دلگرم
امروز: چهارشنبه, ۰۹ خرداد ۱۴۰۳ برابر با ۲۱ ذو القعدة ۱۴۴۵ قمری و ۲۹ مه ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر خواب شیطان/ 41 نشانه و تعبیر دیدن شیطان در خواب
25
زمان مطالعه: 7 دقیقه
خواب شیطان دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های شیطان در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب دیدن شیطان چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب شیطان

1- تعبیر شیطان در خواب نماد جنبه های منفی شما در زندگی است. شما در مورد مساله ای احساس گناه می کنید.
2 خواب شیطان دیدن خواب همچنین نشانه نیروهای منفی و تمام صفات بد و زشت در زندگی است. همچنین نشانه خشم، ترس، حرص و ناتوانی و فریب و حیله گری است.
3 دیدن شیطان درخواب همچنین نشانه رفتارهای بد و غلط است که باید در به زودی آن را تصحیح کنید.
4- اگر در عالم خواب دیدید که تحت کنترل شیطان بودید و از خودتان هیچ اراده ای نداشتید تعبیرش این است که در زندگی خود نمی توانید تصمیمات درستی را بگیرید و متاسفانه به دلیل همنشینی با دوستان بد مسیر را اشتباه رفته اید.
5- اگر در خواب دیدید که در مکان عجیب و غریبی با شیطان بودید تعبیرش این است که ممکن است به بیماری سختی دچار شوید. سعی کنید بعد از دیدن این خواب تا دیر نشده بررسی های پزشکی لازم را انجام دهید.
6- اگر در عالم خواب دیدید که خود را از شیطان مخفی کردید تعبیرش این است که با شخصی دوست هستید که به شما زیاد دروغ می گوید یا وانمود می کند که شخص دیگری است. سعی کنید به راحتی گول ظاهر افراد را نخورید.
7- اگر در عالم خواب دیدید که شیطان لباس سیاهی بر تن داشت تعبیرش این است که به زودی اخبار بدی را خواهید شنید. خبری که به خاطر اشتباه شما رخ داده است.

آنلی بیتون می‌گوید :
8- دیدن خواب شیطان نشانه نومیدی است حتی در رؤیاها نیز باید باز شر ابلیس گریخت .
9- دیدن شیطان در خواب ، تعبیرش روبرو شدن با حوادثی وحشتناک است . برای حفظ ظاهری آبرومندانه از استراتژی خاصی استفاده می کنید .
10- اگر شیطان در قالب ادیبی به خواب شما بیاید ، تعبیرش آن است که باید از دوستان چاپلوس و ریاکار دوری کنید .
11- اگر شیطان در قالب فردی ثروتمند به خواب شما بیاید ، تعبیرش آن است که قادر نخواهید شد از نفوذ خود برای ارتقاء مقام دیگران استفاده کنید .
12- اگر خواب ببینید شیطان آهنگین و آرام در گوش شما زمزمه می کند ، علامت آن است که در برابر وسوسه های شیطانی تسلیم خواهید شد .
13- اگر در خواب احساس کنید می خواهید خود را از شر شیطان دور نگاهدارید ، تعبیرش آن است که خواهید کوشید رفتار خود خواهانة خود را کنار بگذارید و با دیگران تا آنجا که می توانید منصفانه رفتار کنید .

لوک اویتنهاو می گوید :
14- تعبیر خواب شیطان ، جستن از خطر است .

یوسف نبی علیه السلام گوید :
15- تعبیر دیدن شیطان خلال دین باشد


تعبیر خواب نگاه شیطان

16- اگر در عالم رویا دیدید که شیطان به شما خیره شد و نگاه کرد تعبیرش این است که شخصی قصد دارد به شما آسیب جدی بزند.
17- شاید نگاه شیطان در خواب به این دلیل است که خودتان تمایل به انجام کارهای بد دارید.


خواب شیطان در اتاق

18- اگر در عالم رویا دیدید که شیطان وارد اتاق شما شد تعبیرش این است دوست بدی را برای دوستی انتخاب کنید. قبل از اینکه دوست خود را انتخاب کنید سعی کنید در مورد آن تحقیق کنید یا قبل از اینکه با کسی معاشرت کنید او را به خوبی بشناسید. به احتمال زیاد دوستی دارید که شما را به نابودی می کشاند.

تعبیر خواب صحبت با شیطان

19- تعبیر صحبت کردن با شیطان در خواب این است دیگر کارهای زشت برایتان عادی شده است و از انجام آن لذت می برید.
20- اگر در خواب دیدید که با شیطان صمیمی شده اید تعبیرش وابستگی شما را به انجام کارهای زشت نشان می دهد.

لوک اویتنهاو می گوید :
21- تعبیر خواب حرف زدن با شیطان : اطراف شما پر است از افراد به ظاهر دوست


تعبیر خواب عصبانیت شیطان

22- عصبانی شدن شیطان در خواب هشدار مهمی به شماست که در آینده با چالش های جدی روبرو می شوید.


تعبیر خواب خنده شیطان

23- تعبیر لبخند زدن یا خندیدن شیطان درخواب نشانه راضی بودن اوست و تعبیرش بد است. شما دقیقا کارهایی که او دوست دارد را انجام می دهید و نمی توانید مسیر درستی در زندگی داشته باشید.


تعبیر خواب شیطان سیاه

آنلی بیتون می‌گوید :
24- اگر خواب ببینید ابلیس چهره ای سیاه و زشت دارد و لباسهایی جواهر نشان بر تن کرده است و سعی می کند شما را با خود به خانه اش ببرد ، علامت آن است که افراد بی قید و بند می کوشند با چاپلوسی از شما سوء استفاده کنند .
25- اگر دختران خواب شیطان سیاه ببینند ، تعبیرش آن است که باید از توجه مردان متأهل بترسند و خود را در پناه دوستان حفظ کنند . احتمال دارد افراد بیگانه پول و جواهرات آنها را بربایند .

تعبیر خواب شیطان در قالب زن

آنلی بیتون می‌گوید :
26ـ اگر ابلیس در قالب زنی زیبا به خواب شما بیاید ، علامت آن است که هر گونه احساس محبتی که به دیگران دارید ، نادیده خواهید گرفت .

تعبیر خواب پیروزی بر شیطان

حضرت دانیال گوید :
27 اگر خواب دید که با ابلیس در جنگ و نبرد نبود و بر او پیروز گشت ، تعبیرش آنست که وی را به خیر صلاح تمایل است .
28- اگر خواب بیند که ابلیس را بر گردن غل نهاد ، دلیل است که اهل دین و صلاح را رسد
29- اگر خواب بیند که ابلیس ضعیف و درمانده بود ، تعبیرش آن است که علما و مردمان مصلح را قوت رسد .


تعبیر خواب جنگ با شیطان

حضرت دانیال گوید :
30- تعبیر خواب جنگ با شیطان ، اگر بیند که شیطان بر وی پیروز شد ، تعبیرش آن است که بیننده ی خواب به راه شر و فساد مایل بود .
31- اگر خواب بیند که شیطان او را نصیحت می کرد و وی را خوش می آمد ، دلیل که او را هم به مال هم به تن مضرت رسد .
32- اگر خواب بیند که ابلیس دست او را بگرفت و به جایی می‌برد و او گفت که : « لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیم » ، دلیل است که به گناه بزرگ مبتلا گردد ، و بعد از آن به نصیحت شخصی از آن گناه باز ایستد .

تعبیر خواب شیطان را کشتن

ابراهیم کرمانی گوید :

33- اگر خواب بیند که شیطان را کشت ، تعبیرش آنست که بر نفس خود غلبه نماید .

آنلی بیتون می‌گوید :
34- اگر در خواب شیطان را بکشید ، تعبیرش آن است که برای یافتن جایگاهی مناسب تر در زندگی ، دوستان بی قید و بند خود را ترک می گویید .

تعبیر خواب ابلیس

آنلی بیتون می‌گوید :
35- دیدن ابلیس در خواب ، برای کشاورزان نشانة محصولات آفت زده است و مرگ و میر میان حیوانات مزرعه و بیماری بین اعضای خانواده آنهاست . برای ورزشکاران نشانة آن است که باید در تمرینهای خود دست به کارهای افراطی نزنند . زیرا سلامت آنها در معرض خطر است . برای واعظ نشانه آن است که در تبلیغات مذهبی خود بیش از اندازه متعصب و افراطی است .
36ـ اگر خواب ببینید ابلیس در هیئت شاهانه ای شما را به سوی خود می کشد ، نشانه آن است که به دام دشمنان می افتید . اگر عشاق چنین خوابی ببینند ، علامت آن است که به وسیله ی فردی عیاش از انجام وظایف خود کوتاهی می کنند .

حضرت دانیال گوید :
37- دیدن ابلیس در خواب ، نشانه ی دشمنی بد دین و دروغ و زن فریبنده و بی شرم باشد، که همه را بدی آموزد و شر و فساد .

لوک اویتنهاو می گوید :
38- تعبیر خواب ابلیس : همراه بد ، همراه ناجور

ابراهیم کرمانی گوید :
39- اگر خواب بیند که ابلیس را مطیع شد ، دلیل است که به هوای نفس مبتلا گردد .
40- اگر خواب بیند که ابلیس چیزی را عطا داد ، اگر آن چیز نیک بود ، دلیل است که مال حرام یابد و اگر آن چیز بد بود ، دلیل بر فساد دین نماید .
41- اگر خواب بیند که ابلیس شاد و خرم بود ، دلیل که کار مردمان به فساد قوی گردد . اگر بیند که ابلیس را خواست که به شمشیر زند و هلاک نماید و بگریخت ، دلیل است که ولایتی به دست آورد و عدل و انصاف نماید

تهیه و ترجمه (مجله اینترنتی دلگرم)

separator line

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر خواب جادوگر : 31 نشانه و تفسیر دیدن خواب جادو و جادوگر

تعبیر خواب جوکر : 18 نشانه و تعبیر دیدن جوکر (دلقک) در خواباین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.1 از 5 (25 رای)  

۴ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

یکتا | ۲ سال پیش
من شبی که از بیمارستان مرخص شدم شیطان رو خواب دیدم، خواب دیدم من و خانواده ام با اون دوست شده بودیم اون با ما حرف میزد و میخندید یه جایی که مثل یک ستون بلند و پهن بود و دورش پر از آتیش بود و شیطان بالای اونجا نشسته بود کمی بعد با من حرف زد و با من دوست شد
2
4
میلاد | ۲ سال پیش
خاب دیدم که باشیطان جنگ گردم وباچاقو سرشوبریدم
1
7
نیکولا | ۳ سال پیش
سلام من دیدم که یک موجود غیر ارگانیگ و شیطانی توی آشپزخونمونه و من و برادر و مادرم توی پذیرایی هستیم و از ترس هیچ کاری نمی تونیم انجام بدیم و اون موجود چون پشتش به ماست ما رو ندیده من رفتم تو آشپزخونه نزدیکش تا دقیقتر ببینمش فکر کنم قرمز بود یا قهوه ای پشتش یه صورت نقاشی شده یا حالا هر چی بود که من نمی دونم بعدش فکر کردم که برم قرآن بیارم و بذارمش اونجا که این موجود بره و قشنگ معلوم بود نیست موجود غیر انسانی بود بعدش بدون اینکه صدایی دربیارم یا به مادر و برادرم چیزی بگم رفتم قرآن رو برداشتم و گذاشتم همونجاش بعدش اون حس کردش و برگشت اما یادم نمیاد چطوری اما اون من رو ندید بعدش دوباره گذاشتم و فشار دادم این دفعه برگشت و من رو دیدش بعدش نعره کشید یا داد زد من و برادرم و مادرم فرار کردیم و من اونجا فهمیدم که خونمون خرابه شده دلیلش یا نعره ی اون بود یا هر چیز دیگه بعدش اون موجود دستیارش یا تیکه ای از وجودش که مار بود رو طرف من فرستاد و من اونجا فهمیدم که این موجود والاک مارکیز مار ها واین شیطان واقعی می تونید تحقیق کنید و بعدش من بیدار شدم و خیلی ترسیده بودم تعبیرش چیه؟
1
8
نیو | ۳ سال پیش
من خواب دیدم شیطان خواهرمه و نمی خواد از پیش خانوادم بره می خواست بمونه میگفت چرا من نباشم پیشتون از این جورا
6
6

hits