قیمت روز میلگرد آهن

۱,۷۰۸
۰
۰
Arad Arad |
چهارشنبه, ۰۶ تیر ۱۳۹۷ ۱۰:۳۴

قیمت روز انواع میلگرد آهن در بازار


میلگرد آجدار

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان کارخانه و انبار

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3920
2 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3920
3 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3920
4 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3520
5 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3520
6 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3520
7 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3520
8 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3520
9 32 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3520
10 36 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید


میلگرد ذوب آهن A1

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 12 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
2 14 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
3 16 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
4 18 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
5 20 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
6 22 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
7 25 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
8 28 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
9 32 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
10 36 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید


میلگرد ذوب آهن A4

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 12 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3580
2 14 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3580
3 16 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3580
4 18 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3340
5 20 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3340
6 22 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3340
7 25 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3340
8 28 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
9 32 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
10 36 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید


میلگرد ذوب آهن A3 طول کوتاه

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3180
2 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3180
3 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3180
4 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2985
5 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2985
6 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2985
7 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3115
8 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2755
9 32 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2755
10 36 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید


قیمت میلگرد کویر کاشان

میلگرد آجدار A2 کویرکاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3400
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3300
3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3300


میلگرد آجدار A3 کویرکاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3500
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3500
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3400
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3400
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3300
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3300
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3300
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3300
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3300
11 30 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3300
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3300
13 36 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3300
14 40 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3300
15 16(9متری) شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید


میلگرد آجدار A4 کویرکاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
2 12 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
3 14 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
4 16 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
5 18 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
6 20 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
7 22 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
8 25 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
9 28 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
10 32 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
11 36 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
12 40 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید


قیمت میلگرد ابر کوه یزد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 3295
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 3245
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 3185
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 3185
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 3170
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 3170
7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 3170
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 3170
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 3170
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 3170


میلگرد کارخانه کیان کاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه اجدار A2 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم 3450
2 12 شاخه اجدار A2 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم 3450
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم تماس بگیرید


قیمت میلگرد کارخانه شاهین بناب

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم تماس بگیرید
3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم تماس بگیرید
4 8 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم تماس بگیرید
5 10 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم تماس بگیرید
6 12 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم تماس بگیرید
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم تماس بگیرید
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم تماس بگیرید
9 18 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3250
10 20 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم تماس بگیرید
11 22 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3250
12 25 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3250
13 28 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3250
14 32 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3250


میلگرد فولاد سپهر ایرانیان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم 3650
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم تماس بگیرید
3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم تماس بگیرید
4 14 شاخه آجدار A2 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم تماس بگیرید
5 16 شاخه آجدار A2 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم تماس بگیرید
6 8 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم 3700
7 12 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم تماس بگیرید
8 14 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم تماس بگیرید
9 16 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم تماس بگیرید
10 18 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم تماس بگیرید
11 20 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم تماس بگیرید
12 22 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم تماس بگیرید
13 25 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم تماس بگیرید
14 28 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم تماس بگیرید
15 32 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم تماس بگیرید


میلگرد فولاد بردسیر کرمان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 3565
2 12 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم تماس بگیرید
3 14 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 3495
4 16 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم تماس بگیرید
5 10 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 3665
6 12 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم تماس بگیرید
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 3495
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم تماس بگیرید
9 18 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 3495
10 20 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 3495
11 22 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم تماس بگیرید
12 25 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 3495
13 28 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم تماس بگیرید
14 32 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم تماس بگیرید


میلگرد شرکت فولاد قزوین

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 2810
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 2710
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 2710
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم تماس بگیرید
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم تماس بگیرید
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم تماس بگیرید
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم تماس بگیرید


میلگرد شرکت کویر تیکمه داش

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3620
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3600
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم تماس بگیرید
4 8 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3720
5 10 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3700
6 12 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3600
7 14 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3560
8 16 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3560
9 18 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3560
10 20 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3560
11 22 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3560
12 25 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3560
13 28 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3560
14 32 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3560


قیمت میلگرد بافق یزد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3960
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3660
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3620
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3550
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3550
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3520
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3520
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3520
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3520
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3520
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3520


قیمت میلگرد مجتمع فولاد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3660
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3630
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3600
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3600
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3600
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3600
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3600
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3600
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3600
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3600
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3600


میلگرد مجتمع فولاد ابهر (سیادن)

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3850
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3500
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3500
4 10 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3560
5 12 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3560
6 14 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3500
7 16 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3500
8 18 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3500
9 20 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3500
10 22 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3500
11 25 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3500
12 28 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
13 14 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3560
14 16 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3560
15 18 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3560


میلگرد مجتمع پرشین فولاد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3600
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3600
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3460
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3460
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3460
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3460
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3460
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3600
11 32 شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3600


میلگرد مجتمع فولاد ارگ تبریز

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 3600
2 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
3 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 3550
4 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 3550
5 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 3550
6 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 3550
7 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 3550
8 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم تماس بگیرید


قیمت میلگرد ظفر بناب

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3590
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3570
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3510
4 10 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم تماس بگیرید
5 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم تماس بگیرید
6 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3510
7 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3510
8 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3510
9 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3510
10 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3510
11 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3510
12 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3510
13 32 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم تماس بگیرید


میلگرد شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3550
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
4 14 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
5 16 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
6 18 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
7 20 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
8 12 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3520
9 14 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3520
10 16 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3520
11 18 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3520
12 20 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3520
13 22 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
14 25 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید


میلگرد شرکت فولاد امیرکبیر خزر

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم تماس بگیرید
2 12 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم تماس بگیرید
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3200
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3200
5 18 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3200
6 20 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3200
7 22 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم تماس بگیرید
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم تماس بگیرید
9 28 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم تماس بگیرید
10 32 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم تماس بگیرید


قیمت میلگرد درشاهین تبریز

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 3610
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 3590
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 3590
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 3550
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 3550
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 3550
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 3550
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 3550
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 3550
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 3550
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم تماس بگیرید


قیمت میلگرد نیشابور

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 3630
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 3575
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 3520
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 3520
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 3520
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم تماس بگیرید
4 22 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم تماس بگیرید
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 3520
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم تماس بگیرید
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم تماس بگیرید


میلگرد مجتمع فولاد نیک صدرای توس مشهد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 12 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم تماس بگیرید
2 14 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 3450
3 16 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 3450
4 18 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم تماس بگیرید
5 20 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم تماس بگیرید
6 22 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم تماس بگیرید
7 25 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم تماس بگیرید
8 28 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم تماس بگیرید
9 32 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم تماس بگیرید


قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
2 12 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 3460
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 3460
5 18 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
6 20 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
7 22 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
9 28 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
10 30 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
12 36 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
13 40 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید


میلگرد مجتمع صدر فولاد لرستان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید


میلگرد شرکت فولاد هیربد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه هیربد کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه هیربد کیلوگرم تماس بگیرید
3 10 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم تماس بگیرید
4 12 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3490
5 14 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3460
6 16 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3460
7 18 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3460
8 20 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3460
9 22 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3460
10 25 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3460
11 28 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3490
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3490
13 25 شاخه اجدار A4 کارخانه هیربد کیلوگرم تماس بگیرید


میلگرد صنایع آریان فولاد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 3480
2 12 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
3 14 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
4 16 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
5 10 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
6 12 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 3470
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 3470
9 18 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 3470
10 20 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 3470
11 22 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 3470
12 25 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 3470
13 28 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 3470
14 32 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید


قیمت میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم تماس بگیرید
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم تماس بگیرید
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 3500
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 3500
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 3500
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 3500
7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 3500
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 3500
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم تماس بگیرید
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم تماس بگیرید


قیمت میلگرد آریا ذوب

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
9 8 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 3410
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 3410
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 3410
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 3410
7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید


میلگرد فولاد نورد شیراز

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 کلاف ساده 5SP کارخانه فولاد نورد شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 کلاف آجدار A2 کارخانه فولاد نورد شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
3 10 شاخه اجدار A2 کارخانه فولاد نورد شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
4 12 کلاف آجدار A2 کارخانه فولاد نورد شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
5 12 شاخه اجدار A3 کارخانه فولاد نورد شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
6 14 شاخه اجدار A2 کارخانه فولاد نورد شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
7 16 کلاف آجدار A2 کارخانه فولاد نورد شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
8 8 کلاف ساده 5SP کارخانه فولاد نورد شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
9 8 کلاف آجدار A2 کارخانه فولاد نورد شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
10 16 شاخه اجدار A3 کارخانه فولاد نورد شیراز کیلوگرم تماس بگیرید


میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم 2715
3 12 شاخه آجدار A3 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم تماس بگیرید


قیمت میلگرد حسن رود

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 3630
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 3580
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 3500
4 14 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 3500
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 3500
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 3500
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 3500


قیمت میلگرد روهینا دزفول

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 3700
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 3650
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 3550
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 3500
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 3470
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 3470
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 3470
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 3470
11 30 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 3470
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 3470
13 8 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
14 10 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
15 12 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
16 14 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
17 16 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
18 18 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
19 20 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
20 22 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
21 25 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
22 28 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
23 30 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
24 32 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید


قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان – بنگاه

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 12 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3615
2 14 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3615
3 16 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3615
4 18 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3210
5 20 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3210
6 22 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3210
7 25 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3210
8 28 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3210
9 32 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3210


قیمت میلگرد کویر کاشان در بنگاه اصفهان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 3510
2 10 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 3510
3 12 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 3410
4 14 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
5 16 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 3410
6 18 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 3310
7 20 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 3310
8 22 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 3310
9 25 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 3310
10 28 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 3310
11 30 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 3310
12 32 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 3310
13 36 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 3310
14 40 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 3310
15 16(9متری) شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید


میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه تبریز کیلوگرم 3640
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه تبریز کیلوگرم 3610
3 10 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
4 12 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 3610
5 14 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 3550
6 16 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 3550
4 18 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 3550
8 20 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 3550
9 22 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 3550
10 25 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 3550
11 28 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 3550
12 32 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 3550


میلگرد جهان فولاد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 12 شاخه آجدار A3 کارخانه کرمانشاه کیلوگرم 3390
2 14 شاخه آجدار A3 کارخانه کرمانشاه کیلوگرم 3370
3 16 شاخه آجدار A3 کارخانه کرمانشاه کیلوگرم 3370
4 18 شاخه آجدار A3 کارخانه کرمانشاه کیلوگرم تماس بگیرید
5 20 شاخه آجدار A3 کارخانه کرمانشاه کیلوگرم تماس بگیرید
6 22 شاخه آجدار A3 کارخانه کرمانشاه کیلوگرم تماس بگیرید
7 25 شاخه آجدار A3 کارخانه کرمانشاه کیلوگرم تماس بگیرید


میلگرد ساده

میلگرد ساده کویر کاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 12 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
2 14 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
3 16 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
4 18 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
5 20 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
6 22 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
7 23 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
8 25 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
9 26 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
10 28 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
11 30 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
12 32 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
13 34 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
14 36 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
15 38 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
16 40 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
17 45 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
18 50 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید


کلاف ساده

کلاف ساده کویر کاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 5.5 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
2 6 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
3 6.5 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
4 8 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
5 8.5 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
6 10 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
7 11 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
8 12 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
9 12.5 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
10 13 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
11 14 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
12 16.5 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
13 7 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
14 9 کلاف ساده A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید


کلاف ساده کوثر اهواز

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 6.5 کلاف ساده A1 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید
2 8 کلاف ساده A1 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید
3 10 کلاف ساده A1 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید


کلاف ساده ذوب آهن

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 5.5 کلاف ساده A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3385
2 6.5 کلاف ساده A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3385
3 8 کلاف ساده A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3385
13 10 کلاف ساده A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3385
4 12 کلاف ساده A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3385


کلاف آجدار

کلاف آجدار کویر کاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 کلاف آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
2 8 کلاف آجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
3 10 کلاف آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
4 10 کلاف آجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
5 12 کلاف آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
6 12 کلاف آجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
7 14 کلاف آجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
8 16 کلاف آجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید


کلاف آجدار کوثر اهواز

ردیف نام سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت نمودار
1 کوثر اهواز 6.5 کلاف آجدار A2 تماس بگیرید
2 کوثر اهواز 8 کلاف اجدار A2 تماس بگیرید
3 کوثر اهواز 10 کلاف اجدار A2 تماس بگیرید


کلاف آجدار نطنز

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 6.5 کلاف آجدار A2 کارخانه نطنز کیلوگرم 3750
2 8 کلاف آجدار A2 کارخانه نطنز کیلوگرم 3750
3 10 کلاف آجدار A2 کارخانه نطنز کیلوگرم تماس بگیرید


خبرهای بازار میلگرد:

افزایش قیمت جهانی میلگرد ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۷

بازار مقاطع کشورهای اروپایی ۲۷ سپتامبر

گزارش هفتگی قیمت میلگرد

افزایش قیمت میلگرد جهانی

منبع خبرها بولتن نیوز

میلگرد چیست؟
این مطلب چقدر مفید بود ؟
 

پاسخ به سوالات پزشکی ، مامایی و جنسی شما (توسط پزشک و ماما مجله دلگرم)


دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter