داری جوجه خروس استفاده نمی شه چجوری تو خونه نگهش داریم که خونرو کثیف نکنه
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۱ ماه پیش
  سلام،شما میتونید یک قفس مناسب تهیه کنید(یا آماده یا بدید نجاری درست کنه)راحت بزارید داخل حیاط بدون کثیف کاری.چون حتی اگه داخل منزل هم نگه دارید کوچیک که نمیمونن،بزرگ میشن و دیگه قابل نگهداری در خانه نیستن.
  ۰
  ۰
 
 
ir
مریم | ۱ ماه پیش
سلام‌ ۵۰ تا جوجه ی دارم ۸ روزه دارمشون.الان چند روزه اسهال گرفته بودند.دو تا دارو دکتر دادهر کدام یک قاشق چای خوری در ۴ لیوان آب قاطی کردن.بحای اب دادم خوردن.الان ۳ روزه بهشون دادم .الان بیشترشون به نظر خودم اسهال ندارن‌.البته بعضی ها با مدفوع شون کمی اب هم همراه است.
اما غروب ۷ روز که روی هم خوابیده بودن دیدم یکی بیحال شده. که بعد یکساعت مرد.غروب روز ۸ هم توی کارتن بودن.رفتم بهشون سر بزنم دیدم یکی دیگه مرده.زیاد روی هم میخوابن. توی آفتاب و سایه هم نداره. کلا عادت دارند توی همدیگه فرو میروند.
حیوان کاملا خشک شده بود.و خودشو دراز کرده بود‌. نمیدونم دلیل مرگشون چیه. خواهش میکنم یه راه حل بهم بدین.من خیلی ناراحت میشم وقتی میمیرن.
ممنون از سایت خوبتون
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۱ ماه پیش
  سلام،بعد دارو دادن تلف شدن؟ممکنه دوز دارو رو زیاد داده باشین،احتمالا یکی از داروها یا او آر اس بوده یا ویتامین،بهتر بود اسم دارو ها رو مینوشتید.
  احتمالا جاشون تنگه و در محیط گرمی هستن،داخل کارتن مناسب نیست برای نگهداری جوجه با تعداد بالا،انتقال بدید به یک مکان مناسب ونزارید گرمایی بشن و همیشه آب تمیز کافی در اختیارشون باشه.
  بهتره یک قفس چوبی بدید نجاری بسازه،که جاشون تنگ نباشه
  ۰
  ۰
 
 
ir
الهه | ۱ ماه پیش
سلام اول تشکر میکنم بابت این سایتتون تا ب حال سایت به این خوبی و ب روز ندیده بودم ❤
لطفا جواب منم بدیید ...
من نمیدونم جوجه هام چند روزشونه از دست فروشا خریدم و الان 5 روزی هست دارمشون یکیشون شیطونع یکیشون خوابش میاد
غذا برنو ارزن کنجد دادم تا ب الان اما یکیشون عطسه میکنه ولی ترشحی رو منقارش نیست دائمن وابسته به آدما هستن و تا دست من نباشع خوب نمیخوابن
آیا اشتباه میکنم اونا رو در دستم نگه میدارم تا بخوابن؟؟؟ در مورد عطسه اون شیطونه چیکار کنم ؟؟
لطفااا جواب منم بدید
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۱ ماه پیش
  سلام،اینکه دستی شدن زیاد خوب نیست هم برای خودشون هم برای شما،چون ممکنه بیماری بگیرید،اگه میتونید کاری بکنید زیاد وابسته نشن و سرجاشون بخوابن،اگرم نشد حتما دست هاتون رو بشورید.
  اگه عطسه زیاد نمیکنه و ترشح چشم و بینی نداره مشکل خاصی نیست،در غیر اینصورت یک دستمال تمیز رو بزنید داخل آب نمک(نمک آب زیاد نباشد)بعد فشارش بدیدو به آرامی بینیشون رو تمیز کنید.
  اگر خوب نشه احتیاج به دارو داره.
  ۰
  ۰
 
 
ca
سمیرا | ۱ ماه پیش
سلام من دوتا جوجه دارم یکیش خیلی زرنگه نمیزاره اون یکی چیزی بوخوره ولی اون همش میخوابه
زورش به این نمیرسه خیلی لاغر شده جداشون کنم خوب میشن ؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۱ ماه پیش
  سلام،اگه جوجه ها با هم کنار میان و جوجه قوی تر اذیتش نمیکنه،فقط موقع غذا دادن ظرف جدا بزارید و مواظب باشید حتما غذاشو بخوره و نزارید جوجه دیگه نزدیک بشه،ولی اگه اشتها نداره و بی حاله احتمالا کمبود ویتامین داره،از دامپزشکی مولتی ویتامین مخصوص طیور بگیرید و بهش بدید،اگرم به داروخانه دامپزشکی دسترسی ندارید از داروخانه ی انسانی مولتی ویتامین نوزادان بگیرید و بریزید داخل آب خوریشون یک یا دو قطره نسبت به آب داخل آبخوری.
  ۰
  ۰
 
 
ca
سمیرا | ۱ ماه پیش
سلام من جوجوم علاقه شدیدی به پیاز داره اولا به جز پیاز هیچی دیگه نمیخورد الان یکم بهتر شده ولی هر روز پیاز میخوره ایا براش مشکلی پیش میاد؟
بالاشم کامل دراومده
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۱ ماه پیش
  سلام،پیاز زیاد براش خوب نیست،ولی به مقدار کم هفته‌ای چند بار مشکلی فکر نکنم پیش بیاد.
  ۰
  ۰
 
 
ir
الهام | ۱ ماه پیش
سلام ببخشيدميشه جواب ایامم رازودبديدممنون.
جوجه دوروزه بین تخم گيرکردروده هاش بیرون ریخته ولی بعدازيک روزهنوزحالش خوبه بايدچکارکنم
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۱ ماه پیش
  سلام،منظورتون رو دقیق نفهمیدم،ولی اگه منظورتون اینه که ناقص از تخم اومده بیرون و روده هاش بیرون قرار داره،کاری نمیشه کرد متأسفانه.
  ۰
  ۰
 
 
ir
Reza | ۱ ماه پیش
سلام.من دیروز جوجه هامو شستم.سه تا هستند.اما امروز یکیشون حالش خوب نیست.نمیتونه رو پاش وایسه و چشماشو میبنده.بی حال شده.هیچیم نمیخوره.به نظرتون چیکار کنم؟؟؟؟دامپزشکی هم توی شهرمون نیست.راهنمایی کنید.
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۱ ماه پیش
  سلام،احتمالا سرماخوردگیه،اول از بقیه جداش کنید چون بیماری مسریه،بعد بزاریدش یک محیط گرم،آب خوریش رو تمیز نگه دارید،تا زمان بهبودی بهش میوه و سبزیجات ندید،داخل آب خوریش مولتی ویتامین بریزید(مولتی ویتامین مخصوص طیور یا مولتی ویتامین نوزادان انسانیه یک تا دوقطره).یک دهم پودر کپسول داکسی سیکلین 100 بریزید داخل نیم لیتر آب بعد از اون آب بریزید داخل آبخوریش،وقتی رنگ آب تغییر کردو قرمز رنگ شد، کل آب رو دور بریزید.
  ۰
  ۰
 
 
ir
Salar | ۱ ماه پیش
وتو بالا تو صفحه چند دا رو نوشته گفته اونارو مخطوط کنید و بدید اینا رو از چند روزگی باید بدیم
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۱ ماه پیش
  اگه منظور از دارو مولتی ویتامینه،اون رو میشه از از موقعی که غذا دادن رو شروع کردید اونم هفته ای دو بار به آب خوری اضافه کنید.(مولتی ویتامین نوزادان)
  فقط در مصرفش زیاده روی نکنید
  ۰
  ۰
 
 
ir
Salar | ۱ ماه پیش
تو دستگاه جوجه کشی خانگی که درست میکنم باید لامپ چند وات باشه ممنون میشم اینم جواب بدین
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۱ ماه پیش
  لامپ 25 وات به کار برده می شود
  ۰
  ۰
 
 
ir
Salar | ۱ ماه پیش
تخم ابپز شده که رنده کردیم ارد ذرت رو با تخم مرغ ابپز شده مخلوط کنیم یا نه جدا جدا بزاریم
ممنون میشم
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۱ ماه پیش
  تخم مرغ رنده شده رو با کمی آرد ذرت مخلوط کنید،فقط آرد ذرت زیاد نریزید.
  ۰
  ۰
  ir
  مهدی | ۱ ماه پیش
  تا 24 ساعت پس از تولد به غیر از آب قند بهشون چیزی ندید تا زرده در بدنشون جذب بشه.
  ۰
  ۰
 
 
ir
Salar | ۱ ماه پیش
جوجه ای که تازه از تخم بیرون امده باید چقدر شکر رو تو چند لیتر اب بریزم و تو چه ضرفی بزاریم نعلبکی میشه چقدر تو نعلبکی شکر و اب بریزیم
ممنون میشم جواب بدین
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۱ ماه پیش
  پنج تا ده درصد نسبت به آب ظرف
  فقط میزان شکر زیاد،باعث اسهال میشه
  ۰
  ۰
  ir
  مهدی | ۱ ماه پیش
  تو یک ظرف یک لیتری محلول رو درست کنید،بعد بریزید تو ظرف هایی که جوجه ها راحت ازش بخورن و ظرف زیاد بزرگ نباشه که بیوفتن داخلش و تلف بشن.
  محلول سه ساعت بعد از تولد در اختیارشون باشه تا 24الی 39ساعت

  **درهر لیتر آب حداکثر 100 گرم شکر ریخته شود**
  ۰
  ۰
 
 
ir
Salar | ۱ ماه پیش
جوجه ها باید چند روز بعد از در اومدن از دستگاه جوجه کشی تو دستگاه بمونن بعد خارج کنیم
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۱ ماه پیش
  بهترین زمان برای بیرون کشیدن جوجه ها از دستگاه جوجه کشی زمانی است که جوجه ها خشک شده و کرک های آنها به صورت مخملی در آمده و هنوز پشت گردن آنها کمی خیس باشد. از منظر دیگر بهترین زمان بیرون کشیدن جوجه ها زمانی است که هنوز ۵ درصد از جوجه ها خشک نشده اند (پشت گردن آنها خیس است). این موضوع سبب میشود که جوجه هایی که زودتر هچ شده اند بعد از بیرون کشیدن از دستگاه آب بدنشان کم نشود. از آنجایی که دستگاه های مختلف ممکن است جوجه ها را دیرتر و یا زودتر خشک کنند لازم است دائما دستگاه هچر توسط مسئول مربوطه کنترل شود و در صورت آماده بودن جوجه ها، عملیات خارج کردن آنها از دستگاه انجام گیرد. توصیه می شود هر ۸ ساعت یکبار در دستگاه باز شده و جوجه هایی که کاملا خشک شده اند از دستگاه هچر خارج و به زیر دستگاه مادر مصنوعی منتقل شوند. در این دوران باید از باز و بسته کردن مکرر در دستگاه در زمان های کوتاه خودداری نمود.
  ۰
  ۰
 
 
ir
Salar | ۱ ماه پیش
غذای جوجه ۲ روزه تا هفته اول چیه
تو رو خدا جواب بدی
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۱ ماه پیش
  غذای مخصوص دارن جوجه ها برای هر دوره که اسمش استاتره و باید تهیه کنید.
  ولی من جوجه های زیادی با روش زیر تا ده روزگی بدون تلفات پرورش دادم،البته اقتصادی نیست
  تخم مرغ آب پز شده رو خوب رنده کنید بزارید بخورن،کمی آرد ذرت هم بهشون بدید برای جلوگیری از چسبندگی.
  ۰
  ۰
 
 
ir
Salar | ۱ ماه پیش
مولتی ویتامین انسان نمیشه باید از دانپزشک مخصوص طیور بگیرم ممنون
جواب بدین
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۱ ماه پیش
  مولتی ویتامین مخصوص خودشون بهتره،هم ایمن تره هم اثرش بیشتره.اگه از لحاظ قیمت نگرانید،فرقی نداره قیمتاشون ولی اگه به داروخانه دامپزشکی دسترسی ندارید میتونید از داروخانه انسانی قطره مولتی ویتامین نوزادان رو تهیه کنید و بریزید داخل آب خوریشون چند قطره ای نسبت به حجم آب آبخوری،ولی اگه از دامپزشکی تهیه کنید خیلی بهتره.
  ۰
  ۰
 
 
ir
محمد متین | ۱ ماه پیش
جوجه ها چه نوع بیماری هایی دارن
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۱ ماه پیش
  بیماری خیلی زیاد دارند
  ویروسی،باکتریایی و...
  استفاده از واکسن های چند گانه زیر نظر دامپزشک جهت مقابله توصیه میشه
  ۰
  ۰
 
 
ir
الهام | ۱ ماه پیش
سلام ببخشيدايادرسته که بیست وچهارساعت اول به جوجه ه آب قند واب بدیم...غذاموردن
يازازروزاول . چیه ممنون
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۱ ماه پیش
  سلام،به جوجه های تازه متولد شده آب و غذا نمیدن تا زرده در بدنشون جذب بشه،بعد بیست چهار ساعت میشه از استاتر استفاده کردو خیلی کم آرد ذرت تا چسبندگی نگیرن،اگرم نبود از تخم مرغ آب پز شده که خوب رنده شده باشه.
  ۰
  ۰
  ir
  مهدی | ۱ ماه پیش
  ««تصحیح نظر قبلی:»»
  **
  به جوجه تازه متولد شده تا بیست و چهار ساعت غذا نمیدن تا زرده در بدنشون جذب بشه،ازساعت سوم تولد باید آب در اختیارشون باشه.
  ۰
  ۰
 
 
ir
ازاده | ۱ ماه پیش
سلام من جوجه محلی خریدم یکیشون انگشت پشت پاش ناخونش کنده شده،چیکار کنم براش مشکلی به وجود نمیاره؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۱ ماه پیش
  سلام،زخم رو ضد عفونی کنید و نزارید زیاد به زخم نوک بزنه که جوش بخوره.
  ۰
  ۰
 
 
ir
Karen | ۱ ماه پیش
سلام
لطفا جواب بدید من تا حالا به جوجه هام پودر ذرت میدادم الان دیگه تکراری شده و نمیخورن چه غذایی برای جوجه های ۲ یا ۳ ماهه پیشنهاد میدین؟
راستی چه دارویی هست که به جوجه ها بدی و در ۲ یا ۳ ماه سریع بالغ میشن؟ براشون این دارو بد نیست؟اسم داروش رو میگین
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۱ ماه پیش
  سلام،شما میتونید از دانه پارس یا باقی مانده غذای خودتون بهشون بدید،تو این سن زیاد حساس نیستن که بخواین حتما از یک نوع غذای مخصوص استفاده کنید.
  اکثرا از داروهای محرک رشد استفاده میکنن که برای صرفه ی اقتصادیه،توصیه نمیکنم از این دارو ها استفاده بشه.
  ۰
  ۰
 
 
ro
maedeh | ۱ ماه پیش
سلام دانه پارس رو باید ازکجا تهیه کنم؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  Karen | ۱ ماه پیش
  پرنده فروشی ها و دامپزشکی
  ۰
  ۰
 
 
ir
Neda | ۱ ماه پیش
سلام خسته نباشین من 2تا جوجه خریدم ولی یکیش دیروز مرد????الانم جوجه دومیه همش میخابه و تنها نمیمونه غذام خیلی کم میخوره و فک میکنم ۱۰روزشه ممکنه اینم مریض شده باشه؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی | ۱ ماه پیش
  سلام،غذا چی بهشون میدید؟
  ممکنه از غذای مصرفیشون باشه.
  میتونید بهش مولتی ویتامین مخصوص طیور بدید.
  یک دهم پودر کپسول داکسی سیکلین رو بریزید داخل نیم لیتر آب بزارید مصرف کنه،وقتی رنگ آب تغییر کرد و قرمز رنگ شد آب رو دور بریزید.
  ۰
  ۰
 

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter