دلگرم
امروز: پنج شنبه, ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ برابر با ۰۷ ذو الحجة ۱۴۴۵ قمری و ۱۳ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر کامل خواب آسمان : 73 نشانه و تعبیر دیدن آسمان در خواب
18
زمان مطالعه: 12 دقیقه
خواب دیدن آسمان تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن آسمان در خواب را در دلگرم بخوانید ...

خواب آسمان دیدن چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب آسمان ( تعبیر خواب آسمان صاف ، تعبیر خواب آسمان تاریک ، تعبیر خواب آسمان سیاه ، تعبیر خواب بارش ماهی از آسمان و... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

separator line

تعبیر خواب آسمان

1- آسمان در خواب تعابیر گوناگونی دارد. به عنوان مثال آسمان صاف و آبی نشانه آرامش، زندگی بدون استرس، تعادل در زندگی شغلی و شخصی است. برعکس آسمان طوفانی و بارانی نشانه بیقراری و مشکلات و موانع در زندگی است. این خواب نشانه نا امیدی و ناراحتی و غم و اندوه است.
2- اگر در خواب صدای مهیب و ترسناکی از آسمان شنیدید تعبیرش این است که به زودی خبر بدی را خواهید شنید. این اتفاق به زندگی شما به شدت تاثیر خواهد گذاشت.
3- اگر در عالم رویا دیدید که از میان پنجره به آسمان خیره شده بودید تعبیرش این است که رویاهای زیادی برای انجام آن دارید. این خواب میتواند خواسته ها و اهداف شما باشد و دوست دارید با زحمت و تلاش به آن ها دست پیدا کنید.
4- اگر در خواب دیدید که در آسمان پروانه ها در حال چرخیدن بودند تعبیرش این است که به زودی به سفر می روید. شما عاشق تجربه کردن اتفاقات جدید هستید.
5- تعبیر دیدن ابرهای شناور در آسمان نشانه ایده هایی است که شما برای زندگی دارید. این ایده ها، نوپا و کو چک هستند اما به زودی تبدیل به اهداف بزرگتری خواهد شد.
6- تعبیر دیدن آسمان و خورشید در خواب نشانه رسیدن به آرزوها و توانایی شما برای تصمیم گیری درست است. شما آنقدر عاقل هستید که در زندگی پیشرفت کنید.
7- تعبیر دیدن آسمان هنگام غروب در خواب نشانه آزمون الهی و مصیبت و ناراحتی و چالش های زندگی، شک و عدم امنیت است.

لوک اویتنهاو می گوید :
8- تعبیر خواب آسمان روشن : شادمانی و خوشبختی
9- تعبیر خواب آسمان ابری : غم و غصه

لیلا برایت می‌گوید :
10- دیدن آسمان ، تسکین خاطری است در برابر غم‌های زندگی .
11- اگر آسمان ابری باشد ، شما آدم بسیار بی‌ثبات و ضعیفی می‌باشید .


تعبیر خواب آسمان حضرت دانیال

حضرت دانیال گوید :
12- اگر کسی خویش را در آسمان اول دید ، دلیل کند که اجل وی نزدیک بود .
13- اگر خود را بر آسمان دوم بیند ، دلیل که علم و دانش حاصل کند .
14- اگر بر آسمان سوم دید ، دلیل کند که عز و اقبال این جهانی یابد .
15- اگر بر آسمان چهارم دید ، دلیل کند که پادشاه را دوست و اقرب گردد .
16- اگر بر آسمان پنجم بیند ، دلیل کند بر هیبت و ترس و بیم .
17- اگر بر آسمان ششم دید ، دلیل کند که بخت و دولت و نیکوئی یابد .
18- اگر بیند که بر آسمان نخستین بر شد ، ولیکن در را بسته دید ، دلیل کند که کارهای وی به سبب مردی بزرگ بسته شود .
19- اگر بیند در آسمان نتوانست نگاه کردن ، و سر را فرو افکنده بود ، دلیل کند که از دیدار مردی بزرگ جدا شود ،
20- اگر دید که فرشتگان از آسمان فرود آمدند و بر وی بگذشتند ، دلیل که درهای علم و حکمت بر وی گشاده شود .

تعبیر خواب آسمان ابن سیرین

محمد بن سیرین گوید :
21- اگر کسی خود را بر آسمان بیند ، دلیل که او را سفری پیدا شود و در آن سفر او را مرتبت دنیا و عز حاصل شود . اگر بیند که در پهنای آسمان می پرد ، سفری بود با نعمت و برکت . و اگر بیند که همچنان راست می پرید ، تا به آسمان رسید ، دلیل کند که مضرت و رنج بیند و اگر دید که به آسمان رفت ، بدان نیت که به زمین باز نیاید ، دلیل کند که بزرگی و پادشاهی یابد و کاری بزرگ طلب کند و بیابد . اگر بیند که از آسمان بانگ و ندا می شنود ، دلیل کند بر خیر و سلامت . اگر بیند که مرغی از آسمان با وی سخن می گفت ، دلیل بود که شادمان گردد .

تعبیر خواب آسمان امام جعفر صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
22- اگر بیند که آسمان به گونه سبز بود ، دلیل بود که در آن دیار خیر و صلاح و ایمنی بود .
23- اگر بیند که به گونه سفید بود ، دلیل که در آن موضع ، رنج و بیماری بود .
24- اگر بیند که آسمان سرخ بود ، دلیل بود که در آن دیار جنگ و خون ریختن است .
25- اگر بیند که آسمان سیاه بود ، دلیل که در آن دیار بلا و فتنه عظیم بود .
26- اگر بیند که آسمان روشن تر از آن بود که بود ، دلیل کند که او حق تعالی روشنایی تمام در دین حاصل گرداند .
27- اگر بیند که برابر او در آسمان گشاده شد ، دلیل است در خیر و روزی بر او گشاده شود و عالم و حکیم شود و از وی روزی بسیار به مردم رسد
28- اگر بیند که در آسمان علامت های سرخ بود ، دلیل کند که پارسان آن موضع را علامت و نصرت بود .
29- اگر بیند که آسمان را همی پرستید ، دلیل کند که بی دین و گمراه گردد

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
30- تعبیر خواب آسمان که سرتاسر زمین را پوشانیده است : خوشبختی بزرگ
31- تعبیر آسمان بی ابر : پول و شادی فراوان در آینده بسیار نزدیک
32- تعبیر خواب آسمان بدون آفتاب : از یک بیماری بهبود خواهید یافت .
33- تعبیر این خواب که به همراه کسی که دوستش دارید به آسمان نگاه میکنید : شانس و شادی
34- تعبیر خواب آسمان بدون ستاره : خبرهای بد و ناخوشایند

آنلی بیتون می‌گوید :
35- اگر خواب ببینید با شگفتی به چهره ها و حیواناتی عجیب در آسمان نگاه می کنید ، نشانة آن است که بزرگترین مشکلات و دردهای شما ناشی از حسادت خواهد بود ، حسادتی که وفاداری شما را در عشق نیز به نابودی خواهد کشاند .
36- تعبیر دیدن نزدیکان خود در آسمان ، علامت آن است که نزدیکان بخاطره شما دست به عملی نادرست می زنند و افراد بیگناه را به خاطر عمل خود ناراحت می کنند . بعد از دیدن این خواب معمولا مصیبتهای بزرگی روی خواهد داد .
37- اگر در خواب خود را میان آسمان ببینید ، علامت آن است که زیانهایی متعدد خواهید کرد . اما با درک صحیح واقعیتها ، زیانها را جبران می کنید .

تعبیر خواب آسمان صاف

آنلی بیتون می‌گوید :
38- دیدن آسمانی صاف در خواب ، نشانة کسب افتخارات برجسته است و همچنین همنشین شدن با جمعی از روشنفکران .

تعبیر خواب آسمان آبی

39- آسمان آبی درخواب نشانه مهربانی، اخلاص و سخاوتمندی است. تعبیر این خواب این است که به زودی با فردی جذاب و خارق العاده آشنا خواهید شد.

لیلا برایت می‌گوید :
40- اگر در خواب آسمان آبی را دیدید ، یعنی اوقات بسیار خوبی پیش روی شما است .

تعبیر خواب آسمان بارانی

41- تعبیر دیدن آسمان بارانی در خواب نشانه شکست عشقی و غم و دلهره است. البته این خواب بستگی به حال و روحیه شما در خواب دارد. اگر حالتان خوب بود پس تعبیرش خوب است و اگر حالتان بد بود تعبیرش بسیار بد است

تعبیر خواب آسمان تاریک

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
42- آسمان تاریک و پرابر : ناکامی
43- آسمان در یک شب مهتابی : پول فراوان

لوک اویتنهاو می گوید :
44- تعبیر خواب آسمان تیره : خطر

تعبیر خواب آسمان سیاه

45- تعبیر آسمان سیاه در خواب نشانه فلاکت، بدبختی و غم و اندوه و نشانه گمراهی و نداشتن ایمان است.

تعبیر خواب آسمان خاکستری

46- تعبیر دیدن آسمان خاکستری در خواب نشانه نا آرامی و تحولات و تلاطم و سختی در خانه شماست.

تعبیر خواب آسمان زرد

47- دیدن آسمان زرد در خواب نشانه بیماری و مشکلی در سلامتی است.

تعبیر خواب آسمان سرخ

48- دیدن آسمان سرخ در خواب نشانه عدم موفقیت و به هم ریختن برنامه ها برای آینده است. مثلا اگر قصد انجام کاری داشتید یا در امتحانی شرکت کرده اید ممکن است بعد از دیدن این خواب نتوانید موفق شوید.

آنلی بیتون می‌گوید :
49- دیدن آسمانی سرخ در خواب ، نشانة نارضایتی عموم مردم است که احتمالا به شورشی مبدل خواهد شد .

لیلا برایت می‌گوید :
50- دیدن آسمان قرمز در خواب ، دلالت بر اختلافات گوناگون در خانواده و جامعه می‌باشد .

لوک اویتنهاو می گوید :
51- تعبیر خواب سرخ رنگ : شادمانی زیاد

تعبیر خواب پرواز به آسمان

52- اگر درعالم رویا دیدید که به سمت آسمان پرواز می کردید تعبیرش این است که از لحاظ معنوی بسیار پیشرفت کرده اید. شما در هر کاری خدا را در نظر می گیرید و این موضوع باعث شده دوستان زیادی داشته باشید. این خواب نشانه خوش شانسی و عشق و موفقیت های تجاری و کاری است.

تعبیر خواب پرواز پرنده در آسمان

53- اگر در عالم رویا دیدید که پرنده به سمت آسمان پرواز می کرد تعبیر ش این است که عاشق هستید و دوست دارید هر چه زودتر از قفسی که برای خود ساخته اید رها شوید. شما در تلاش هستید تا محدودیت ها و موانع اطراف خود را بشکنید. شما به سمت خوشبختی و شادی در حرکتید.

تعبیر خواب سقوط از آسمان

54- تعبیر سقوط آسمان نشانه شکست و از دست دادن چیزهایی است که مدت ها با تلاش و زحمت به دست آورده اید.

تعبیر خواب بالا رفتن به آسمان

55- اگر در عالم رویا دیدید که به وسیله طناب به آسمان صعود کردید تعبیرش این است که به زودی با کمک و قدرت خدا به آنچه می خواهید می رسید.

آنلی بیتون می‌گوید :
56- اگر خواب ببینید به آسمان صعود می کنید ، نشانة آن است که با کوشش مداوم به هدفی دست می یابید که چندان شما را خرسند و راضی نمی کند .
57- اگر فردی جوان در خواب ببیند از نوری نردبان مانند به سمت آسمان بالا می رود ، نشانة آن است که از مقامی والا ارتقاع می یابد .

تعبیر خواب بارش ماهی از آسمان

58- اگر در عالم رویا دیدید که از آسمان ماهی می بارید تعبیرش این است که غرق در ایده ها و نظرات خود هستید و به کسی اهمیت نمی دهید. سعی کنید برای دیگران و نظرات آن ها ارزش بیشتری قائل شوید.

تعبیر خواب آسمان نورانی

59- آسمان نورانی و روشن نشانه انصاف و عدل و رسیدن به آرزوهایتان است. این خواب فرصتی برای سفر به مکان های جالب و هیجان انگیز را نشان می دهد. این خواب نشانه دیدار با دوستان خوب است.

آنلی بیتون می‌گوید :
60- دیدن آسمانی نورانی که فرشتگان در آن پرواز می کنند ، علامت کسب معنویات است . برای آسایش و گذراندن زندگی به دامن طبیعت پناه خواهید برد ، و اغلب به ثروت بی اعتنا خواهید بود .

تعبیر خواب آسمان پر ستاره

61- دیدن آسمان پر ستاره در خواب نشانه این است که به زودی برنامه هایتان تحقق خواهد یافت. این خواب به این معنی است که زندگی و مسیر شخصی دارید و بدون هیچ مانعی به سمت آینده در حال حرکت است.

آنلی بیتون می‌گوید :
62- دیدن آسمان پر ستاره در خواب ، علامت آن است که پیش از رسیدن به آرزوی خود تلاش فراوانی خواهید کرد و درد و رنج را برای رسیدن به هدف خود تحمل خواهید کرد .

لوک اویتنهاو می گوید :
63- تعبیر خواب ستاره باران در خواب : ارثی بزرگ

تعبیر خواب آتش در آسمان

64- دیدن آسمان پر از آتش در خواب نشانه جاه طلبی و نارضایتی خدا از شماست. به زودی کارهایی انجام می دهید که به بدبختی و فلاکت دچار می شوید.

تعبیر خواب گل ریختن از آسمان

65- دیدن آسمان پر از گل در خواب نشانه این است که به زودی اخبار خوبی را خواهید شنید. چشم انداز شما نسبت به جهان کاملا تغییر کرده و همین موضوع باعث پیشرفت شما خواهد شد.

تعبیر خواب بارش سنگ از آسمان

اسماعیل بن اشعث گوید :
66- اگر کسی بیند که از آسمان سنگ چون باران می آید ، دلیل کند بلای سختی و عذاب به اهل آن موضع رسد .
67- اگر بیند که از آسمان گندم و جو می بارید ، دلیل کند که اندر آن دیار نعمتهای الوان بی قیاس بود و خلق را ایمنی و کسب و معیشت بود .

تعبیر خواب به آسمان رفتن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
68- رفتن به آسمان خوب نیست . این که می گویم رفتن به آسمان خوب نیست منظور رفتن تا بینهایت بدون توقف است که معبران این حالت را به مرگ تعبیر کرده اند
69- اگر کسی در خواب ببیند که به آسمان می رود ولی درهای آسمان به روی او بسته شده است نشانه آن است که در امور شغلی با مشکلات رو به رو می گردد و دستی ناشناخته پیش پای او سنگ می افکند .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
70- شما به آسمان می روید : خوشبختی و سعادت

تعبیر خواب از آسمان افتادن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
71- اگر کسی ببیند که از آسمان به زمین افتاد ولی آسیبی ندید بیمار و رنجور می شود لیکن سلامت خود را باز می یابد . رنگ آسمان اگر سبز باشد خیر و برکت است و چنان چه سرخ باشد خون و جنگ است و فسا و فتنه ، آسمان سفید بیماری است .
72- چنان چه در خواب دیدید که مرغی از آسمان فرود آمد و بر بام خانه شما نشست به نعمت و رفاه می رسید و چنان چه مرغ پرید و رفت خبری به شما می رسد که دل خوش کننده است .

یوسف نبی علیه السلام گوید :
73- دیدن از آسمان به زیر آمدن معزولی بود

ترجمه : معصومه راهی

separator line

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر کامل خواب باران : 78 نشانه و تفسیر دیدن باران در خواب | دلگرم

تعبیر خواب رنگین کمان : 23 نشانه و تفسیر دیدن رنگین کمان در خواب ...

تعبیر خواب گردباد : 27 نشانه و تفسیر دیدن گردباد در خواب | دلگرم

تعبیر خواب ابر : 42 نشانه و تعبیر دیدن ابر در خواب | دلگرماین مطلب چقدر مفید بود ؟
3.7 از 5 (18 رای)  

۳ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

بانو | ۱ ماه پیش
سلام عزیزان من خواب دیدم خودم براتون تعبیر میکنم...
خاب دیدم از راه پله رفتم بالای بام یا ساختمان خونه مامانم تشت گذاشت بالای بام توی تشت نشتم مامانم منو حول داد قبلا هم داداشم این کار رو کرده بوده که تشت حول میده و تشت نمی افته میره بالا همونجوری منو حول داد رفتن بالای آسمان مامانم همونجا موند من رفتم بالا آسمان رو دیدم از چند طبقه آسمون عبور کردم گلای رنگی دیدم


بلافاصله دقیق یادم نیست که بعد سه ماه یا چهار ماه پاسپورت گرفتم هوایی سفر کردم سوار هواپیما شدم
تشت یعنی هواپیما
امیدوارم چیزی فهمیده ممنون 🌷🌷🌷
0
0
زهرا بهروزی | ۴ ماه پیش
من خواب دیدم درحالی ک آسمان نورانی و آبی بود از آسمان آب می‌ریخت پایین، انگار ک آسمان شبیه دریا شده بود ،تعبیرش چیه
1
0
رامین | ۶ ماه پیش
سلام متاسفانه تعبیر خوابم را دراین زمینه بیدانکردم
تشكر
2
1

hits