بهترین روش نگهداری از جوجه ها در منزل

۳۰۵,۸۸۰
۱,۷۳۸
۱,۰۶۸
سه شنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ۲۲:۴۶

نگهداری از جوجه ها و روش نگهداری از جوجه ها:هرساله نزدیک به فصل تابستان جوجه های زیادی در بازار به فروش میرسند و خانواده ها به اصرار کودکان اقدام به خریداری آن ها میکنند.اما متاسفانه به دلیل کم توجهی،این موجودات ضعیف دچار بیماری و یا مرگ زودرس میشوند.اگر شما جز آن دسته کسانی هستید که میخواهیدبه جوجه ای که خریداری کرده اید کمک کنید و به خوبی نگهداری کنید، برای آگاهی از روش نگهداری جوجه ها با دلگرم همراه شوید:

آموزش نگهداری و مراقبت از انواع جوجه اردک و مرغ

ﺧﺮﯾﺪ جوجه:

در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﯾﺪ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎﯾﯽ رو ﺑﺨﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﯿﮏ ﺟﯿﮏ ﻣﯿﮑﻨﻦ و ﭼﺸﻤﮫﺎﺷﻮن ﺑﺎز ھﺴﺖ و ﺳﺮﭘﺎ اﯾﺴﺘﺎدن . ﺟﻮﺟﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ ﮐﺰ ﮐﺮدن و ﭼﺸﻤﮫﺎﺷﻮن رو ﺑﺴﺘﻦ و ﯾﺎ ﭘﺎﺷﻮن ﻟﻨﮓ ﻣﯿﺰﻧﻪ , ﺑﯿﻤﺎر ھﺴﺘﻦ و ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪارن . ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ رو ﺑﺮدارﯾﻦ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎل و ﭘﺎھﺎی ظﺮﯾﻒ اوﻧﮫﺎ رو ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .

ﺑﺎﻟﮫﺎ رو آروم ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻦ و زﯾﺮ اوﻧﮫﺎ رو ﺑﺒﯿﻨﯿﻦ . ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺛﺮی از ﺧﻮن ﻣﺮدﮔﯽ ﺑﺎﺷﻪ . اﮔﺮ ﺧﻮن ﻣﺮدﮔﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ , ﻧﺸﻮﻧﻪ ﺿﺮﺑﻪ دﯾﺪن و ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎل ھﺴﺖ ! ﭘﺎھﺎی اوﻧﮫﺎ رو ھﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و ﺟﻮﺟﻪ رو روی ﮐﻒ دﺳﺘﺘﻮن ﻗﺮار ﺑﺪﯾﻦ . اﻧﮕﺸﺖ ھﺎی ﺳﻪ
ﺗﺎﯾﯽ اوﻧﮫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﻞ و اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﻪ و ﯾﺎ اﺛﺮی از زﺧﻢ و ﺧﻮن ﻣﺮدﮔﯽ روﺷﻮن ﺑﺎﺷﻪ . در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﭘﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﻧﺎﻗﺺ ھﺴﺖ ! ﻧﻮک ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ رو ھﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و اﺛﺮی از رﺷﺪ ﻧﺎﻗﺺ و ﯾﺎ زﺧﻢ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﭼﺸﻢ . روی ﺳﻄﺢ ﺑﺪن رو ھﻢ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﺛﺮی از زﺧﻢ و ﯾﺎ ﮐﭽﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﻪ !

نگهداری از جوجه ها و روش نگهداری از جوجه ها

ﻧﮕﮫﺪاری اوﻟﯿﻪ از ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ :

ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺪاری از ﺟﻮﺟﻪ ھﺎی ﯾﮏ روزه راه ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ای وﺟﻮد داره ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ راه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ اوﻧﮫﺎ ﻧﻤﯿﺮن . ﯾﮏ ﮐﺎرﺗﻦ ﻣﻘﻮاﯾﯽ ﻧﺴﺒﺘﻦ ﺑﺰرگ رو اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ . دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﯿﺲ ﻧﺒﺎﺷﻪ و ﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺻﺎﺑﻮن و ﯾﺎ ﭘﻮدر ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﭼﻮن ﺑﻮی اون ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ آزاردھﻨﺪه ﺳﺖ . ﭼﻨﺪ ورق روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﻒ ﮐﺎرﺗﻦ ﭘﮫﻦ ﮐﻨﯿﺪ .

ﺳﺮﭘﯿﭻ ﻻﻣﭗ رو ﺑﺮدارﯾﻦ و ﯾﮏ ﻋﺪد ﭼﺮاغ ﺧﻮاب ﮐﻮﭼﮏ 15 وات ﺑﻪ اون ﺑﺒﻨﺪﯾﻦ . ﮔﻮﺷﻪ ﮐﺎرﺗﻦ رو ﺳﻮراخ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﮑﻨﯿﻦ و ﺳﯿﻢ ﺑﺮﻗﺶ رو ازش رد ﮐﻨﯿﻦ . ﭼﺮاغ رو روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻦ و ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ رو داﺧﻞ ﮐﺎرﺗﻦ ﻗﺮار ﺑﺪﯾﻦ . ﯾﮏ ظﺮف ﮐﻮﭼﮏ ھﻢ در ﮐﻨﺎر اوﻧﮫﺎ دور از ﻻﻣﭗ ﻗﺮار ﺑﺪﯾﻦ و آب ﺗﻤﯿﺰ ﺗﻮی اون ﺑﺮﯾﺰﯾﻦ .

دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ظﺮف آﺑﺨﻮری اوﻧﮫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﺪ ﯾﮏ ﻧﻌﻠﺒﮑﯽ ! ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺬب ﭼﺮاغ ﺧﻮاب ﻣﯿﺸﻦ و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺧﻮدﺷﻮﻧﻮ ﻣﯿﭽﺴﺒﻮﻧﻦ ﺑﻪ ﻻﻣﭗ . از ﺳﻮﺧﺘﻨﺸﻮن ﻧﺘﺮﺳﯿﻦ ﭼﻮن ﻻﻣﭗ 15 وات ھﯿﭻ ﺣﺮارﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ !! در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ﮐﺎر ﺑﺪن ﻣﺮغ ﻣﺎدر رو اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪه و دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ رو و ﮔﺮﻣﺎی ﻻزم رو ﺑﺮای اوﻧﮫﺎ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻮن ﺑﮕﯿﺮن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﻪ .

ﺧﻮاب ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ھﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اوﻧﮫﺎ ﺗﺎ ﻣﺪت ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب زﯾﺎدی اﺣﺘﯿﺎج دارن و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن آب و ﻏﺬا ﺧﻮردن از ﻻﻣﭗ دور ﻣﯿﺸﻦ و دوﺑﺎره ﻣﯿﺮن ﺳﻤﺖ ﻻﻣﭗ . در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻮن ﺑﮕﯿﺮن , از دﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﺮدن اوﻧﮫﺎ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ !!

نگهداری از جوجه ها و روش نگهداری از جوجه ها

ﻏﺬا دادن ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ :

ﺑﻪ ھﻤﺮاه ظﺮف آب , ﯾﮏ ظﺮف ھﻢ داﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﺑﻄﻮر داﺋﻢ در ﮐﺎرﺗﻦ اوﻧﮫﺎﺑﺎﺷﻪ . ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻘﻮی و در ﺿﻤﻦ رﯾﺰ باﺷﻪ ﺗﺎ اوﻧﮫﺎ ﺑﺘﻮﻧﻦ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺨﻮرﻧﺶ . ﻏﺬای ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﻣﺨﻠﻮطﯽ از ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮری آرد ﺳﻔﯿﺪ ﮔﻨﺪم , ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮری ﺳﺒﻮس ﭘﻮدر ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ از ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ھﺎی ﺑﺮﺑﺮی ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﯿﻦ , ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری آرد ذرت , ﻧﻮک ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎی ﺧﻮری ﻧﻤﮏ , ﺑﻠﻐﻮر ﮔﻨﺪم , ﺑﻠﻐﻮر ﺟﻮ , در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آﺑﮕﻮﺷﺖ ﺧﻮردﯾﻦ , ﯾﮑﯽ دو ﺗﮑﻪ از اﺳﺘﺨﻮان ھﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه رو ﺑﺬارﯾﻦ ﺟﻠﻮی آﻓﺘﺎب ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﺑﺸﻪ و ﺑﻌﺪ ﭘﻮدرش ﮐﻨﯿﻦ و ﺑﻪ اﯾﻢ ﻣﺨﻠﻮط اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻦ .

دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻠﻐﻮر ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎﺑﯽ رﯾﺰ ﺑﺎﺷﻪ! ﭼﻮن ﺑﻌﻀﯽ اﻧﻮاع ﺑﻠﻐﻮرھﺎ ﮐﻤﯽ درﺷﺖ ھﺴﺘﻦ !! اﯾﻦ ﺧﻮراک ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮراک اوﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺎد . ﯾﮑﯽ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻏﺬاھﺎ ﺑﺮای اوﻧﮫﺎ در اﯾﻦ دوره , زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ آب ﭘﺰ ھﺴﺖ ﮐﻪ ھﻢ ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ دارن و ھﻢ در رﺷﺪ اوﻧﮫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮه . ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ رو ﺑﺬارﯾﻦ آب ﭘﺰ ﺑﺸﻪ و ﺑﻌﺪ زرده اوﻧﻮ ﺗﻮی دﺳﺖ ﻟﻪ ﮐﻨﯿﻦ و ﺑﺪﯾﻦ ﺑﺨﻮرن . ﺣﺘﺎ از ﺳﻔﯿﺪه اون ھﻢ ﻧﻤﯿﮕﺬرن ..

بیشتر بخوانید:: ۴۵ پرسش و پاسخ کلیدی در مورد نگهداری جوجه مرغ

نگهداری از جوجه ها و روش نگهداری از جوجه ها

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ :

ﺟﺰء اﺻﻠﯽ ﻏﺬای ھﺮ ﮐﻮدﮐﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺴﺖ . ﭼﻪ ﻧﻮزاد اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﻪ و ﭼﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت . ﻗﻄﺮه ﻣﻮﻟﺘﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻮزاد رو ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ از داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﯿﻦ . ﯾﮏ ﻗﻄﺮه از اون رو ﺗﻮی ظﺮف آﺑﺨﻮری ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﺑﭽﮑﻮﻧﯿﻦ و ﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮓ ﻣﺤﻠﻮل آب و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ رو ﮐﺸﯿﺪه و ھﺮ ھﻔﺘﻪ دو ﺑﺎر دھﻦ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ رو ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه از اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل رو داﺧﻞ دھﺎﻧﺸﻮن ﺑﺮﯾﺰﯾﻦ . ﺑﻌﺪ ھﺎ از ﻗﺮﺻﮫﺎی ﻣﻮﻟﺘﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﭘﻮدر ﺷﺪه در ﺧﻮراک اوﻧﮫﺎ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻦ .

ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ رو زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻦ دﯾﮕﻪ طﺮف ﭼﺮاغ ﺧﻮاب ﻧﻤﯿﺮن و ازش دوری ﻣﯿﮑﻨﻦ , ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ از ﺗﻮی ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﻦ و ﭼﺮاغ ﺧﻮاب رو ھﻢ در ﺑﯿﺎرﯾﻦ . از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﮔﺸﺘﻦ اوﻧﮫﺎﺳﺖ و ﺑﮫﺘﺮه در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻏﭽﻪ و ﺣﯿﺎط و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎک و ﭼﻤﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ اوﻧﮫﺎ رو رھﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺳﻨﮓ رﯾﺰه و ﺧﻮردن اون ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﺟﺰو ﻋﺎدت ھﺎی اوﻧﮫﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ھﻀﻢ ﻏﺬا در ﭼﯿﻨﻪ دان اوﻧﮫﺎ ﻣﯿﺸﻪ و ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﯿﻂ طﺒﯿﻌﯽ رھﺎ ﺑﺎﺷﻦ و در روز ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮔﺮدش ﮐﻨﻦ !

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺮاﻗﺐ ﮔﺮﺑﻪ ھﺎ ﺑﺎﺷﯿﻦ آزاد ﺑﻮدن ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز در رﺷﺪ اوﻧﮫﺎ اﺛﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﮫﻤﯽ داره . از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اوﻧﮫﺎ ﺑﺪﯾﻦ .

ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻮﻧﺪه ﺑﺮﻧﺞ و ﺳﺒﺰی ﻧﺎھﺎر و ﺷﺎم , ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻮﻧﺪه ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺮغ و ﻣﯿﻮه ﺟﺎت و ﺣﺘﺎ ﺳﻮﺳﮏ و ﻣﮕﺲ و ... ! ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﻦ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯿﺨﻮرن و دﺳﺖ رد ﺑﻪھﯿﭻ ﺧﻮراﮐﯽ ای ﻧﻤﯿﺰﻧﻦ .

کاربر گرامی چنانچه در مورد " نگهداری از جوجه ها " سوالی داشتید. در پائین همین صفحه در قسمت نظرات با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.

separator line

جوجه کشی از انواع جوجه ها و پرندگان با راندمان بالا

حال که با انواع روش های نگهداری جوجه آشنا شدید و آموختید که پرورش جوجه کار دشواری نیست قصد داریم به شما روشی برای کسب درآمد از طریق نگهداری جوجه را آموزش دهیم . با توجه به افزایش نرخ بیکاری و افزایش هزینه های مصرفی افراد جامعه بسیاری از مردم به دنبال شغلی پر درآمد میباشند که لازم به صرف سرمایه بالایی نیز نباشد. یکی از گزینه های خوب برای اینکاد پرورش جوجه و جوجه کشی از آن میباشد .درحقیقت شما با استفاده از جوجه گیری از انواع پرندگان زینتی ، اهلی و بومی و پرورش آنها میتوانید کسب درآمد کنید .

دستگاه جوجه کشی چیست ؟ دستگاه جوجه کشی وسیله ای است عایق بندی شده که شرایط درونی ماشین جوجه کشی ، از جمله دما و رطوبت دلخواه را برای تخم های نطفه دار داخل دستگاه تامین مینماید. با استفاده ازاین وسیله شما میتوانید از تخم نطفه دار انواع پرندگان جوجه گیری نمایید.

در حقیقت خرید دستگاه جوجه کشی رقابت شدیدی بین شرکت های مختلف و تولیدکنندگان این محصول به وجود آورده است . فروشگاه چیکن هچ یکی از انواع فروشگاه های اینترنتی فعال در حوزه جوجه کشی میباشد. این شرکت یکی از قدیمی ترین تولید کنندگان دستگاه جوجه کشی است که به تحلیل تک تک ماشین های جوجه کشی میپردازد.

شما میتوانید در این وب سایت انواع دستگاه های جوجه کشی خارجی و ایرانی را در ظرفیت های متفاوت 10 تا 6هزار عددی را بررسی نموده و در صورت تمایل اقدام به خرید نمایید . لازم به ذکر است که تمامی دستگاه های جوجه کشی فروشگاه چیکن هچ دارای یک سال گارانتی بی قیدو شرط و 10 سال خدمات پس از فروش میباشد .


در مورد بزرگ کردن جوجه ها بیشتر بدانید :

نگهداری از جوجه طوطی ، بهترین روش برای نگهداری و بزرگ کردن جوجه گوشتی طوطی

نگهداری از جوجه اردک ، بهترین روش نگهداری از جوجه اردک

بهترین نحوه نگهداری و بزرگ کردن جوجه مرغ مینا

تغذیه جوجه شتر مرغ از بدو تولد تا سن تخم گذاری


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(1738 امتیاز , میانگین: 4.3 از 5)  

۱۰۶۸ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
 
ir
نون دال | ۱ هفته پیش
اقا سلام من چجوری مرغ رو کرچ کنم
۰
۰
 
 
ir
samaneh | ۲ هفته پیش
سلام من یه جوجه مینیاتوری شش ماهه دارم بایه مرغ امروز مرغم جوجم رونوک زد سرش زخم وکبودشده لطفا بگید چجوری خوبش کنم
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  Sadra |۱ هفته پیش
  سلام من پماد تتراساکلین به زخمش زدم
  ۰
  ۰
 
 
ir
mehdi | ۲ هفته پیش
سلام من جوجم با ماشين جوجه كشي درست كردم از تخم در اومد زياد ميخوابه بعد نه اب ميخوره نه دانه خودم بعضي موقع بهش اب ميدم ولي دانه نمي خوره لطفا راهنمايي كنيد ممنون از ساتتون
۰
۰
 
 
ir
الف غین | ۳ هفته پیش
سلام اقا یک سوال داشتم این جوجه ها که پاهاشون فلج هست چی درمانی داره بعد وقتی جوجه ای که نمیتونه پاشه جیک جیک میکنه غذاهم نمیخوره در مانش چیه خوهشن بگین
۰
۰
 
 
ir
م | ۱ ماه پیش
ممنون از سایت خوب شما
۰
۰
 
 
ir
م.م | ۱ ماه پیش
سلام
سایت خوبی دارید
۱
۰
 
 
ir
محمد مهدی | ۱ ماه پیش
راستی از کجا بفهمم جوجه خروس یا مرغ هستش؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مم |۱ ماه پیش
  بزرگ بشه معلوم میشه ..........
  ۰
  ۰
 
 
ir
محمد مهدی | ۱ ماه پیش
سلام من تخم مرغ رو گذاشتم زیر کبوتر الان جوجه شده شما هم امتحان کنید
۰
۰
 
 
ir
http://zoology-anima | ۲ ماه پیش
سلام
به وبلاگم بیاید و تو پست جوجه
سوالی دارید پاسخ می دم من خودم جوجه هام الان دارن مرغ میشن
و اینکه اون کامنتی که دادم آدرسم کامل نبود ^^
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  پرستو |۱ ماه پیش
  من چند تا جوجه یک ماه دارم دوروزه غذا نمیخورن میترسم تلف شن چیکار کنم که اشتهاشون بهتر شه ممنونم راهنمایم کنید
  ۲
  ۰
 
 
ir
ایمان | ۲ ماه پیش
تا چند وقت باید مراقب جوجه ها از گربه باشیم.یعنی چندوقت باید بشه که آزاد ولشون کنیم
۰
۰
 
 
ir
ممد | ۲ ماه پیش
من 3 تا جوجه رسمی تقریبا بزرگ شده دارم دونه پارس نمیخورن????چیکا
ر کنم بخورن????
۰
۱
پاسخ ها:
  ir
  ***://zoology-anima |۲ ماه پیش
  جوجه های منم همینطوری بودن یه مدت که تازه بود خوردن بعد دیگه نخوردن
  جایگزین دون پارس بهشون نون خیس شده بده :
  یه کاسه کوچولو بردار و توش نون های خشک رو تکه تکه کن ( پودر نکن ) بعد یکمی آب بریز روشون تا زمانی که آب رو سطح نون بیاد
  بعد از چند دیقه که آبشو کشید بذار جوجه ها بخورن ^^
  ۱
  ۰
 
 
ir
محمد | ۳ ماه پیش
سلام من ۱۰ تا مرغ دو ماه دارم چند وقت پیش انگل گرفتن که با کمک دامپزشکی درمان کردم حالا یک ماه از درمانشان می گزره هیچ نشونه ای از انگل ندارن ولی چاق نمی شن و همون طور لاغر وکوچک موندن دونه هم همیشه جلوشون هس و یونجه وسبزی وتهمونده غذا بهشون می دم همش سیر هستن ولی لاغر موندن به نظرتان چکار کنم
۰
۰
پاسخ ها:
 
 
ir
بهار | ۳ ماه پیش
باسلام.یه جوجه زینتی ابریشمی دارم،میلنگه.پنج روز کلسیم و ویتامین آ دی 3 دادم بهش.ولی هنوز میلنگه.چکاری باید انجام بدم؟سوال بعدی،یه جوجه یکماهه دارم ک اون اصلا بی حاله.چشماشو بسته.مولتی ویتامین ریختم توی گلوش.نگاه کردم ک مدفوع بهش چسبیده بود.مدفوع رو کندم.ولی دیدم هیچی نمیخوره.یه روزه.لطفا راهنمایی کنید.با تشکر
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  انیتا |۲ ماه پیش
  سلام.من جوجه داشتم پاش میلنگید .بابام دامپزشکه گفت با پارچه دور پاش بپیچون تا دوروز اگه خوب شد که یعنی ضربه دیده بود . ولی اگه خوب نشد شکسته ...
  ۰
  ۰
 
 
ir
M78f72 | ۳ ماه پیش
سلام. من یه جوجه دارم خوب بود ولی امروز صبح یکم پاش لنگ میزنه انگار ببرمش دام پزشکی؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  بهار |۳ ماه پیش
  سلام.جوجه منم همین مشکل رو داشت.از داروخونه دامپزشکی" آ. دی3. ای" بخرید.هر یک سی سی در یک لیترآب حل کنید.تا دو روز.هر روز ابشو عوض کنید و مجدد محلول بریزید. بعد آب ساده تا یک هفته.اگر خوب نشد،یک قرص کلسیم (انسانی) را حل کنید. و یک سی سی تا پنج روز بهش بدید.اگر با این کار مشکل حل نشد،تاول یا شکستگی داره که ببرید دامپزشکی،راهنمایی می کنند.
  ۰
  ۰
 
 
ir
مریم | ۳ ماه پیش
سلام جوجه من دو ماهه هست من پلت براش ریختم همیشه هم در دسترسش هست آب کافی داره. ویتامین هم میدم بهش. ولی کارتون زیاد می خوره چه مشکلی می تونه براش پیش بیاد؟ برای گرفتن نم زیر پاش هم خرده چوب می ریزم اما اونم می خورن.... این براشون بده؟؟؟در کل چوب و کارتون خوردن براشون بده؟؟؟؟؟؟
۰
۰
 
 
ir
تمنا | ۳ ماه پیش
سلام ببخشید من ۴۰ تا جوجه بلدرچین دارم و اونها رو توی کارتون گذاشتم میخواستم بپرسم اگه جاشون رو گرم نگه دارم بازم به لامپ نیاز دارن؟
۰
۰
 
 
ir
محمد | ۳ ماه پیش
سلام لدفن جواب بدین جوجه هارو تاکی بزارم بیرون و تاکی بزارم توی قفس
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مبین |۳ ماه پیش
  سلام دوست عزیز????اولا تنهاش نزارو بدنه دیگه براش دوست پیدا کنید تا دو هفتگی از کار اون درش نیارم جاشو گرم کن
  ۰
  ۰
 
 
ir
ااا | ۳ ماه پیش
س خسته نباشین من جوجه دارم ولی پدرم نمیدونه وپاش روجوجه گذاشت الان حالش خیلی بده چکارکنم نمیتونه بخوره ونمیتونه راه بره وحتی سرش بلند نمیکنه
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  رضا |۳ ماه پیش
  اون بیشتر از چندروز زنده نمیمانه هیچی بهش نده خفه میشه
  ۰
  ۰
  om
  فرزاد |۳ ماه پیش
  جوجه ها رو بزرگ کنید تخم بذارن
  ۰
  ۰
 
 
ir
امین | ۳ ماه پیش
سلام ببخشید من چندتا جوجه گرفتم یکماهه هستن یکیشان یک بار مدفوع خورد اشکال نداره توروخدا جواب بدین
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  Solaleh |۳ ماه پیش
  ???? بیخیال با یه دره مدفوع مشکلی براش پیش نمیاد
  ۰
  ۰
 
 
ir
najma | ۳ ماه پیش
سلام خسته نباشید من یه جوجه دارم تقریبا45روزی میشه ولی اصلا رشدزیادی نداشته اون چیزهایی که بالاهم نوشتید رعایت کردم اگه میشه راهنمایی خوبی بکنین ممنون میشم
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۳ ماه پیش
  سلام
  برای رشد میتونید از پس دان استفاده کنید(دان پارس مخصوص سن جوجه شما) و پودر یا محلول مولتی ویتامین بعلاوه آمینواسید که حتما به دکتر داروخانه دامپزشکی بگید برای جوجه میخوام تا مخصوص طیور بدن.
  جوانه هم خوبه(جوانه گندم٬عدس و...)
  البته بعضی جوجه ها ژنتیکی قد نمیکشن.اگه وزنش خوبه یعنی خوب بهش میرسید.
  ۰
  ۰
 
 
ir
مرضیه | ۴ ماه پیش
سلام جوجه ی من خودش هیچی نمیخوره فقط من باید با سرنگ بهش غذا بدم و از ظرفش هم نمیخوره دلیلش چیه
۱
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۴ ماه پیش
  سلام.اگه جوجه تنهاست یکی دیگه هم تهیه کنید.براش مولتی ویتامین تهیه کنید و غذای مناسب.دمای محیط نگهداریش مناسب باشه.
  زیاد بهش دستی غذا ندید تا گرسنه بشه و خودش بخوره.
  دقت کنید علائم دیگه ای نداره٬شاید مریض باشه.
  ۰
  ۰
  ir
  F |۲ ماه پیش
  شاید جوجت ماشینی هست
  ۰
  ۰
 
 
iq
فرشته | ۴ ماه پیش
سلام امروز اسپری حشره کش پاشیدم جوجه هامم داخل بودن الان دو تاشون انگار فلج شدن درست راه نمیرن سینه خیز میرن همش هم میفتن لطفا بگید چکار کنم دوباره مث اول راه برن ممنونم
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۴ ماه پیش
  سلام.دچار مسمومیت شدن باید قبل اینکه از حشره کش استفاده میکردین جوجه ها رو انتقال میدادین به محیط دیگه ای و روز بعد جوجه ها رو میذاشتید سرجاشون.
  جوجه ها رو بزارید در یک محیط آزاد و اگه خوب نشدن ببرید دامپزشک.
  ۰
  ۰
  ir
  حمیدرضا |۳ ماه پیش
  سلام..جوجه هات دچار مسمویت شدن ...این علائم جوجه نشانه مسموم شدن هستن...مقدار خیلی کم شربت مترونیندازول با سرنگ دهنشون رو باز کن بهشون بده و مولتی ویتامین هم پودرش رو بریز داخل ابشون بده بخورن بعد دو روز خوب میشن.
  اگه هم مدفوعشون مایع شده ...کپسول اموکسیسیلین هم هر کپسول تو ۱۰ تا اب به مقدار دوبرابر در بطری اب بریز بده بخورن.
  ۰
  ۰
 
 
iq
فرشته | ۴ ماه پیش
سلام من سه تا جوجه نزدیک دوماهه دارم یکیشون چند روزه همش میشینه طاقت راه رفتن نداره غذاشم با نشستن میخوره دو قدم میره میشینه انگار مثلا پا درد داشته باشه پاشم ندیدم جایی ضربه بخوره ‌کمتر هم غذا میخوره لطفا راهنمایی کنید ممنونم
۰
۰
 
 
ir
سعید | ۴ ماه پیش
سلام من دو تا جوجه مرغ زینتی پنج روزه همانند (امپراطور برهما لایت)(امپراطور برهما بلو لایت)دارم آیا لامپ نیاز دارن قفس رو جوری پوشوندم که دمای داخلش ۲۹درجه هست و داخل قفس هم جایی درست کردم که دو درجه گرم تر است یعنی۳۱درجه .دوتاشون به طور طبیعی به دنیا اومده و تا پنج روزگی پیش مادرشون بودن سالم و سرحالن جیک جیک میکنن و همه چیزشون خوبه میخواستم بدونم به لامپ نیاز دارن؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۴ ماه پیش
  سلام.اگه از دمای قفس مناسبه مشکل خاصی پیش نمیاد.
  بهتر بود میذاشتید تا ده روزگی همراه مرغ مادر باشن.
  ۰
  ۰
 
 
iq
فرشته | ۴ ماه پیش
من سه تا جوجه داریم تقریبا نزدیک دوماهشونه الان یه هفتس یکیشون تا دو قدم میره میشینه کمتر غذا میخوره اما خیلی زیاد میشینه حتی غذا خوردنشم با نشسته میخوره خیلی مث قبلنا ورجه وورجه نمیکنه همش احساس میکنم پاهاش درد میکنه که میشه به نظر شما مشکلش چیه بعضی وقتا هم میفته دوباره بلند میشه لطفا راهنمایی کنید ممنونم
۰
۰
 
 
ir
helia | ۴ ماه پیش
جوجه ام چشاش کبودی رفت بابام گفت کمی اب بهش بدم من هم اروم دادم ولی بد تر شد بعد هم دونه خاکشیر بهش دادم ولی خیلی مریض و مرد و راستی روی پاهاش هم خیلی خون مردگی داشت. ولی دیگه مرد هر دوتاشونه پهلوی هم خاک کردم.
خیلی ممنون که جواب دادین اما خیلی زود مرد????
۰
۰
 
 
ir
سینا | ۴ ماه پیش
سلام من دوتا جوجه خریدم ویکی ازجوجه هام خیلی میخوابه وامدم سایت شما خواندم که به جوجه باید مولتی ویتامین دادو من هم یک قطره به یک از جوجه هادادم الان دیگه هردو تاشون خیلی خیلی میخوابن لطفان سریع جواب بدید
۰
۰
 
 
ir
رضا | ۴ ماه پیش
من یک جوجه رنگی دارم مریض است چشماشو می بنده و باز نمی کنه چیزی نمی خوره وهمان جا وایساده ونمی دانم چه کار کنم
۰
۱
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۴ ماه پیش
  دوست عزیز،جوجه های رنگی اکثراً به دلیل اینکه تحت شرایط غیر بهداشتی رنگ میشن در معرض خیلی از بیماری ها هستن.
  لذا برای کمک به جوجتون میتونید از مولتی ویتامین مخصوص نوزادان (یک قطره در دهان جوجه چکانده شود)یا مولتی ویتامین مخصوص طیور استفاده کنید.
  کپسول داکسی سیکلین 100 از داروخانه انسانی تهیه کنید و یک پانزدهمش رو بریزید داخل آبخوریش.(دوز رو بیشتر ندید)
  ۰
  ۰
 
 
hu
Salar | ۴ ماه پیش
سلام من دو تا مرغ و خروس دارم زیاد برنج میخورن گندم و ذرت هم شبا میریزم صبح که گرسنه هستند می خورن ولی روز های عادی ظهر نمی خورن چی کار کنم که که گندم یا ذرت بخورن لطفا کمک کنید برنجم که خوب نیست برای همین چی کار کنم
۰
۰
 
 
ir
امین | ۴ ماه پیش
سلام ، ببخشید میشه بگید از کجا بفهمیم جوجه نه یا ماده.
۰
۰
 
 
ir
helia | ۴ ماه پیش
جوجه ي من مثل مرده ها افتاده رو زمين و مدام اسحال مي كنه دست بهش ميزني جيغ مي كشه . خيلي ضعيف شده اون يكي جوجه ام هم مريض بود و مرد.
دلم نمي خواد اين هم از دست بدم .
خيلي وضعيت استراري هست لطفا سريع جواب بديد.
لطفاااااااا????
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۴ ماه پیش
  دوست عزیز،با توجه به علایمی که گفتید احتمال اینکه درگیر نیوکاسل باشه هست،ولی احتمال اینکه هم از تغذیشون باشه وجوده داره،پیشنهاد میکنم به یک دامپزشک نشون بدید جوجه رو.ولی اگه دسترسی نداشتید بهش مولتی ویتامین و پودر O.R.S دامی بدید،اگرم نداشتید داخل گوگل طرز تهیه سرم خوراکی رو سرچ کنید و از اون استفاده کنید تا درمان حمایتی انجام بشه.
  ۰
  ۰
 
 
ir
ریحانه | ۴ ماه پیش
من ۴ تا جوجه دارم ۱ ماه بیشتر دارم غذا بهشون هتدونه و سبزی و نون خورد شده و خیس شده و برنج میدم تو غذاشون یکم دارچینم ریختم تو نونای خشکشون و بهشون اب و عسل و دارچبنم میدم و مولتی ویتامین و سرکه سیب یکم اونم هر چند روز یکبار کلا سعی کردم بهشون برسم و تو خونشون چراغ گزاشتم از این زردا ک گرم بشن اما گاهی یکی یکیشون مریض میشن باز بهشون سیر خیلی کم میدم با ابجوش و عسل و دارچین اخه خوندم برا سیستم دفاعی بدنشون خوبه غذام میریزم تو خلقشون بلز خداروشور خوب میشن الان میخوام بدونم کارایی ک میکنم خوبه ؟؟ چیزایی ک میدمشون خوبه ؟؟ چکار کنم مریض نشن ؟؟؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  ایلیا غیاثی |۴ ماه پیش
  خانوم عزیز شما نباید هر چی پیدا کردین بدیدبه جوجه بیچاره بی زحمت همون بالار رو بخونین که چقدر دارین بی توجهی میکنی
  ۰
  ۰
  ir
  سید عابدین |۲ ماه پیش
  با این پذیرایی که از این جوجه ها کردین، ما هم مشتاق شدیم مهمونی بیایم خونتون. بابا اینا جوجه هستن، هرچیزی که نباید بهشئن بدین
  ۰
  ۰
 
 
ir
علی | ۴ ماه پیش
ایا نمیشه بدونه وصل کردن لامپ جوجه هارا بزرگ کرد
۰
۰
پاسخ ها:
  fr
  ایلیا |۴ ماه پیش
  نه نمیشه چون سرما میخورن عزیز مگه ی لامپای برای جوجه خریدن چقدر زحمت میخوا
  ۰
  ۰
 
 
ir
ا | ۴ ماه پیش
چجوری بفهمیم جوجه مرغ یا خروس ؟ منظورم موقع خریدشونه
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  ایلیا غیاثی |۴ ماه پیش
  برو اون بالا رو بخون نوشته عزیز چرا میری وخت مارو تلف میکنی بخون بالا رو ع
  ۰
  ۰
 
 
ir
ثمین | ۴ ماه پیش
سلام جوجه من 12 روزشه ،روزا میزارمش زیر سبد تو بالکن ، امروز که اومدم از زیر سبد درش بیارم اومد فرار کنه یه لحظه فقط یه لحظه سبد رفت روپاش فورا برداشتمش ولی پاش الان قرمز شده و فکر کنم خونمردگی شده
خیلی میترسم نکنه طوریش بشه بمیره
ترووخدددااااا زود جواب بدین
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  ا |۴ ماه پیش
  فکر نکنم چیزیش بشه ولی برای محض احتیاط ببرش دامپزشک چون جوجه منم یه بار پاش موند لای در زود درو باز کردم یکم پاش قرمز شد خواستم روز بعد ببرم دامپزشک خوب شد
  ۰
  ۰
 
 
ir
نفس | ۴ ماه پیش
سلام جوجه من ده روزشه فکر کنم، وقتی میخواد جیک جیک کنه یه خشی تو صداشه ، به خاطر همین خیلی جیغ نمیزنه موقع جیک جیک کردن ، غذاش خوبه دستشوییشم مشکلی نداره سرحالم هست. مشکلی داره که صداش اینجوریه؟؟ نمیره یهو طفلی؟؟؟
۰
۰
 
 
ir
مهدی | ۴ ماه پیش
غذای جوجه مرغ ۱۰ چیه
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  ایلیا غیاثی |۴ ماه پیش
  عزیز مگه نخواندی بالا رو اون بالا غذاهاشونو نوشته
  ۰
  ۰
 
 
ir
آسایش | ۴ ماه پیش
سلام من یه دونه جوجه دارم که بال هاش اویزونه ولی یه گوشه کز نکرده و راه میره و خیلی جیک جیک میکنه ، دستشوییشم تقریبا قهوه ای مایل به قرمزه هیچیم نمیخوره هر از گاهی نوک میزنه به زمین ولی بعید میدونم چیزی بخوره چون چینه دونش همیشه خالیه. غذا بهش برنج و ذرت و نون خشک کوبیده میدم . چه مریضی داره؟؟؟؟؟؟ داره میمیره؟؟؟؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  ایلیا غیاثی |۴ ماه پیش
  نیاز به دامپزشک هست لطفاً به دام پزشک مراجعه نمایید ممنون
  ۰
  ۰
 
 
ir
صحرا | ۴ ماه پیش
سلام من دوتا جوجه دارم غذا خوب میخورن ولی دستشوییشون قهوه ای براقه و دورش مثل اسهال ابکیه ، غذاشونم نون خیس کرده و نون خشک کوبیده و برنج پختس. مشکلی دارن که اینجوریه دستشوییشون؟؟
۰
۰
 
 
us
مریم | ۴ ماه پیش
سلام جوجه من دو ماهه هست من پلت براش ریختم همیشه هم در دسترسش هست آب کافی داره. ویتامین هم میدم بهش. ولی کارتون زیاد می خوره چه مشکلی می تونه براش پیش بیاد؟ و اینکه یکیشون خروسه حرکات تهاجمی زیاد داره دنبال مرغه میکنه یهو یا مدام حس نوک زدن داره ممکنه از کمبود چیزی باشه؟؟لطفا جواب منو بدین.
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  ایلیا غیاثی |۴ ماه پیش
  میگن این جوجه ها نمی‌فهمن پس سه وعده در روز بهشون غذا بده و همیشه میبینی همیشه غذا نمیخوره بردار غذارو چون نمی‌فهمه چون دومش پر میشه بعد میترکه
  ۰
  ۰
 
 
ir
Salar | ۴ ماه پیش
یک تخم نطفه دار تا چند وقت میتونه بیرون از یخجال بمونه و خراب نشه تا تو دستگاه بزاریم
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  ایلیا غیاثی |۴ ماه پیش
  نه این روش درست نیست وقتی جمع اوری کردین پیش از دو روز نباید نگهدارین و بعد بزار تو دستگاه
  ۰
  ۰
 
 
ir
محمد | ۴ ماه پیش
سلام من دوتا چوجه خریدم.موقع خرید هردو سالم و شبطون بودن و فروشنده گفت که 5 روزشه ..اما یکیشون خیلی میخوابه یکیشون کمتر میخداستم بدونم اون یکی که بیشتر میخوابه مشکلی داره ..و اینکه دمای متعادل اینا چیه؟
۰
۰
 
 
ir
ملیکا | ۴ ماه پیش
سلام استفاده از لامپ ضروری نیست جوجه هاتو بزار تو آفتاب خودشون آفتاب می گیرن خسته هم شدن خودشون میان تو سایه آفتاب میکروبای بدنشونو می کشه در کل خوبه واسشون
۰
۰
 
 
ir
Salar | ۴ ماه پیش
سلام من یدونه دستگاه جوجه کشی خانگی درست کردم می خواستم اینو بدونم که میگن اولین جوجه ای که از تخم بیرون میاد باید تا ۲۴ ساعت در دستگاه رو باز نکینم پس چطوری اب و شکر بدیم همه حا نوشتن بعد ۳ ساعت که جوجه در اومد اب و شکر بدید
و یه سوال دیگه که این است من تو دستگاه برای روطوبت اب گذاشتم هنگهامی که جوجه در اومد او نو بردا یا نه بزارم بمونه اگه بردارم رطوبت کم میشه ایبی نداره
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  ایلیا غیاثی |۴ ماه پیش
  نه درشو باز نکن بزار همه ی جوجه ها از تخم در تمدن بعد درو باز کن بعد اونا رو بزار تو کارتن که خودت میتونی و بعد بزار کله جوجه ها در بیاین بعد اون ابو بر دار اسب داره که همون اول برداری
  ۰
  ۰
 
 
ir
محمدرضا | ۴ ماه پیش
سلام .،.میخواستم بدونم جوجه با نور خورشید هم میتونه جون بگیره؟ یا حتما بایذ از لامپ استفاده بشه؟ خواهشا سریعجواب بدین عجله دارم ،.،بعد
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  ایلیا غیاثی |۴ ماه پیش
  جوجه های یک ماه به بالا به نور خورشید احتیاج دارن اما جوجه های کوچیک هتما با چراغ جون بگیرن اگر دیدین و قته گشت جوجه ها زیر افتاب بودن یعنی دارن افتاب میگیرن پس نگارنشون نباشین
  ۰
  ۰
 
 
ir
مریم | ۴ ماه پیش
سلام وقتتون بخیر. جوجه های من دو ماهه هستند و نسبت به صدا خیلی حساس هستند میشه لطفا راهنمایی کنید چه دلایلی میتونه داشته باشه.
ممنون از سایت خوبتون
۰
۰
 
 
fr
ایلیا | ۴ ماه پیش
منظورتان چیه که میگین از تخم تازه جوجه به تخم میان جوجه کشی نکنین
۰
۰
پاسخ ها:
  ae
  مهدی |۴ ماه پیش
  یعنی مرغ هایی که کمتر از یک هفته از تخم گذاریشون میگذره تخم هاشون کیفیت نداره،باید یک هفته صبر کرد و از هفته دوم تخم گذاری اقدام به جمع آوری کرد،همین
  ۰
  ۰
 
 
kw
شبنم | ۵ ماه پیش
سلام من يه جوجه پنبه اي دارم تقريبا ٤ هفته اش هست همه چي ام ميخوره امشب اب خورد يكم عدسي و ماكاروني زير گلوش خيلي بزرگ شده باد كرده همش ام خواب هست نگرانم نكنه بميره ! لطفا جواب بديد
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۴ ماه پیش
  سلام،غذاهایی که میدین مناسب نیست،باید از غذاهای دیگه ای مثل دان پارس،گندم آسیاب شده و ... استفاده کنید.
  این غذاها رو قطع کنید وبراش مولتی ویتامین تهیه کنیدو غذای مناسب،چون احتمالا با این غذاهایی که شما میدید کمبود هم داره
  ۰
  ۰
 
 
ir
هما | ۵ ماه پیش
اینا جوجه ها نیاز دارن که شستشو شو بشن؟واینکه نحوه شستو شو به چه صورتی هست؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۴ ماه پیش
  خیر نیازی به شستشو ندارن،مگه اینکه واقعا مدفوشون بهشون بچسبه که فقط باید همون نقطه تمیز بشه
  ۰
  ۰
 
 
ir
آسایش | ۵ ماه پیش
سلام
من میخوام از شمال دوتا جوجه بگیرم بیارم تهران ولی همه میگن آب به آب میشه میمیره گناه داره نگیر. میخواستم بپرسم ببینم آب و هوا خیلی رو مردن یا موندن جوجه ها اثر داره؟؟ اگه واقعا انقد اثر داره نگیرم ، گناه دارن.
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۴ ماه پیش
  سلام،چرا از خود شهرتون تهیه نمیکنید؟
  انتقال جوجه باعث استرس میشه که برای جوجه خوب نیست،انتقال شرایطی داره که باید رعایت بشه.
  شما بهتره از شهر خودتون تهیه کنید.
  ۰
  ۰
 
 
ir
Amirhossin | ۵ ماه پیش
سلام آقا مهدی من قبل اینکه جواب بدید مدفوع رو کندم البته بدون چرب کردن از ته کندم موهاشم یکم با هاش کنده شد دیگه بعد اون مدفوع جم نشد پشتش بعدش دیگه راحت بود اما پشتش که موهاش رفته بود معلوم حالا چند روز گذشته موهاش خیلی کم رشد کردن موهاشون هم داره می ریزه سفید میشه چون رنگی هستن ممنون خدا شکر خوب شدن بهشون هم سرکه سیب هم دادیم می خواستم ببینم چی برای زیرشون خوبه بندازم کوچیک بودن روزنامه انداختم خوب بود اما وقتی بزرگ تر شدن روزنامه هارو هی پاره می کنن لطفا بگید چی بندازم زیرشو باتشکر.????????
????
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۴ ماه پیش
  سلام،اگه جوجه رو داخل قفس دارید،میتونید از یک تکه کارتن تمیز استفاده کنید به جای روزنامه،فقط موقعی که خیس شد یا کثیف کردن,سریع تعویض کنید که بستر رشد باکتری و قارچ نشه.
  فقط مواظب باشید کارتن رو نخورن چون بعضی جوجه ها علاقه نشون میدن به خوردنش.
  ۰
  ۰
 
 
ir
Reza | ۵ ماه پیش
سلام
ببخشیدیه سوال داشتم.می‌خواستم بدونم بلدرپین چه موقعی یا چه زمانی کرچ می‌شود؟
درچه فصلی؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۴ ماه پیش
  سلام،بلدرچین های خانگی خیلی کم کرچ میشن.
  برای جوجه کشی میشه تخم نطفه دار بلدرچین رو انتقال داد به زیر مرغ یا بوقلمون کرچ یا از دستگاه جوجه کشی استفاده کرد
  ۰
  ۰
 
 
ir
حسن علیجان زاده | ۵ ماه پیش
سلام جوجه من الان تهنا شدهبعد این خیلی میخوابه وقتی بهش غذا میدم سریع میره گوشه ها میخوابه غذا هم دونه پارس.گندم.گرفتم ولی نمیخوره کاهو گوجه بلال فقط میخوره. خسته بودنش دلیل مریضیش هست .الان جوجه من سه ماهش هست.واقعا نمیدونم چکنم تحرک زیاد هم نداره
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  م |۱ ماه پیش
  عیبی نداره دست مالیش نکنی خوب میشه
  یدونه قرص جوشان مولتی ویتامین بنداز تو آب ذره ذره بهش بده خوب میشه
  من این کارو کردم خوب شد
  ۰
  ۰
 
 
ir
محمدرضا | ۵ ماه پیش
سلام خواهشا چند تا سوال دارم جواب بدید
کارتن جوجه ها باید تو خونه باشه یا تو حیاط؟
مولتی ویتامین تا کی باید داده شه؟
وقتی میخوان بخوابن چراغ خاموش شه؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۵ ماه پیش
  سلام،اصولا نگهداری جوجه داخل کارتن زیاد توصیه نمیشه،ولی سعی کنید در یک محیطی بزارید که زیاد گرم نباشه و محیط خیلی بسته هم ندارید اکسیژن بهشون برسه،اگه خواستید داخل حیاط بزارید مواظب گربه ها باشید.
  مولتی ویتامین اگه مشکل خاصی ندارن و بهشون خوب می‌رسید،هفته ای یک بار کافیه.
  اگه سنشون بیشتر از یک‌هفتس چراغ لازم نیست.

  **دوستان به دلیل مشغله کاری قادر به پاسخگویی نمیباشم ولی سعی میکنم به بعضی موارد پاسخ بدم.
  فقط در صورتی که حال جوجتون خیلی خرابه با آیدی تلگرام زیر در تماس باشید.
  animal_lover1
  ۰
  ۰
 
 
ir
ایلیا | ۵ ماه پیش
سلاوقتی جفت شدن تخم ممیزارند یا دو ماه بعد بنده اینکه میخام جوجه کشی چهلم هشت تایی کنم بعد جوجه هارو تو چند تا کارتن برای مراقبت بزارم بعد اینکه چه جور جایی برای تخم مرغ کردن مرغ ها اورتن کنند و بعد خروس ها وقتی قوقولی قوقو میکنن یعنی بالغ شدن
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۵ ماه پیش
  سلام،مرغ تخم می‌زاره وقتی بالغ بشه حتی بدون خروس،ولی برای جوجه کشی احتیاج به تخم نطفه دار هست که خروس احتیاجه.
  ولی توصیه میکنم از تخم جوجه های که تازه به تخم میان برای جوجه کشی استفاده نکنید،سن خروس هم باید نه زیاد باشه نه کم تا تخم ها درصد نطفه دار شدنشون بالا بره،خروس یک ساله باشه خوبه برای بازدهی بهتر.
  **دوستان به دلیل مشغله کاری قادر به پاسخگویی نمیباشم ولی سعی میکنم به بعضی موارد پاسخ بدم.
  فقط در صورتی که حال جوجتون خیلی خرابه با آیدی تلگرام زیر در تماس باشید.
  animal_lover1
  ۰
  ۰
 
 
ir
امیرحسین | ۵ ماه پیش
بدبخت شدم چرا راهنماییم نکردین ۳ تاشون مردن و یکی دیگه مونده اونم از تنهایی فقط جیغ و داد می کشه
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۵ ماه پیش
  سلام
  از دانه پارس نرم استفاده کردید؟
  اون یک جوجه رو بزارید یک محیط با دمای مناسب و دانه ی پارس هم زیاد بهش ندید،از مولتی ویتامین هم استفاده کنید.
  دوستان به دلیل مشغله کاری قادر به پاسخگویی نمیباشم ولی سعی میکنم به بعضی موارد پاسخ بدم.
  فقط در صورتی که حال جوجتون خیلی خرابه با آیدی تلگرام زیر در تماس باشید.
  animal_lover1
  ۰
  ۰
 
 
gb
**** | ۵ ماه پیش
سلام
مطالبتون خیلی مفید بود فقط من یه سوالی داشتم
من دیروز یخ جوجه ۵ روزه خریدم و اون بزور غذا میخوره
برنج و زرده تخم‌مرغم نمیخوره و در کل فقط جیک جیک میکنه و تا من بالا سرش نباشم و به غذاها اشاره نکنم هیچی نمیخوره و اگرم بخوره کم میخوره ولی بازم درخواست غذا میکنه فک نکنم عادی باشه میشه یه راه حل بگید لطفا؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۵ ماه پیش
  سلام،یک جوجه دیگه هم بخرید،مشکل حل میشه
  اگه جوجه می‌خرین حتما دوتا بخرین تا به مشکل نخورید.
  دوستان به دلیل مشغله کاری قادر به پاسخگویی نمیباشم ولی سعی میکنم به بعضی موارد پاسخ بدم.
  فقط در صورتی که حال جوجتون خیلی خرابه با آیدی تلگرام زیر در تماس باشید.
  animal_lover1
  ۰
  ۰
 
 
ir
امیرحسین | ۵ ماه پیش
سلام خدمت شما من چهار تا جوجه رنگی گرفته ام بهشون دونه پرسی میدم یه ظرف اب هم گذاشتم کنارشون توی یه کارتون نگه داریشون می کنم شب ها خواب نمیرن و داعم غذا می خورن جیک جیک هم خیلی می کنن البته کارتون رو گذاشتم تو خونمون تو خونمونم اسپلیت روشنه می خواستم ببینم جاشون خوبه و چکار کنم که خواب برن؟ من دلم می خواد بزرگ بشن و بشن یه مرغ اگه راهنمایی ام کنین خوشحال میشم دستتون درد نکنه.ترو خدا بهم جواب بدهید.
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  ایلیا غیاثی |۵ ماه پیش
  چون اون جوجه ها نمی‌فهمن همش غذذا میخوره بعد برداری روزی سه بار تغذیشون کنی اگر همش هست میخورن غذا بردار جلسه تاریک بزارشون تا جیک جیک نکنن شاید اون ها نیاز به گشت داشته باشه وقتی از نور دور میشن باید یک مکان خوب تو پارکی حیاطی جاایی چمن داشته باشه زیرشون
  ۰
  ۰
 
 
ir
امیرحسین | ۵ ماه پیش
سلام خدمت شما من چهار تا جوجه رنگی گرفته ام بهشون دونه پرسی میدم یه ظرف اب هم گذاشتم کنارشون توی یه کارتون نگه داریشون می کنم شب ها خواب نمیرن و داعم غذا می خورن جیک جیک هم خیلی می کنن البته کارتون رو گذاشتم تو خونمون تو خونمونم اسپلیت روشنه می خواستم ببینم جاشون خوبه و چکار کنم که خواب برن؟ من دلم می خواد بزرگ بشن و بشن یه مرغ اگه راهنمایی ام کنین خوشحال میشم دستتون درد نکنه. ترو خدا جواب بدهید
۰
۰
 
 
ir
مهدیه۲۱۲۱ | ۵ ماه پیش
سلام
از سه تا جوجه ام اونی که از بقیه کوچیک تر بود(در حد سه روز) نمیتونه وقتی کج میشه موقع دراز کشیدن خودش برگرده. و جیغ میزنه.غذا میخوره.علائم دیگه ایی نداره.در کل ولی خوابالو بوده به نسبت اون یکیا از اول که به حساب کوچیک تر بودنش گذاشته بودم.غداشونم گندپ و جو و برنج اسیاب شده است.گاهی بهشون سویا و تخم کتان اسیاب شده میدم.گاهی یه کم‌گوجه . و برنج که دوست دارن . مولتی ویتامین هم دادم بهشون قبلا. ۲ بار ۸ ساعت با فاصله دو روز.توی ابشون ریختم
۰
۰
 
 
ir
Salar | ۵ ماه پیش
تخم مرغ ها رو باید از روز اول که تو دستگاه چیدیم بچرخونیم هر روز باید چند بار بچرخونیم
تو رو خدا جواب بدین به کمک تون نیاز دارم
۰
۰
 
 
ir
محمدامین | ۵ ماه پیش
میشه دوتا جوجه داشته باشم و یه جوجه خروس و یه جوجه مرغ چون میخوام جفت بشن ؟.......اگر اینجور باشه غذا شون باید جدا باشه یانه؟؟.........
از کجا بفهمم کدو مرغه کدوم خروس......توی آفتاب آسیب نمیبینه؟؟چون ما آپارتمانی هستیم توی بالکن باشه نه؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  سینا |۴ ماه پیش
  یکی ازجوجه های من خیلی میخوابه بایدچه کاری انجام بدهم وزیادغذانمی خوره
  ۰
  ۰
 
 
ir
محمدامین | ۵ ماه پیش
وقتی میخواد بخابه چراغش باید خاموش کنم یا نه؟؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  سارا |۱ ماه پیش
  فرقی نداره من همیشه خاموش هستش الان هم مرغ و خروس شدن
  ۰
  ۰
 
 
ir
محمدامین | ۵ ماه پیش
برنامه ی غذایی جوجه چجوره
........اگه لامپ دوسه وات کمتر و بیشتر باشه اتفاقی براش میوفته؟
۰
۰
 
 
ir
محمدامین | ۵ ماه پیش
سلام وقتی جوجه میخریم چجور بفهمیم چند روزس ......مولتی ویتامین هرهفته چند قطره بخوره .......چند روزش که بشه باید مولتی ویتامین رو قطع کنم.
۰
۰
 
 
us
تينا | ۵ ماه پیش
سلام وقت بخير من به جوجه اي دارم كه تا ديروز خيلي زبل وزرنگ بود ولي نميدونم امروز چش شد كلا يه گوشه كز كرده همش چشاش بسته ميشه انگاري افسرده شد خيلي نگرانشم ميترسم بميره
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مرضیه |۱ ماه پیش
  من هم اینطوری بود براش یکی گرفتم حالش خوب شد الان هم پیشمه که دارم پیام میفرستم
  ۰
  ۰
 
 
ir
Salar | ۵ ماه پیش
جوجه ها از چند ماهگی گندم میخورن
و تو دستگاه جوجه کشی خانگی چند بار باید تخم مرغ هارو جابجا کنیم شب ها چیکارکنیم

ممنون اگه جواب بدین
۰
۰
 
 
ir
Salar | ۵ ماه پیش
ارد ذرت رو با تخم مرغ قاطی کنیم بزاریم یا جدا جدا واسه چند تا تخم مرغ یک قاشق ارد ذرت بزاریم
۰
۰
 
 
ir
معین | ۵ ماه پیش
سلام از کجا بفهم جوجم چند روزه؟
۰
۰
 
 
ro
مهدیه | ۵ ماه پیش
سلام..من یدونا جوجه مرغ محلی تقریبا پنج روزه گرفتم. آیا شبا هم لازمه یک ساعت ب یک ساعت براش غذا بذارم؟ چون شرایط طوری نیست ک آب و غذا توی کارتنش باشه ..چراغ اینام نداره...لابلای دستمال نرم و تمیز میذارمش بعد داخل کارتن میذارم با منافذ برای عبور هوا؛ خیلی ام دوست داره جاشو..حالا برای غذای شباش چیکارش کنم؟
۰
۰
 
 
ir
فاطمه | ۵ ماه پیش
سلام من دو تا جوجه بلژیکی یک ماهه دارم بردمشون برا واکسن اما پشت گردنشون جایی که واکسن زده شده خونی شده مشکلی نداره با آب گرم بشورم؟؟ طوری شون نمیشه؟؟
ممنون میشم جواب بدید
۰
۰
 
 
ir
فاطمه | ۵ ماه پیش
سلام من دو تا جوجه بلژیکی یک ماهه دارم و بردمشون برا واکسن حالا پشت ‌گردنشون جایی که واکسن زده شده خونی شده مشکلی نداره با اب گرم بشورم ؟؟طوریشون نمیشه؟

ممنون میشم جواب بدید
۰
۰
 
 
ir
مهدی | ۵ ماه پیش
سلام دوستان،متاسفانه به دلیل مشغله کاری نمیتونم پاسخگو باشم،از دوستان اگه کسی هست که تجربه داره در این زمینه،به بقیه هم یاری برسونه.
((سعی میکنم به بعضی از نظرات پاسخ بدم))
۰
۰
 
 
ir
مهدیه۲۱۲۱ | ۵ ماه پیش
سلام
از راهنمایی هاتون ممنون
یه سوال جدید پیش اومده
جوجه هام خیلی بد غذا شدن.
هرچی جلوشون میزارم جیغ میزنن و فقط برنج میخوان.
چیکار کنم؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۵ ماه پیش
  سلام،احتمالا این غذا رو زیاد بهشون دادید و عادت کردن به برنج.
  راه حل اول و بهتر:
  میتونید غذا های مد نظرتون رو با برنج قاطی کنید تا همراه برنج اون غذا رو بخورن.دانه پارس نرم تهیه کنید،احتمالا دوست داشته باشن ولی اگه تا الان بهشون دانه پارس ندادید اولش شاید علاقه نشون ندن ولی چند ساعت که جلوشون باشه و گرسنه باشن میخورن.
  راه حل دوم:
  شما احتمالاجوجه هاتون رو همیشه سیر نگه میدارید،اگه کمی گرسنه نگه دارید هر غذایی رو میخورن(گرسنگی در حد چند ساعت نه بیشتر)
  ۰
  ۰
 
 
ir
صالحه | ۵ ماه پیش
سلام یه سوال دارم لطفا جواب بدین من جوجه دارم و میخواهم برم مسافرت متونم اونهارم با خودم ببرم
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۵ ماه پیش
  سلام،لزومی نداره با خودتون ببرید،دچار استرس حمل و نقل میشن و ...
  راه حل های زیر رو پیشنهاد میکنم:
  یک جای خوب براشون پیدا کنید و دان خوری و آب خوری‌‌ بخرید(دان خوری و آب خوری اندازه سنشون) و پرشون کنید.چند تا ظرف هم به غیر از دان و آب خوری برای اطمینان آب و غذا کنید که خیالتون راحت باشه(ظرف زیاد بزرگ‌نباشه که گرفتار بشن)
  راه حل دوم و آسون تر:
  بسپرید به کسی تا موقعی که برگردید،براتون نگه دارن.

  اگرم خواستید ببرید با خودتون،یک قفس مناسب پیدا کنید و‌ مولتی ویتامین و پودر ORS دامی هم با خودتون داشته باشید.
  ۰
  ۰
  ir
  حمید |۵ ماه پیش
  سلام من ۳ تا جوجه ی دو روزه دارم به هم زیاد می چسبن و چشماشون رو هم می بندن دلیلش چیه؟
  ۰
  ۰
 
 
ir
مهدیه۲۱۲۱ | ۵ ماه پیش
براشون مولتی ویتامین دادم و با همون بار اول حالش خیلی بهتر شد و اشتهاش بیشتر شد. علائم‌دیگه ایی نداشت. من براشون کیسه اب گرم میزارم ولی جاشون بزرگه و اگر گرمشون بشه میتونن برن اون طرف و اب همیشه دارن . کیسه اب گرم ممکنه مضر باشه؟تخم مرغ اصلا نمیخورن و بدشون میاد حتی فکرکنم.فقط برنج میخورن و جو و گندم اسیاب شده.خوبه؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۵ ماه پیش
  خوشحال شدم از اینکه حال جوجتون خوب شده.
  مشکلش همون کمبود ویتامین بوده.
  کیسه آب گرم رو به نظرم نزارید.
  غذاهایی که میدین خوبه،برنج‌ چرب ندید بهشون،گندم و جو رو همیشه آسیاب شده بدید.
  حالا که حاشون خوبه و علاقه نشون ندادن به تخم مرغ آب پز شده،براشون استفاده نکنید.
  در مصرف مولتی ویتامین هم زیاده روی نکنید که خودش باعث مشکل میشه
  ۰
  ۰
 
 
ir
درسا | ۵ ماه پیش
سلام اشکال نداره لامپی براشون نذاریم
جوجه ها رنگی و دو سه روزه هستن
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۵ ماه پیش
  سلام،برای این سن لامپ باشه بهتره
  ولی میتونید از چند روز دیگه لامپ رو حذف کنید
  ۰
  ۰
 
 
ir
Amirhossin | ۵ ماه پیش
سلام اقا مهدی از دوقطره مولتی ویتامین استفاده می کنن و برای ابخوریشون از جای حلوا شکری استفاده می کنم اولش براشون همون طور که گفتید یک قطره مولتی ویتامین میریزم البته به دامپزشکی دست رسی نداریم به خاطره همین از مولتی ویتام نوزادان میریزم تو ابشون ،بعدش دیدم ابشون زیاده دو قطره مولتی ویتامین میریزم تو ابشون در ضمن نمیدونم مدفوعش سفته یا اسهالش سفته اخه معلموم نیست وقتی نگاه می کنی، راستی اینکه میگید از رژیم غذایی استفاده کنید چه غذا هایی شاملش میشه ممنون از جوابتون.
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۵ ماه پیش
  سلام،هنوز مشکل چسبیدن مدفوع رفع نشده؟
  مقعد رو با پارچه تمیز و آغشته به روغن زیتون تمیز کنید و نزارید اصلا مدفوع بمونه به مقعد و هرگز سعی نکنید بدون چرب کردن یا مرطوب کردن مدفوع رو بکنید.
  از آرد ذرت و جو دو سر خام استفاده کنید غذای مخصوص خود جوجه استفاده کنید.
  مولتی ویتامین هم زیاد ندید بهشون،به نظرم تا موقعی که این مشکلشون رفع نشده،مولتی ویتامین رو قطع کنید.
  ۰
  ۰
  ir
  مهدی |۵ ماه پیش
  آرد ذرت رو به عنوان غذای مستقل ندید،مقداری قاطی کنید با خوراکی که میخورن که جلوی چسبیدن مدفوع به مقعد رو بگیره
  ۰
  ۰
 
 
nl
مهدیه۲۱۲۱ | ۵ ماه پیش
سلام خدا قوت
من سه تا جوجه ۸ روز پیش خریدم.
از امروز صبح یکیشون (که از بقیه هم بزرگ تره یکمی)بیحاله.مدا
م خوابالوعه.غذا خیلیییی کم میخوره یعنی فقط الکی نوک میزنه.فقط وایمیسه نگاه میکنه. چیکار کنم؟لطفا هرچه سریع تر جوابمو بدین ممنون
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۵ ماه پیش
  سلام،بی حالی علت های زیادی داره.
  از چه غذایی براشون استفاده میکنید؟
  علایم دیگه ای نداره؟
  ممکنه علتش کمبود ویتامین باشه،از داروخانه دامپزشکی مولتی ویتامین مخصوص طیور تهیه کنید.
  تخم مرغ آب پز شده براش ریز رنده کنید بزارید جلوش بخوره یا هر غذایی که اشتهاش تحریک بشه و به اشتها بیاد وگرنه ضعیف میشه،آب تمیز هم همیشه در دسترسش باشه و محیط خیلی گرم هم نزارید(ممکنه گرمایی شده باشه).روزی چند ساعتم بزارید آزاد باشند که بتونن بقیه نیازهاشون رو مثل سنگ ریزه تامین کنن.احتمالا با مولتی ویتامین و همین روش هایی که گفتم مشکلش برطرف میشه ولی اگه نشد احتیاج به دارو و دامپزشک داره.
  ۰
  ۰
 
 
ir
پارسا | ۵ ماه پیش
سلام من ی جوجه ی ۲ هقته ای دارم یا شایدم ۳ هفته بعد دنبال دست من راه می افته وقتی ام که میزارمش توی جاش هی دنبال دست من میگرده و بلند بلنو جیک جیک می کنه چیکار کنم توروخدا جواب بدین???????????
???????????????
???????????????
???????????????
???????????????
???????????????
??????????
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۵ ماه پیش
  سلام،با این مورد زیاد برخورد داشتم،جوجه وقتی تنها باشه احساس هراس داره و وابسته میشه به انسان،و هر جا که شما برید اونم دنبالتون میاد که اصلا خوب نیست.
  هر چه زودتر یک جوجه دیگه هم سنش تهیه کنید،چون وقتی بزرگ تر بشه رفتاراش براتون قابل تحمل نیست.
  ۰
  ۰
 
 
ir
ملیکا | ۵ ماه پیش
سلام لطفا بگید چی کار کنم تا بخوابن
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۵ ماه پیش
  سلام،گرسنه نباشن و بزارید یک جای نسبتاً تاریک،احتمالا میخوابن.
  ۰
  ۰
 
 
ir
ملیکا | ۵ ماه پیش
سلام من دو تا جوجه رسمی خریدم در هفته چند بار باید بهشون زرده تخم مرغ بدم ؟ راستی زیاد میخورن واصلا سیر نمیشن بعد عیبی نداره همش بهشون غذا بدم چون سیر نمیشن
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۵ ماه پیش
  سلام،کل تخم مرغ رو رنده کنید بزارید جلوشون،زرده تنها کافی نیست.اگه سنشون بیشتر از دو هفتست،هفته ای دو بار تخم مرغ برای رشدشون خوبه
  غذا رو در حدی بدید که سیر بشن،اصولا وقتی جوجه سیر باشه دیگه سروصدا نمیکنه
  ۰
  ۰
 
 
ir
ملیکا | ۵ ماه پیش
ممنون بابت توضیحات خوبتون عالی
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۵ ماه پیش
  خواهش میکنم
  در حدی که بتونم و بدونم کمک میکنم به همه ی دوستان
  ۰
  ۰
 
 
ir
علی | ۵ ماه پیش
من دوتا جوجه مصری دارم وقتی میزارم حیاط و دیگه نمیتونم بگیرم و میترسم برم بگیرم چیزی شون شه وقتی میگیرمشون میزارم جاشون نفس نفس میدن چیکار کنم
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۵ ماه پیش
  اگه جوجه ها بیشتر از دو هفته سن دارن،گرفتنشون مشکل خاصی ایجاد نمیکنه.نفس نفس زدنشون به خاطر اینکه دنبالشون میکنید که معمولاً برطرف.
  ولی میتونید موقع گرفتن، ظرف غذاشون رو نشون بدید بهشون و موقعی که اومدن بخورن بگیریدشون.
  یا ظرف غذا رو بزارید داخل قفسشون خودشون معمولاً میرن‌داخل قفس
  ۰
  ۰
 
 
ir
Amirhossin | ۵ ماه پیش
سلام دو تا جوجه نیم ماهه دارم یکیشون مدفوعش دفع نمیشه و میمونه تو معدش من مجبورم چند رو یکبار پاکش کنم لطفا راهنمایی کنید
با تشکر.
۰
۰
 
 
ir
Amirhossin | ۵ ماه پیش
سلام اقا مهدی من دو تا جوجه دارم یکیشون وقتی مدفوعش میاد میمونه تو معقدش و بعد چند روز مدفوع رو هم میمونه و بزرگ میشه مجبورم خودم بکنمش راستی نیم ماهه هستن. با تشکر لطفا جواب بدید
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۵ ماه پیش
  سلام،احتمالا دچار عفونت گوارشی شدن.اگه مقدوره براتون به یک دامپزشک نشون بدید.
  جوجه ها رو گرم نگه دارید،داخل پنجاه سی سی آب پنج قطره سرکه سیب بریزید و به جای آب از این محلول مصرف کنن.
  بهداشت رو براشون کاملا رعایت کنید و نزارید زیرشون مدفوع جمع بشه.
  آب خوری و دان خوریشون رو کاملا ضدعفونی کنید
  اگه خوب نشدن،کپسول داکسی سیکلین 100 از داروخانه انسانی تهیه کنید و یک پانزدهم رو بریزید داخل یک یا دو سی سی آب بدید بخوره.
  از رژیم غذایی ساده استفاده کنید
  از مولتی ویتامین زیاد استفاده نمیکنید یا هر داروی دیگه ای؟
  از چه غذایی استفاده میکنید؟
  اسهالن یا مدفوشون سفته؟
  ۰
  ۰
 
 
ir
بهروز | ۵ ماه پیش
سلام من میخوام مرغ و خروس دو یا سه ماهه بگیرم چه جوری به فهمم مریض یا سالم
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۵ ماه پیش
  سلام،سعی کنید از جاهای معتبر جوجه بخرید.
  به جوجه ها خوب نگاه کنید،که علایمی مثل عطسه،آبریزش از چشم و بینی،خرخر،بی حالی غیرعادی،اسهال و هر علامت مشکوک دیگه ای که به نظرتون غیرعادیه رو نداشته باشن.
  به علایم ظاهری جوجه هم بی توجه نباشید
  ۰
  ۰
 
 
ir
حسن علیجان زاده | ۵ ماه پیش
سلام.من دوتا جوجه رسمی گرفتم یکیشون امروز مرد ولی هرچه فک میکنم دیروز سالم بود برام عجیب ه که مرده الان چکنم یعنی این یکی از تنها بودن میمیره
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۵ ماه پیش
  سلام،علت مرگش دلیل های زیادی داره و تشخیص دقیق رو با کالبد شکافی میدن.
  ولی ممکنه دچار سندرم مرگ ناگهانی شده باشه.
  بعیده یک جوجه از تنهایی بمیره،ولی اگه بمیره یک مشکلی وجود داشته.مثل یک بیماری مهلک یا غذای نامناسب و...
  ۰
  ۰
 
 
ir
Nima | ۵ ماه پیش
سلام اقا مهدی من یه سوال ازت دارم یه جوجه خروس دارم چندروزخ غذا نمیخوره و کاملا افسرده و بیحال و پرهاش افتاده و یه گوشه کز کرده
راه درمانی برای این بیماری پیشنهاد دارید ؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۵ ماه پیش
  سلام،بی حالی علت های زیادی داره.
  خطاب به همه‌ی دوستان:
  من نمیتونم سرخود هردارویی رو معرفی کنم،من فقط داروهای ایمن رو معرفی میکنم،که خدایی نکرده به پرنده آسیبی نرسه،اگه خوب نشدن باید نشون داده بشن به یک دامپزشک تا تشخیص دقیق داده بشه،از راه دور تشخیص دقیق داده نمیشه.

  شما میتونید از دارو های زیر استفاده کنید:
  مولتی ویتامین مخصوص طیور
  کپسول داکسی سیکلین 100 از داروخانه انسانی تهیه کنید.وزن جوجه رو هم نگفتید که مقدار دارو رو بگم.
  یک پانزدهم دارو رو بریزید داخل یک سی سی آب بهش بدید بخوره.اگه جوجه بیشتر از یک ماهشه یک دهم بریزید
  ۰
  ۰
 
 
ir
علی احمدی | ۵ ماه پیش
من جوج هام 15 روزشونه تقریبا دو هفته اینارو من باید روزی چند بار بهشون غذا بدم؟؟؟ فقط هم دانه پارس میدم روزی 4 وعده میدم میخورن زیاده یا کمه راهنمایی کنید
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۵ ماه پیش
  همون روزی چهار بار خوبه،ولی هر دفعه به اندازه بریزید،نه زیاد نه کم
  موقعی که دارید وعده آخر رو میدید،یک دست بزنید به چینه دانشون باید نه خالی باشه نه زیاد پر و سفت
  از سه هفتگی جوجه ها به بعد رژیم غذاییشون رو تنوع بدید و فقط از دانه پارس استفاده نکنید
  ۰
  ۰
 
 
ir
Karen K | ۵ ماه پیش
با سلام من دوتا جوجه ۱ و ۲ ماهه دارم سر حال هستند میخورند و مشکلی ندارن ولی بعضی وقت ها دراز میکشند طوری که انگار میخوان تخم بزارن مشکلی نداره لطفا توضیح دهید.
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۵ ماه پیش
  سلام،منظورتون اینکه مثل حالت مدفوع کردن به خودشون میگیرن و میخوان انگار دفع کنن؟
  مدفوعشون سفت نیست؟
  اگه منظور همین حالتیه که گفتم،ممکنه دچار یبوست شده باشند.
  داخل مدفوعشون رو نگاه کنید ببینید کرم یا لارو نیست،لارو به صورت نقطه های سفید در مدفوع دیده میشه
  ۰
  ۰
 
 
ir
سعیده غنی پور | ۵ ماه پیش
سلام ما سه تا جوجه ی یک هفته ای داریم.
یکی شون داره می میره و خیلی بی حاله و اصلا نمی تونه روی پاهایش وایسته.
بیهوش شده!
باید چی کار کنیم؟


من بهشون قطره دادم اما مرد.
یکی دیگه شون هم اون جوری شده!
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۵ ماه پیش
  بعیده قطره باعث مرگ شده باشه،مگه اینکه زیاد داده باشید یا بیماری باعث مرگ شده باشه.
  بهتره هرچه سریع تر برید دامپزشکی
  بی حالی علت های زیادی داره مثل کمبود ویتامین،بیماری های باکتریایی و...
  باید بررسی بشن.
  قطره هم ندید جهت اطمینان
  ۰
  ۰
 
 
ir
رها | ۵ ماه پیش
سلام
من ۲ تا جوجه محلی کوچیک دارم متاسفانه برادرم اون ها رو زیر شیر اب گرفته الان اصن حال یکیشون خوب نیست اب و غذا هم نمیخوره ممکنه راهنماییم کنین؟؟ امکان داره بمیره؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ae
  مهدی |۵ ماه پیش
  سلام،جداش کنید و بزاریدش یک مکان گرم،داخل آبش مولتی ویتامین مخصوص طیور بریزید یا مولتی ویتامین مخصوص نوزادان یک قطره بندازید داخل دهانش.
  سعی کنید اشتهاش رو برگردونید تا ضعیف نشه.
  از غذاهای اشتها آور استفاده کنید،البته غذای چرب بهش ندید.میتونید از کمی تره،تخم مرغ آب پز رنده شده یا هرچیزی که فک میکنید خیلی دوست داره استفاده کنید.
  ۰
  ۰
 
 
ir
Salar | ۵ ماه پیش
سلام غذای جوجه یک ماهه چیه
۰
۰
پاسخ ها:
  ae
  مهدی |۵ ماه پیش
  سلام،دانه ی پارس،برنج پخته شده البته چرب نباشه اگرم چربه بگیرید زیر آب تا چربیش گرفته بشه،سبزیجات (اگه اسهال گرفتن ندید)و...
  ۰
  ۰
 
 
ir
سعیده غنی پور | ۵ ماه پیش
سلام ما سه تا جوجه ی یک هفته ای داریم.
یکی شون داره می میره و خیلی بی حاله و اصلا نمی تونه روی پاهایش وایسته.
بیهوش شده!
باید چی کار کنیم؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ae
  مهدی |۵ ماه پیش
  سلام،علایم دیگه ای نداره؟مثل آبریزش از چشم و بینی،اسهال و....
  احتمالا دچار کمبود ویتامین شده،از داروخانه دامپزشکی مولتی ویتامین مخصوص طیور تهیه کنید وطبق راهنمای روی دارو پیش برید،اگه دسترسی ندارید به داروخانه دامپزشکی از داروخانه انسانی قطره مولتی ویتامین مخصوص نوزادان تهیه کنید و یک قطره بندازید داخل دهانش.
  ۰
  ۰
  ir
  سعیده غنی پور |۵ ماه پیش
  اگر یک جوجه اسهال داشته باشد باید چکار کرد؟
  ۰
  ۰
 
 
ir
Saghar | ۵ ماه پیش
سلام.من جوجم از صبح بیرون مونده تو جعبه.گرمشون شده.یکیشون هیچی نمیخوره و خیلی بی حاله.چیکارش کنم؟????
۰
۰
پاسخ ها:
  ae
  مهدی |۵ ماه پیش
  سلام،بزاریدشون یک جایی که گرمایی نشن،آب تمیز همیشه در اختیارشون باشه،احتمالا گرمایی شدن و کم آبی گرفتن.مولتی ویتامین اگه تونستید براشون تهیه کنید.
  ۰
  ۰
 
 
ir
ایلیا | ۵ ماه پیش
سلام دو سه سوال داشتم یکی این که ایادر دوران هچ دماشونو بالا یا پایین بیاریم بعد به دیمر نیاز داریم یا این که با سوراخ کردن کارتن دماشو کنترل کنم وبعد میگن که کارتون همه جاشو بپوشونی بعد یک جاشو هی باز کنی که تخمارو بچرخونی و بعد مادریزرگم در دام داریشون بااغ دارن بعد میگه که انجا رو تور بکشید و جوجه هارو ازاد کنیم بنظرتون خوبه انجا برایشان اب و غذا میگذاریم
۰
۰
 
 
ir
علی | ۵ ماه پیش
من شش تا مرغ دارم یکی از مرغ هام نمیتوانست پاشه و غذا و آبش رو هم جلوش میداشتیم و چشمش نیمه بازه و یکی از بالش رو زده بودن یکم خون داشت یک قصابی بود دادیم اون قربانی کرد الان اونو بخوریم یا ضرر داره
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۵ ماه پیش
  بزارید خوب بپزه،مشکلی نداره مصرفش
  ۰
  ۰
 
 
ir
arshiya | ۵ ماه پیش
سلام جوجه ی من سمت ظرف ابش نمیره و اب زیاد نمیخورن چیکار کنم
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۵ ماه پیش
  سلام،میزان خورن آب بستگی داره به نوع غذای مصرفی،شدت گرمای هوا و...
  اگه سرحالن و علایمی ندارن،نیازی به مداخله کردن نیست.
  ۰
  ۰
 
 
ir
شاهین | ۵ ماه پیش
سلام به نظر شما‌جوجه محلی خوبه یا ماشینی
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۵ ماه پیش
  سلام،قبلا هم چند بار به این سوال پاسخ دادم،جوجه محلی بهتره از همه لحاظ
  در برابر بیماری ها مقاوم تره،فروشش آسون تره و...
  ۰
  ۰
 
 
ir
شاهین | ۵ ماه پیش
سلام من ۳تا جوجه دارم که یکیش تو آفتاب میخوابه و اصلا بیدار نمیشه وغذا هم نمیخوره
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۵ ماه پیش
  سلام،سنشون رو نگفتید
  به هر حال،اگه علایم دیگه ای مثل آبریزش از چشم و بینی یا هر علامت مشکوک دیگه ای نداره احتمالا دچار کمبود ویتامین شده،مولتی ویتامین مخصوص طیور تهیه کنید از داروخانه دامپزشکی اگرم دسترسی ندارید به داروخانه دامپزشکی از داروخانه انسانی قطره مولتی ویتامین مخصوص نوزادان تهیه کنید و یک قطره بدید بخوره.
  جوجه ای که کمبود ویتامین داره خیلی تو چرته،پرهاش ژولیده به نظر میاد،سسته،اشتها هم نداره.
  ۰
  ۰
 
 
ir
Salar | ۵ ماه پیش
سلام من یدونه دستگاه جوجه کشی خانگی درست کردم ترموستات رو گذاشتم تو درجه ۳۷.۷خاموش شش دهم بیاد پایین بشه ۳۷.۱ چراغ روشن بشه این شش دهم برای جوجه ها خطری نداره اول می خواستم ۳ دهم کنم گفتن لامپ می ترکه ۶ دهم کردم رطوبت هم چند درجه این ور اون ور بشه ایبی داره
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۵ ماه پیش
  سلام،اصولا دستگاه جوجه کشی دست ساز راندمان خوبی ندارن و تلفاتش بالاس.
  چون کمتر از یک درجه سانتیگراد بوده احتمالا مشکلی پیش نمیاد،ولی سعی کنید دما رو ثابت نگه دارید.
  ۰
  ۰
  ir
  Salar |۵ ماه پیش
  شما از کجا میدونید که عیبی نداره اگه مطمعاً هستین من تخم ها رو بزارم رطوبت هم یکم این ور اون ور بشه چیزی نمیشه
  ۰
  ۰
 
 
ir
جواد | ۵ ماه پیش
سلام خسته نباشید جوجه رنگی ام از صبح هیچ غذایی نخورده ومعده اش پرمیشه الان داره جون میده منتظر جواب شما هستم
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۵ ماه پیش
  سلام،منظورتون رو دقیق نفهمیدم،یعنی جوجه هیچ غذایی نخورده و چینه دانش پره؟مطمئنید هیچی نخورده؟آب زیاد نمیخوره؟
  دست بزنید ببینید چینه دانش شله یا سفت
  علایم دیگه ای مثل استفراغ و اسهال سفید نداره؟
  ممکنه دچار انسداد باشه یا عفونت قارچی و بیماری های دیگه
  ۰
  ۰
 
 
ir
جواد | ۵ ماه پیش
جوجه رنگی ام ازصبح بی حاله وهی می افته غذا واب نمی خوره وسینه اش باد کرده
۰
۰
 
 
ir
سلاماسما | ۵ ماه پیش
سلام می خواستم بدونم اگه به جوجه ماست بدیم اتفاقی نمی افتد
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۵ ماه پیش
  سلام،هفته ای چند بار به مقدار کم مشکلی ندارن.
  اگه مقدار کمی هم سیر اضافه کنید برای پیشگیری از بیماریهای طیور مناسبه.
  ۰
  ۰
 
 
ir
سلام | ۵ ماه پیش
من 2هفته پیش 4 جوجه گرفتم ولی یکیشون مرده و 2 تاشون خییییییلی بیحال هستن یعنی روی پایایشان می ایستند و چشمانشان را می بنندد و جیک جیک می کنند . من چی کارشون کنم می ترسم بمیرن

منتظر جوابتون هستم
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۵ ماه پیش
  سلام،اگه علایم دیگه ای مثل آبریزش از چشم و بینی،اسهال و هر علامت مشکوک دیگه ای ندارن احتمالا دچار کمبود ویتامین شدن.
  از داروخانه دامپزشکی مولتی ویتامین مخصوص طیور تهیه کنید اگه دسترسی به داروخانه دامپزشکی ندارید از داروخانه انسانی قطره مولتی ویتامین مخصوص نوزادان تهیه کنید ویک قطره بدید بخورن.
  ۰
  ۰
 
 
ir
دنیا | ۵ ماه پیش
از کی شروع به تخم کردن میکنند؟؟لطفا اگه میدونین ج بدین
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۵ ماه پیش
  بسته به نژاد و تغذیه داره.
  ولی به طور معمول بین پنج تا هفت ماهگی
  ۰
  ۰
 
 
ae
پارسا پشتاره | ۵ ماه پیش
وقتی آب می خورن و بعد می خواهن بچسبند به لامپ نوک خیس را به لامپ نمی زنن ؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۵ ماه پیش
  بعیده مشکل خاصی پیش بیاد
  ۰
  ۰
 
 
ir
ایلیا | ۶ ماه پیش
ببخشید منو راهنمایی کنید کی باید از دستگاه بیرونشون کنیم چند روز یعد یعنی یا چقدر باید پشت گردنشون خیس باشه که بیرونشون بیاریم
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۶ ماه پیش
  به‌ خاطر اینکه دستگاه های جوجه کشی باهم فرق دارن بهتره شما هر شش ساعت در دستگاه رو باز کنید و جوجه هایی رو که خشک شدن رو به زیر مادر مصنوعی انتقال بدید.
  ۰
  ۰
 
 
ir
ایلیا | ۶ ماه پیش
سلام خدمت شما وقتی که نیاز به گشت داشته باشن اسان ترین جا کجاس من نمیدونم گربه خیلی زیاد شده بعد قطره مولتی ظروریه یا بهش بدم هالش خوب باشه بعد اسان ترین جا برای گشتنش کجاس داخل خانه که نمیشه داخل گلخانه چطور من میترسم ببرم باغچه اونارو چون گربه به یک چشم به هم زدن میدوزددشون هالا کجا برای گشت ببرم خانه خوبه!؟؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۶ ماه پیش
  سلام،آزادشون کنید در یک باغچه کوچیک و حواستون بهشون باشه،در حد یک ساعت آزادی برای جوجه چند روزه بسه.وقتی شما باشید گربه جرات نداره بیاد جلو مگه اینکه خانگی باشه.
  ۰
  ۰
 
 
ir
ممد | ۶ ماه پیش
سلااام من مرغ دارم جوجه ۱ روزه داره ۱۵ تا دوتاشون رو صورتشون زخم هایی مثل زیگیل دارن میشه راهنمایی کنین غذاشونو میخورون سرحال هستن
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۶ ماه پیش
  سلام،از راه دور نمیشه تشخیص دقیق داد،ولی ممکنه مبتلا به آبله باشن،بهتره از بقیه جداشون کنید وبه یک دامپزشک نشون بدید.
  ۰
  ۰
 
 
ir
Amir | ۶ ماه پیش
سلام من جوجه خریدم همش جیک جیک میکنه غذاهم نمیخوره چی کار کنم بنظرتون ؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۶ ماه پیش
  سلام،اگه جوجه تنهاست،احتمالا دلیلش همین می‌تونه باشه یک جوجه دیگه هم تهیه کنید.
  شایدم غذاشو دوست نداره،غذا رو عوض کنید ببینید نمیخوره.
  یک تخم مرغ رو خوب آب پز کنید و با قسمت ریز رنده،رنده کنید،احتمالا میخوره.
  ۰
  ۰
 
 
ir
Karen K | ۶ ماه پیش
با سلام امروز وقتی که رفتم به جوجه هام سر بزنم
دیدم یکیشون خیلی نوک شو رو زمین میماله فکر کردم شاید نوکش کثیفه ولی دیدم نیست بزرگ هم هست 2 ماه و نیم هست سن ش نر هم هست
بنظر شما مشکل چیه ؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  مهدی |۶ ماه پیش
  سلام،زیاد روی هر حرکت جزئی جوجه حساس نباشید.
  اگه نوکشو زیاد میماله به زمین و یا نشانه‌های دیگه ای مثل عطسه،آبریزش،بی حالی و... داره احتیاج به مداخله داره.
  ممکنه چیزی رفته داخل بینی یا غذا چسبیده باشه به سقف دهانش که معمولاً برطرف میشه.
  ۱
  ۰
 
hits

آخرین مطالب دلگرم