نگهداری از جوجه ها،بهترین روش نگهداری از جوجه ها

۲۴۲,۵۶۲
۱,۴۱۲
۶۸۲
چهارشنبه, ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۳۶

نگهداری از جوجه ها و روش نگهداری از جوجه ها:هرساله نزدیک به فصل تابستان جوجه های زیادی در بازار به فروش میرسند و خانواده ها به اصرار کودکان اقدام به خریداری آن ها میکنند.اما متاسفانه به دلیل کم توجهی،این موجودات ضعیف دچار بیماری و یا مرگ زودرس میشوند.اگر شما جز آن دسته کسانی هستید که میخواهیدبه جوجه ای که خریداری کرده اید کمک کنید و به خوبی نگهداری کنید، برای آگاهی از روش نگهداری جوجه ها با دلگرم همراه شوید:

نگهداری از جوجه ها و روش نگهداری از جوجه ها

روش نگهداری از جوجه ها:ﺧﺮﯾﺪ ﺟﻮﺟﻪ :

در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﯾﺪ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎﯾﯽ رو ﺑﺨﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﯿﮏ ﺟﯿﮏ ﻣﯿﮑﻨﻦ و ﭼﺸﻤﮫﺎﺷﻮن ﺑﺎز ھﺴﺖ و ﺳﺮﭘﺎ اﯾﺴﺘﺎدن . ﺟﻮﺟﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ ﮐﺰ ﮐﺮدن و ﭼﺸﻤﮫﺎﺷﻮن رو ﺑﺴﺘﻦ و ﯾﺎ ﭘﺎﺷﻮن ﻟﻨﮓ ﻣﯿﺰﻧﻪ , ﺑﯿﻤﺎر ھﺴﺘﻦ و ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪارن . ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ رو ﺑﺮدارﯾﻦ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎل و ﭘﺎھﺎی ظﺮﯾﻒ اوﻧﮫﺎ رو ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .

ﺑﺎﻟﮫﺎ رو آروم ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻦ و زﯾﺮ اوﻧﮫﺎ رو ﺑﺒﯿﻨﯿﻦ . ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺛﺮی از ﺧﻮن ﻣﺮدﮔﯽ ﺑﺎﺷﻪ . اﮔﺮ ﺧﻮن ﻣﺮدﮔﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ , ﻧﺸﻮﻧﻪ ﺿﺮﺑﻪ دﯾﺪن و ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎل ھﺴﺖ ! ﭘﺎھﺎی اوﻧﮫﺎ رو ھﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و ﺟﻮﺟﻪ رو روی ﮐﻒ دﺳﺘﺘﻮن ﻗﺮار ﺑﺪﯾﻦ . اﻧﮕﺸﺖ ھﺎی ﺳﻪ
ﺗﺎﯾﯽ اوﻧﮫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﻞ و اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﻪ و ﯾﺎ اﺛﺮی از زﺧﻢ و ﺧﻮن ﻣﺮدﮔﯽ روﺷﻮن ﺑﺎﺷﻪ . در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﭘﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﻧﺎﻗﺺ ھﺴﺖ ! ﻧﻮک ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ رو ھﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و اﺛﺮی از رﺷﺪ ﻧﺎﻗﺺ و ﯾﺎ زﺧﻢ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﭼﺸﻢ . روی ﺳﻄﺢ ﺑﺪن رو ھﻢ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﺛﺮی از زﺧﻢ و ﯾﺎ ﮐﭽﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﻪ !

نگهداری از جوجه ها و روش نگهداری از جوجه ها

روش نگهداری از جوجه ها: ﻧﮕﮫﺪاری اوﻟﯿﻪ از ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ :

ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺪاری از ﺟﻮﺟﻪ ھﺎی ﯾﮏ روزه راه ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ای وﺟﻮد داره ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ راه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ اوﻧﮫﺎ ﻧﻤﯿﺮن . ﯾﮏ ﮐﺎرﺗﻦ ﻣﻘﻮاﯾﯽ ﻧﺴﺒﺘﻦ ﺑﺰرگ رو اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ . دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﯿﺲ ﻧﺒﺎﺷﻪ و ﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺻﺎﺑﻮن و ﯾﺎ ﭘﻮدر ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﭼﻮن ﺑﻮی اون ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ آزاردھﻨﺪه ﺳﺖ . ﭼﻨﺪ ورق روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﻒ ﮐﺎرﺗﻦ ﭘﮫﻦ ﮐﻨﯿﺪ .

ﺳﺮﭘﯿﭻ ﻻﻣﭗ رو ﺑﺮدارﯾﻦ و ﯾﮏ ﻋﺪد ﭼﺮاغ ﺧﻮاب ﮐﻮﭼﮏ 15 وات ﺑﻪ اون ﺑﺒﻨﺪﯾﻦ . ﮔﻮﺷﻪ ﮐﺎرﺗﻦ رو ﺳﻮراخ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﮑﻨﯿﻦ و ﺳﯿﻢ ﺑﺮﻗﺶ رو ازش رد ﮐﻨﯿﻦ . ﭼﺮاغ رو روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻦ و ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ رو داﺧﻞ ﮐﺎرﺗﻦ ﻗﺮار ﺑﺪﯾﻦ . ﯾﮏ ظﺮف ﮐﻮﭼﮏ ھﻢ در ﮐﻨﺎر اوﻧﮫﺎ دور از ﻻﻣﭗ ﻗﺮار ﺑﺪﯾﻦ و آب ﺗﻤﯿﺰ ﺗﻮی اون ﺑﺮﯾﺰﯾﻦ .

دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ظﺮف آﺑﺨﻮری اوﻧﮫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﺪ ﯾﮏ ﻧﻌﻠﺒﮑﯽ ! ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺬب ﭼﺮاغ ﺧﻮاب ﻣﯿﺸﻦ و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺧﻮدﺷﻮﻧﻮ ﻣﯿﭽﺴﺒﻮﻧﻦ ﺑﻪ ﻻﻣﭗ . از ﺳﻮﺧﺘﻨﺸﻮن ﻧﺘﺮﺳﯿﻦ ﭼﻮن ﻻﻣﭗ 15 وات ھﯿﭻ ﺣﺮارﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ !! در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ﮐﺎر ﺑﺪن ﻣﺮغ ﻣﺎدر رو اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪه و دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ رو و ﮔﺮﻣﺎی ﻻزم رو ﺑﺮای اوﻧﮫﺎ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻮن ﺑﮕﯿﺮن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﻪ .

ﺧﻮاب ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ھﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اوﻧﮫﺎ ﺗﺎ ﻣﺪت ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب زﯾﺎدی اﺣﺘﯿﺎج دارن و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن آب و ﻏﺬا ﺧﻮردن از ﻻﻣﭗ دور ﻣﯿﺸﻦ و دوﺑﺎره ﻣﯿﺮن ﺳﻤﺖ ﻻﻣﭗ . در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻮن ﺑﮕﯿﺮن , از دﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﺮدن اوﻧﮫﺎ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ !!

نگهداری از جوجه ها و روش نگهداری از جوجه ها

روش نگهداری از جوجه ها:ﻏﺬا دادن ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ :

ﺑﻪ ھﻤﺮاه ظﺮف آب , ﯾﮏ ظﺮف ھﻢ داﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﺑﻄﻮر داﺋﻢ در ﮐﺎرﺗﻦ اوﻧﮫﺎﺑﺎﺷﻪ . ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻘﻮی و در ﺿﻤﻦ رﯾﺰ باﺷﻪ ﺗﺎ اوﻧﮫﺎ ﺑﺘﻮﻧﻦ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺨﻮرﻧﺶ . ﻏﺬای ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﻣﺨﻠﻮطﯽ از ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮری آرد ﺳﻔﯿﺪ ﮔﻨﺪم , ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮری ﺳﺒﻮس ﭘﻮدر ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ از ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ھﺎی ﺑﺮﺑﺮی ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﯿﻦ , ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری آرد ذرت , ﻧﻮک ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎی ﺧﻮری ﻧﻤﮏ , ﺑﻠﻐﻮر ﮔﻨﺪم , ﺑﻠﻐﻮر ﺟﻮ , در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آﺑﮕﻮﺷﺖ ﺧﻮردﯾﻦ , ﯾﮑﯽ دو ﺗﮑﻪ از اﺳﺘﺨﻮان ھﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه رو ﺑﺬارﯾﻦ ﺟﻠﻮی آﻓﺘﺎب ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﺑﺸﻪ و ﺑﻌﺪ ﭘﻮدرش ﮐﻨﯿﻦ و ﺑﻪ اﯾﻢ ﻣﺨﻠﻮط اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻦ .

دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻠﻐﻮر ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎﺑﯽ رﯾﺰ ﺑﺎﺷﻪ! ﭼﻮن ﺑﻌﻀﯽ اﻧﻮاع ﺑﻠﻐﻮرھﺎ ﮐﻤﯽ درﺷﺖ ھﺴﺘﻦ !! اﯾﻦ ﺧﻮراک ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮراک اوﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺎد . ﯾﮑﯽ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻏﺬاھﺎ ﺑﺮای اوﻧﮫﺎ در اﯾﻦ دوره , زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ آب ﭘﺰ ھﺴﺖ ﮐﻪ ھﻢ ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ دارن و ھﻢ در رﺷﺪ اوﻧﮫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮه . ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ رو ﺑﺬارﯾﻦ آب ﭘﺰ ﺑﺸﻪ و ﺑﻌﺪ زرده اوﻧﻮ ﺗﻮی دﺳﺖ ﻟﻪ ﮐﻨﯿﻦ و ﺑﺪﯾﻦ ﺑﺨﻮرن . ﺣﺘﺎ از ﺳﻔﯿﺪه اون ھﻢ ﻧﻤﯿﮕﺬرن ..

نگهداری از جوجه ها و روش نگهداری از جوجه ها

روش نگهداری از جوجه ها: وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ :

ﺟﺰء اﺻﻠﯽ ﻏﺬای ھﺮ ﮐﻮدﮐﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺴﺖ . ﭼﻪ ﻧﻮزاد اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﻪ و ﭼﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت . ﻗﻄﺮه ﻣﻮﻟﺘﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻮزاد رو ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ از داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﯿﻦ . ﯾﮏ ﻗﻄﺮه از اون رو ﺗﻮی ظﺮف آﺑﺨﻮری ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﺑﭽﮑﻮﻧﯿﻦ و ﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮓ ﻣﺤﻠﻮل آب و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ رو ﮐﺸﯿﺪه و ھﺮ ھﻔﺘﻪ دو ﺑﺎر دھﻦ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ رو ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه از اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل رو داﺧﻞ دھﺎﻧﺸﻮن ﺑﺮﯾﺰﯾﻦ . ﺑﻌﺪ ھﺎ از ﻗﺮﺻﮫﺎی ﻣﻮﻟﺘﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﭘﻮدر ﺷﺪه در ﺧﻮراک اوﻧﮫﺎ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻦ .

ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ رو زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻦ دﯾﮕﻪ طﺮف ﭼﺮاغ ﺧﻮاب ﻧﻤﯿﺮن و ازش دوری ﻣﯿﮑﻨﻦ , ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ از ﺗﻮی ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﻦ و ﭼﺮاغ ﺧﻮاب رو ھﻢ در ﺑﯿﺎرﯾﻦ . از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﮔﺸﺘﻦ اوﻧﮫﺎﺳﺖ و ﺑﮫﺘﺮه در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻏﭽﻪ و ﺣﯿﺎط و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎک و ﭼﻤﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ اوﻧﮫﺎ رو رھﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺳﻨﮓ رﯾﺰه و ﺧﻮردن اون ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﺟﺰو ﻋﺎدت ھﺎی اوﻧﮫﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ھﻀﻢ ﻏﺬا در ﭼﯿﻨﻪ دان اوﻧﮫﺎ ﻣﯿﺸﻪ و ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﯿﻂ طﺒﯿﻌﯽ رھﺎ ﺑﺎﺷﻦ و در روز ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮔﺮدش ﮐﻨﻦ !

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺮاﻗﺐ ﮔﺮﺑﻪ ھﺎ ﺑﺎﺷﯿﻦ آزاد ﺑﻮدن ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز در رﺷﺪ اوﻧﮫﺎ اﺛﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﮫﻤﯽ داره . از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اوﻧﮫﺎ ﺑﺪﯾﻦ .

ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻮﻧﺪه ﺑﺮﻧﺞ و ﺳﺒﺰی ﻧﺎھﺎر و ﺷﺎم , ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻮﻧﺪه ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺮغ و ﻣﯿﻮه ﺟﺎت و ﺣﺘﺎ ﺳﻮﺳﮏ و ﻣﮕﺲ و ... ! ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﻦ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯿﺨﻮرن و دﺳﺖ رد ﺑﻪھﯿﭻ ﺧﻮراﮐﯽ ای ﻧﻤﯿﺰﻧﻦ .

کاربر گرامی چنانچه در مورد " نگهداری از جوجه ها " سوالی داشتید. در پائین همین صفحه در قسمت نظرات با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.


در مورد بزرگ کردن جوجه ها بیشتر بدانید :

نگهداری از جوجه طوطی ، بهترین روش برای نگهداری و بزرگ کردن جوجه گوشتی طوطی

نگهداری از جوجه اردک ، بهترین روش نگهداری از جوجه اردک

بهترین نحوه نگهداری و بزرگ کردن جوجه مرغ مینا

تغذیه جوجه شتر مرغ از بدو تولد تا سن تخم گذاری


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(1412 امتیاز , میانگین: 4.3 از 5)  
 • برچسب ها:
 • نگهداری از جوجه ها
 • روش نگهداری از جوجه ها
 • چگونگی نگهداری از جوجه ها
 • روش های نگهداری از جوجه ها
 • آشنایی با روش نگهداری از جوجه ها
 • نگهداری از جوجه
 • نگهداری از جوجه رنگی
 • نگهداری از جوجه مرغ
 • راههای نگهداری از جوجه ها
 • روش خرید نگهداری از جوجه

۶۸۲ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
 
ir
مریم | ۱۸ ساعت پیش
چی کارکنیم جیک جیک زیاد نکنن????
۰
۰
 
 
ir
ترنم | ۵ روز پیش
سلام . من دو تا جوجه خریدم رنگی نیستن . چون تو آپارتمان هستیم . ولشون کردم تو خونه. یه سره میچسبن بهم و میخوان پیش من باشن . منم مجبورم تو بغلم نگهشون دارم . میترسم یه وقت مریض بشن . اگرم نکنم خیلی جیک جیک میکنن ..مورد لامپ رو که گفتین انجام بدم درست میشه ؟
۳
۰
پاسخ ها:
  ro
  محمد رضا | ۱ روز پیش
  مرغ من چرا تخم نمیزاره
  ۰
  ۲
 
 
de
رضا | ۵ روز پیش
سلام من یدون جوجه دارم وهمش دنبالم میاد و می خواد پیش خودم بخوابه دلیل وابسته بودنش چیه
۱
۰
 
 
ir
کیمیا | ۶ روز پیش
جوجم بی حاله من خودم 4 تا جوجه 2تاش بی حال شد وغذا هم نمی خوردند بعد مردن 2تای دیگم موند کمی بزرگتر شدن جوجه مرغم بی حال شد بهش آسپیرین بچه دادم خوب شد اون یکی جوجم الا مریضه بهش آسپیرین بچه دادم ولی بازم بی حاله وغذا نمی خوره لطفا راهنماییمم کنید دوست ندارم این جوجم بمیره
۲
۰
پاسخ ها:
  ir
  فرزاد | ۵ روز پیش
  اون رو جدا کن و 3 قاشق غذا خوری مسکن بده . گلوش رو بمال و در جایی نرم قرارش بده . غذاشم خیس کن با انگشت بهش بده. خدا نگه دار.
  ۱
  ۰
 
 
ir
کیمیا | ۶ روز پیش
ببخشید جوجه ی من بزرگ شده غدا هم نمی خوره وبی حال شده لطفا کمکم کنید
۱
۰
 
 
ir
………… | ۶ روز پیش
سلام خواهش میکنم جواب بدین . من پریروز ۴ تا جوجه رنگی خریدم یکیش امروز به هیچ دلیلی مرد. یعنی امروز صبح تا اومدم بالا سرشون دیدم مرده.
خواستم ببینم اگه اونکیا هم پیش اون باشن میمیرن؟ چون چندشم میشه برشدارم .
خواااااااهشششششش میکنم جواااب بدین.
۱
۰
پاسخ ها:
  ir
  فرزاد | ۵ روز پیش
  با سلام . یک نکته ای رو می گم اگر می خواهید جوجه بخرید . یا ماشینی یا محلی بخرید به هیچ وجع رنگی نخرید زیرا وقتی رنگ می شن بیماری هایی وارد بدن انها می شود
  ۰
  ۰
 
 
us
کوثر | ۱ هفته پیش
سلام یه سوالی داشتم که خیلی مهمه جوابش برام ما حیاطمون کوچیه نمیتونیمم تو حیاط نگهداری کنیم تو قوطی گذاشتمشون انباری.. بالای انباری روشنایی هس که نور مستقیم بهشون میخوره در روز نهایتا 15 دقیقه بیرون میزارمشون راه برن ولی امروز صبح یکیشون مرده چیکار باید بکنم بقیشون نمیرن
۲
۱
پاسخ ها:
  ro
  ملیکا | ۱ هفته پیش
  منم نمی دونم ولی بهتره بیشتر مراقبشون باشی و اون جوجه مرده رو هر چه سریعتر ازشون دور کنی تا انتقال پیدا نکنه
  بهتره نزاری تو افتاب مستقیم ولی گرمشون کن
  ۱
  ۰
  ir
  ℳεℓⓚム | ۱ هفته پیش
  جوجه هاتو هر روز باید به یه باغی پارکی چیزی ببری و اگه دوست داری نمیره باید هرروز ۴ تا ربع ساعت ببریش بیرون و آفتاب خیلی برای اونا مفیده فقط حواست باشه نه گربه ونه کلاغ نخورنش تو قوطی نگه داشتم جوجه ها رو از دامپزشک پرسیدم گفت خییلی برای جوجه بده یا تو کارتن یا تو قغس کارتن هم باید سوراخ های ریز داشته باشه تا هوا و نور خورشید بیاد و جوجه نتونه بیاد بیرون عزیزم اگه میخای بمونن باید از تو انباری بیاریشون بیرون و در یه جای دیگه جز اونجا مثل حیاط خلوط و تراس و... جایی که نور لامپ و یا نور خورشید باشه بذاری . من هر هفته ۳ تا جوجه هامو میبرم دامپزشکی... موفق باشی????
  ۵
  ۱
 
 
ir
ـــــ | ۱ هفته پیش
بعضی از غذا هایی که شماها درست میکنین و ب جوجه ها میدین برا یه جوجه چند روزه مضر هست و اونا رو میکشه ّ از جایی که جوجه رو میخرید غذای جوجه رو بگیرید اگه نداشت حتما دامپزشکی ها دارن ....... ب نظر من خطرناک تر از گربه و کلاغ بعضی از کودکان هستند.
۲
۰
 
 
ir
ـــــ | ۱ هفته پیش
خیــــــلی مطالبتون عااااالی بوووووود ..... دوستان اگه نگران جوجه هاتون هستید و دوست دارید مرغ و خروس بشن حتما هر ماه اونا رو به دامپزشکی ببرید
۳
۱
 
 
de
علی | ۱ هفته پیش
خیلی ممنون و سپاس از راهنماییتون . برا جوجه میشه از سوپر استارتر که تو داروخانه های داممزشکی میفروشن به عنوان دان استفاده کرد . ولی جیره ای که شما گفتین به نظرم به صرفه تر هست و سوالم اینه که میشه جیره پیشنهادی شمارو جایگزین سوپراستارتر کرد ؟
۰
۱
 
 
ir
تنها | ۱ هفته پیش
من میخوام ۱۰روزه بخرم و تو فضای آزاد بزارم بازم باید لامپ بزارم
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  ℳεℓⓚム | ۱ هفته پیش
  بایدی نیس ولی بزاری بهتره و امکان زنده موندنش بیشتره در ضمن در فضای آزاد مواظبش باش
  ۰
  ۰
 
 
de
دلی | ۱ هفته پیش
سلام جوجه ی من همش خوابه و هیچی نمیخوره نوک به هیچ غذایی نمیزنه باید چیکار کنم؟
۰
۳
پاسخ ها:
  ir
  ℳεℓⓚム | ۱ هفته پیش
  نگران نباش عادیه همه ی جوجه ها اولش خوابن و ب نظر نمیاد که غذا نمیخورن ولی اگع زندس ینی غذا رو وقتی تو نیسی میخورع
  ۰
  ۰
 
 
ro
ریحانه | ۱ هفته پیش
سلام ببخشید اگه جوجه ها جلو باد کولر باشند طوری نمیشه
۰
۵
پاسخ ها:
  ir
  Rrrreeeess | ۱۱ ساعت پیش
  سلام عزیزم بله باد کولر و خیلی سرد براشون بده باعث خشکی عضلات و سرما خوردنشون میشه اما بادی که دور باشه (به فاصله ۲_۳متر)خیلی اشکال نداره اما اگر هنوز دو_سه هفته شون نشده باشه نباید به هیچ عنوان زیر باد کولر بزاریدشون(فقط باد کولر مثل کولر گازی)
  موفق باشید
  ۰
  ۰
 
 
امیرحسین | ۱ هفته پیش
سلام خسته نباشید من یه جوجه دارم دوماهشه الان دوسه روزه می لنگه بدون زخم یاآسیب دیدگی روی پای راستش چکار کنیم
۰
۰
پاسخ ها:
  معصومه | ۳ ساعت پیش
  سلام اگه کسی لگدش نکرده گاهی اوقات از کمبود ویتامین دی این طوری میشن. ببریدش توی نور خورشید البته مواظب گربه و کلاغ باشید.
  ۰
  ۰
 
 
امیرحسین | ۱ هفته پیش
سلام باتشکرازشما یه جوجه رسمی داریم دوماهشه خیلی خوب وزبروزرنگ بودالان دوسه روزه می لنگه بدون دردضربه وآسیب دیدگی روی پای راستش چکارکنیم که خوب بشه بازهم ممنون
۰
۰
پاسخ ها:
  ro
  فرزانه | ۴ روز پیش
  سلام یکی از جوجه های منم ده روزی بود نمیتونست راه بره بردم دامپزشکی دارو ویتامین داد ۵ روزه سرپا شد
  ۰
  ۰
  ir
  Rrrreeeess | ۱۱ ساعت پیش
  شاید یه چیز الوده بهش دادید یا خیلی دستمالیش کردیدیا جلوی باد سرد یا کولری چیزی گذاشتینش یا دست آلوده بهش زدید
  ۰
  ۰
 
 
ir
گیلدا | ۲ هفته پیش
سلام من 5روزه که یه جوجه رسمی خریدم و از همون اول یک سره جیک جیک میکنه چرا؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  اسرا | ۲ هفته پیش
  چون جوجه هست و تنهاست
  ۰
  ۱
  ir
  محمد رضا | ۱ هفته پیش
  سلام ایا میشه خاک هم ریخت زیر مرغ ؟؟؟؟
  ۰
  ۰
 
 
ir
Mohsen | ۲ هفته پیش
سلام مرغ چند وقته کرچ میشه؟
۴
۰
 
 
ir
REZA | ۲ هفته پیش
سلام.آیا همه مرغ‌ها کرچ میشن؟ میشه زیر مرغ محلی تخم مرغ سلطان گذاشت؟
۲
۲
پاسخ ها:
  de
  علی | ۱ هفته پیش
  بله میشه گذاشت . بستگی به نژاد کرچ شدن فرق میکنه . کل نژادهای مرغ رو تخم هاشون رو میشه زیر مرغ کرچ گذاشت . معمولا مرغها سالی دوبار کرچ میشن
  ۰
  ۰
 
 
ro
امیر | ۲ هفته پیش
سلام قرص انتیبیوتیک رو باید یک عدد سالم تو ابشون بریزم یا فقط باید اون رو دوقسمت کنم
۱
۱
 
 
ir
Sahar | ۲ هفته پیش
من دوتا جوجه ماشینی خریدم دیروز. روزی چقد باید بهشون غذا بدم؟
۲
۰
پاسخ ها:
  ir
  اسرا | ۲ هفته پیش
  همیشه باید ظرف غذا و آب کنار شون باشه
  ۲
  ۰
 
 
ir
رامین | ۲ هفته پیش
اقا جوجه من یک ماهشه دیروز یه لامپ قوی گذاشتم خیلی حالش بده چیکار کنم؟؟؟؟؟
۴
۵
پاسخ ها:
  ir
  Rrrreeeess | ۱۱ ساعت پیش
  نباید لامپش خیلییییییم قوی باشه همون۱۵وات باید بزاری بعدشم بایداز یک تا دو هفته ی اول به دنیا اومدن جوجه لامپ بزارید چون وقتی کاملا جون بگیرن دیگه خودشون میتونن همه ی کاراشونو خودشون انجام بدن و نیاز به رفتن به زیر پر مادرشون ندارن پس در نتیجه لامپ نمیخان
  موفق باشید
  ۰
  ۰
 
 
ru
حسین | ۲ هفته پیش
سلام من دوتا جوجه دارم من به جوجه ها الوچه دادم وصدای انها عوض شد باید چکار کنم تا صدایش به اولش برگردد
۱
۳
پاسخ ها:
  ir
  Rrrreeeess | ۱۱ ساعت پیش
  خخخخخخخ???????????? شاید تو گلوشون گیر کرده
  ۰
  ۰
 
 
ro
Saeideh | ۲ هفته پیش
من دوتا جوجه کاکولی دارم نزدیک ۳۵ روزشونه اینا اول خوب غذا میخوردن اما الان یکیشون یه هفته است چیزی نمیخوره الکی با غذاش بازی میکنه فقط آب میخوره بهت ویتامینه هم میدم دیگه با بقیه هم بازی نمیکنه نمیدونم چیکار کنم میشه کمکم کنید
۲
۳
 
 
ir
مریم نژند | ۳ هفته پیش
سلام روزتون بخیر..من دو تا جوجه رسمی خریدم .. فکر کنم الان دو هفته شون باشه..تا الان همه چیزشون خوب بوده..جای دون و ابشون او کی هست..گرما رو هم با کیسه آب گرم براشون تامین کردم..زیرشون هم خاک اره ی درشت ریختم و تقریبا هفته ای دو روز میبرمشون توو حیاط زیر افتاب باشن..ولی الان دو روزه که یکیشون همش چرت میزنه دیگه بازگوشی نمیکنه و غذاش هم کم شده..چه کار کنم؟ میترسم بمیره...اگر جایی رو میشناسید که میتونن ببرمش بهم بگید..یا کار خاصی هست که میشه انجام داد..ممنون میشم ازتون
۶
۲
پاسخ ها:
  ir
  Rrrreeeess | ۱۱ ساعت پیش
  ببرش پیش دامپزشک دیگه
  ۰
  ۰
 
 
ir
فاطمه ابوطالبی | ۳ هفته پیش
سلام.اگر داخل غذای جوجه شربت ویتامین بریزم مشکلی پیش نمیاد؟
پای یکی از جوجه هام آسیب دیده ،اگر داخل ماست ،استامینوفن بریزم،مشکلی پیش نمیاد؟
۳
۱
پاسخ ها:
  ir
  دنیا | ۲ هفته پیش
  استامینوفن برای سرماخوردگی هست و ممکنه حال جوجتو بدتر کنه
  ۸
  ۰
 
 
us
سروش | ۳ هفته پیش
با سلام من دو تا جوجه دارم یکیشون یه هفتشه مدفوعش بهش میچسبه چیکار باید کنم بعد با آب گرم هم شستم و خشکش کردم الان بالشو ول میکنه و اروم و لنگ لنگان راه میره
لطفا جواب بدید????
۰
۳
پاسخ ها:
  de
  علی | ۳ هفته پیش
  اگه به خود مخرج چسبیده باید روغن خوراکی جامد بمالی بهش اگ نزدیک مخرج چسپیده بهتر هیچ کاری نکنی واسه منم اینجوری شده ولی الان خودش کنده شده و حالشم خیلی خوبه
  ۲
  ۲
 
 
ir
محسن | ۳ هفته پیش
سلام من یه جوجه مرغ عربی دارم ک چند روز بیحال حس میکنم بدنش داغ.سرحال میشه دوباره کسل میشه.یکی بهم گفت اینا باید واکسن بزنی وگرنه فلج میشن.میشه بگید چیکار کنم
۳
۲
 
 
ir
mosi | ۳ هفته پیش
سلام ی بار نوشتم نیومد براتون...من سه تا جوجه دارم که یک ماهو نیم هست از موقعی که گرفتمیشون میگذره..ی دو روز نبودم کسی هم تو خونه هواسش نبوده بهشون ظرف ابشون چپه شده توش سبوس غذا و...بوده دوتاشون کاری نشدن ولی وقتی رسیدم یکیشون دقیقا تو ابا بود خیس شده بود خراب فک کردم مرده در این حد بد...اما سریع تمیزش تو اب داغ شستمش قشنگ گرمش کردم دو روزی زی نور افتاب میزاشتمش اب غذا ب زور بهش میدادم الان دو روزی هست که بهتر شده ولی ی چیزی که هست تا افتاب میببینه میره زیرش دراز میکش چرت میزن و این که اول که راه نمیرفت الان راه میره کم ولی داره بیشتر میشه فقط پاهاش میلرزه خیلی...و غذا هم الان دیگه خودش میخوره...به نظرتون باید چیکار کنم که بهتر بشه خواهش میکنم راهنمایی کنید ممنون...????از سایت خوبتون
۱
۳
 
 
ir
mosi | ۳ هفته پیش
سلام ببخشید سه تا جوجه داریم ما الان نزدیک یک ماهونیم هست که ازشون نگهداری میکنم. ی دو روز نبودم خودم کسی تو خونه هواسش بهشون نبوده تو قفسشون اب بوده با غذا و سبوس و... اما ابشون چپه شده وقتی رسیدم یکیشون خیس شده بوده احتمالا ی کرپز همینجور بوده خیلی خیسو کثیف بود و دقیقا فک میکردی مرده... دیگه هم دیدم سری تمیزش کردم و با اب داغ شستمش گرمش کردم ی دو روزی هست زیره افتاب هستش غذاشم میدم جون گرفته اما خوب غذا نمیخوره و ی چیزی که خیلی رومخمه این که خوب راه نمیره و پاهاش میلرزه الان امروز بهار شده خیلی ..اما همینجوریه میخواستم ببینم باید چیکار کنم براش..البته الان دیگه خودش میتونه غذا بخوره و تو حیات برا خودش میچرخه ولی راه خوب نمیره خیلی هم میره تو افتاب دراز میکشه...امیدی بهش هست؟؟هرکاری بگید میکنم تا خوب بشه خواهشن کمک کنید دوستان؟
۰
۱
پاسخ ها:
  ir
  سارا | ۳ هفته پیش
  شاید باید کمکش کنید که دوباره راه برود
  ۰
  ۳
 
 
ir
Samin | ۳ هفته پیش
سلام ببخشید جوجه های من از صبح تا شب با صدای بلند جیک جیک میکنن و نمیتونیم بخوابیم.به نظرتون باید چیکار کنم ؟
۲
۲
پاسخ ها:
  ir
  Rrrreeeess | ۱۱ ساعت پیش
  چند تا جوجه ان؟؟ یا یه دونس ؟اگه یه دونس فقط به خاطر تنها بودنشه ولی اگه چند تان نمیدونم....!
  ۰
  ۰
 
 
ir
Helena | ۴ هفته پیش
سلام خسته نباشيد جوجم رفته تو اب خودشو خيس كرده چند ساعتي هست جيك جيك با اروم ميكنه و ميلرزه چيكار كنم؟
۱
۱
پاسخ ها:
  ir
  محمد | ۳ هفته پیش
  سعی کنید ان هارا با سشوار خشک کنید و در جای گرم نگه داری کنید تا سرما نخورند
  ۱
  ۱
 
 
ir
علی | ۴ هفته پیش
سلام خسته نباشید
مطالب اون واقعا عالی و کارآمد بود ممنون
فقط اگه میشه بگید اون موادی که برای غذای جوجه باید آماده کرد رو از کجا تهیه کنیم مثل پودر ذرت و اینا
درضمن کلاغ ها هم خطر خیلی جدی برا جوجه ها محسوب میشن چندبرابر بیشتر از گربه ها ۵ تا از جوجه های منم بخاطر حواسپرتی کلاغ برد.
با تشکر ????
۰
۱
 
 
ir
دنیا | ۴ هفته پیش
ببخشید میخواستم بدونم مرغ از کی شروع به تخم کردن میکنه؟؟؟؟؟؟لطفا جواب بدین
۲
۲
پاسخ ها:
  ir
  علی | ۴ هفته پیش
  واقعا عالی بود خیلی مطالب خوبی دارین
  ۲
  ۲
 
 
ir
مهدی | ۴ هفته پیش
من دو تا جوجه دارم که تو کارتن نمیمونه چیکار کنم
۰
۱
 
 
ir
مهدی | ۴ هفته پیش
من یه جوجه دارم فقط میشینه چیکار کنم لطفا بگین
۲
۲
پاسخ ها:
  ir
  Rrrreeeess | ۱۱ ساعت پیش
  میلرزه ؟یا بی حاله؟یا خیلی کوچیکه؟اگه خیلی کوچیک باشه که عادیه ولی بقیه موردا فک کنم باید ببریدش دامپزشک
  ۰
  ۰
 
 
ir
مهدی | ۴ هفته پیش
سلام من یه جوجه دارم خیلی کوچیکه شبا خیلی جیک جیک میکنه چیکار کنم
۱
۲
پاسخ ها:
  ir
  فریبا | ۴ هفته پیش
  سلام من یک جوجه کاکلی دارم جفتش مرده الان خیلی جیک جیک میکنه باید چیکارکنم
  ۱
  ۲
  ir
  پریا | ۳ هفته پیش
  عزیزم به نظر من باید یک جفت کوچک هم سن و سال خودش براش بگیرید.با تشکر.
  ۳
  ۱
  ir
  Rrrreeeess | ۱۱ ساعت پیش
  ,یه جوجه باید بگیرید و گرنه اونم ممیمیره
  ۰
  ۰
 
 
ir
راحیل | ۱ ماه پیش
عالی بود ممنون از راهنماییتون.من دوتا جوجه دو ماهه دارم جوجه رسمی هستن میخواستم ببینم بهترین تغذیه برای جوجه مرغ چی خوبه که بتونه خوب تخم بزاره و جوجه دار بشه ممنون میشم اگه راهنماییم کنید
۲
۱
پاسخ ها:
  ir
  پریا | ۳ هفته پیش
  سلام عزیزم باید بری از آسیاب ها یا خشکبار ها بگی دانه ی مرغ مارک تخم گذار می خواهم
  ۴
  ۱
 
 
ir
سید | ۱ ماه پیش
از کجا میتونم 50 تا جوجه خریداری کنم(در مشهد)
۱
۳
 
 
ببخشیددرموردجوج
ه هایی که زیرمرغ بازمیکنن نگفتین.
۰
۳
 
 
ممنون ازراهنمایتون ازتربت جام هستم خیلی برام مهم بودممنون
۰
۴
 
 
ir
Sahar.ka | ۱ ماه پیش
سلام وقتتون بخیر من ۴ روزی میشه دوتا جوجه محلی خریدم تا دیروز اروم بودن اما امروز خیلی صدا میکنن صداشونم خیلی بلنده اب و دونشونم میخورن از قفس بیرون میان اروم میشن اما تو قفس ک میرن خیلی صدا میکنن چیکار کنم ممنونم میشم راهنماییم کنین!؟
۰
۲
پاسخ ها:
  ir
  sevin | ۱ ماه پیش
  این به این دلیل هستش که دوست دارن تو یه محیط باز گشت و گذار کنن مثل باغچه
  ۳
  ۰
  ir
  راحیل | ۱ ماه پیش
  و به این خاطر که اونا طبیعی هستند و موجودات شیطونین خوبیش همینه عمرشونم بیشتر درست نمیگم سوین جان؟
  ۱
  ۰
  ir
  Rrrreeeess | ۱۱ ساعت پیش
  این نشونه خیلی خوبیه و شما باید خیلییی خوشحال باشید چون یعنی جوجه هاتون سالمن و دلشون گشت و گزار بیشتری میخاد به نظرم هر چقدر ببرینشون تو یه فضای باز حالشون بهتر میشه و عمر طولانی تری میکنن
  ۰
  ۰
 
 
ir
sevin | ۱ ماه پیش
سلام جوجه های من حدودیکیش حدود سه هفته داره و اون یکی حدود یه ماهه است و بهشون گاهی دانه پارس و گاهی برنج میدم آبشون هم داخل کارتون است امروز متوجه شدم که تو دستشوییشون خون هست واسهال میکنن بهشون سیر دادم تا ببینم چی میشه اگه شما هم راه حلی بلدین بگین
۱
۰
 
 
ir
sahra | ۱ ماه پیش
سلام من دوتا جوجه مرغ داشتم دیروز یکیشون فلج شد مرد ولی غذاشو خوب میخورد فقط دستشوییش غلیظ بود و به پشتش میچسبید و مدام باید پشتشو تمیز میکردم. الان یکی که برام مونده غذاشو میخوره ولی موقع دستشویی خودشو تکون میده دستشوییشم غلیظه غذا هم نون خشک خورد شده میدم بهش چون چیز دیگه ای نمیخوره ، گاهی اوقاتم گردنشو میگیره بالا و دهنشو باز میکنه ، ممکنه مریضی اون یکی به اینم منتقل شده باشه؟؟؟
نمیشه کاری کرد براش؟؟
میشه بگید چجوری میتونم مجبورش کنم غذاهای دیگم بخوره؟؟

ممنون میشم جواب بدید
۱
۰
پاسخ ها:
  de
  علی | ۱ ماه پیش
  سلا باید برای جوجه ات دانه پارس بزاری گشنش بشه میخوره کم کم عادت میکنه برو دامپژکی همین خصوصیاتی رو که گف
  فتی رو بگو بهت یه دارو میده ۱۰۰ در صد حالش خوب میشه
  ۳
  ۰
 
 
ir
محمد | ۱ ماه پیش
سلام من شش تا جوجه رسمی خریدم الان چهار روز میگذره دوتاشون کسل شدن انگار مریض شدن چه داروی بهشون بدم من شنیدم انتی بیوتیک میدن چطوری و چه داروی به خوردشون بدم. ممنون میشم از راهنمایی تون
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  پریا | ۳ هفته پیش
  عزیزم شما باید کلسیم بهشون بدی مال منم حال مرغ های تورو داشتن و وقتی کلسیم دادم خوب شدن البته باید هندوانه یا پوست هندوانه هم بهشون بدی.
  ۰
  ۰
 
 
de
علی | ۱ ماه پیش
سلام من یک جوجه دارم اما نمیدونم فضای باز کجا ببرم آخه میترسم له بشه چون هر چیزی روکه در حال تکون خوردن ببینه به سمتش می دود آب هم بعد نیم ساعت تموم میکنه
۱
۰
پاسخ ها:
  de
  علی | ۱ ماه پیش
  تا یک ماه زیر چراغ زرد رنگ ۴۰ وات بزار
  ۲
  ۰
  ir
  sevin | ۱ ماه پیش
  باغچه وجایی که حشره واشته باشه تا بتونه اونا روبخوره اگر هم حرکت کنه وبدوئه حق داره چون جوجه ها دوست دارن همه جا رو گردش کنن تازه مواظب گربه وکلاغ باش وکنار جوجه ت بمون مخصوصا گربه اصلا نباید رهاش کنی اگه هم میترسی له بشه یه جا ببر که آدم کم باشه وزیاد توش رفت وآمد نباشه
  ۲
  ۱
 
 
ir
nafas | ۱ ماه پیش
سلام من دوتا جوجه محلی دیروز خریدم ، فکر کنم چهار پنج روزشون باشه ، خییییییلی غذا و آب میخورن اصلا به خودشون رحم نمیکنن ، بعدشم یا چرت میزنن یا جیک جیک میکنن ، غذاشونم نون براشون پودر میکنم یا برنج پخته نون خیس کرده اصلا نمیخورن ، دستشوییشون تقریبا آبکیه چرا؟؟ ، یکیشون امروز دیدم گاهی اوقات گردنشو میاورد بالا دهنشو باز میکرد؟؟ مشکلی دارن آیا؟؟خیلی نگرانم نکنه خدایی نکرده بمیرن؟؟؟
۱
۰
پاسخ ها:
  ir
  راحیل | ۱ ماه پیش
  گاهی جوجه مرغ من هم گردنش میاره بالا و دهنش باز میکنه دلیلش چیه
  ۲
  ۰
  ir
  محمد | ۳ هفته پیش
  باید سریعا به دامپزشک نشون بدی ممکنه نیوکاسل باشه که درمان نداره جوجه هایی مریض هستن رو ازبقیه کجا کن
  ۱
  ۱
 
 
ir
Reza | ۱ ماه پیش
سلام.آیا گشت وگذار جوجه ها درحیاط وباغچه دررشد اونها موثره؟
چقدر موثره؟
ممــنون....
۲
۰
پاسخ ها:
  de
  علی | ۱ ماه پیش
  بعد یکماه خیلی مهم است
  ۱
  ۰
  ir
  sevin | ۱ ماه پیش
  بله بسیار بسیار بسیار موثره مخصوصا نور آفتاب و خوردن حشرات
  ۱
  ۰
  ir
  sevin | ۱ ماه پیش
  خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی
  ۲
  ۰
 
 
ro
Asayesh | ۱ ماه پیش
ببخشید من خودم سرما خوردم ممکنه جوجه هم از من سرماخوردگی بگیره؟؟ بیماری های ما با اونا یکیه؟؟
۱
۰
پاسخ ها:
  ir
  Rrrreeeess | ۱۰ ساعت پیش
  اتفاقا منم همین سوال رو داشتم اگه میشه جواب بدید
  ۰
  ۰
 
 
ro
Asayesh | ۱ ماه پیش
سلام من یه جوجه دارم خییییلی جیک جیک میکنه تا وقتی پیشش هستم ارومه ولی بعدش دوباره شروع میکنه به جیک جیک کردن ، مامانم از جوجه خوشش نمیاد ، همین یه دونه هم یواشکی گرفتم نمیتونم یکی دیگه هم بگیرم که تنها نباشه ، میخواستم بدونم ممکنه با جیک جیک زیاد طوریش بشه؟؟
۰
۱
 
 
ir
sevin | ۱ ماه پیش
ببخشید میشه به من یه روش بگین که جوجه هام آبو نریزن تو کارتن آخه هروقت آب میزارم تو کارتن میام میبینم که ریخته
۱
۰
پاسخ ها:
  ir
  الل | ۱ ماه پیش
  کمی چسب حرارتی در کف ظرف اب بزن بزار که خشک بشود
  ۰
  ۰
  ir
  ????S ???? | ۴ هفته پیش
  من همین امروز میخوام جوجه بخرم دوست دارم ماده باشه اما خب از کجا بفهمم ????????
  ۰
  ۰
  ir
  Rrrreeeess | ۱۰ ساعت پیش
  عزیزم اینکار رو کن:۱_اول گوشه ی کارتن رو یه سوراخ کن
  ۲_یه ظرف مثل ظرف قرص یا ظرف هایی که برای تست زیتون پرورده یا.. میدن رو بر دار. __||__ ۳_اگر ظرف قرص بود باید دورش رو ببری و یک طرفش رو نگه داری =|____|و بعد از این گیره سیاه های مو بچسبون به قسمتی که نبریدی و وص کن به اونجایی که سوراخ کردی(کارتن)ولی اگه ظرف دیگه بود یه سنجاق معمولی سر (از این سیاه ها)بهش بچسبون بعد همون کار رو بکن
  ۰
  ۰
 
 
ir
sevin | ۱ ماه پیش
ببخشید دستشویی جوجه ی من آبکی شده آیا خطر داره؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  نازیلا | ۱ ماه پیش
  یا از ظرف سنگین برا اب استفاده کنین یا وسط ظرفتون وزنه سنگین یا یه سنگ بزارین تا نریزه زمین
  ۰
  ۱
 
 
ir
Asayesh | ۱ ماه پیش
سلام یه جوجه دارم شکل رسمیه ولی میگن ماشینیه!! مگه میشه؟؟ نمیدونم چندوقتشه ولی پرهای سر بالش درومده و دمشم یه کوچولو درومده.چهار روزه خودم دارمش ولی نمیدونم چندوقت قبل از تخم درومده . از دیروز هر چنددقيقه یه بار عطسه میکنه ، غذاشو میخوره و دستشوییشم آبکی نیست طبیعیه ، ممکنه سرماخورده باشه؟؟ نمیره یه وقت طفلکی؟؟
۱
۰
پاسخ ها:
  ir
  sevin | ۱ ماه پیش
  اشکالی نداره عطسه کنه
  ۲
  ۰
 
 
ir
دانیال زائری | ۱ ماه پیش
من یک روز جوجم مرد بابا مامانم برای اینکه من ناراحت نشن رفتن برام دو تا جوجه رنگی خریدن من به خودم گفتم باید برم تو اینترنت و ببینم که بهترین روش نگهداری اون چیه اومدم توی این سایت که خیلی به من کمک کرد و هر چیزی که گفته بود رو انجام دادم و با این روش الان جوجه های من تبدیل به دو تا خروس وحشی شدن
۱
۱
پاسخ ها:
  ir
  راحیل | ۱ ماه پیش
  خخخخخ خیلی باحال گفتی خروس وحشی
  ۰
  ۰
 
 
ir
رادین | ۱ ماه پیش
سلام، جوجه های من یکماهه هستند و غذا خوب می خورند ولی اصلا وزن نمی گیرند و بزرگ نمی شوند.
غذایی رو که بهشون میدم رو از پرنده فروشی خریدم که مخلوطی آردی شکل هست.
چکار کنم که زودتر بزرگ شوند و رشد کنند؟
۰
۱
پاسخ ها:
  ir
  sevin | ۱ ماه پیش
  برای بزرگ شدن جوجه ها میتونی بهشون دانه پارس و تخم مرغ طبیعی نصفشو بدی کرم خاکی و مورچه و کلا حشرات خیلی موثر هستند
  ۲
  ۰
 
 
ir
sevin | ۱ ماه پیش
سلام ببخشید من دو تا جوجه دارم که باهم دوست هستند و به هم آسیب نمیزنن والان حدود یکیش حدود سه هفته و دومی حدود دوهفته داره جوجه ی کوچک چند روزی بود که به اون صورت غذا نمی خورد ولی بعد از اون من بهشون تخم مرغ دادم و کلی خوردن و چینه دانشون پر شد ولی من متوجه شدم که جوجه ی کوچک مقداری از پرای قسمت بالای چینه دانش سمتچپش ریخته وچینه دانش معلومه ولی اون یکی جوجم هیچیش نیست لطفا لطفا لطفا ازتون خواهش میکنم یه راه حلی بگین وحداقل بگین که چرا جوجم اینجوری شده خیلی خیلی خواهش میکنم لطفا جواب بدین وگرنه میترسم یه بلایی سرش بیاد.
۰
۱
پاسخ ها:
  ro
  زری | ۴ هفته پیش
  داره واسشون پر در میاد
  ۲
  ۰
 
 
ir
محمد | ۱ ماه پیش
اطلاعات نسبتا خوبی بود
۱
۰
 
 
ro
مهوش | ۱ ماه پیش
سلام جوجه ها من حالشون خوب نيست داخل قفس براشون لباس گرم گذاشتم ميرن داخلش شبا جاشونو گرم ميكنم اما غذا نميخورن فقط اب ميخورن و اصلا تحرك ندارن چكار كنم بيشتر خواب ان????????????ج
وجه رنگي هستن كمكم كنين
۰
۲
 
 
de
مهسا | ۱ ماه پیش
سلام ...من امروز دوتا جوجه محلی گرفتم توی اپارتمان زندگی میکنیم تا میگیرمشون دست یا پیششون میشینم ساکتن تا تنها میشن شروع میکنن ب جیک جیک با صدای بلند????چکار کنم نمیشه که هی بغلشون کنم????خیلی کوچولو هستن ولی نمیدونم از کجا بفهمم چند روزشونه یادم رفت بپرسم از جایی ک خریدم....بلغور ریز پودر شده ست تقریبا داد گفت غذاشون همینه ...خدا کنه زیاد سر و صدا نکنن????
۰
۰
 
 
ro
B.N | ۱ ماه پیش
جوجه من وقتي ازش دور ميشم خيلي بي تابي ميکنه باصداي بلند شبيه به فرياد جيک جيک ميکنه موقع خواب هم بايد تو دستم گرم نگهش دارم تا بخوابه اصلا تو جاش نميخوابه نميدونم چيکار کنم تو جاش بخوابه
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  asayesh | ۱ ماه پیش
  شب وقتی هوا تاریک میشه تو یه اتاق تاریک بزارش دورشم با یه پارچه بپوشون که دمای بدنشو از دست نده اولش یه کم جیک جیک میکنه ولی بعد میخوابه برای من همینطوره اینجوری میخوابونمش ، در طول روزم معمولا تو بالکن میزارمش سر و صدا داره ولی خب کاریش نمیشه کرد تقریبا تا سه هفته همینجورین تا وقتی که یه کم جون بگیرن و بزرگ بشن ، اون موقع فقط برای غذا جیک جیک میکنن
  ۱
  ۰
 
 
ir
sevin | ۱ ماه پیش
سلام جوجه ی من عطسه میکنه چیکار کنم لطفا کمک کنید خیلی نگرانم لطفا لطفا طاقت مرگشون رو ندارم??????????
???????????????
???
۱
۰
پاسخ ها:
  ir
  Reza | ۱ ماه پیش
  طوری نیست.بیماری نداره
  ۱
  ۰
  ir
  mehdi | ۱ ماه پیش
  جوجه‌های شما دچار سرما خوردگی شدن . قرص تتراسایکلین بگیر و تا ۳ روز هر روز نصف قرص رو تو یه نعلبکی اب حل کن بده بخورن . قطره مولتی ویتامین نوزاد هم روزی یک قطره بچکون تو دهنش .
  ۰
  ۰
 
 
us
معین | ۱ ماه پیش
چه قرصی برای چاق شدن جوجه ها توصیه میکنید
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  Reza | ۱ ماه پیش
  قطره وقرص مولتی ویتامین برای تامین شدن ویتامین بدن جوجه
  ۲
  ۰
 
 
ir
sevin | ۱ ماه پیش
سلام ببخشید من یه جا خوندم که به جوجه ها باید یه بار صبح ویه بار هم عصر موقع خواب آب داد ایا این درسته؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  Reza | ۱ ماه پیش
  آب همیشه باید توی کارتون وجعبه جوجه باشه.
  ۲
  ۰
 
 
ro
Marzieh | ۱ ماه پیش
ببخشید من یه سوال دیگه دارم همون که پاش میلنگه دستشوییش به پشتش میچسبه دیگه نمیتونست دستشوییشو بکنه
من اونموقع چیکار کنم؟
۰
۱
پاسخ ها:
  ir
  Reza | ۱ ماه پیش
  حتما به دامپزشک مراجعه کن وداروی مورد نیازشو تهیه کن.
  ۳
  ۰
  محمد | ۱ ماه پیش
  به جایی که دستشوییش به پشتش روغن نباتی خونگی بزن
  ۲
  ۰
 
 
ro
Marzieh | ۱ ماه پیش
سلام با تشکر از مطالب مفیدتون
ببخشید یکی از جوجه هام یکی از چشم هاشو بسته بود باز نمیکردبعد دوروز بازش کرد. الان هم شب خوابیده صبح میلنگه من نمیدونم چیکار کنم لطفا کمکم کنید
۰
۲
پاسخ ها:
  ir
  Reza | ۱ ماه پیش
  احتمالا باید براش یک نوع دارو تهیه کنی.
  ۰
  ۱
 
 
ir
یاور | ۱ ماه پیش
سلام جوجه یک روزه میتونه با حرارت کم لامپ کوچولو زنده بمونه چون ۳۰ درجه فک نکنم حرارت بده
۰
۲
پاسخ ها:
  ir
  Reza | ۱ ماه پیش
  خودتون که جواب دادید!!!!
  ۰
  ۰
 
 
ir
Reza | ۱ ماه پیش
سلام.باتشکراز مطالب مفید سایت شما.
ببخشید جوجه من اون انگشت کوچیک پشت پاش یکمیش جدا شده(کنده).آیا از اول رشد میکنه؟
خیلی ممنون.....
۱
۰
پاسخ ها:
  ir
  Rrrreeeess | ۱۰ ساعت پیش
  جاننننننننننن چیکارش کردی که کنده شده؟؟؟؟حتمااا حتماااا ببرش دامپزشک
  ۰
  ۰
 
 
ir
محمد | ۱ ماه پیش
سلام با تشکر از راهکار های مفیدتون لطفا بگید چطور می تونم جوجه ای رو که درحال مردن هست رو درمان کنم خواهش میکنم زود بگید وگرنه می میره
۰
۰
پاسخ کارشناس:
دوست عزیز بهترین راهکار برای درمان و نجات , مراجعه به دامپزشک است .
 
 
ir
رامین. | ۱ ماه پیش
جوجه هایی کع کز میکنن تو ابشون سرکه بریزین خوب میشن شایدم سردشونه
۲
۰
 
 
ir
رحیم | ۱ ماه پیش
سلام من یک کاسه اب برای جوجه ی خودم گذاشتم و بعد رفتم وقتی امدم دیدم سرش و زیر بدنش خیس شده و چشماش بسته و میلرزه و فقط جیک جیک می کنه لطفا راهنماییم کنید چیکار کنم
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  دنیا | ۱ ماه پیش
  سرماخورده.یه جای گرم نگهش دارید
  ۱
  ۰
  ir
  ????S ???? | ۴ هفته پیش
  جوجه ی منم اون طوریه اگه بهش آب بخوره همش میلرزه و جیک جیک میکنه باید گرمش کنم تا نلرزه خب با چی گرمش کنم????????
  ۰
  ۰
  ir
  ????S ???? | ۴ هفته پیش
  به نظر من جوجه رنگی احتمال مردنش زیاده من جوجه رنگی نمیخرم بدون رنگ خیلی بهتره????????????
  ۰
  ۰
 
 
ir
Zahra | ۱ ماه پیش
میشه به جای مولتی ویتامین محلول قرص اهن بدیم؟؟
۰
۱
 
 
ir
m | ۱ ماه پیش
سلام.ببخشید من چون تعداد جوجه هام زیاده پنج تا باهم میبرمشون تو کوچه اینور اونور میرن نمیتونم کنترل کنم.اگه روبان نازک و شل ببندم دور گردنشون سفت نباشه ها شل ،اشکالی داره؟؟؟اذیت میشن؟؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  Rrrreeeess | ۱۰ ساعت پیش
  بله اذیت میشن چون همش میخان اینور و اونور برن و یا ممکنه سرشون رو بکشن یا بپرن اونوقت گردنش اسیب میبینهتنها راه اینه گه همشونو مراقب باشی
  ۰
  ۰
 
 
ir
رامین | ۱ ماه پیش
جوجه ای که غذا نمیخوره رو چیکار کنم؟؟؟؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  Rrrreeeess | ۱۰ ساعت پیش
  باید بهش ارزن یا نان سنگک خیس شده نرم بگیرید و بهش بدید اما حواستون باشهنون بهش خیلیی ندید چون اسهال میگیره اگه نخورد من نمیدونم میتونی ببریش پیش دامپزشک
  ۰
  ۰
 
 
us
مهدی | ۲ ماه پیش
سلام لطفا جواب بدید ! جوجه من یک پاش رو کج میکنه میزاره رو زمین فقط یک پاش ، انگشتاشو جمع میکنه انگار فلج شد و لَنگ میزنه ! نمیدونم چکار کنم میترسم بمیره ): پاشو هر چقدر سعی میکنم باز کنم سریع کج میکنه . چکار کنم ؟؟؟
۰
۰
 
 
se
Sh | ۲ ماه پیش
سلام من دو تا جوجه رنگی دارم یکی زرد و اون یکی قرمز قرمز مو خورده و بی حال و سست شده بهش یک قطره دوغ دادم بهتره ولی اب داشتیم جوری شده کش میاد
۰
۰
 
 
us
عباس فیروزی | ۲ ماه پیش
چگوه جوجه بیمار را خوب کنیم
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  Rrrreeeess | ۱۰ ساعت پیش
  باید به دامپزشک مراجعه کنید
  ۰
  ۰
 
 
de
محمد علی مهدوی | ۲ ماه پیش
سلام
ابتدا به خاطر مطالب مفیدتون کمال سپاس رو دارم
و می خواستم بدونم جوجه تا زمانیکه از دستگاه مادر باید جداش کنیم چه غذایی و ویتامین های بدهیم و اندازه هر کدام چقدر است مثلا خود همین آب قند در روز اول باید تا چند روز ادامه پیدا کنه یا استارترشون مخلوط از چه موادی باشه
البته مطالبی رو که گذاشتین استفاده کردم اما به صورت دقیق زمان ک مقدار رو میخواستم
باتشکر
۱
۰
 
 
ir
علی | ۲ ماه پیش
جوجه من یک گوشه میشینه و غذا نمیخوره و حرکت نمیکنه مریضی جوجه چیست و جیک جیک هم زیاد میکنه.
۱
۰
پاسخ ها:
  ir
  محمد رضا | ۲ ماه پیش
  سلام به احتمال زیاد جوجه شما تنها هست بهتر هست یک جوجه دیگر بخرید و کنار ان یکی جوجه از انها نگهداری کنید
  ۳
  ۰
 
 
ir
somayeh | ۲ ماه پیش
سلام وخسته نباشید.وقتی هواداره گرم میشه چطورمیشه ازجوجه نگه داری کردکه حیوونی ازگرماهلاک نشه؟
۱
۰
 
 
de
محمد | ۲ ماه پیش
سلام نمی شه
نمیشه لامپ 100 وات بالای کارتن بزاریم
۰
۰
 
 
ir
محمد | ۲ ماه پیش
جوجه من اسهال گرفته چه چیزی براش خوبه که میتونه خوبش کنه
۱
۰
 
 
ro
امید | ۲ ماه پیش
سلام . لطفا سریع جواب بدید من پنج تا جوجه محلی دارم یکیش خودشو خیس کرده بود مثل جنازه افتاده بود بعد من گذاشتم بغل شوفاژ خشک شد یکم سرحال شد الان چشاش باز جیک جیک هم میکنه ولی چینه دانش خالیه و غذا نمیخوره چاره چیه؟
۰
۰
 
 
ir
لواسانی | ۲ ماه پیش
سلام میشه به جوجه جای دستشویی کردنشو یاد داد؟
۰
۰
پاسخ ها:
  de
  مهندس | ۲ ماه پیش
  اگه تونستی به منم بگو یادش بدم
  تر زده تو کل خونه
  تنها مشکلش همینه
  ۰
  ۰
  نمیشه یاد داد ولی میشه فهمید کی دارن انجام میدن بعضی وقتا که کسل هستند و هی پشتشون رو میخوارونن میخوام دستشویی کنند و وقتی قیافشون کج میشه و سرشونو بالا میگیرن یعنی دارن انجام میدن
  ۱
  ۰
 
 
eu
مهدی | ۲ ماه پیش
سلام خسته نباشید . من ۲ جوجه دارم که الان یک ماه شده خریدمشون و بال هاشون هم سفید شدن . بعد از اینکه بهشون غذا میدم میارمشون تو خونه جلوی آفتاب بعد یهو خودشون رو مثل لش میندازن زمین میخوام ضرر ندارع آفتاب ؟ در ضمن نمیدونم غذا چی بدم بخورن ! تا یه مدت برنج میخوردن ولی دیگه اونم نمیخورن ؟ چی بدم ؟ لطفا جواب بدید
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  علی | ۲ ماه پیش
  سلام نه ضرری نداره که هیچ خیلی هم منفعت داره باعث میشه که خودشون رو از شر بعضی موجودات که زیر پر هاشون هست ازاد کنند (اسمشون رو نمیدونم).میتونی گندم بدی جو بدی باقی مونده سبزی و غذای خودتون رو بدی
  ۰
  ۰
  de
  مهندس | ۲ ماه پیش
  بیچاره ها آفتاب دارن میگیرن
  چکارشون داری
  کلا حیوونا تو افتاب شلکس میکنن
  ۰
  ۰
  ir
  sevin | ۱ ماه پیش
  این به این دلیله که جلوی آفتاب گدم میشن وبهشون خیلی حال میده جوجه های منم میشن نترس
  ۰
  ۰
  ir
  Rrrreeeess | ۱۰ ساعت پیش
  میتونید از عطاری ها ارزن بخرید
  ۰
  ۰
 
 
eu
مهدی | ۲ ماه پیش
سلام و خسته نباشید . من دو تا جوجه رنگی دارم ، هر دو تاشون هم بال هاشون سفید شدن (: چند وقت همش برنج میخوردن تا برنج میدیدن حمله میکردن بهش ولی الان دیگه برنج هم نمیخورن . نمیدونم چی بدم که براشون خوب باشه ؟ لطفا جوابم را بدید
۱
۰
پاسخ ها:
  ir
  مبینا | ۱ ماه پیش
  سلام به نظر من نباید اصلا بهشون برنج بدین چون تو سن کم فقط انگل میگیرن بهشون دونه پارس بده با یه مقدار ذرت من اینجوری جوجه هامو نگه میدترم ۱۶ تا جوجه دارم با ۱۰ تا مرغ
  ۱
  ۰
 
 
ir
دنیا | ۲ ماه پیش
سلام.ببخشید خواهش میکنم اگه میدونید جواب این سوالمو بدین.من دوتاجوجه محلی دارم الان تقریبا 1 ماهشون شده همه چیزشون خوبه هم سرحالن هم تپل شدن فقط میخواستم بدونم آیا با این حال گربه میتونه بگیرتشون یا نه؟؟؟؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  میلاد | ۲ ماه پیش
  بذار دوماهشون شه
  ۱
  ۰
 
 
ir
مصطفی کمال | ۲ ماه پیش
سلام از ظهر به مدت ۱۳ ساعت خونه نبودیم حالا که اومدیم جوجه مرغ یه روزه بی حال افتاده داخل کارتن و نمی تونه غذا بخوره اگه کسی هست که می دونه چکار کنم لطفا بگه
هرچی بهش آب و غذا می دیم نمی تونه بخوره
۰
۰
 
 
ir
Reza | ۲ ماه پیش
سلام.آیا وجود لامپ در جعبه ضروریست؟؟؟؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  111111111111 | ۲ ماه پیش
  بله یه دماسنج داخل جعبه بذار و لامپ پر مصرف رو با فاصله قرار بده دما بین 29 تا 31 درجه
  ۰
  ۰
 
 
us
فردین | ۲ ماه پیش
سلام
من ۶ تا جوجه دارم که خیلی جیک جیک میکنن سر درد گرفتم جاشون هم ۳۰ درجه هست و غذا هم همیشه دارن و اب هم دارن (مولتی ویتامی دار )چی کار کنم صداشون کم شه
۰
۰
پاسخ ها:
  us
  عليرضا | ۲ ماه پیش
  سلام من ٣تا جوجه رنگي داشتم ٢تاشون مردن بي دليل اب غذا گرما داشتن سر حال هم بودن يهو بي حال شدن مردن الان جوجه سومي امروز سرحال بود ولي الان شب شده نه غذا ميخوره نه ميتونه تكون بخوره نه اب ميخوره چشاشم باز نميكنه و حتي نميتونه بلند شه مشكلش چيه و چيكار كنم؟ راستي اون دوتا جوجه هم كه مردن يكيشون بسيار شيطون و سرحال بود كه فكر ميكردم اون از همه بيشتر زنده ميموند كه يهو مرد اون يكي هم پاشو جم كرده بود نميتونست راه بره البته قبلش اينجوري نبود بعدش يه گوشه نشست چشاشو بسته بعدشم مرد الان فقط اين يكي مونده
  ۰
  ۰
  ir
  parya | ۳ هفته پیش
  عزیزم شما داخل آمریکا بهترین دامپزشکی ها رو دارید دیگه چرا به این سایت مراجعه کردید؟؟؟؟؟؟
  ۰
  ۱
 
 
ir
فاطمه طهرانیان | ۲ ماه پیش
من نمی توانم لامپ بگذارم جوجه های من رنگی اند یک روزه به جای لامپ چی بگذارم
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  قل مراد | ۱ ماه پیش
  سلام
  همه دوستان اگه میبینن سیم کشی و گذاشتن لامپ براشون درد سر داره یه شیشه مربا بردارین و داخلش آب جوش بریزن و دورش رو با یک دستمال تمیز(البته نه خیلی ضخیم ها) بپوشنن و داخل قفس بزارن
  میبینید که دقیقا همون کار رو برای جوجه ها میکنه و جذبش میشن و تنها زحمتش ریختن آب جوش مجدد بعد از هر ۱۲ ساعته
  موفق باشید
  ۱
  ۰
 
 
ir
Opp | ۲ ماه پیش
ععععع!!
من میتونم که با لامپ قوی تر مثل لامپ۶۰وات استفاده کنم ولی نزارم جوجه بهش نزدیک بشن جوجه با استفاده از(تور)؟ جوجهی من همین الا از تخم بیرون اومدخ الا باید دقیقاً باید چه کنم الاً؟
۰
۰
پاسخ ها:
  de
  مهندس | ۲ ماه پیش
  منم یه سری لامپ 100 گذاشتم بهم تخم مرغ آب پز داد :|

  لامپ 60 خیلی گرمه
  ۰
  ۰
 
 
ir
مهدی | ۲ ماه پیش
سلام من چند تا جوجه دارم که یکیش 20 روزه ست بعد لنگ میزنه و هی میخوابه و یکی دیگش جیک جیک پیاپی و بلد میکه نمیدونم شاید بچه ها شیرنی ارد نخدچی بشون دادن تازه یکیش امروز مرد لطفا بگو چه کنم
۰
۰
 
 
ro
Maedeh | ۲ ماه پیش
سلام ببخشید من دوتا جوجه دارم یکیشون زبل و شیطونه و همه چیزش خوبه ولی اون یکی غذا نمی خوره یجا وایمیسه و جیک جیک می کنه. فقط اب می خوره و می خوابه تو خواب هم ناله می کنه لطفا راهنماییم کنید.
۰
۰
 

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter