دلگرم
امروز: سه شنبه, ۰۸ خرداد ۱۴۰۳ برابر با ۲۰ ذو القعدة ۱۴۴۵ قمری و ۲۸ مه ۲۰۲۴ میلادی
سگ یا گربه؟ نگهداری کدوم بهتره؟
162
زمان مطالعه: 8 دقیقه
نگه داری سگ و گربه و شرایط نگهداری سگ و گربه و انتخاب بین نگهداری سگ یا گربه. نتیجه گیری کلی در مورد نگهداری سگ آسان تر است یا گربه، پرسش و پاسخ در مورد نگهداری سگ بهتر است یا گربه

نگهداری سگ یا گربه

اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﺳﮓ و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺳﮓ ھﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و زﻣﺎن و ﭘﻮل دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ گربه ھﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺮﻧﺪ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮔﺮﺑﻪ ھﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺮ،ﻣﺮﺗﺐ ﺗﺮﻧﺪ و ھﺰﯾﻨﻪ آﻧﮫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از آﻧﮫﺎ راﺣﺘﺘﺮ اﺳﺖ.

ھﻤﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﺸﻖ، ﺗﻮﺟﻪ، زﻣﺎن ﺑﺎزی،ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ھﺎی داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ دارﻧﺪ.

ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ھﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻧﻮع و اﻧﺪازه ی ﺣﯿﻮان ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ،ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﻨﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﺣﯿﻮان ﺑﯿﭽﺎره را ﺑﻪ ﭘﻨﺎھﮕﺎه ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ.


ﺟﻨﺒﻪ ھﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﮓ

ﺳﮓ ھﺎ ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ در ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪ ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. آﻧﮫﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارﻧﺪ.

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﯾﺮ وﻗﺖ از ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ،ﺳﮕﺘﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دارد ﮐﻪ او را راه ﺑﺒﺮد، ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪ آب و ھﻮاﯾﯽ آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﺎده روی دارﻧﺪ.

ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﺮف ﮐﺮدن وﻗﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ دارﻧﺪ.او ﺗﻤﺎم ﻃﻮل روز را ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ از ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎﻗﯽ وﻗﺘﺘﺎن را ﺑﺎ او ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ.

اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺳﮓ ھﺎ ﮐﻤﯽ ﻃﺎﻏﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﺳﮓ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺗﻮﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ،ھﺰﯾﻨﻪ ی ﺳﮓ ھﺎ از ﮔﺮﺑﻪ ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

ﺣﺎل ھﺮ ﭼﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ او ﺑﯿﺸﺘﺮ و ھﺰﯾﻨﻪ ی او ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿ ﺸﻮد.

ھﻤﭽﻨﯿﻦ او ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻓﺖ ھﺎی دوره ای و اﺳﺘﺤﻤﺎم ﻧﯿﺰ دارد.

اﮔﺮ از ﭘﺲ ﻧﻈﺎﻓﺖ آن ﺑﺮﻧﻤﯽ آﯾﯿﺪ،ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ی اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪ ای در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ،زﯾﺮا ﺑﺮ ﺧﻼف ﮔﺮﺑﻪ ھﺎ،ﺳﮓ ھﺎ ﻣﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ.

ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺮوﯾﺪ ﯾﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﮐﺎری ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﮕﺘﺎن را ﺗﻨﮫﺎ ﺑﮕﺬارﯾﺪ،

ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ ار ﺳﻔﺮﺗﺎن ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﻮﻗﺖ ازاو ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎر ﺑﻠﺪی را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدﯾﺪ،ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺴﯿﻮن ھﺎ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﮕﺘﺎن اﺣﺴﺎس ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻧﮑﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮب به ﻧﻈﺮ ﻧﺮﺳﺪ،اﻣﺎ ﺳﮓ ھﺎ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

آﻧﮫﺎ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ھﺮ ﻟﺤﻈﻪ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺮف ﮐﻨﻨﺪ.در ﺳﻔﺮ ھﺎی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ آﻧﮫﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ھﻤﺮاه ھﺴﺘﻨﺪ.ﻋﺸﻖ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ،آﻧﮫﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺘﻮر ﺷﻤﺎ،ﻣﻄﯿﻊ ﻣﯿﮑﻨﺪ.آﻧﮫﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ھﺸﺪار دھﻨﺪه ھﺎی ﺧﺎﻧﻪ ھﺴﺘﻨﺪ و از دﯾﺮﺑﺎز ﺣﺎﻓﻆ ﺟﺎن و ﻣﺎل ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ.

بیشتر بخوانید::

سرفه کنل کاف سگ چیست و چگونه درمان میشود ؟

نکات مهم و ضروری در مورد تغذیه و رژیم غذایی سگ

اسهال در سگ :: علائم، تشخیص و درمان خانگی

نگهداری سگ و گربه

ﺟﻨﺒﻪ ھﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮﺑﻪ

ﮔﺮﺑﻪ ھﺎ آﻻرم ﺳﺎرق ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن ﻣﺰاﺣﻤﮫﺎ ھﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

آﻧﮫﺎ ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮕﮫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻓﺖ دارﻧﺪ.ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻧﺎﺧﻦ ھﺎ و ﻣﺴﻮاک زدن ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره ای و ... .

ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺘﻨﺸﺎن ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻤﺎم ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ ھﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر (ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ زﯾﺎد) ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.

ﺑﺴﺘﺮ او ﻧﯿﺰ ھﺮ ھﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ھﺮ دو ھﻔﺘﻪ ﯾﮑﺒﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻓﺖ دارد.

اﺳﺘﻘﻼل ﮔﺮﺑﻪ ھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.

ﭼﻮن آﻧﮫﺎ ﻣﯿﻞ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺧﺸﻨﻮد ﺳﺎزی ﺻﺎﺣﺒﺸﺎن ﻧﺪارﻧﺪ.

آﻧﮫﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ و ﻧﻮازش ﺷﻤﺎ دارﻧﺪ.

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﺮﺑﻪ ھﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺮﻧﺪ،ﮔﺮﭼﻪ دﻟﺸﺎن ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺗﻨﮓ ﻣﯿﺸﻮد اﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮی را ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺳﭙﺮی ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ روزی ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺮوﯾﺪ،ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ روزی دو ﺑﺎر ﺑﻪ او ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ و او را ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﺪ.

ھﻤﯿﻦ! وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ،و از ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ،ﮔﺮﺑﻪ ی ﺷﻤﺎ ھﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺪش ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﭼﺮﺗﯽ ﺑﺰﻧﺪ.

ﮔﺮﺑﻪ ھﺎ ھﻢ ﺑﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.آﻧﮫﺎ ھﻤﻮاره در ﺣﺎل ﭘﺮﯾﺪن و دوﯾﺪن ھﺴﺘﻨﺪ.

نتیجه گیری

 1. و در ﻧﮫﺎﯾﺖ،ﮔﺮﺑﻪ ھﺎ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺘﻨﻔﺮﻧﺪ،اﻣﺎ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﻧﮫﺎ ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺘﺘﺮ از ﺳﮕﮫﺎﺳﺖ.ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﮫﻢ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﺳﮓ و ﮔﺮﺑﻪ اﺳﺖ.
 2. ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﮐﺴﯽ داﯾﻢ در ﺣﺎل ﺳﻔﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ،ﮔﺮﺑﻪ ﺑﺮای او ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ.
 3. سگ ها از گربه ها اجتماعی ترند
 4. سگ ها دارای هزینه بیشتری برای نگهداری نسبت به گربه ها هستند
 5. سگ ها نیازمند توجه و زمان بیشتری به نسبت گربه ها هستند
 6. سگ ها پرجنب و جوش تر و فعال تر از گربه ها هستند
 7. سگ ها شما را مالک خودشان می دانند و از شما اطاعت می کنند
 8. گربه ها خودشان را مالک شما می دانند و کاری که دوست دارند را انجام می دهند
 9. سگ ها نیازمند فضای بیشتری برای نگهداری به نسبت گربه ها هستند
 10. سگ ها بصورت پیشفرض بایستی برای شناسایی محل دستشویی آموزش ببینند
 11. گربه ها همیشه در ظرفی که با خاک مخصوص پر شده است دستشویی می کنند
 12. سگ ها نیازمند حمام هفتگی یا ماهیانه هستند تا تمیز و مرتب باشند
 13. گربه ها معمولا نیاز بسیار کمتری به نظافت و تمیزی دارند و خودشان را مرتب تمیز می کنند
 14. گربه ها نسبت به سگ ها ایجاد آلرژی و حساسیت های بیشتری برای انسان می کنند
 15. سگ ها تنوع نژادی بسیار بیشتری از نظر اندازه و شکل در مقایسه با گربه ها دارند
 16. سگ ها باعث می شوند که شما ناخودآگاه تحرک و فعالیت بیشتر بدنی داشته باشید
 17. سگ ها بیشتر بازی های گروهی و دو نفره را دوست دارند
 18. گربه ها بیشتر بازی های انفرادی و مستقل را دوست دارند
 19. گربه ها بیشتر زمان خودشان در خانه را می خوابند و استراحت می کنند ( بیشتر از دو سوم عمرشان )
 20. سگ ها بیشتر زمان زندگی خودشان را فعالیت می کنند و جنب و جوش دارند
 21. قدرت یادگیری و آموزش دیدن سگ ها بسیار بسیار بیشتر از گربه ها است
 22. سگ ها از شما در مقابل تهدیدات حفاظت می کنند و هشدار می دهند
 23. گربه ها علاقه ای به حفاظت از شما ندارند و هشداری هم در خصوص خطرات نمی دهند
 24. شما نمی توانید سگ را برای مدت زیادی در خانه یا در جایی که نیستید تنها بگذارید
 25. شما می توانید گربه را برای مدت زیادی ( با غذا و .. ) در خانه یا جایی که نیستید تنها بگذارید
 26. سگ ها بسیار راحت تر می توانند از محیط ماشین و مسافرت لذت ببرند و در ماشین سوار شوند
 27. گربه ها بسیار سخت و دشوار در ماشین سوار می شوند و چندان میلی به سوار شدن در ماشین ندارند
 28. سگ ها بسیار راحت تر و سریعتر با محیط زندگی جدید خو می گیرند
 29. گربه ها مدتی زمان می برد که به محیط های جدید زندگی و تغییرات به وجود آمده عادت کنند
 30. سگ ها با محبت و مهربان و باوفا هستند و به راحتی عصبانیت شما را فراموش می کنند
 31. گربه ها مهربان هستند اما وفادار نیستند و البته با اینکه صاحبشان را دوست دارند ممکن است کینه از اون به دل بگیرند.
 32. سگ ها می خواهند در همه مراحل زندگی در کنار شما باشند
 33. گربه ها علاقه ای ندارند زیاد دور و بر شما باشند و مستقل عمل می کنند
 34. سگ ها به شدت از صاحبانشان محافظت می کنند و نسبت به آنها متعصب هستند
 35. گربه ها چیزی به عنوان صاحب نمی شناسند و فقط کسیکه به آنها می رسد را یک دوست می دانند
 36. سگ ها احساسات انسان را بصورت متقابل درک می کنند و شما را همراهی می کنند ( چه در غم و چه در شادی )
 37. گربه ها اساسا یک Don’t Care خاص در چهره خودشان دارند که تفاوت چندانی در آن اتفاق نمی افتد !

نگهداری سگ و گربه

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت و ﭘﺎﺳﺦ آﻧﮫﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ:

 1. 1-آﯾﺎ ﭘﯿﺎده روی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی روزاﻧﻪ ی ﺷﻤﺎ اﺳﺖ؟
  اﮔﺮ ﺑﻠﻪ؛ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﮓ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮ و دﻟﭽﺴﺐ ﺗﺮی ﺑﺎﺷﺪ.آﻧﮫﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﭘﯿﺎده روی در ﮐﻨﺎر ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ.ﭘﯿﺎده روی ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻻزم اﺳﺖ،ﺣﺘﯽ در ﺑﺮف و ﺑﺎران... .ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای او داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
 2. ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻤﺎ ﭼﯽ ﻣﯿﺨﻮاھﺪ؟
  اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﺳﮓ و ﮔﺮﺑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺮا ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ.
 3. آﯾﺎ ﮐﻮدک زﯾﺮ 7ﺳﺎل در ﺧﺎﻧﻪ دارﯾﺪ؟
  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن می گویند ﻗﺒﻞ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﮓ،ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ اوﻗﺎت ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای ﺳﮕﮫﺎ ﺳﺨﺖ ﺷﺪه و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﻃﻮل ﺑﺎزی ﺑﻪآﻧﮫﺎ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
 4. ﺑﻪ ﺗﻤﯿﺰی و ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻮدن ﭼﻘﺪر اھﻤﯿﺖ ﻣﯿﺪھﯿﺪ؟
  زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ﺧﺎﻧﮕﯽ ھﻤﻮاره دﻏﺪﻏﻪ ی ﺗﻤﯿﺰی را ﺑﻪ ھﻤﺮاه دارد.ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﭘﺎی ﯾﺎ ﮔﺮﺑﻪ ای در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ،دﻏﺪﻏﻪ ی اﺻﻠﯽ ﻣﻮ ھﺎی آﻧﮫﺎ ﻣﯿﺸﻮد.
  ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﮕﮫﺎ وﻣﻮی ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ دارﻧﺪ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ رﯾﺰش ﻣﻮ ﺑﺮای ھﻤﻪ ی ﺳﮕﮫﺎ و گربه ھﺎﺳﺖ.
  وﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﮕﮫﺎ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد ﺗﻤﯿﺰی ﻧﯿﺎز دارن،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﺎﻣﻼﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

""اگر سوالی یا پیشنهادی در این زمینه دارید. میتوانید با ما و دیگر کاربران مجله دلگرم به اشتراک بگذارید.""این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.2 از 5 (162 رای)  

۱۲ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

واتر | ۲ سال پیش
گربه ها باوفا ان من خودم گربه دارم و هر روز به استقبالم میاد دمبالم راه میره و گاهی یه جوری بهم خیره میشه میخوام آب شم. سگ هم خوبه اما تمیز کاریش یکم سخته و اونایی که میگن گربه بی وفا هست باید بگم که نباید یه صفت انسانی رو رو حیون زبون بسته بزاریم
2
22
توماس | ۳ سال پیش
سلام اقا مطالب خیلی خوبی بود من فقد نمی دونم میخام یه گربه بخرم بعد هم باید درس بخونم هم باید برم سر کار بعد کی به این گربه برسم
2
5
امیرحسین | ۳ سال پیش
سگ خیلی بهتره محبتش و وفادار بودنش و مهم ترین چیز این هستش که اگر با صاحبش باشد در برابر خطر و حمله به صاحبش از او محافظت میکنه و خطر رو از پیش صاحبش رو میکنه
9
8
پانته آ | ۳ سال پیش
سلام من موندم گربه بخرم یا سگ. ما در خونه ی اپارتمانی زندگی میکنیم . کدومشون بهتره
2
11
Amir | ۴ سال پیش
با این حساب کہ گربہ وفادار نیست پس ھمون بھتر کہ تو خیابون باش
50
7
پاسخ ها:
venus | ۳ سال پیش
نه من مخالفم زبون بسته گناه داره درسته که وفادار نیست ولی این دلیل نمیشه که تو خیابون ولش کنیممیتونیم نخریمش براشون پرورشگاه درست کنیم کار شما کمتر از حیوان آزاری نیست
3
53
Amir | ۴ سال پیش
با این حساب کہ گربہ وفادار نیست پس برای چی باید نگھش داریم ۔ ھمون بھتر کہ تو خیابون باش
52
3
سگ یا گربه | ۴ سال پیش
حالا کدام من که میگم سگ بهتره چون با وفا تره و در کنار غم و شادی صاحبش هست اما گربه فقط کسی که بهشون غذا می ده رو حالا به زور یه دوست می شناسند پس سگ بهتره حالا سگ و یه7الی8ساعتی میشه تنها گذاشت

با تشکر از سایت دلگرم که راهنماییم کرد
18
12
پاسخ ها:
Parnia | ۳ سال پیش
گربه ها ام احساس دارن
اونا وفادار هستن فقط نشون نمی‌دن
حافظشون هم بهتره
سگ هم خوبه ولی دلیل نمیشه بگی از گربه بهتره
هم اندازه خوبن
ممنون
6
38
پیشی | ۴ سال پیش
گربه با احساس ترو باهوش تر از هرسگیه با چشماش با آدم حرف میزنه کاش هنوزم پیشیم زنده بود
12
34
سونیا | ۴ سال پیش
سلام ببخشید میخواستم بگم گربه از هوا پیما خوشش نمیاید .ممنون.
6
7
پاسخ ها:
Parnia | ۳ سال پیش
نه بابااااا راست میگی نمی‌دونستم
از ماشین خوشش نمیاد هواپیماام دوس ندارم دیگه
10
8

hits