آیا قی کردن (حالت تهوع و استفراغ) روزه را باطل میکند؟

قی کردن در روزه چیست و چه حکمی دارد؟
۱,۹۸۶
۰
۰
یکشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۸:۲۷
در چه صورت حالت تهوع روزه را باطل می کند؟ اگر شخص روزه دار حالت تهوع پیدا کند و قی نماید روزه اش چه حکمی پیدا می کند؟ استفراغ عمدی روزه را باطل می کند و غیر عمدی مبطل روزه نیست.
قی کردن در روزه چیست و چه حکمی دارد؟

حالت تهوع و بالا آوردن با زبان روزه چه حکمی دارد؟

 • اگر روزه دار عمداً کاری کند حالت تهوع به او دست دهد، روزه اش باطل است و یا اینکه به واسطه بیماری این کار را انجام دهد تا حالش بهتر شود باز هم روزه باطل است. اگر بی اختیار حالت تهوع به او دست دهد حکم خوردن سهوی را دارد و روزه اش باطل نیست.
 • اگر کسی در شب غسل واجب بر گردنش باشد اما فراموش کرده باشد، روزه اش باطل است اما نباید تا افطار کاری کند که روزه را باطل می کند ، در این صورت فقط قضای روزه را باید بگیرد ونیازی به کفاره نیست .
 • اگر کسی قصد کند روزه نداشته باشد، همینکه از نیبت خود منصرف شود روزه اش باطل است اما نباید تا افطار کاری کند که روزه اش باطل شود.
 • اگر کسی فکر کند اذان صبح نگفته اند و به خوردن ادامه دهد بعد بفهمد اذان گفته روزه اش باطل است و اما نباید کاری هایی که روزه را باطل می کند انجام دهید در غیر این صورت علاوه بر قضای روزه باید کفاره ان را نیز بدهد.
 • این سه گروه فوق همانطور که گفتیم اگر تا افطار کاری نکنند که روزه را باطل می کند فقط قضای روزه را باید ادا کند در غیر این صورت باید کفاره نیز بدهد.

در چه صورت حالت تهوع روزه را باطل می کند؟

دیدگاه علمای اسلامی در ارتباط با تهوع در زمانی که روزه هستید:

مکارم: مسأله- قی کردن از روی عمد روزه راباطل می کند هر چند برای نجات از مسمومیت و درمان بیماری و مانند آن باشد ولی قی کردن بدون اختیار یا از روی سهو روزه را باطل نمی کند.

اگر در شب چیزی بخورد که می داند بواسطه خوردن آن، در روز بی اختیار قی می کند احتیاط واجب آن است که روزه آن روز را قضا نماید.

مکارم: روزه باطل نمی شود ولی احتیاط مستحب این است که چنین کاری نکند و اگر کرد، روزه را قضا نماید.

وحید: روزه اش باطل نمی شود و احتیاط مستحب آن است که روزه آن روز را قضا نماید.

فاضل: به احتیاط واجب روزه او باطل می شود.

زنجانی، سیستانی: روزه اش صحیح است (زنجانی: ولی احتیاط مستحب آن است که روزه آن روز را قضا نماید).

مظاهری: خوب است اگر در روز قی می کند روزه آن روز را قضا نماید.

اگر روزه دار بتواند از قی کردن خودداری کند چنانچه برای او ضرر و مشقّت نداشته باشد ، باید خودداری نماید.

سیستانی: اگر به طبع خود حادث شده است لازم نیست از آن جلوگیری کند.

زنجانی: اگر مقدمات قی کردن برای روزه دار ، بی اختیار حاصل شود لازم نیست از قی کردن خودداری کند ولی چنانچه برای او ضرر یا مشقّت شدید نداشته باشد بنابراحتیاط مستحب ازآن خودداری کند.

مکارم: مسأله- واجب نیست روزه دار با فشار آوردن به خود، از قی کردن خودداری کند، ولی اگر ضرر یا مشقّتی نداشته باشد بهتر است جلوگیری کند.

سبحانی: مسأله- اگر موجبات قی کردن غیر اختیاری فراهم شود خودداری از آن لازم نیست .

اگر مگس درگلوی روزه دار برود، چنانچه به قدری پایین رود که به فرو بردن آن خوردن نمی گویند، لازم نیست آن را بیرون آورد و روزه او صحیح است و اگر به این مقدار پایین نرود

، باید آن را بیرون آورد و اگر چه موجب شود که قی کند و روزه اش باطل شود و چنانچه فرو برد روزه اش باطل می شود و بنابراحتیاط واجب باید کفّاره جمع بدهد.

فاضل: و بیرون آوردن آن ممکن باشد باید آن را بیرون آورد و اگر باعث قی کردن شود روزه او باطل می شود.

نوری: و بداند که بواسطه بیرون آوردن آن قی می کند واجب نیست بیرون آوردن و روزه اش صحیح است.

سبحانی: و چنانچه فرو برد روزه اش باطل می شود و باید کفّاره هم بدهد.

سیستانی: مگر درصورتی که قی کردن برای او ضرر یا مشقّت زیادی داشته باشد، و چنانچه آن را قی نکند و فرو برد روزه اش باطل می شود، و اگر آن را با قی کردن خارج کند نیز روزه اش باطل می شود.

گلپایگانی، خوئی، صافی، تبریزی:اگر مگس در گلوی روزه دار برود، چنانچه ممکن باشد باید آن را بیرون آورد. و روزه اش باطل نمی شود ولی اگر بداند که بواسطه بیرون آوردن آن، قی می کند واجب نیست بیرون آورد و روزه اش صحیح است.

زنجانی: و روزه او صحیح است، ولی اگر مجبور باشد که یا آن را ببلعد یا با قی کردن آن را بیرون آورد ، واجب است آن رابیرون آورد و در هر دو صورت، بلعیدن و قی کردن روزه او باطل می شود.

وحید: مسأله- اگر مثلا مگس در گلوی روزه دار برود، چنانچه ممکن باشد بدون قی کردن آن را بیرون بیاورد باید بیرون آورد روزه او صحیح است، ولی اگر ممکن نباشد، چنانچه طوری باشد که به فرو دادنش خوردن صدق می کند باید بیرون آورد هر چند بواسطه قی کردن باشد و روزه اش باطل است و اگر خوردن صدق نمی کند باید بیرون نیاورد و روزه اش صحیح است.

مکارم: مسأله- اگر خرده های غذا یا حشره ای مانند مگس، بی اختیار در گلوی روزه دار برود چنانچه به قدری پایین برود که نمی توان آن را بیرون آورد روزه اش صحیح است و اگر بتواند آن را بیرون آورد باید چنین کند و بیرون آوردنش ضرری برای روزه ندارد، بلکه اگر در این حال فرو برد روزه اش باطل است.

مظاهری: مسأله- اگر چیزی نظیر مگس در گلوی روزه دار برود اگر ممکن باشد باید آن را بیرون بیاورد و روزه او باطل نمی شود و اگر ممکن نباشد فرو بردن آن مانعی ندارد و روزه او صحیح است.

مظاهری: اشخاصی که به تنگی نفس مبتلا می شوند و به دستور پزشک هنگام تنگی شدید نفس توسط وسیله ای که حاوی مواد اکسیژنی است از راه دهان اکسیژن به ریه خودشان می رسانند روزه آنها صحیح است.

اگر سهواً چیزی را فرو ببرد و پیش از رسیدن به شکم یادش بیاید که روزه است، چنانچه به قدری پایین رفته باشد که اگر آن را داخل شکم کند خوردن نمی گویند لازم نیست آن را بیرون آورد و روزه او صحیح است.

گلپایگانی، صافی: چنانچه ممکن باشد باید آن را بیرون آورد و روزه اش صحیح است.

خوئی، تبریزی: بیرون آوردن آن لازم نیست و روزه او صحیح است.

فاضل: و اگر به وسط یا ابتداء حلق رسیده باشد باید آن را بیرون آورد و در این مورد قی کردن صدق نمی کند.

زنجانی: مسأله- اگر سهواً چیزی را فرو ببرد اگربه قدری فرو رفته باشد که به آن خوردن بگویند، بیرون آوردن آن لازم نیست ولی اگر به قدری فرو رفته است که به آن خوردن نمی گویند پس اگر می تواند، نباید آن را بخورد، بلی ، چنانچه بیرون آوردن آن قی کردن به حساب می آید یا با قی کردن همراه می شود اگر بیرون آورد روزه اش باطل می شود، همچنانکه خوردن آن نیز روزه را باطل می کند.

وحید: مسأله- اگر سهوا چیزی را فرو ببرد و از حلق گذشته باشد و پیش از رسیدن به معده یادش بیاید که روزه است بیرون آوردن آن لازم نیست و روزه او صحیح است.

اگر یقین داشته باشد که بواسطه آروغ زدن، چیزی از گلو بیرون می آید نباید عمداً آروغ بزند، ولی اگر یقین داشته باشد اشکال ندارد.

زنجانی: به گونه ای که به آن قی کردن می گویند...

سیستانی: چنانچه طوری باشد که بر آن قی کردن صدق کند...

گلپایگانی، صافی: بلکه اگر احتمال بدهد بنابراحتیاط واجب آروغ نزند.

زنجانی: و اگر احتمال آن را بدهد آروغ زدن، خلاف احتیاط استحبابی است و اگر این احتمال را هم ندهد آروغ زدن هیچ اشکالی ندارد هر چند آروغ زدن باعث قی گردد.

اگر آروغ بزند و بدون اختیار چیزی در گلو یا دهانش بیاید، باید آن را بیرون بریزد و اگر بی اختیار فرو رود، روزه اش صحیح است.

خوئی، گلپایگانی، صافی، سیستانی، تبریزی، زنجانی: اگر آروغ بزند و چیزی در گلو یا دهانش بیاید...

مکارم: و اگر عمداً فرو ببرد روزه اش باطل است ولی اگر بی اختیار فرو رود اشکال ندارد.

بهجت: و درصورت فرو بردن عمدی، روزه اش باطل و قضا و کفاره بر او واجب می شود.

فاضل: اگر بی اختیار فرو رود، اشکال ندارد و احتیاط مستحب آن است که قضای آن را نیز بجا آورد.

بهجت: اگر روزه دار با علم و عمد قصد انجام فعلی را بنماید که روزه را باطل می کند، روزه اش باطل است ولی کفاره ندارد.


این مطلب چقدر مفید بود ؟
 
 • برچسب ها:
 • استفراغ
 • روزه
 • باطل
 • حالت تهوع روزه
 • قی کردن
 • باطل شدن روزه

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter