حقوق مستمری متوفی چگونه تقسیم میشود ؟

۱,۳۰۹
۲
۰
پنج شنبه, ۰۳ بهمن ۱۳۹۸ ۱۳:۰۲
در صورت فوت بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش صندوق‌های بیمه‌ای، بازماندگان آنها می‌توانند از حقوق مستمری متوفی بهره‌مند شوند. حمایت از بازماندگان به عنوان یک اصل اساسی در همه قوانین بیمه‌ای دیده شده و قانونگذار از آن حمایت کرده است.
حقوق مستمری متوفی چگونه تقسیم میشود ؟

حقوق مستمری متوفی چگونه تقسیم میشود ؟

بعد از فوت اشخاص، در صورتی که متوفی دارای حقوق مستمری باشد، وراث ایشان میتوانند از حقوق مستمری و بازنشستگی او استفاده کنند.

بازماندگان‌ متوفی دارای شرایط‌ بیمه‌ شده‌ متوفی‌، در یکی‌ از حالات‌ زیر مستمری‌ بازماندگان‌ را دریافت‌ خواهند کرد:

  1. در صورتی که متوفی، بازنشسته و دارای بیمه باشد، بازماندگان حقوق مستمری او را به ارث خواهند برد.
  2. در صورتی که فردی که بیمه شده است، مستمری بگیر از کار افتاده باشد.
  3. در صورت‌ فوت‌ بیمه‌شده‌ای‌ که‌ در ده‌ سال‌ آخر زندگی خود حداقل‌ حق‌ بیمه‌ یکسال‌ کار را در آخرین‌ سال‌ زندگی خود پرداخت کرده باشد.
  4. در صورت فوت بیمه‌شده‌ای که در ده سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یکسال کار، مشروط بر این که ظرف آخرین سال حیات، حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت کرده باشد.

اگر بیمه‌شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که قبل از تصویب این ماده واحده فوت شده و به هر علت در مورد آنان مستمری برقرار نشده است، حسب مورد مشمول شرایط مقرر در این بند یا تبصره ۲ هستند.

اگر بیمه شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل ۲۰ سال حق بیمه مقرر را قبل از فوت پرداخت کرده باشد، بازماندگان وی از مستمری برخوردار خواهند شد.

در تعیین متوسط مزد یا حقوق ماهانه مشمولان این تبصره برای محاسبه میزان مستمری، تبصره ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی ملاک عمل قرار می‌گیرد.

در صورت فوت بیمه‌شده‌ای که بین ده تا بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته‌باشد به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بدون الزام به رعایت ماده (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳) همان قانون مستمری پرداخت می‌گردد.

بیمه‌شده‌ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می‌شود چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او از یک سال تا ده سال باشد به بازماندگان وی در ازاء هر سال سابقه پرداخت حق‌ بیمه غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت به طور یکجا و به نسبت سهام مقرر در ماده(۸۳) قانون تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.

در مواردی‌ که‌ بیمه‌شده‌ بر اثر حادثه‌ ناشی‌ از کار یا بیماری‌های‌ حرفه‌ای‌ فوت‌ نماید حقوق مستمری به بازماندگان او تعلق خواهد گرفت.

هرگاه مستمری‌بگیر بازنشسته یا از کارافتاده به مدت شش ماه، مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی کلی خود را مطالبه نکند، بازماندگان دارای شرایط او حق دارند موقتاً مستمری و یا حقوق وظیفه قانونی خود را تقاضا و دریافت کنند.

درصورتی که معلوم شود شخص مذکور در حال حیات است وضع مستمری او به حالت اول اعاده می‌گردد. بازنشستگان کلیه صندوقهای بازنشستگی کشور نیز مشمول این تبصره خواهند بود.

کدام بازماندگان میتوانند حقوق مستمری از مرد دریافت کنند ؟

زوجه دائم بیمه‌شده‌ متوفی‌، زمانی که شوهر اختیار نکرده‌ است‌.

همسران بیمه‌شده متوفی که شوهر اختیار نموده‌اند (عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تأمین اجتماعی مجدداً به آنها مستمری پرداخت خواهد شد.

بیشتر بدانید:

مستمری زنان از همسر فوت شده با ازدواج مجدد قطع می‌شود ؟

فرزندان‌ متوفی‌ در صورتی‌ که‌ سن‌ آنان‌ کمتر از هجده‌ سال‌ تمام‌ باشد و یا منحصراً به‌ تحصیل‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند یا به‌ علت‌ بیماری‌ یا نقص‌ عضو طبق‌ گواهی‌ کمیسیون‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌ ۹۱ این‌ قانون‌ قادر به‌ کار نباشند.

شرایط رسیدن حقوق مستمری به فرزندان پسر

از تاریخ تصویب این قانون، حقوق وظیفه و مستمری موضوع تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب آذر ماه ۱۳۳۸ در مورد ورثه ذکور (پسر) تا پایان بیست سالگی و چنانچه به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها یا مؤسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند تا پایان بیست و پنج سالگی قابل پرداخت خواهد بود.

شرایط رسیدن حقوق مستمری به فرزندان دختر

حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث (دختر) کلیه مستخدمین وزاتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین سازمانهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و قانون تأمین اجتماعی که طبق قوانین و مقررات مربوطه برقرار شده یا بشود با رعایت کلیه قوانین و مقررات مورد عمل به شرط نداشتن شوهر و شغل قابل پرداخت می‌باشد.

حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث که براساس قوانین قبلی به علت رسیدن به سن مقرر قطع شده است به شرط آنکه شوهر و یا شغل نداشته باشند مشمول مقررات بند (ب) مذکور خواهد بود.

شرایط رسیدن حقوق مستمری به پدر و مادر متوفی‌

پدر و مادر متوفی‌ در صورتی‌ که‌ اولاً تحت‌ تکفل‌ او بوده‌ ثانیاً سن‌ پدر از شصت‌ سال‌ و سن‌ مادر از پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ تجاوز کرده‌ باشد و یا آن که‌ به‌ تشخیص‌ کمیسیون‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌ ۹۱ این‌ قانون‌ از کار افتاده‌ باشند و در هر حال‌ مستمری‌ از سازمان‌ دریافت‌ ندارند.

کدام بازماندگان میتوانند حقوق مستمری از زن دریافت کنند ؟

شوهر مشروط‌ بر این که‌ اولاً تحت‌ تکفل‌ زن‌ بوده‌ ثانیاً سن‌ او از شصت‌ سال‌ متجاوز باشد یا طبق‌ نظر کمیسیون‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌ ۹۱ این‌ قانون‌ ازکارافتاده‌ بوده‌ و در هرحال‌ مستمری‌ از سازمان‌ دریافت‌ نکند.

فرزندان‌ در صورت‌ داشتن شرایط‌ زیر از حقوق مادرشان که فوت شده است استفاده میکنند:

الف‌) پدر آنها در قید حیات‌ نبوده‌ یا واجد شرایط‌ مذکور در بند اول‌ این‌ ماده‌ باشد و از مستمری‌ دیگری‌ استفاده‌ نکند.

ب) سن‌ آنها کمتر از هجده‌ سال‌ تمام‌ باشد و یا منحصراً به‌ تحصیل‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند تا پایان‌ تحصیل‌ و یا به‌ علت‌ بیماری‌ یا نقص‌ عضو طبق‌ گواهی‌ کمیسیون‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌ ۹۱ این‌ قانون‌ قادر به‌ کار نباشند.

پدر و مادر دختری که فوت شده است، در صورتی‌ که‌ اولاً تحت‌ تکفل‌ او بوده‌ ثانیاً سن‌ پدر از شصت‌ سال‌ و سن‌ مادر از پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ تجاوز کرده‌ باشد و یا آنکه‌ به‌ تشخیص‌ کمیسیون‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌ ۹۱ این‌ قانون‌ ازکارافتاده‌ باشند و در هرحال‌ مستمری‌ از سازمان‌ دریافت‌ ندارند.

سهم مستمری هریک از بازماندگان چقدر میباشد ؟

الف) میزان‌ مستمری‌ همسر بیمه‌ شده‌ متوفی‌ معادل‌ پنجاه‌ درصد مستمری‌ استحقاقی‌ بیمه‌‌شده‌ است‌ و در صورتی‌ که‌ بیمه‌ شده‌ مرد دارای‌ چند همسر دائم‌ باشد مستمری‌ به‌ تساوی‌ بین‌ آنها تقسیم‌ خواهد شد

ب) میزان‌ مستمری‌ هر فرزند بیمه‌ شده‌ متوفی‌ معادل‌ بیست‌ و پنج‌ درصد مستمری‌ استحقاقی‌ بیمه‌ شده‌ می‌باشد و در صورتی‌ که‌ پدر و مادر را از دست‌ داده‌ باشد مستمری‌ او دو برابر میزان‌ مذکور خواهد بود.

ج) میزان‌ مستمری‌ هر یک‌ از پدر و مادر متوفی‌ معادل‌ بیست‌ درصد مستمری‌ استحقاقی‌ بیمه‌ شده‌ می‌باشد. مجموع‌ مستمری‌ بازماندگان‌ بیمه‌ شده‌ متوفی‌ نباید از میزان‌ مستمری‌ استحقاقی‌ متوفی تجاوز نماید هرگاه‌ مجموع‌ مستمری‌ از این‌ میزان‌ تجاوز کند.

سهم‌ هر یک‌ از مستمری‌ بگیران‌ به‌ نسبت‌ کاهش داده‌ می‌شود و در این‌ صورت‌ اگر یکی‌ از مستمری‌ بگیران‌ فوت‌ شود یا فاقد شرایط‌ استحقاقی‌ دریافت‌ مستمری‌ گردد سهم‌ بقیه‌ آنان‌ با توجه‌ به‌ تقسیم‌بندی‌ مذکور در این‌ ماده‌ افزایش‌ خواهد یافت‌ و در هرحال‌ بازماندگان‌ بیمه‌ شده‌ از صددرصد مستمری‌ بازماندگان‌ متوفی‌ استفاده‌ خواهند کرد.

منظور از مستمری‌ استحقاقی‌ بیمه‌ شده‌ متوفی‌ مستمری‌ حین‌ فوت‌ او می‌باشد.

در مورد بیمه‌ شدگانی‌ که‌ دراثر هر نوع‌ حادثه‌ یا بیماری‌ فوت‌ شوند، مستمری‌ استحقاقی‌ عبارت‌ است‌ از مستمری‌ که‌ برای‌ بیمه‌ شده‌ ازکارافتاده‌ کلی‌ حسب‌ مورد برقرار می‌شود.

هرگاه‌ بیمه‌شده‌ فوت‌ کند هزینه‌ کفن‌ و دفن‌ او از طرف‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ پرداخت‌ خواهد شد.

قطع و برقراری دوباره مستمری

بر اساس قوانین تامین اجتماعی، استخدامی کشوری و بیمه همگانی، در صورتی که فرزندان ذکور متوفی تا ۲۰ سالگی و در صورت ادامه تحصیل تا ۲۵ سالگی می‌توانند از حقوق مستمری یا وظیفه پدر یا مادر خود بهره‌مند شوند.

فرزندان اناث متوفی نیز مادامی که شوهر اختیار نکرده‌اند یا به شغلی اشتغال ندارند، می‌تواند از حقوق مستمری یا وظیفه متوفی بهره‌مند شوند.

با توجه به مقررات قانون، با اتمام ۲۰ سال برای فرزندان پسر (۲۵ سال در صورت ادامه تحصیل) یا ازدواج و اشتغال به کار برای فرزندان دختر حقوق مستمری این فرزندان قطع خواهد شد.

همسر متوفی نیز در صورتی که ازدواج مجدد کند، از دریافت حقوق مربوط به مستمری یا وظیفه همسر خود محروم می‌شود و تحت تکفل همسر دوم قرار می‌گیرد.

ازدواج دوم همسر متوفی

بر اساس قوانین تامین اجتماعی، همسر بیمه‌شده متوفی در صورتی که پس از ازدواج دوم، از همسر دوم جدا شود، امکان رجوع به حقوق مستمری همسر اول را ندارد، اما اگر همسر دوم نیز فوت شده باشد، امکان رجوع به مستمری همسر اول و برقراری دوباره آن مطابق قانون برای وی مهیا است.

البته این مقررات در قوانین مشابه ممکن است متفاوت باشد.

مثلاً در «آیین‌نامه مربوط به بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی» مصوب ۱۳۸۱ در صورت طلاق یا فوت شوهر دوم همسر متوفی یا شوهر فرزندان دختر متوفی، امکان برقراری دوباره مستمری برای آنان فراهم است.

در تبصره ۴ ماده ۹ این آیین‌نامه آمده است: «هرگاه فرزندان یا نوادگان اناث سردفتر و یا دفتریار که شوهر اختیار کرده‌اند، بعد از فوت سردفتر و یا دفتریار مطلقه شوند یا اختیار شوهر بعد از فوت سردفتر یا دفتریار بوده باشد، پس از مطلقه شدن، به شرط موافقت سایر مستمری‌بگیران، می‌توانند به تساوی از سهم مستمری موافقان استفاده نمایند.»

بنابراین، بر اساس این بند قانونی، برقراری مجدد مستمری چنین افرادی، منوط به موافقت سایر مستمری‌بگیران تحت تکفل متوفی است، زیرا بر اساس مقررات، مجموع پرداخت‌ها به بازماندگان نباید از ۱۰۰ درصد حقوق قانونی متوفی بیشتر باشد و در نتیجه، اضافه شدن سهم جدید منوط به کاهش سهم دیگران است و از این رو، منوط به موافقت دیگران است.

بیشتر بدانید:

بیمه مستمری و بازنشستگی چیست ؟


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(2 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)  

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید
hits

آخرین مطالب دلگرم