دلگرم
امروز: سه شنبه, ۲۶ تیر ۱۴۰۳ برابر با ۰۹ محرّم ۱۴۴۶ قمری و ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر خواب ابر : 42 نشانه و تعبیر دیدن ابر در خواب
22
زمان مطالعه: 7 دقیقه
خواب دیدن ابر تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن ابر در خواب را در دلگرم بخوانید ...

خواب ابر دیدن چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب ابر ، تعبیر خواب ابر و خورشید ، تعبیر خواب ابر بزرگ ، و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

separator line

تعبیر خواب ابر

1- به طور کلی ابر در خواب نماد امید و خواسته های درونی ما هستند. بسیاری از معبران معمولا ابر را به ایمان و امید تعبیر می کنند. خصوصا اینکه آن را با نور خورشید ببینند. ابرها به شما این پیام را می دهند که دقت و تمرکز بیشتری را روی رفتار خود داشته باشید. این خواب همچنین نشانه تغییرات خوب و مثبت است.
2- اگر در عالم خواب دیدید که در جای مه آلودی هستید و ابرها به شما خیلی نزدیک بودند تعبیرش این است که در زندگی به خودتان اطمینان ندارید و احساس سردرگمی و گیجی می کنید.
3- تعبیر دیدن خانه روی ابر این است که هدف در زندگی بسیار ارزشمند است و در تلاش هستید که با وجود دشواری ها و مشکلات فراوان به آنچه می خواهید برسید. شما انسان سرسختی هستید.
4- اگر در خواب دیدید که ابرها دور هم می چرخیدند تعبیرش این است که ایده ها و برنامه ها و مسیر زندگی را گم کرده اید و گیج شده اید.

آنلی بیتون می‌گوید :
5ـ اگر خواب ببینید از میان ابرها ستارگان می درخشند ، نشانة آن است که لذتهایی زودگذر و پیشرفتی اندک نصیب شما خواهد شد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
6- چنان چه دیدید ابری از جانب دریا به سوی شما آمد غنیمتی است که نصیب شما می شود و از جایی سود می برید که انتظارش را ندارید .
7- تعبیر خواب ابری که باران ندارد خوب نیست بخصوص اگر ابر تاریک و گسترده باشد
8- اگر بیننده خواب ببیند که تکه ای از ابر را گرفت و خورد یا در سینه و لباس خویش پنهان کرد ، یا از فهم و دانش بهره مند می شود و یا مالی بدست می آورد که بزرگی سبب تحصیل آن می شود .

محمد بن سیرین گوید :
9- اگر خواب بیند که ابر را در هوا همی راند، دلیل کند که او را با علما و حکما صحبت افتد .
10- اگر خواب بیند که ابر را از هوا بگرفت و به زمین آورد ، دلیل است کارش نیکو شود و بزرگی یابد و علم حاصل کند .
11- اگر خواب بیند که ابر بر سر وی سایه همی کرد ، دلیل که در آن سال خیر و نعمت بسیار یابد .
12- اگر خواب بیند که از ابر ، جامه در دوخته بود و پوشیده بود ، دلیل کند که چندان علم حاصل کند که کس را نبود .
13- اگر بیند که ابر همه جهان بپوشید و هیچ باران نبود ، دلیل بد بود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
ابر دیدن به خواب بر نه وجه بود .
14- حکمت ،
15- ریاست ،
16- پادشاهی ،
17- رحمت ،
18- پرهیزکاری
19- عذاب
20- قحطی ،
21- بلا ،
22- فتنه .

تعبیر خواب ابر و خورشید

23- اگر خواب دیدید که ابرها جلوی نور خورشید را گرفته بودند تعبیرش این است که شما شخص ضعیفی هستید و دوست ندارید که به هیچ عنوان تلاش کنید و سریع نا امید می شوید. این خواب به شما هشدار می دهد که نا امیدی را کنار بگذارید و با قدرت بیشتری شروع کنید.
24- اگر در خواب دیدید که نور خورشید از میان ابرها می تابید و منظره زیبایی ایجاد کرده بود تعبیرش عشق و شادی است.

تعبیر خواب پرواز روی ابرها

25- اگر در عالم رویا دیدید که بر فراز ابرها پرواز می کردید تعبیرش این است که روح شما بزرگ است و می توانید قدرت ماوراء الطبیعه را با جسم خود لمس کنید. شما خیال پرداز ماهری هستید و بسیار مهربانید و همه شما را دوست دارند.

تعبیر خواب ابر بزرگ

26- ابرهای بزرگ در خواب نشانه تصمیم های بزرگ و اهداف بزرگ و پیمودن مسیر های مهم در زندگی است. شما فرد ایده آل گرایی هستید و دوست دارید به اهداف بزرگی در زندگی برسید. دیدن این خواب نشانه عشق و امید و حمایت و پشتیبانی و داشتن زندگی ایده آل است.

تعبیر خواب حرکت ابرها

27- تعبیر دیدن ابرهای متحرک در خواب به طبیعت فعال و پویای شما اشاره دارد. شما مدام برای خود فرصت های جدیدی ایجاد خواهید کرد و بسیار پر انرژی هستید.

تعبیر خواب ابر سفید

28- تعبیر دیدن ابرهای سفید درخواب نشانه روشنگری و معنویت و سمبل توانایی و خوش بینی و آمادگی روحی و جسمی برای آینده است. این خواب هشداری براری بیداری معنوی شماست.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
29- اگر بیننده خواب خود را زیر ابر سفید بارنده ببیند بسیار خوب است و خبردهنده خیر و برکت است یا علم و دانش فرا می گیرد .

آنلی بیتون می‌گوید :
30ـ اگر خواب ببینید از میان ابرهای سفید ، خورشید پرتوافشانی می کند ، علامت آن است که پس از کشیدن سختیها به سعادت و موفقیت دست خواهید یافت .

حضرت دانیال گوید :
31- اگر کسی خویشتن را در زیر ابر سفید بارنده دید ، دلیل که خدای عزوجل وی را علم و حکمت ارزانی دارد و مردمان را از علم و حکمت او منفعت رسد .

تعبیر خواب ابر خاکستری

32- تعبیر دیدن ابرهای خاکستری در خواب نماد اضطراب و استرس به خاطر اتفاقات آینده است. این خواب در مورد برنامه و کارهایی که در آینده دارید هشدار میدهد. سعی کنید قبل ازانجام هر کاری دوباره تمام ابعاد آن را بسنجید و دقت کنید که تمام کارها را دقیق انجام دهید.

تعبیرخواب ابر سیاه

33- تعبیر دیدن ابرهای سیاه و طوفانی در خواب نشانه مشکلاتی است که در زندگی امان شما را بریده استت. شما به شدت خسته اید و به دنبال نور امیدی برای حل مشکلات خود هستید. سعی کنید با احتیاط پیش بروید و صلح و آرامش را در زندگی برقرار کنید. اگر احساس می کنید به کسی ظلم کرده اید سعی کنید رضایت او را بگیرید و یا اگر کسی به شما ظلم کرده است قبل از اینکه انتقام بگیرید آرام باشید و در عصبانیت کاری نکنید که باعث بدتر شدن اوضاع شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
34- ابر سیاه نیکو نیست و نشانه خشم الهی و تندی سرنوشت است . ابر با برق تنها عذاب است و ابر با رعد بیم و هراس می تواند باشد .

آنلی بیتون می‌گوید :
35ـ اگر خواب ببینید آسمان پوشیده از ابرهای سیاه و تیره است ، علامت آن است که به خاطر اداره بد زندگی بدبخت خواهید شد .

اسماعیل بن اشعث گوید :
36- ابر سیاه به خواب ، دلیل بیم و ترس و سختی بود و ابر باران برکت و خیر و فراخی بود و نیز غم و اندوه بود . و اما آن ابر که از کنار دریا آرند ، که به تازی آن را سفیح خوانند

تعبیر خواب ابر زرد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
37- ابر زرد بیماری است و بعضی معبران نوشته اند که بیننده خواب زنی می گیرد که آن زن به او رنج و بلا می رساند و چنان چه ازدواج کرده باشد از سوی زنی به او زیان می رسد .

حضرت دانیال گوید :
38- اگر بیند که در زیر ابر زرد بود ، دلیل که بیمار شود و بعضی ازمعبران گفته اند : زنی خواهد و از وی رنج و غم و اندوه کشد

تعبیر خواب ابر سرخ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
39- تعبیر خواب ابر سرخ مصیبت و بلا است .

حضرت دانیال گوید :
40- اگر بیند که در زیر ابر سرخ بود ، دلیل که بر محنت و بلاگرفتار شود ، زیرا که خدای عزوجل به هر قومی که عذاب فرستادی ، نخست ابر سرخ بر فراز آن ظاهر شدی .

تعبیر خواب ابر سبز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
41- ابر سبز خرمی و بزرگی و امارت و فرمانروائی است .

حضرت دانیال گوید :
42- اگر بیند که بر فزار ابر سبز ، راست بایستد ، دلیل که به قدر آن ، فرمانروائی یابد .

ترجمه : معصومه راهی

separator line

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر کامل خواب باران : 78 نشانه و تفسیر دیدن باران در خواب | دلگرم

تعبیر خواب رنگین کمان : 23 نشانه و تفسیر دیدن رنگین کمان در خواب ...

تعبیر خواب چتر : 51 نشانه و تفسیر دیدن چتر در خواب | دلگرم

تعبیر خواب گردباد : 27 نشانه و تفسیر دیدن گردباد در خواب | دلگرماین مطلب چقدر مفید بود ؟
3.8 از 5 (22 رای)  

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits